Protokół Nr 42 z dnia 12 października 2016 roku

Protokół Nr 42/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą pomieszczenia w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej,
e) przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
c) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2017r.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w porządku posiedzenia projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna.
Kolejny wniosek zgłosiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, która wniosła o rozszerzenie porządku posiedzenia o projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia uwzględniając zgłoszone wnioski.

Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna,
b)   określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
c)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
d)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą pomieszczenia w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej,
f)    przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”.
g)   określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej”,
c)    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna, (załącznik nr 2)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały.           
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

b) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatków. W związku z powyższym w roku 2016 w powyższym wykazie proponuje się umieścić inwestycje drogowe – projekty wymienione w załączniku nr 1 do uchwały. Skarbnik wyjaśniła, że w bieżącym roku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Dodała, że analiza cen złożonych ofert wykazała, że całkowita wartość zamówienia na ich opracowanie przekracza wartość 30.000 euro w związku, z czym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami w/w ustawy. Ponadto dodała, że w związku ze zbliżającym się końcem roku, Wykonawca nie miałby wystarczającego czasu na realizację zadania. Ostateczny termin realizacji postanowiono, więc określić w I połowie roku.
 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt powyższej uchwały.

c)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie powiatu skarżyskiego wynikają z:
1.    Umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024661 w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej. Projekt będzie realizowany przez dwa lata a jego łączna wartość to 125.704,14zł. W bieżącym roku wykorzystana zostanie kwota 4.700zł, pozostała część dofinansowania będzie wydatkowana w roku następnym.
2.    Pisma Wydziału Edukacji z dnia 6 października 2016r w sprawie przeniesienia planu dotacji dla szkół niepublicznych pomiędzy jednostkami w wysokości 200.000zł,  w związku dostosowaniem kwot do liczby uczniów w nowym roku szkolnym.
3.    Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 września 2016r w sprawie zwiększenia planu projektu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” o kwotę 7.081zł. Będzie to stanowiło wkład własny powiatu.
4.    Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 7 października 2016r w sprawie zwiększenia planu projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika” o kwotę 11.213zł. Będzie to stanowiło wkład własny powiatu, co jest konieczne wskutek niekorzystnych dla powiatu różnic kursowych.
5.    Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2016r  i 30 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 8.157zł z oszczędności na promocji na zadania z zakresu turystyki, kultury i  zdrowia.
6.    Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 26 września 2016r w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji dla Gminy Łączna na usuwanie i utylizację pokryć dachowych zawierających wyroby z azbestu w wysokości 20.000zł
7.    Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 7 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 200.000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i tak:
a)    z zadania „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku - Kamiennej”
b)   do zadania „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - Kamiennej”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na ul. Wiejskiej i Szydłowieckiej wynikłych w trakcie realizacji zadania.
8.    Konieczności pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w łącznej wysokości 827.058,51zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej powiat ma dziewięć miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na pokrycie wyżej wymienionej straty. Kwota 500.000zł zostanie pokryta w bieżącym roku budżetowym, a pozostała w I kwartale 2017r.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035, (załącznik nr 5)
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” wskutek podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez dwa lata a jego łączna wartość to 125.704,14zł. W bieżącym roku wykorzystana zostanie kwota 4.700zł, pozostała część dofinansowania będzie wydatkowana w roku następnym.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” o 7.081 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami wynikającymi z wysokiego kursu euro.
3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych” w związku z zamiarem zawarcia umowy w tym roku na następne trzy lata.
4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej” o 200.000zł i przeniesienia tej kwoty na zwiększenie nakładów na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą  i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.
5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 247.727zł wskutek wprowadzenia zmian:
- uchwałą Zarządu Powiatu z 30 sierpnia 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na
wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 63.400zł
- uchwałą Zarządu Powiatu z 1 września 2016r – wprowadzenie dotacji z Gminy Suchedniów na utrzymanie Zespołu Szkół im. Sienkiewicza w Suchedniowie – 309.505zł
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2016r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 39.711zł
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu państwa – 6.500zł, na zakup podręczników dla szkół – 1.113zł, na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 117.842zł
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie nadzoru budowalnego -3.000zł, na realizację programu rodzina 500 plus – 104.585zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Skarżyski –powiat EKOwidokami” – 18.000zł, dotacji z województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie biblioteki pedagogicznej – 50.000zł oraz poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie straży pożarnej – 30.900zł i na składkę zdrowotna za bezrobotnych i wychowanków domu dziecka – 360.307zł
- projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie kwoty 4.700zł w związku z umową na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 632.727zł wskutek wprowadzenia zmian opisanych powyżej oraz przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 115.000zł na wydatki inwestycyjne na zakup motopompy dla straży pożarnej (5.000zł) i na dokumentację budowy hali sportowej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a II Liceum Ogólnokształcącym (110.000zł), a także wskutek zwiększenia wydatków bieżących z tzw. „wolnych środków” w wysokości 500.000zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala.
7.Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 36.400zł w zmian wprowadzonych:
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2016r – wprowadzenie dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 5.500zł na zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Żeromskiego w Majkowie
- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa za zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 30.900zł
8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 151.400zł w wyniku zmian opisanych w powyższym punkcie oraz wskutek zwiększenia wydatków inwestycyjnych z pomniejszenia wydatków bieżących i tak: na zakup motopompy dla straży pożarnej - 5.000zł i na dokumentację budowy hali sportowej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a II Liceum Ogólnokształcącym – 110.000zł,
9.    Ze zwiększenia przychodów o 500.000zł poprzez zwiększenie wolnych środków i przeznaczenie ich na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala.
Wobec braku uwag Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

