Protokół Nr 45/2016 z dnia 26 października 2016 roku

Protokół Nr 45/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 października 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                        Barbara Dygas           - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2016 r. – 30.09.2016 r.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o ujęcie w porządku punktu dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w porządku posiedzenia punktu dotyczącego przyjęcia raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2015/2016.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia uwzględniając zgłoszone wnioski.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2015/2016.
3.  Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
4.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2016 r. – 30.09.2016 r.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
(załącznik nr 2)

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z powyższą uchwałę. Przedstawił skład komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2015/2016. (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że powyższy dokument dotyczy roku szkolnego 2015/2016. Przedstawione są również dane bieżące w zakresie naboru i aktualnej liczby uczniów i słuchaczy w szkołach oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że struktura i wielkość szkół w roku szkolnym 2015/2016 obejmowała szkoły ogólnokształcące jak i szkoły techniczne, zawodowe oraz szkoły dla dorosłych. Porównywalna jest liczba oddziałów liceów ogólnokształcących i techników tj. 43 oddziały, utrzymuje się również stała liczba oddziałów i uczniów wybierających zasadniczą szkołę zawodową. Dodała,  że widoczny jest trend kształcenia w szkołach młodzieżowych zawodowych – 1345 uczniów i jest on wyższy od kształcenia ogólnego – 1211 uczniów. Ponadto dodała, że na przestrzeni 5 lat liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych zmalała o 500 uczniów. Wyjaśniła, że aktualna liczba uczniów w poszczególnych liceach ogólnokształcących jest zbliżona, natomiast bardzo zróżnicowana jest liczebność w poszczególnych technikach. W szkołach specjalnych widoczny jest coroczny spadek zarówno liczby uczniów jak i liczby oddziałów. Dodała, że jednym z czynników powodujących wzrost kosztów szkół prowadzonych przez Powiat Skarżyski jest duża liczba klas dwuzawodowych na 43 oddziały technikalne, aż 20 to oddziały dwuzawodowe.  Inne czynniki to:
 • urlopy dla poratowania zdrowia (w roku szkolnym 2015/2016, 12 nauczycieli przebywało na urlopach – roczny koszt to około 640 000 zł),
 • grupy weekendowe w szkołach specjalnych, 
 • mała liczebność uczniów w klasie, 
 • nauczyciele korzystający ze zniżek (dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy, metodycy itp.) w roku szkolnym 2015/2016 około 30 nauczycieli korzystało ze zniżek
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zatrudnienie pracowników w sektorze administracji i obsługi od 2012 roku regulowane jest wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia, która jest przeliczana względem liczby uczniów w szkole. Dodała, że w liceach ogólnokształcących widać utrzymujący się wysoki procent blisko 100 % zdawalności egzaminu maturalnego. Natomiast wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) są zróżnicowane. Poinformowała zebranych, że we wszystkich szkołach po egzaminach dokonywana jest dokładna analiza wyników i podejmowane są działania celem ich poprawy. Ponadto od roku szkolnego 2013/2014 w szkołach zawodowych zostały utworzone kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dodała, że dzięki dobremu wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny wszystkie szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi w zawodach, w których kształcą.
Po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.

Ad. pkt 3. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie ul. Sportowa 3 do nieruchomości gruntowej zabudowanej czterema budynkami, ogrodzeniem, placem i drogą, parkingiem z kostki, kanałem zaplecza, siecią zewnętrzną ściekową, położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki o numerach: 4662/5 o powierzchni 0,0966 ha i 4663/2 o powierzchni 0,8673 ha.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową decyzję jednogłośnie.

Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2016 r. – 30.09.2016 r. (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowego dokumentu zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w III kw. 2016 roku wykorzystał środki finansowe na bieżącą działalność w kwocie 76.972,99 zł. Ponadto decyzją Wojewody Świętokrzyskiego przyznano dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej w łącznej kwocie 117.842,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu. Ponadto Wicestarosta wyjaśnił, że w okresie sprawozdawczym w powiatowym zespole zatrudnionych było 15 osób. Dodał, że:
 • złożono łącznie 498 wniosków w celu wydania orzeczenia,
 • powołano łącznie 93 składy orzekające, 
 • wydano ogółem 516 orzeczeń, 
 • liczba wniesionych odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wyniosła 51, 
 • wydano łącznie 214 legitymacji poświadczających niepełnosprawność, 
 • wydano łącznie 62 karty parkingowe, 
 • w dniach od 5, 6 i 8 września 2016 r. z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzono kontrolę w trakcie, której sprawdzono:
*      stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego,
*      poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
*      zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
*      wykorzystanie dotacji na działalność zespołu,
*     budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz spełniania warunków organizacyjnych i technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
*      zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe,
*      prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,
*   przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
*      realizacja w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Po zapoznaniu się z przedstawionym dokumentem Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udział szkoły w projekcie „Licealista na Rynku Pracy” w ramach osi priorytetowej 8 Rozwój Edukacji i Aktywne Społeczeństwo, poddział 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”. Dodała, że głównym celem projektu jest zwiększenie dla młodzieży licealnej szans, możliwości i aktywności na rynku pracy, poprzez zajęcia dodatkowe dla młodzieży z matematyki, j. angielskiego, biologii i chemii. Ponadto dodała, że całkowita wartość projektu wynosi 374.412,50, składnikiem finansowym szkoły będzie nieodpłatny wynajem sal lekcyjnych, a jednostką koordynującą projekt jest ŚBRR w Kielcach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie.

