Protokół Nr 37/2016 z dnia 7 września 2016 r.


Protokół Nr 37/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 września 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Artur Berus                                               - Wicestarosta
2.  Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
3.  Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.  Marek Czyż                                                - Dyrektor ZDP
2.  Roman Derra                                               - Kierownik Służby Liniowej
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.      Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 2) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie klasy pierwszej technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Przypomniała zebranym, że na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. Dyrektor wystąpił do Zarządu z prośbą o dokonanie zmian w arkuszu organizacyjnym polegających m.in. na rezygnacji z utworzenia klasy pierwszej technikum z uwagi na niewielką liczbę kandydatów. Zdaniem dyrektora (wyrażona w piśmie z 17 sierpnia) „Mała liczba kandydatów nie daje perspektywy utworzenia trwałego zespołu klasowego, nie wspominając o kosztach organizacji takiej klasy, znacznie przewyższającej kwotę spodziewanej subwencji”. Ponadto Dyrektor zaproponował w piśmie, że kandydatom do klasy pierwszej zaproponuje przejście do niepublicznego Technikum Korpusu Kadetów. Pani Katarzyna Bilska dodała, że obecny na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 lipca br. Dyrektor szkoły wskazał, że szansą dla utrzymania i dalszego funkcjonowania szkoły jest Fundacja Św. Marcina. Z pisma Dyrektora wynika jednak, że Technikum Korpusu Kadetów nie jest przygotowane organizacyjnie do prowadzenia klasy pierwszej. Dodała, że Dyrektor uzasadniając swoją prośbę wskazał m.in., że kierownictwo szkoły nie posiada niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych oraz doświadczenia w zarządzaniu szkołą. Ponadto, do dnia dzisiejszego nie zapewniono pełnej obsady kadry dydaktycznej jak również nie uregulowano kwestii korzystania przez szkołę niepubliczną z obiektów szkolnych, najmu pomieszczeń. Z informacji ustnej uzyskanej od p. dyrektora wynika, że zawarł z Fundacją wstępne porozumienie dotyczące udostępnienia pomieszczeń szkolnych do prowadzenia działalności dydaktycznej w bieżącym roku szkolnym.  Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż Dyrektor nie posiadał trwałego zarządu do nieruchomości nadanego przez Burmistrza Suchedniowa w sierpniu br., nie powinien był udostępniać pomieszczeń Fundacji, a to uczynił. Dodała, że do chwili obecnej, po trzech posiedzeniach komisji przejmującej majątek, Gmina Suchedniów nie przekazała kompletu dokumentów związanych z cofnięciem darowizny, przygotowaniem danych do aktu notarialnego. W tej sprawie zostanie przygotowane pismo do Burmistrza. Odnośnie zarzutów Dyrektora dotyczących braku kwalifikacji pedagogicznych kierownictwa szkoły w tej sprawie stanowisko powinno zająć kuratorium oświaty. W związku z powyższym, Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby dyrektor zaproponował uczniom klasy pierwszej przejście do klasy o tym samym profilu w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przychylił się do rozwiązania zaproponowanego przez Panią Katarzynę Bilską.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 3) zawierające informację o złożeniu przez Stowarzyszenie Towarzystwo „IMPULS” oferty na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Następnie wyjaśniła, że w/w zadanie ma na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację dwóch projektów. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17 750 zł., natomiast Stowarzyszenie zwróciło się o dotację w wysokości 5 650 zł. Z  uwagi na fakt, iż złożona oferta wpisuje się w założenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z ngo oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, Naczelnik Wydziału Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Ponadto środki na jego realizację mogą zostać przeznaczone z budżetu Wydziału Promocji.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w/w zadania w kwocie wnioskowanej przez Stowarzyszenie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch klas zasadniczej Szkoły Zawodowej o liczebności 23 i 21 osób w roku szkolnym 2016/2017.  Z uwagi na istniejące ryzyko, że liczebność klas się nie zwiększy, wręcz przeciwnie może ulec zmniejszeniu, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora wskazując jednocześnie, że obsada nauczycieli nie może być na zasadzie uzupełniania etatów tylko nadgodziny.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie kursu kwalifikacyjnego „A.65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”, który wraz ze zdobytymi kwalifikacjami technika ekonomisty daje słuchaczom tytuł technika rachunkowości. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie kursu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przyjęcie do szkoły osoby na staż na stanowisku sprzątaczki. Wyjaśniła, że prośba Dyrektora podyktowana jest informacją od obecnej pracownicy o jej dłuższej nieobecności (zwolnienie po operacji).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie w szkole stażu w wymiarze czterech miesięcy z gwarancją jednomiesięcznego zatrudnienia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że zgodnie z uchwałą Nr 369/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, złożone zostały trzy wnioski:
1.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Ludwika w Bliżynie o kwotę 30 000 zł. na prace renowacyjne w zakresie uporządkowania kolorystycznego naw bocznych we wnętrzu kościoła,
2.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Rocha w Mroczkowie o kwotę 25 000 zł. na remont i wykonanie instalacji elektrycznej, w której ujęte są elementy elektryki p-poż., odgromowe, alarmowe SSWiN,
3.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja w Suchedniowie o kwotę 25 000 zł. na remont metalowych przęseł i skrzydeł bramnych ogrodzenia wokół kościoła.
Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 7) z prośbą o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono przyznać dotację w wysokości po 20 000 zł. dla każdej z w/w parafii. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych na stanowisku pracownika biurowego na okres 1 roku, na warunkach zaproponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie w szkole pracy interwencyjnej na okres 1 roku oraz 4 miesięcy zatrudnienia.
 