e)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą pomieszczenia w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu i zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 31,9 m2 w budynku OLK SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej z dotychczasowym dzierżawcą – Zakładem Optycznym „Okulist”, ul. Apteczna 6/13, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na okres kolejnych 3 lat. Wyjaśnił, że pomieszczenie to zostało wydzierżawione w roku 2013 w trybie przetargowym na okres 3 lat firmie „Okulist” na prowadzenie pracowni optycznej. Dodał, że dyrektor swoją prośbę uzasadnia dobrą współpraca z firmą „Okulist”, która dodatkowo dzierżawi jeszcze inne pomieszczenie na prowadzenie zakładu optycznego. Wicestarosta podkreślił,  że przedłużenie umowy dzierżawy pozwoli OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej osiągnąć z tego tytułu przychód przez okres kolejnych 3 lat. Ponadto poinformował, że dyrektor zwraca uwagę na mało atrakcyjną lokalizację pomieszczenia w piwnicy budynku, co utrudnia znalezienie zainteresowanych dzierżawą. Jednocześnie dodał, że pozytywną opinię w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 31,9 m2 wyraziła w formie stosownej uchwały z dnia 27 września 2016 roku Rada Społeczna OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały i przyjął ją jednogłośnie.

f)  przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”. (załącznik nr 7)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Zintegrowana strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski – Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” jest dokumentem planistycznym wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, prowadzone w obrębie obszaru miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Dodał,  że przedmiotowa strategia stanowi również narzędzie wspierania pozytywnych zmian społeczno – gospodarczych, zachodzących w całej przestrzeni obszaru „Trójmiasta nad Kamienną” oraz niwelowania barier rozwojowych. Ponadto Starosta dodał, że przedmiotowy dokument pozwoli ubiegać się o środki z RPOWŚ zarówno na projekty planowane do realizacji w ramach kopert finansowych dedykowanych samorządom „Trójmiasta nad Kamienną”, jak również na projekty indywidualne, planowane do realizacji przez poszczególne samorządy w ramach ogłaszanych konkursów.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

g)  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że dążąc do poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego Rada Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 369LI/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. przyjęła zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu skarżyskiego. Dodała, że dokument ten powstał w celu ochrony, poprawy stanu technicznego oraz zahamowania procesu niszczenia obiektów, posiadających istotne znaczenie historyczne i są wpisane do rejestru zabytków dziedzictwa kulturowego w powiecie. Ponadto dodała, że ze względu na powyższe wartości zabytki podlegają szczególnej ochronie, polegającej na działalności konserwatorskiej, a także prawnej, naukowej mającej na celu trwałe zabezpieczenie zabytków i udostępnienie ich społeczeństwu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że nowe brzmienie uchwały pozwoli na:
 • urealnienie terminów składania wniosków w kontekście wykonywania zgłoszonych prac,
 • ujęcie wszystkich działań związanych z realizacją uchwały w roku budżetowym, 
 • poprawienie dotychczas funkcjonującego zał. Nr 1 tj. wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wprowadzenie zał. Nr 2 tj. wzoru sprawozdania z wykonanych prac lub robót.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