W związku z organizowanym wydarzeniem pn. „Pracownia Miast” w Skarżysku-Kamiennej w dniach 25-26 października 2016 r., Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora (załącznik nr 7), która poinformowała, że 26 października br. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej rozpocznie się konferencja pt. „Czy Skarżysko-Kamienna może stać się ośrodkiem turystycznym?”, a o godz. 14:00 konferencja pt. „Start – upy w małych miastach. Czy to szansa dla młodych ludzi?”. Ponadto zwróciła się z prośbą o przekazanie zaproszenia do udziału w powyższym wydarzeniu skarżyskiej młodzieży ze szkół średnich. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że młodzież szkół średnich została poinformowała o konferencji. Dodała, że ze strony samorządu w panelu dotyczącym kształcenia zawodowego, który odbył się w dniu 25.10.2016 r. wzięli udział pracownicy Wydziału Edukacji, a w panelu 26.10.2016r. w zakresie turystyki uczestniczą pracownicy Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego. Ponadto wyjaśniła,  że „Pracownia Miast” to akcja społeczna „Gazety Wyborczej prowadzona od 2014 roku, organizowana w formie dwudniowych warsztatów, na których wymieniane są opinie i prowadzone rozmowy między samorządowcami, mieszkańcami oraz ekspertami, społecznikami, przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury.
Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 8), który poinformował,  że do końca 2016 roku, Wydział musi wyłonić n/w dostawców materiałów i usług:
1.    Dostawa dokumentów komunikacyjnych przez PWPW – 580 000,00 zł. brutto
2.    Usługa usuwania pojazdów z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 49 000,00 zł. brutto
3.    Usługa przechowywania usuniętych pojazdów jak w pkt. 2 – 12 000,00 zł. brutto
4.    Wycena pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski – 600,00 zł. brutto
5.    Usługa złomowania pojazdów przejętych na własność przez Powiat Skarżyski – 500,00 zł. brutto (dochód)
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że dostawa dokumentów komunikacyjnych (pkt. 1) może być realizowana w Polsce tylko przez PWPW S.A. w Warszawie, a ich cena nie podlega negocjacji.
Poinformowała, że Naczelnik zwrócił się w piśmie z prośbą o wyrażenie zgody, aby po przeprowadzeniu zapytań ofertowych i wyłonieniu najlepszej oferty wszystkie umowy na w/w dostawę i usługi, podpisać na okres 2 lat tj. do 31.12.2018 r. Ponadto dodała, że zgodnie z zapisami § 10 Zarządzenia Starosty z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Naczelnik poprosił również o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w przypadku pkt. 2 (wyłonienie przedsiębiorcy usuwającego pojazdy z drogi) w trybie zapytania ofertowego złożonego do minimum 5 przedsiębiorców.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do zabezpieczenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 9), który wnioskuje o wyrażenie zgody na wycinkę 12 sztuk drzew z działki nr 4/1 obręb 2 Borki zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że część drzew przeznaczonych do wycinki jest obumarła, część bezpośrednio styka się z murem szpitalnej chlorowni, a pozostałe drzewa rosną w bliskiej odległości od w/w budynku stanowiąc duże zagrożenie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę powyższych drzew. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora ZOZ do uzyskania stosownych pozwoleń na wycięcie drzew.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zreferowała zebranym pismo Przewodniczącego Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 1500 zł. (brutto) Koncertu z elementami profilaktyki przeznaczonego dla młodzieży oraz zaproszonych gości. Wyjaśniła, że koncert grupy PARTYZANT ma uświetnić uroczystości jubileuszowe – 50 –lecia szkolnictwa specjalnego w Skarżysku-Kamiennej, które odbędą się 09.11.2016 r.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała (z uwagi na ograniczone możliwości finansowe) wsparcie finansowe w wysokości 500 zł.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przeanalizowania możliwości wygospodarowania środków finansowych na powyższy cel.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała pismo Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego (załącznik nr 11) dotyczące sprawy z powództwa Globe Invest Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej o zapłatę.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu ze stanowiskiem Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do niezwłocznego podjęcia czynności wskazanych w piśmie radcy z dnia 24.10.2016r. skierowanym do Zarządu Powiatu Skarżyskiego i Zarządu Dróg Powiatowych oraz do niezwłocznego przekazania pisma do Wydziału Finansowego.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 21.10.2016r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) w powyższej sprawie. Poinformował, że Naczelnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie i wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 4. Dodał, że zgodnie z wnioskiem o uruchomienie procedury zamówienia publicznego kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia to 14.400 zł brutto, w tym:
·  na zadanie nr 1 pn. „Wykonanie mapy do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0004 - Kamienna, arkusz mapy nr 35”: 3.000 zł - finansowanie z dotacji Wojewody (Dział 700, Rozdział 70005),
·  na zadanie nr 2 pn. „Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego dotyczącej wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu, położonej w obrębie 0004 Lipowe Pole Plebański, gmina Skarżysko Kościelne”: 3.200 zł - finansowanie z dotacji Wojewody (Dział 700, Rozdział 70005),
·   na zadanie nr 3 pn. „Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego działki ewidencyjnej odnośnie użytku gruntowego znajdującego się na działce położonej w Suchedniowie, obręb 0001 Suchedniów”: 500 zł - finansowanie z dotacji Wojewody (Dział 700, Rozdział 70005),
·         na zadanie nr 4 pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości położonych w gminie Łączna, obręb Łączna”: 3.700,00 zł - finansowanie z dotacji Wojewody (Dział 710, Rozdział 71012)
·         na zadanie nr 5 pn. „Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanychze sporządzeniem mapy sytuacyjnej podziału nieruchomości położonych w Skarżysku– Kamiennej przy ul. 1 Maja 82 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy 31)”: 4.000,00 zł - finansowanie ze środków własnych powiatu (Dział 700, Rozdział 70005).
Wicestarosta wyjaśnił, że w postępowaniu na zadanie nr 4 wpłynęła 1 oferta w wysokości 3.936 zł brutto, wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 236 zł. Dodał, że finansowanie przedmiotowego zadania planowane jest z dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego (Dział 710, Rozdział 71012), gdzie znajdują się wystarczające środki na pokrycie zobowiązania w kwocie 3936 zł. Ponadto dodał, że istotny jest również fakt, że dokumentacja geodezyjno-prawna z zadania nr 4 wykonywana jest na wniosek strony i jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez Starostę Skarżyskiego, jako organu realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zaprosił na posiedzenie Zarządu Powiatu Panią Barbarę Dygas - Starszego specjalistę ds. zamówień publicznych, w celu omówienia sprawy.
Pani Barbara Dygas wyjaśniła, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu może zwiększyć kwotę, jaka została zaplanowana na sfinansowanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. Dodała, że z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie zobowiązania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania nr 4 o kwotę 236 zł.

