Protokół Nr 43 z dnia 19 października 2016 roku

Protokół Nr 43/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
      Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił o ujęcie w nim punktu dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
     Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Starostę.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
3.   Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
4.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.   Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 2)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym nakłada na Radę Powiatu obowiązek określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydawania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że ustawodawca określił maksymalną wysokość stawek kwotowych, która została ogłoszona przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Przedmiotowa uchwała przewiduje ustalenie stawek cen maksymalnych dopuszczalnych, co sprawi, że realna ich wartość pozostanie nie zmieniona.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z prośbą o przygotowanie szczegółowej analizy za rok 2015 i 2016 odnośnie ilości pojazdów usuniętych z drogi oraz kosztów jakie w związku z tym poniósł powiat. Ponadto Starosta poprosił  także o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości środków finansowych odzyskanych od właścicieli pojazdów usuniętych z drogi. Jednocześnie poprosił o przedstawienie informacji dot. wysokości środków finansowych otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za złomowanie pojazdów.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii  i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (załącznik nr 3)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.  Wyjaśniła, że 21 września br. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Bliżyn o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Następnie dodała, że uwaga zgłoszona przez Zarząd Dróg Powiatowych została zawarta w treści przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią projektu decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (załącznik nr 4). Wyjaśnił, że na wniosek Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu Skarżyskiego, na mocy przedmiotowej decyzji ustanawia się prawo trwałego zarządu  do nieruchomości gruntowej zabudowanej trzema budynkami, stołówką, kotłownią, ogrodzeniem, placem i drogą, parkingiem z kostki, kanałem zaplecza, siecią zewnętrzną ściekową, położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4662/5 o powierzchni 0,0966 ha i 4663/2 o powierzchni 0,8673 ha. Starosta dodał, że treść przedmiotowej decyzji jest zgodna z aktem notarialnym. Następnie poinformował zebranych, że Radca Prawny Starostwa w swojej opinii odniosła się jedynie do podstawy prawnej, uznając ją za prawidłową. Odnośnie merytoryki uważa, że każdy obiekt przekazany w trwały zarząd powinien być w decyzji wyszczególniony (zgodny z protokołem zdawczo-odbiorczym).
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w powyższej sprawie do kolejnego posiedzenia. Jednocześnie zobowiązano Naczelników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do modyfikacji przedmiotowego projektu decyzji zgodnie
z opinią Radcy Prawnego.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 28 września br. po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia propozycji odnośnie możliwości zamontowania w najbliższym czasie okien uchylnych w piwnicy oraz przeprowadzenia prac odwadniających wokół budynku w którym mieści się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Następnie przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji (załącznik nr 5) informujące, że z uwagi na brak środków finansowych nie ma możliwości zrealizowania wniosku Dyrektora PCRE w bieżącym roku. Jednocześnie Wydział zaplanował w projekcie wydatków na rok 2017 niezbędne środki na wymianę okien oraz wykonanie odwodnienia.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na ponowne wysłanie zapytania ofertowego na zakup samochodu służbowego marki Volkswagen. Starosta wyjaśnił, że na pierwsze zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.
Wicestarosta poddał pod rozwagę ujęcie środków zaplanowanych na zakup samochodu służbowego w wydatkach niewygasających i dokonanie zakupu po nowym roku, gdyż takie rozwiązanie mogłoby przynieść oszczędności związane z organizacją przez salony wyprzedaży samochodów z poprzedniego roku.
Zarząd Powiatu uznał rozwiązanie przedstawione przez Wicestarostę za zasadne. Jednak przed podjęciem takiej decyzji, Zarząd wyraził zgodę na ponowne wysłanie zapytania ofertowego, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału OR.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  powrócił do sprawy Związku Strzeleckiego „Strzelec”, która poruszona była na posiedzeniu w dniu 5 października br. Przypomniał, że w piśmie zwrócono się z prośbą o doposażenie w sprzęt specjalistyczny: 2 kamizelki taktyczne ratownika oraz 4 radia PMR BAOFENG UV – 5R. Następnie Starosta wyjaśnił, że istnieje możliwość zakupu w/w przedmiotów ze środków komisji bezpieczeństwa i porządku. Dodał, że koszt zakupu 4 odbiorników radiowych wynosi 640 zł. i zostanie pokryty z dz. 754 rozdz. 75495 §4210, natomiast 2 kamizelki (zawierające logo powiatu) zostaną zakupione za kwotę 480 zł. z dz. 754 rozdz. 75495 § 4300. Psimo Związku Strzeleckiego „Strzelec” stanowi załącznik nr 7.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup w/w sprzętu z przeznaczeniem dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęła oferta firmy KWANT (załącznik nr 8) na przeprowadzenie audytu systemu drukowania i kopiowania. Starosta wyjaśnił, że audyt ma na celu pozyskanie szczegółowych informacji o aktualnych kosztach ponoszonych na proces drukowania, analizę pozyskanych danych oraz stworzenie  optymalnego projektu nowoczesnego rozwiązania, które zapewni znaczące oszczędności (nawet o 50 %) oraz nową jakość drukowania i kopiowania. Koszt audytu wynosi 3 tys. zł.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 29 czerwca br. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie darmowego audytu urządzeń drukujących przez firmę Saggitarius. W związku z powyższym zaproponował aby na posiedzenie poprosić Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w celu omówienia przedmiotowej sprawy.
Naczelnik Wydziału – Pan Mariusz Bodo wyjaśnił, że audyt został przeprowadzony w miesiącu wrześniu i zakończył się w dniu 4 października br. Następnie poinformował, że polegał on na zainstalowaniu do serwera w Starostwie Powiatowym programu, którego zadaniem było gromadzenie informacji z drukarek sieciowych odnośnie ilości wydrukowanych stron, zaczernienia obrazu, itd. Ponadto, do firmy wykonującej audyt wysłana została informacja dotycząca tonerów (koszt, rodzaj). Naczelnik wyjaśnił, że w przeciągu 2 tygodni powinna wpłynąć oferta firmy wraz z wynikami audytu.  
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zapoznania się z wynikami przeprowadzonego już audytu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że realizowany jest wniosek pn. „Skarżyski – Powiat z EKOwidokami, w ramach którego został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs fotograficzny. Wyjaśniła, że zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku, powiat zobowiązany jest zakupić 15 nagród rzeczowych dla laureatów.  Z uwagi na fakt, że komisja wyłoniła 13 zwycięskich prac, dwie nagrody rzeczowe pozostają do rozdysponowania. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) zawierające propozycję, aby te dwie nagrody przyznała publiczność poprzez głosowanie na powiatowym facebooku. Wyjaśniła, że autorzy dwóch fotografii, które uzyskają największą liczbę tzw. „lajków” zostaną uhonorowani nagrodami publiczności.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji przedstawionej przez Wydział Promocji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) informujące o zawarciu dwóch umów najmu na czas określony do 3 lat.
1)      Umowa dotyczy wynajmu Sali gimnastycznej raz w tygodniu na 1 godz. przez okres  06.10.2016 r. – 23.06.2017 r.
2)      Umowa dotyczy wynajmu Sali gimnastycznej raz w tygodniu na 1,5 godz. Przez okres 11.10.2016 r. – 30.04.2017 r.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora II LO do uzupełnienia informacji w kwestii kosztów wynajmu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo organizatorów II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Amatorów Skarżysko 2016 (załącznik nr 11) zawierające prośbę o udzielenie wsparcia w organizacji Turnieju.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, zaproponowała aby przekazać nagrody rzeczowe będącą na stanie wydziału Promocji, z przeznaczeniem dla jednego zespołu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią protokołów Nr 02/2016 (załącznik nr 12) oraz 03/2016 (załącznik nr 13) z posiedzeń Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Następnie wyjaśniła, że oba protokoły dotyczą pojazdów uszkodzonych, których stan w ocenie technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę określono na przeciętny, wymagający prac naprawczych. Z uwagi na fakt, że naprawa obu pojazdów przekracza ich wartość,  komisja zaproponowała zniszczenie pojazdu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził oba protokoły.
 
