Protokół Nr 39 z dnia 21 września 2016 roku

Protokół Nr 39/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 września 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.   Leszek Lepiarz                                                - Dyrektor ZOZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:  
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)

            Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.338.2016 z dnia 01 września 2016 r. zmniejszający plan dotacji celowych o 41.562 zł. na wniosek Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.339.2016 z dnia 01 września 2016 r. zwiększającej plan dotacji celowych o 1.851 zł. na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym,Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07 września 2016 r. i z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.000 zł. na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym oraz zabezpieczenie środków na szkolenie pracownika,Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 06 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 131.189 zł. na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia indywidualnego i zbiorowego użytku, na naprawę pompy i inne bieżące naprawy sprzętu, na badanie techniczne pojazdów oraz szkolenia pracowników, na wypłatę nagród oraz uregulowanie składek na fundusz pracy,Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 12.999 zł. na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę składek funduszu pracy oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,Pism Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 08 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.300 zł. na zakup leków dla wychowanków placówki oraz delegacji dla pracowników.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b)     przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON
w 2016 roku. (załącznik nr 3)

            Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował treść uchwały. Poinformował, że Dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej pismem z dnia 15.09.2016 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o dokonanie przesunięć środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dodał, że Dyrektor wnioskuje o przeniesienie 20 000,00 zł. z zadania pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”, za nadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”. Wicestarosta wyjaśnił, że przesunięcie środków umożliwi przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności mają utrudnioną realizację kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, występowały z wnioskiem o dofinansowanie w tym roku i nie uzyskały go z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.
            Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 4), który w załączeniu do swojego pisma, przekazał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych dotyczące przydzielenia
2 dodatkowych godzin lekcyjnych języka polskiego tygodniowo dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2016/2017. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zgodnie z opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną należy zapewnić dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego zgodnie z art. 94a ust. 4 i 4b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zebranym wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 5) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 268/1 o pow. 0,0021 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 4/2014 z dnia 26.09.2014 r. znak: AB.6740.2.4.2014.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na „rozbudowie ciągu dróg powiatowych nr 0575T od km 0+000,00 do km 1+596,00 (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T od km 1+596,00 do km 2+094,07 i od km 2+209,52 do km 2+370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki)”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 6), w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Profil na dostarczenie „Dziennika Budowy”. Poinformował, że firma Profil złożyła propozycje dostarczenia dla Powiatu Skarżyskiego 1000 sztuk „Dziennika Budowy” bezpłatnie zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Dodał, że na okładce publikacji znajdowałyby się reklamy firm budowlanych. Ponadto dodał, że dostarczenie publikacji nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy. Starosta wyjaśnił, że obecnie za opieczętowanie Dziennika Budowy zakupionego przez wnioskodawcę pobierana jest opłata w wysokości 8,90 zł., natomiast za opieczętowanie i przekazanie wnioskodawcy naszego dziennika Budowy Starostwo pobiera opłatę w wysokości 15 zł. Dodał, że koszt zakupu jednego dziennika wynosi około 5 zł., a rocznie wydawanych jest około 200 egzemplarzy przedmiotowego Dziennika.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Profil. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania przedmiotowej umowy. Ponadto Zarząd wskazał, że opłata pobierana przez Starostwo pozostanie na tym samym poziomie.
 