Ad. pkt 2.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 9)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła,   że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.438.2016 z dnia 29 września 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 3.000zł na dofinansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.460.2016 z dnia 4 października 2016r w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o 30.900zł i zwiększenia o tę samą kwotę dotacji na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.427.2016 z dnia 27 września 2016r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na składkę zdrowotną za bezrobotnych i wychowanków Przystani o kwotę 360.307zł,
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.315.2016 z dnia 29 września 2016r w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 104.585zł na realizację programu Rodzina 500plus,
5. Umowy z Województwem Świętokrzyskim o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50.000zł na koszty działalności powiatowej biblioteki pedagogicznej,
6. Umowy dotacji nr 291/16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu z zakresu promocji powiatu „Skarżyski – powiat z EKOwidokami” w wysokości 18.000zł,
7. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 4 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000zł w celu dostosowania kwot do przewidywanych prac związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
8. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 4 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 43.000zł na remont dźwigu osobowego, zakup środków ochrony dla pracowników oraz zakup leków dla mieszkańców domu,
9. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 5 października 2016r w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podzagnańszcze km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid.465” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid.465”.,
10. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 4 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.480zł na bieżące funkcjonowaniem jednostki,
11. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 800zł na konserwacje windy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zebranym treść uchwały. Poinformował, że przedmiotem zamówienia jest:
1)    wykonanie mapy do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0004 – Kamienna, arkusz mapy nr 35, oznaczone w dacie wywłaszczenia, jako działka nr 25 o powierzchni 0,2712 ha, która w aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej stanowi część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 52/2 o powierzchni 3,4531 ha, będącej własnością Gminy Skarżysko-Kamienna (podział na trzy działki)
2)    wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego dotyczącej wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Mirzec z dnia 13.06.1989 r. nr G-8221/19/17/89 (działka pierwotna nr 550/3), nr G-8221/19/4/89 (działka pierwotna nr 529/3), nr G-8221/19/35/89 (działka pierwotna nr 528/3), nr G-8221/19/7/89 (działka pierwotna nr 527/3), zawierających się w działce ewidencyjnej nr 674/5 położonej w obrębie 0004 Lipowe Pole Plebańskie, gmina Skarżysko Kościelne
3)    sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego działki ewidencyjnej odnośnie użytku gruntowego znajdującego się na działce położonej w Suchedniowie o numerze 3128/3 o powierzchni 0,0286 ha (obręb 0001 Suchedniów), znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Bodzentyńskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, służącego do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym,
4)    wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonych w gminie Łączna, obręb Łączna oznaczonych numerami działek: 409/2 o powierzchni 0,0078 ha, 409/4 o powierzchni 0,2516 ha, 409/5 o powierzchni 1,1645 ha i 409/6 o powierzchni 0,8361 ha, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym, w celu realizacji przez Starostę Skarżyskiego zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. u. z 2015 r., poz. 520 ze zm.),
5)   wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych ze sporządzeniem mapy sytuacyjnej podziału nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 82, stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, oddanych w trwały zarząd na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: numer 73/2 o powierzchni 0,9542 ha, numer 73/5 o powierzchni 0,3348 ha (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy 31). Przedmiotowy podział wykonywany jest w celu wydzielenia z działek terenu zajętego pod świetlicę (podział każdej z działek na dwie działki). Dla każdej z działek prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Niniejsze opracowanie posłuży do uzyskania decyzji zatwierdzającej podział przedmiotowej nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