Ad. pkt 6. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapytała, czy istnieje możliwość oddelegowania raz w tygodniu na teren Gminy Łączna jednego Radcy Prawnego, w celu udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego znajdują się 3 punkty, w których udzielane są nieodpłatnie porady prawne dla osób, które zgodnie z w/w ustawą mogą z nich skorzystać. Dodała, że punkty mieszczą się w:
 • budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18 (punkt obsługujący mieszkańców Gminy Suchedniów i Gminy Łączna). 
 • budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej (punkt obsługujący mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne i część Gminy Skarżysko-Kamienna). 
 • budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105 (punkt obsługujący mieszkańców Gminy Bliżyn oraz część Gminy Skarżysko-Kamienna).
Ponadto pani sekretarz poinformowała, że punkty czynne są 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Jednocześnie przypomniała, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Przedmiotowe zadanie dotyczy prowadzenia jednego punktu znajdującego się w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił uwagę na konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań, w celu skutecznej sprzedaży mienia powiatowego. 
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                     Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                           wz. Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………...
2.      A. Leżańska……………………
3.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postepowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim
w roku szkolnym 2015/2016,
Załącznik nr 4 – decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
Załącznik nr 5 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2016 r. – 30.09.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 20.10.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora z dnia 19.10.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 24.10.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 17.10.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Przewodniczącego Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z dnia 22.10.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Radcy Prawnego z dnia 24.10.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.10.2016 r.  
  Protokol_Nr_45 (571kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (26 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 listopada 2016, 15:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456