 
Ad. pkt 5.Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego(załącznik nr 14) z dnia 19 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż:
  • Działka Nr 14/1 obręb 5 „Młodzawy”, Arkusz 77, ul. Szkolna Skarżysko-Kamienna
  • Działka Nr 16 obręb 5 „Młodzawy”, Arkusz 77, ul. Szkolna Skarżysko-Kamienna 
  • Działka Nr 87/4 obręb 2 Borki, Arkusz 12, ul. Sokola Skarżysko-Kamienna
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią kolejnego ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 15) z dnia 19 października 2016 r. dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 oraz Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu zatwierdził ogłoszenie jednogłośnie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
        Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska ...........
 
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 4 – projekt decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, z dnia 14.10.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z dnia 18.10.2016 r. ,
Załącznik nr 7 – pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec”, z dnia 30.09.2016 r.,
Załącznik nr 8 – oferta firmy KWANT,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 18.10.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 17.10.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo organizatorów II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Amatorów Skarżysko 2016, z dnia 18.08.2016 r.,
Załącznik nr 12 – protokół Nr 02/2016 z posiedzenia Komisji likwidacyjnej,
Załącznik nr 13 – protokół Nr 03/2016 z posiedzenia Komisji likwidacyjnej,
Załącznik nr 14 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 15 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Protokol_Nr_43 (549kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (19 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 listopada 2016, 14:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437