Protokół Nr 40 z dnia 28 września 2016 roku


Protokół Nr 40/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 września 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Wilczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi objazdowej
ul. Leśnej na odcinku od ul. Placowej do ul. Leśnej w Suchedniowie,
c)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy
ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
    
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
           
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały umożliwi zrealizowanie wniosków dotychczasowych najemców, którzy wystąpili o przedłużenie umów już wcześniej obowiązujących. Wyjaśnił, że zgoda Rady Powiatu jest niezbędna do zawarcia umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.363.2016 z dnia 9 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 6.500zł na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
2) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.406.2016 z dnia 22 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 1.113zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
3)  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.393.2016 z dnia 20 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 117.842zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
4) Porozumienia zawartego z Gminą Skarżysko Kościelne na współfinansowanie zadania „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul.Żeromskiego w Majkowie”. Gmina udzieli na powyższe zadanie dotacji w wysokości 5.500zł.
5)  Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 20 września 2016r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000zł na zakupy materiałów w Starostowie Powiatowym
6) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 19 września 2016r w sprawie zabezpieczenia środków na dodatkowe badania lekarskie wychowanków w wysokości 300zł
7)  Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 21 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 883zł co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości
8) Pisma Wydziału Edukacji z dnia 19 września 2016r w sprawie przeniesienia planu w wysokości 3.200zł na stypendia dla uczniów wypłacane w I i II Liceum Ogólnokształcącym
9)  Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.500zł na remont mechaniki w autobusie szkolnym
10)  Pisma I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zwiększenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz na wywóz nieczystości, obsługę PKZP i przeglądy. Z planu Starostwa Powiatowego przeniesiono na ten cel kwotę 10.000zł
11) Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 22 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 5.888zł w związku z przenalizowaniem potrzeb jednostki do końca roku budżetowego
12)  Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 22 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami w wysokości 20.000zł, co jest konieczne w związku z wypłatą odpraw emerytalnych.
13)  Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 15 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 270zł na szkolenia pracownika.
14)  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 28 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5.000zł w związku z organizacją marszobiegu.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

