Protokół Nr 44 z dnia 21 października 2016 roku

Protokół Nr 44/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.
          
        Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia będzie podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)      przydziału obligacji na okaziciela serie A16, C16, E16, F16, H16, I16, J16 i K16.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  umów z Gminami: Suchedniów, Bliżyn, Skarżysko Kościelne i Łączna na udzielenie dotacji na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Każda z gmin przeznacza na ten cel 10.000zł.
2)   Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w łącznej wysokości 54.800zł w związku z brakiem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w celu zabezpieczenia środków na planowane zawarcie umowy zlecenia.
3)  Pisma Wydziału Edukacji z dnia 11 października 2016r w sprawie przeniesienia środków z planu Starostwa Powiatowego do planów jednostek oświatowych w łącznej wysokości 10.112zł na dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zgodnie z decyzjami podjętymi na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski, które odbyło się w dniu 6 października 2016r.
4)  Pisma Zespołu Szkół Ekonomiczny z dnia 11 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 6.350zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
5)  Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 14 października 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 15.000zł na składki na ubezpieczenie społeczne.
6)  Pisma Wydziału Edukacji z dnia 17 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 666.050zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie przenosi się na ten cel 118.759zł, zaś z rezerwy ogólnej na składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 80111 kwotę 18.806,16zł.
7)  Pism Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 13 i 14 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
w wysokości 43.000zł na zakup środków żywności.
8) Pisma Zespołu Edukacyjno-Wychowawczego z dnia 17 października 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pomiędzy rozdziałami w kwocie 4.360zł.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

b)   przydziału obligacji na okaziciela serie A16, C16, E16, F16, H16, I16, J16 i K16 (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zgodnie z umową o przygotowanie dokumentacji potrzebnej do emisji obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji oraz wykonywanie funkcji agenta ds. płatności zawartą z Noble Securities s.a. z siedzibą w Warszawie podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do wyemitowania obligacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
        Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                 Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska ...........
 
 
Załączników: 3
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serie A16, C16, E16, F16, H16, I16, J16 i K16.

Protokol_Nr_44 (492kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 listopada 2016, 14:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428