Protokół Nr 41 z dnia 5 października 2016 roku

Protokół Nr 41/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Wilczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:           
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b)  pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia.
           
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że  Rada Powiatu podejmując niniejszą uchwałę upoważni Zarząd Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta. Wicestarosta wyjaśnił, że postępowanie obejmować będzie ogłoszenie konkursu, zebranie ofert, sprawdzenie ich kompletności oraz wyłonienie spośród złożonych ofert kandydata do wykonania badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego. Następnie Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZOZ za rok 2016.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

b)    pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015 (załącznik nr 3)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował zebranych, że w sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej  za rok obrotowy 2015, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Skarżyskiego, wystąpiła strata netto w wysokości 3.496.732,42 zł. Wyjaśnił, że sposób pokrywania starty netto określa art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym fundusz zakładu jest zmniejszany o stratę netto. Z przepisów powyższej ustawy (art. 59 ust. 2 pkt 1) wynika również, że jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty netto, wówczas jednym z możliwych działań podmiotu tworzącego jest pokrycie części straty netto, jednak w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z uwagi na fakt, że Szpital Powiatowy nie jest w stanie pokryć straty netto za rok 2015 we własnym zakresie, zachodzi konieczność pokrycia części starty netto przez podmiot tworzący, w kwocie stanowiącej sumę straty netto i kosztów amortyzacji, tj. w kwocie 827 058,51 zł. Następnie Wicestarosta poinformował, że na mocy przedmiotowej uchwały proponuje się aby pokrycie straty netto przez powiat nastąpiło w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 500.000,00 zł. zostanie przekazana Szpitalowi do 31 grudnia 2016 r., natomiast druga rata w wysokości  327.058,51 zł zostanie przekazana do 31 marca 2017 r. Mając na uwadze ustabilizowanie bardzo trudnej sytuacji finansowej Wicestarosta wyjaśnił, że przekazanie środków z budżetu powiatu na pokrycie straty finansowej netto Szpitala jest działaniem koniecznym, pozwalającym placówce zachować ciągłość działania.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)   pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 września 2016 r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.400zł. w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego.
2)     pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 27 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.398zł na przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego systemu zarządzania jakością ISO oraz na szkolenia pracowników.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

b)  przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Dyrektor PCPR zwrócił się do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o dokonanie przesunięć środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a mianowicie 10.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” na zadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”. Wicestarosta wyjaśnił, że przesunięcie środków umożliwi przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności mają utrudnioną realizację kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, występowały z wnioskiem o dofinansowanie w tym roku i nie uzyskały go z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  poinformował zebranych, że w czwartym kwartale br. Urząd Marszałkowski WŚ planuje ogłosić konkurs w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014-2020 dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W ramach tego działania planowane jest przygotowanie projektu obejmującego termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) zawierające prośbę o utworzenie zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 50 000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji powyższych budynków. Naczelnik poinformował w piśmie, że w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna” pozostały środki w kwocie 41 491 zł., które mogłyby zostać wykorzystane na dokumentację termomodernizacji PUP oraz DPS.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie projektu obejmującego termomodernizację w/w budynków oraz dodatkowo budynku Bursy Szkolnej prze Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do sprecyzowania wysokości środków finansowych niezbędnych do opracowania projektów na każde zadanie oddzielnie. 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie zgłoszonych inwestycji związanych z rewitalizacją Miasta Skarżyska-Kamiennej o zadanie polegające na remoncie boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, które znajduje się na wyznaczonym przez Radę Gminy Skarżysko-Kamienna obszarze rewitalizacji - osiedle Dolna Kamienna II.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zgłoszenia przedmiotowej inwestycji do Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
W związku z organizacją II Międzynarodowego Turnieju Karate o puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki (załącznik nr 7) w tej sprawie. Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe powyższej imprezy. Dodała, że turniej odbędzie się 22 października br. w hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że środki na wsparcie przedsięwzięć organizowanych w 2016 roku zostały rozdysponowane w trybie konkursowym na początku bieżącego roku.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wycięcie 16 sztuk drzew i krzewów umiejscowionych na posesji Ośrodka od strony boiska i 1 sztuki drzewa rosnącego przy ogrodzeniu od strony ul. Żurawiej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przewidywana jest modernizacja boiska szkolnego, które od kilku lat jest wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. Dodała, że drzewa umiejscowione przy boisku będą przeszkodą podczas jego remontu. Ponadto drzewo rosnące od strony ulicy Żurawiej jest uschnięte i stwarza zagrożenie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec” (załącznik nr 9) zawierające prośbę o doposażenie w sprzęt specjalistyczny: 2 kamizelki taktyczne ratownika oraz 4 radia PMR BAOFENG UV - 5R . Mając na uwadze dotychczasową współpracę, Pani Katarzyna Bilska przychyliła się do przedmiotowego wniosku z uwagi na fakt, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przy kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.
Zarząd Powiatu przekazał sprawę Członkowi Zarządu – Pani Annie Leżańskiej celem uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa możliwości zakupu sprzętu w przyszłym roku ze środków planowanych w budżecie wydziału.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (załącznik nr 10), która zwróciła się z prośbą o dofinansowanie koncertu gitarowego duetu „Kupiński Duo”. Dodała, że koncert ma na celu wypromować młode talenty, a także zintegrować środowisko lokalne. Uznając inicjatywę godną poparcia Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby koncert został połączony z Powiatowym Mikołajem, imprezą organizowaną przez Powiat, poprzez wręczenie uczestnikom zaproszeń na koncert.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o ujęcie w uchwale dot. wydatków niewygasających następujących zadań:
1.      Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 - 90 tys. zł.
2.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 60 tys.zł.
3.      Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid. 465 – 25 tys. zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji w bieżącym roku z możliwością ich rozliczenia w przyszłym roku budżetowym.

Ad. pkt  4.Sprawy różne. 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Wydziału Finansowego (załącznik nr 12) mające na celu zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania środkami powiatu. W przedmiotowym piśmie omówiona została sytuacja finansowa powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
       Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska .......
 
 
Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy
im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015.
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku.
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 03.10.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki, z dnia 26.09.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 01.10.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec”, z dnia 30.09.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st., z dnia 23.09.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 05.10.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Finansowego, z dnia 04.10.2016 r.

Protokol_Nr_41 (531kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (5 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 października 2016, 13:57:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486