c)  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. (załącznik nr 11)
Treść przedmiotowej uchwały przedstawiła zebranym Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Jednocześnie zapoznała z treścią ogłoszenia, które określa tryb, kryteria i termin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 12) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1. założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 391/1 o powierzchni 0,0022 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
2. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00021674/0 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 394 o powierzchni 0,5800 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 394/1 o powierzchni 0,0035 ha i nr 394/2 o powierzchni 0,5765 ha,
3. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00021674/0 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 394/1 o powierzchni 0,0035 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
4. założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 397/1 o powierzchni 0,0058 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie powiat skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Starosta wyjaśnił, że podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest decyzja Starosty Skarżyskiego Nr 4/2014 z dnia 26.09.2014 r. znak: AB.6740.2.4.2014.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na „rozbudowie ciągu dróg powiatowych nr 0575T od km 0+000,00 do km 1+596,00 (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T od km 1+596,00 do km 2+094,07 i od km 2+209,52 do km 2+370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki)”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie upoważnił starostę – pana Jerzego Żmijewskiego i wicestarostę – pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 13), który w nawiązaniu do wyciągu z posiedzenia zarządu powiatu dotyczącego wyceny działek przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Kopernika, zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji:
1.   Czy Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego ma zlecić rzeczoznawcy majątkowemu wycenę tylko działki nr 6450/1, czy mają zostać wycenione wszystkie 11 działek przejęte na rzecz powiatu skarżyskiego położone przy ulicy Kopernika w Skarżysku-Kamiennej tj. nr 6445/4, 6445/6, 6447/1, 6449/1, 6450/1, 6451/1, 6452/1, 6453/1, 6454/1, 6455/1, 6456/1.
2.    Czy dla każdej z w/w działek mają zostać sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego odrębne operaty szacunkowe, czy rzeczoznawca majątkowy ma określić wartość 1 m2 gruntu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Kopernika w formie opinii?
Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do przeprowadzenia negocjacji protokólarnej z właścicielami działek położonych przy ulicy Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zleci wykonanie wyceny powyższych działek.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo lekarza Andrzeja Chomy z Oddziału Terenowego Krwiodawstwa Świętokrzyskiego RCKiK (załącznik nr 14), który poinformował, że po raz 9 odbył się Konkurs letni dla krwiodawców lato 2016. Dodał,  że w okresie od 1 lipca – 30 września 2016 r. dobrowolnie i bezpłatnie krew oddano 578 razy. Łącznie uzyskano 260,1 litra krwi na potrzeby lecznicze chorych leczonych w szpitalach województwa świętokrzyskiego. Wicestarosta poinformował, że wnioskodawca zwrócił się do starosty, jako jednego z Fundatorów nagród o włączenie się w organizację losowania nagród w lokalu skarżyskiego oddziału Terenowego Krwiodawstwa ul. Szpitalna 1 oraz do uzgodnienia terminu losowania nagród.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał wicestarostę –pana Artura Berusa do uzgodnienia terminu losowania nagrody. Ponadto postanowił przeznaczyć kwotę 1000 zł. na nagrodę dla laureata konkursu, któremu zostanie ona wręczona na Sesji Rady Powiatu. Jednocześnie zobowiązał skarbnika powiatu do wygospodarowania środków finansowych na powyższy cel. Członek zarządu – pani Katarzyna Bilska poddała pod rozwagę, aby w corocznych budżetach naczelnik Wydziału Zdrowia zabezpieczał środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił kolejne pismo lekarza Pana Andrzeja Chomy (załącznik nr 15) dotyczące osób, które oddały krew na potrzeby lecznicze chorych w miesiącu wrześniu 2016 r. w Konkursie letnim dla Krwiodawców 2016 r. Poinformował,  że również w miesiącu wrześniu br. w II Liceum Ogólnokształcącym przy współudziale Zarządu Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej zorganizowano na terenie szkoły mobilny punkt poboru krwi w ramach kolejnej edycji programu „Młoda krew ratuje życie edycja 2016 r.” Wicestarosta podkreślił fakt, że obie akcje mają szczytny cel w związku z powyższym zasugerował, aby zorganizować spotkanie z przedstawicielami Oddziału Terenowego Świętokrzyskiego RCKiK oraz PCK w Skarżysku-Kamiennej, w celu uzgodnienia organizacji obu akcji.