a)   wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi objazdowej ul. Leśnej na odcinku od ul. Placowej do ul. Leśnej w Suchedniowie (załącznik nr 4)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że na mocy przedmiotowej uchwały wyraża się zgodę na zawarcie umowy użyczenia z UKS RELAX Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przyległymi do Sali znajdujących się w budynku położonym przy ul. Ekonomii 7 z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Starosta poinformował, że umowa może zostać zawarta na okres do trzech lat z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski (załącznik nr 6) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.  sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00020196/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 266 o powierzchni 0,5500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 266/1 o powierzchni 0,0018 ha i nr 266/2 o powierzchni 0,5482 ha oraz sprostowania  w księdze wieczystej KI1R/00020196/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 267 o powierzchni 0,2500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 267/1 o powierzchni 0,0011 ha i nr 267/2 o powierzchni 0,2489 ha,
2.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00020196/8 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 266/1 o powierzchni 0,0018 ha i nr 267/1 o powierzchni 0,0011 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
3.  sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00019958/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 270 o powierzchni 0,0200 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 270/1 o powierzchni 0,0022 ha i nr 270/2 o powierzchni 0,0178 ha,
4.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00019958/8 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270/1 o powierzchni 0,0022 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
5.  założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277/1 o powierzchni 0,0017 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035340/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 7) informujące o możliwości wygenerowania oszczędności finansowych w placówce, które związane są z nie zatrudnianiem osoby do prac administracyjnych w sekretariacie PCRE poprzez przekazanie obowiązków trzem osobom nauczycielom – bibliotekarzom zatrudnionym w placówce. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przy takim rozwiązaniu zachodzi konieczność likwidacji vacatu na stanowisku pomocy administracyjnej.
Akceptując przedstawione rozwiązanie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCRE do przygotowania stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 8) zawierające prośbę o sfinansowanie zakupu 5 sztuk okien uchylnych do piwnicy budynku, w którym mieści się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Dyrektor poinformowała w piśmie, że pomieszczenia, w których przechowywane są zbiory biblioteczne podczas deszczu są zalewane, a wietrzenie ich jest niemożliwe, gdyż okna w piwnicy nie otwierają się i nie mają funkcji uchylnej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia propozycji odnośnie zamontowania w najbliższym czasie okien uchylnych w piwnicy oraz możliwości przeprowadzenia prac odwadniających wokół budynku.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską jako swojego przedstawiciela do pracy w w/w Komisji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) który zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych wystąpił do trzech Wydawnictw (Imagine Design Group z Krakowa, PiS Agencja Poligraficzno-Wydawnicza ze Skarżyska-Kamiennej i SCAN duo z Kielc) z zapytaniem o cenę na realizację publikacji promującej walory powiatu skarżyskiego pod tytułem "Powiat skarżyski oczami mieszkańców".
Z nadesłanych ofert od w/w wydawnictw ostatecznie zaproponowano poniższe ceny:
1)  Imagine Design Group Kraków - 13 300 zł netto + 5% VAT (13 965 zł brutto) za wykonanie i dostawę tej publikacji z dodatkową gratis wersją elektroniczną albumu z przewracanymi stronami na stronę internetową
2)  PiS Agencja Poligraficzno-Wydawnicza Skarżysko-Kamienna - cena netto za 1 szt. wynosi 12.50 - całośd zamówienia 13 125 zł brutto.
3)   SCAN duo Kielce - cena jednostkowa netto dla nakładu 1000 szt: 18,70 zł/egz + Vat 5% - łącznie 19 635 zł brutto.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono skorzystać z oferty przedstawionej przez wydawnictwo PiS Agencja Poligraficzno-Wydawnicza Skarżysko-Kamienna.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z wnioskiem mieszkańców Michałowa i Majkowa (załącznik nr 11) o jak najszybsze przygotowanie i wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie drogi powiatowej na odcinku Majków ul. Jana Pawła II od kościoła przez Michałów do granic Marcinkowa. Poinformowała, że wniosek został również skierowany do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Następnie zaproponowała aby przy tworzeniu budżetu na przyszły rok ująć w planie wykonanie projektu dla przedmiotowej inwestycji. Pani Anna Leżańska dodała, że wystosuje pismo do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne celem uzyskania deklaracji odnośnie partycypowania w kosztach przy wykonaniu powyższej inwestycji.
Zarządu Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Panią Annę Leżańską.
 