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów (załącznik nr 9), w którym zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Suchedniów płytek betonowych nadających się do ponownego użytku, pochodzących z remontowanego odcinka chodnika przy ul. Langiewicza w Suchedniowie. Dodała, że przekazane płytki zostaną zużyte do celów własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że nie ma możliwości przekazania płyt chodnikowych z uwagi na fakt, że są one niezbędne do umocnienia przydrożnych rowów na Świerczku. Podkreśliła, że po wykonaniu umocnienia rowów, niewykorzystane płyty mogą zostać przekazane na rzecz Gminy Suchedniów.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Członka Zarządu – Pani Anny  Leżańskiej.
 
 
W związku z zabezpieczeniem środków na zakup nowego samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego poprzez podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 10) z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie procedur związanych z zakupem nowego samochodu oraz zbyciem obecnego. Wicestarosta dodał, że realizacja powyższego odbędzie się we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Administrowania Mieniem.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie niezbędnych procedur.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 11) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący wygaszenia trwałego zarządu przysługującego zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Powiatu Skarżyskiego – III Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/297 o pow. 1,8326 ha (obręb 5 Młodzawy, arkusz 74), położonej w Skarżysku-Kamiennej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1R/00011502/1, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu z dnia 10.08.2016 r. znak:GG-II.6844.2.1.2016.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Wicestarostę – Pana Artura Berusa i Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do jego podpisania.
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że 5 września br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie rozbudowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, w którym uczestniczył pracownik Starostwa Powiatowego Pan Mariusz Bartosik. W związku z powyższym odczytał zaproszenie Starosty Kieleckiego (załącznik nr 12) na kolejne spotkanie w dniu 9 września br. w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczące kontynuacji rozmów i wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie ujednolicenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W powyższej sprawie powitał na posiedzeniu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Marka Czyża oraz Kierownika Służby Liniowej Pana Romana Derrę.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Marek Czyż wyjaśnił, że sieć telekomunikacyjna lokalizowana jest w pasie drogowym. Do chwili obecnej w większości przypadków umieszczenie sieci szerokopasmowej wykonywane było bez ponoszenia opłat zgodnie ze specustawą telekomunikacyjną, natomiast opłaty ponoszone były za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Dodał, że w przypadku uzyskania zgody na prowadzenie robót w innym trybie niż specustawa, powiat pobierał opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Powiatu. Dyrektor poinformował, że na spotkaniu Urząd Marszałkowski zaproponował zmniejszenie stawek za umieszczenie sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym. W związku z powyższym Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zarząd Powiatu postanowił oddelegować na spotkanie Członka Zarządu Powiatu Panią Annę Leżańską oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Marka Czyża.
 
            Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach (załącznik nr 13), która zwróciła się z prośbą o zapraszanie przedstawiciela Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w posiedzeniach rady społecznej podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą, dla którego organem tworzącym jest Rada Powiatu.
            Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby wnioskodawcy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa UKS Relaks (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego, w celu kontynuowania pracy z młodzieżą szkolącą się i rywalizującą w kickboxingu. Dodała, że dotychczasowa przychylność ze strony dyrekcji III LO w tym zakresie przysporzyła wielu sukcesów sportowych. Natomiast w chwili obecnej, po likwidacji placówki szkolnej istnieje konieczność zmiany siedziby Klubu oraz stworzenia w najbliższym czasie warunków treningowych w celu sprostania zainteresowaniom młodzieży.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzgodnienia szczegółowych warunków udostępnienia sali.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów (załącznik nr 15) dotyczące ponownego przeanalizowania zaliczenia ulicy Stokowiec w Suchedniowie do kategorii dróg powiatowych. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że ulica Stokowiec jest zlokalizowana na gruntach, których stan prawny jest nieuregulowany.  Przedmiotowa ulica jest w złym stanie, co powoduje, że jej utrzymanie jest bardzo drogie. Ponadto dodała, że Miasto i Gmina Suchedniów jest użytkownikiem ulicy Stokowiec, co daje jej większą możliwość regulacji stanu prawnego poprzez skomunalizowanie gruntów.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
Na tym zakończono posiedzenie.
        Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
         Anna Bugajska                                                                                 Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………...
2.      A. Leżańska……………………
3.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 15
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 06.09.2016 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.09.2016 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 29.08.2016 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 01.09.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 06.09.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.09.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.09.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 30.08.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 01.09.2016 r.,
Załącznik nr 11 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 12 – pismo Starosty Kieleckiego z dnia 05.09.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Kielcach z dnia 04.09.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa UKS Relaks z dnia 31.08.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 26.08.2016 r.
 
Protokół Nr 37 (475kB) pdf  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (7 września 2016)
Opublikował: Anna Bugajska (4 października 2016, 15:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454