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wicestarostę do zorganizowania powyższego spotkania.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 16), która zwróciła się z prośbą o zaplanowanie współpracy z Inspekcją Sanitarną i uwzględnienie w harmonogramie wydatków budżetowych na rok 2017 środków finansowych na poniższe cele:
Kwiecień - Światowy Dzień Zdrowia – Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
Maj - Świętokrzyskie Dni Profilaktyki,
31 Maja – Świtowy dzień Bez Tytoniu
Październik – Miesiąc walki z rakiem – Marsz Różowej Wstążeczki,
Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia – Rzuć Palenie razem z Nami,
1 grudnia – Światowy dzień walki z AIDS
Ponadto dodał, że wnioskowana kwota na wszystkie działania prozdrowotne wynosi 5400 zł.
Zarząd Powiatu wskazał, że aby uzyskać dofinansowanie na powyższe działania powinny one zostać zgłoszone do konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i sportu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przekazanym przez Naczelnika Wydziału Edukacji sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń – wrzesień 2016 r: (załącznik nr 17)
Nauczyciel Wynagrodzenie osiągnięte Wynagrodzenie wymagane stażysta 3 220,88 2 717,59 kontraktowy 3 617,47 3 016,52 mianowany 4 275,13 3 913,33 dyplomowany 5 118,15 5 000,37
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo kierownika „Medycyny Pracy” (załącznik nr 18), która poinformowała, że istnieje możliwość objęcia świadczeniami pielęgniarki szkolnej uczniów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski przez podmiot leczniczy „Medycynę Szkolną” s.c. po zawarciu stosownej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. W tej sprawie pani Katarzyna Bilska odczytała następne pismo od dyrektora SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” (załącznik nr 19), która zobowiązała się w okresie 2 miesięcy uruchomić procedurę:
 • odebrania gabinetu szkolnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamiennej, 
 • zgłoszenie gabinetu do księgi rejestrowej Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, 
 • zgłoszenie do NFZ danych osobowych uczniów udostępnionych przez szkołę,
 • zatrudnienie pielęgniarki z uprawnieniami
W związku z powyższym w strukturach SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” będą dwa gabinety pielęgniarki szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz nowo utworzony w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” zapewniły opiekę pielęgniarską w placówkach ZPE-W oraz ZPR-W. Natomiast „Medycyna Szkolna” s.c. zapewniła opiekę pielęgniarską w pozostałych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat  skarżyski.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów (załącznik nr 20), który zwrócił się z prośbą o użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie z przeznaczeniem na adaptację powierzchni na internat wraz z kuchnią. Wyjaśnił, że ze względu na sposób funkcjonowania szkół internat przy szkole jest niezbędny. Dodał, że uruchomienie internatu i kuchni przewidywane jest na początku 2017 roku po wykonaniu niezbędnych prac:
 • dokonanie zmiany przeznaczenia budynku na internat (na podstawie umowy użyczenia),
 • wykonanie projektu (inwentaryzacja wykonana), 
 • wykonanie niezbędnych prac, bez zmiany konstrukcji (tylko ścianki działowe i instalacje)
Członek zarządu -  Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przeprowadzić wizję lokalną w budynkach placówki z udziałem dyrektora Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Suchedniowie, Dyrektora Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby zwrócić się do dyrektora pana Sławomira Florczaka o przedstawienie jego perspektywy funkcjonowania placówki.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji członka zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej oraz starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego. Ponadto uznał, że przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z koncepcją dyrektora Michnowskiego dotyczącą współpracy z Fundacją Św. Marcina, w tym szczegółowych warunków użyczenia pomieszczeń szkolnych.
 