Stosownie do Uchwały Nr 168/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości czynszu za wynajem lokalu usytuowanego w podpiwniczeniu budynku przy ul. Pl. Floriański 1 o pow. 36,60 m2. Poinformował, że najemca zobowiązany jest obecnie do uiszczenia czynszu w wysokości 2,00 zł/m2 oraz opłat związanych z utrzymaniem budynku w wysokości 0,27 zł. m2 – tj. łącznie 102,19 zł. brutto. Wyjaśnił, że pismem z dnia 5 lipca br. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zwrócił się z prośbą o obniżenie czynszu do 1 zł./m2. Dodał, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr 49/106/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku dla lokali znajdujących się w podpiwniczeniu budynków miesięczna stawka czynszu najmu netto wynosi 3,50 zł/m2, przy czym Zarząd może w uzasadnionych sytuacjach ustalić indywidualnie wysokość czynszu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, aby opłata za czynsz wynosiła 1 zł/m2. Zarząd podkreślił, że opłaty związane
z utrzymaniem budynku w wysokości 0,27 zł/m2 pozostają w dotychczasowej wysokości. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania aneksu do umowy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 8) zawierające prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej wyboru marki samochodu, celem zakupu samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego. Wyjaśnił, że Wydział wysłał zapytanie do 5 firm tj.
  • Toyota Avensis – cena 109 517 zł. brutto, poj. 1,8 (147 KM), koła R17,
  • Skoda Superb – cena 124 945 zł. brutto, poj. 1,8 (180 KM), koła R17, 
  • Ford Mondeo – cena 115 900 zł. brutto, poj. 1,5 (160 KM), koła R17, 
  • Volkswager Passat – cena 123 695 zł. brutto, poj. 1,8 (180 KM), koła R17, 
  • Renault Talisman – cena 123 669 zł. brutto, poj. 1,6 (150 KM), koła 19
Po przeanalizowaniu powyższego, Zarząd Powiatu większością głosów postanowił złożyć ofertę dealerom firmy Volkswagen na dostawę samochodu marki Volkswagen Passat. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich do przygotowania zapytania ofertowego zakupu samochodu przynajmniej do 3 dealerów.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, którzy zwrócili się z wnioskiem o zwrot należności za przekazaną część działki na rzecz Powiatu Skarżyskiego pod budowę drogi i chodnika (ul. Kopernika).  Następnie zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 9).
Decyzją Zarządu postanowiono, że w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przygotowania opinii dot. wartości działek przeznaczonych na poszerzenie ulicy Kopernika zobowiązany zostanie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.

             Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej - Pana Leszka Lepiarza. Poprosił o przedstawienie sytuacji finansowej szpitala oraz omówienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem.
Dyrektor ZOZ poinformował zebranych, że zgodnie z programem naprawczym przygotowanym przez firmę AMG Finanse z Łodzi, w maju tego roku został ogłoszony przetarg na udzielenie pożyczki na kwotę 10 mln zł. (z tzw. ratą „balonową”). Niestety nie wpłynęła żadna oferta. Dyrektor poinformował, że ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, tym razem na kwotę 5 mln. zł,. Jednym z warunków oferentów było wyrażenie zgody na cesję kontraktu z NFZ. Pomimo zgody Dyrektora na powyższy warunek do przetargu nie przystąpiła żadna firma. Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku uzyskania pożyczki zostałaby ona wykorzystana na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych wysokooprocentowanych kredytów i częściowo na pokrycie aktualnych zobowiązań wymagalnych. Ponadto dodał, że Szpital musiał powiększyć limit w koncie odnawialnym
z kwoty 400 tys. zł. do kwoty 1,9 mln. zł. w firmie Magellan. Następnie wyjaśnił, że
w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań skorzystano z możliwości przesunięcia terminu płatności składek ZUS do października br. Natomiast, jeżeli chodzi
o bieżące funkcjonowanie Szpitala, Dyrektor poinformował, że zostały dostarczone łóżka zakupione dla 3 oddziałów: ortopedii, neurologii i wewnętrznego. Po adaptacji pomieszczeń kaplicy powstały na oddziale wewnętrznym 2 nowe sale oraz pomieszczenie, w którym dyżurują lekarze tego oddziału. Ponadto poradnia oddziału wewnętrznego będzie znajdowała się przy oddziale. Dyrektor dodał, że podjął starania o pozyskanie kontraktu na poradnię ortopedyczną i chirurgiczną. Dodał, że istnieje potrzeba wydzielenia pomieszczeń na poradnię otolaryngologiczną, która w chwili obecnej mieści się na oddziale laryngologii. Dyrektor poinformował, że wnioskuje o zwiększenie kontraktu na oddział chirurgii. Ponadto w chwili obecnej na etapie końcowym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na usługę całodobowego żywienia pacjentów oraz usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej i Ekonomii. Dyrektor dodał, że oczekuje na zapłatę za wykonanie za I półrocze br. oraz za nadwykonania za 2015 r. Poinformował, że do chwili obecnej zgodnie z decyzją Sanepidu zostało wykonane w szpitalu rezerwowe źródło wody w budynku przy ul. Szpitalnej i Ekonomii. Natomiast w 2015 roku została wykonana część zaleceń p.poż. Ponadto konieczne jest jeszcze w szpitalu wykonanie m.in. dodatkowego oświetlenia awaryjnego. Dyrektor dodał, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą Regulaminu Pracy, które mają na celu dostosowanie go do aktualnych przepisów.
            Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
Na tym zakończono posiedzenie.
        

          Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                     Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………….
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 9
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki PFRON w 2016 roku,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 15.09.2016 r.,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 12.09.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 19.09.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 20.09.2016 r,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 31.08.2016 r.
 
  Protokol_Nr_39 (545kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 września 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (13 października 2016, 13:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469