W związku z przygotowywaniem przez Gminę Skarżysko-Kamienna Gminnego Programu Rewitalizacji, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające prośbę o podjęcie decyzji odnośnie inwestycji, które mają zostać ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Starosta poinformował, że zachodzi konieczność podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia inwestycji powiatowych do opracowywanego przez gminę dokumentu. Dodał, że do w/w Programu zgłoszone mogą zostać przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacyjnym, zlokalizowane na wyznaczonym przez Radę Gminy Skarżysko-Kamienna obszarze rewitalizacji (osiedla: Dolna Kamienna II, Górna Kolonia/Młodzawy, Skałka, Rejów, Zachodnie, Kolejowe i fragment os. Żeromskiego). Następnie Starosta wyjaśnił, że przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ muszą zostać ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, natomiast w przypadku pozostałych przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym realizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, jeśli zostaną ujęte w GPR, to mogą otrzymać dodatkowe punkty w wyniku oceny merytorycznej projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto, zaznaczył, że w projektach rewitalizacyjnych w ramach działania 6.5 beneficjentem może być tylko gmina, natomiast powiat może być partnerem. Następnie Starosta przedstawił wstępnie zgłoszone przedsięwzięcia, które zamierza realizować Powiat Skarżyski w ramach działania 6.5:
1)   Przebudowa ulicy Staszica – utworzenie miejskiego deptaka
2)   Optymalizacja rozwiązań komunikacyjnych poprzez budowę małego ronda na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja i ulicy Towarowej
3)   Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 wraz z adaptacją pomieszczeń na poddaszu na sale dydaktyczne oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku (przebudowa boiska, przebudowa drogi dojazdowej do SOSW
Nr 2)
4)    Remont ul. Żurawiej w Skarżysku-Kamiennej
5)    Przebudowa ulicy Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
W ramach pozostałych działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji zgłoszone zostały następujące inwestycje:
1)    Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy
2)   Adaptacja budynku po dawnej świetlicy przy I Liceum Ogólnokształcącym na Warsztaty Terapii Zajęciowej
3)   Adaptacja budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby placówki całodobowej (domu pomocy społecznej) wraz z mieszkaniami chronionymi.
Następnie Starosta poddał pod rozwagę zgłoszenie do Gminnego Programu Rewitalizacji następujących inwestycji: modernizacja boisk przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, termomodernizacja internatu (Bursa Szkolna Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych) oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Towarowa i 11-go Listopada.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby do przedmiotowego Programu zgłosić dodatkowo dwie inwestycje: utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz modernizacja placów zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zatwierdził zgłoszone już wcześniej inwestycje do Gminnego Programu Rewitalizacji z zastrzeżeniem, że w przypadku  inwestycji polegającej na adaptacji budynku po dawnej świetlicy przy I Liceum Ogólnokształcącym na Warsztaty Terapii Zajęciowej środki zewnętrzne we własnym zakresie na powyższą inwestycję będzie pozyskiwał Kierownik Warsztatów. Jednocześnie Zarząd postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzupełnienia zgłoszonych wcześniej inwestycji związanych z rewitalizacją Miasta Skarżyska-Kamiennej o inwestycje wskazane przez Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem rodziców uczniów klasy pierwszej Technikum Korpusu Kadetów w Suchedniowie (załącznik nr 13) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Zgodnie z opinią rodziców wyrażoną w piśmie cyt. „tylko szkoła publiczna, posiadająca odpowiednią bazę dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną zapewni właściwy poziom kształcenia i kompetencje zawodowe”. Poinformowała także, że rodzice zgłaszają zastrzeżenia co do funkcjonowania I klasy technikum prowadzonej przez Fundację Św. Marcina.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaznaczył, że to na wniosek Dyrektora nie został utworzony w szkole oddział technikum, a młodzież przeszła do szkoły niepublicznej. Dodał, że przedmiotowa sprawa została szczegółowo omówiona przez niego podczas Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie. Starosta podkreślił, że do chwili obecnej nie ma unormowanych spraw dotyczących korzystania przez fundację Św. Marcina z majątku i mienia szkoły, a z informacji przekazanych przez Dyrektora, nauczyciele nie posiadają zawartych umów o pracę. Starosta stwierdził, że rok szkolny został źle przygotowany.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że przed 19 września br. otrzymała sygnał od Dyrektora i Rady Pedagogicznej, że zajęcia w szkole się nie odbywają. W dniu 19 września br. pojechała do szkoły celem sprawdzenia (nieoficjalnie) czy taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce. Okazało się, że zajęcia we wszystkich oddziałach się odbywają, są nauczyciela oraz młodzież.
Biorąc pod uwagę fakt, że podobne niepokoje zgłaszali nauczyciele oraz dyrektor Zespołu Szkół w Suchedniowie, a obszary które są przez nich zgłaszane obejmują sferę działania Kuratorium Oświaty, Zarząd Powiatu zobowiązał wydział Edukacji do przesłania informacji o niepokojących sygnałach wraz z kopiami pism do nadzoru pedagogicznego.
 
Decyzją Zarządu postanowiono zakupić ze środków PFRON samochód typu BUS z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji aby przy planowaniu budżetu na przyszły rok w materiałach planistycznych uwzględnić powyższy wydatek (część wkładu własnego).
Na tym zakończono posiedzenie.
                        Protokołowała                                                      Przewodniczący Zarządu
            Agnieszka Góralczyk                                                        Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska ............


Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi objazdowej ul. Leśnej na odcinku od
ul. Placowej do ul. Leśnej w Suchedniowie,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 6 – wnioski
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia
Załącznik nr 11 – wniosek mieszkańców Michałowa i Majkowa, z dnia 19.09.2016 r.
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 27.09.2016 r.
Załącznik nr 13 – pismo rodziców uczniów klasy pierwszej Technikum Korpusu Kadetów
w Suchedniowie, z dnia


Protokol_Nr_40 (550kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 września 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 października 2016, 12:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459