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80102 w § 4700 (szkolenie magazyniera z uwagi na zmianę zasad żywienia), członek zarządu – pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 21) w powyższej sprawie. Poinformowała, że dyrektor zwrócił się z prośbą o zmiany w planie finansowym placówki na 2016 rok.
W związku z możliwością zorganizowania powyższego szkolenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zmiany w planie finansowym placówki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 22), w którym zwrócił się z prośbą o utworzenie zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”. Wyjaśniła, że powyższe związane jest z koniecznością przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę boisk przy szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w ramach prac przygotowawczych szkoły przygotowują projekty techniczne boisk, a Starostwo Powiatowe, jako beneficjent zleca przygotowanie studium wykonalności.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie działań mających na celu przygotowanie studium wykonalności.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 23), który zwrócił się z prośbą o wyrażenia zgody na wykonanie utwardzenia nawierzchni i położenie kostki brukowej na działkach o nr ewid. 2/2 i 3/11 o łącznej powierzchni ok. 110 m2 . Dodał, że utwardzenie większej powierzchni jest potrzebne do przeprowadzania ćwiczeń oraz uroczystości, które odbywają się na zewnątrz.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec odczytała pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 24) zawierające prośbę o pomoc w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w poradni w ramach systemu poradnia PP oraz o wsparcie informatyków, w celu uruchomienia na serwerze poradni usługi Active Direktory, która pozwala na zarządzanie tożsamościami, relacjami w sieci firmowej, przez co umożliwia kontrolę nad całą siecią i wdrożona w prawidłowy sposób poprawia bezpieczeństwo. Sekretarz wyjaśniła, że po analizie powyższego pisma Zespół Informatyczny Starostwa Powiatowego przygotował pismo, w którym przedstawił wnioski. (załącznik nr 25)
 • uruchomienie usługi Active Directory wiąże się z konfiguracją serwera jako kontrolera domeny, co wiąże się z zakupieniem licencji tzw. CAL (w sieci pracuje ok. 45 komputerów) dla każdej stacji roboczej. Koszt pojedynczej licencji to ok. 100 zł. Ponadto posiadany serwer jest zakupiony w ramach projektu e-inclusion oraz skonfigurowany przez firmę zewnętrzną, co rodzi dodatkowe problemy. 
 • każdy komputer użytkownika należy oczyścić od podstaw i instalować system i oprogramowanie od nowa. Wiąże się to także z weryfikacją posiadanych licencji na oprogramowanie. 
 • należy na stacjach roboczych (45 szt.) utworzyć profile użytkowników wraz z nadaniem odpowiednich uprawnień.
 • należy zakupić urządzenie do tworzenia automatycznych kopii bezpieczeństwa i skonfigurować odpowiednio serwer. Przyjęte jest w Polityce Bezpieczeństwa, że codziennie upoważniona osoba wymienia nośniki z kopiami i umieszcza je w bezpiecznym miejscu poza miejscem zainstalowania serwera. 
 • należy wdrożyć zabezpieczenia systemu zgodnie z istniejącą Polityką Bezpieczeństwa, przeszkolić w tym zakresie pracowników, wydać odpowiednie i szczegółowe upoważnienia, a następnie systematycznie kontrolować stosowanie zabezpieczeń. 
 • Na komputerach PCRE są przetwarzane dane wrażliwe uczniów, co warunkuje wyjątkowo wysoki standard zabezpieczeń przetwarzanych tam danych osobowych.
z przedstawionej analizy wynika, że nie mamy tu do czynienia z drobną czy krótkotrwałą pomocą, ale z pracochłonnym i czasochłonnym procesem. System ten będzie wymagał stałego nadzoru i wkładu pracy, w tym ciągłej pomocy dla użytkowników. W przypadku wdrożenia takiego rozwiązania niezbędne jest zatrudnienie własnego informatyka, który wykona wszystkie konieczne prace, a potem umożliwi bezawaryjne funkcjonowanie tego systemu w przyszłości lub przygotowanie do tego celu obecnego pracownika, który posiada wiedzę w tym zakresie. Ze względu na dużą odpowiedzialność nad zabezpieczeniem systemu i przetwarzaniem danych nie może to być osoba, która będzie tylko sporadycznie wspomagała pracę systemu informatycznego poradni.
Ponadto pani sekretarz dodała, że przeprowadzono szczegółową rozmowę dotyczącą oczekiwań dyrektora PCRE z zakresu wsparcia informatycznego.
Po przeanalizowaniu powyższego, Zarząd Powiatu sugeruje, aby dyrektor PCRE od 1 stycznia 2017 roku zwiększył zatrudnienie w placówce o pół etatu informatyka, którego należy zatrudnić na umowę o pracę. Ponadto zobowiązał dyrektora do zmiany struktury zatrudnienia w placówce.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                   Jerzy ŻmijewskiPodpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………….
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 9
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą pomieszczenia w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy
ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających
z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.,
Załącznik nr 12 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29.09.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Pana Andrzeja Chomy z dnia 10.10.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Pana Andrzeja Chomy z dnia 10.10.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 11.10.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Kierownika „Medycyny Pracy” s.c. z dnia 06.10.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora SPZOZ „Przychodnie Miejskie” z dnia 06.10.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów z dnia 05.10.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 07.10.2016 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 11.10.2016 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 07.10.2016 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 03.10.2016 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Zespołu Informatycznego z dnia 10.10.2016 r.

Protokol_Nr_42 (620kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (12 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 listopada 2016, 14:25:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530