Protokół Nr 38 z dnia 14 września 2016 roku


Protokół Nr 38/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 września 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
 
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.


Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
2.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
c)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/39/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o jego rozszerzenie poprzez dodanie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy. Następnie zapytał zebranych o uwagi lub wnioski.
            Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
            Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w porządku posiedzenia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
            Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia uwzględniając zgłoszone wnioski.
           
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.   Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
2.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
c)   udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy.
3.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany uchwały Nr 18/39/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej,
b) udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że skarga na działalność Starosty Skarżyskiego wpłynęła do Rady Powiatu Skarżyskiego 23.08.2016 r. i została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Następnie Starosta odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej, która po przeanalizowaniu skargi uznała ją za bezzasadną .
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 3)
b) udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 4)
c) udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 5)

Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że z wnioskami o udzielenie dotacji wystąpiły trzy Parafie Rzymsko-Katolickie: pw. Św. Rocha w Mroczkowie, pw. Św. Ludwika w Bliżynie oraz   pw. Św. Andrzeja w Suchedniowie. Starosta poinformował, że zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwałą w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków proponuje się przyznanie dotacji w kwocie po 20 000 zł. dla każdej z w/w Parafii.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawione projekty uchwał, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 6)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że proponowane zmiany
w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z pisma Wydziału Edukacji z dnia 14.09.2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 110.000 zł., w celu wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Starosta wyjaśnił, że w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 7.4 rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla Obszaru Strategicznej Interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, istnieje możliwość pozyskania środków na budowę (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół. Ponadto dodał, że w związku z możliwością złożenia projektu dotyczącego rozbudowy II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza o halę sportową, istnieje konieczność przygotowania wniosku aplikacyjnego dotyczącego rozbudowy szkoły o halę sportową, a co za tym idzie konieczność zlecenia opracowania studium wykonalności oraz przygotowania dokumentacji projektowej, z czego:
  • Koszt studium wykonalności – 10 000 zł.
  • Koszt dokumentacji projektowej – 100 000 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

e)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy (załącznik nr 7)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. Poinformował, że PKP S.A. w Warszawie przedstawiły propozycję przekazania na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, obręb 2 Borki, oznaczonej geodezyjnie, jako działki: nr 88/25 o pow. 0,0088 ha i nr 88/27 o pow. 0,0082 ha, wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy. Starosta wyjaśnił, że powyższe rozwiązanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którymi włada OLK SP ZOZ. Przedmiotowe działki stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. w Warszawie. Ponadto Starosta poinformował, że podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia przez PKP S.A procedury zbycia praw do w/w nieruchomości na rzecz Powiatu Skarżyskiego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany uchwały Nr 18/39/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła uchwałę w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że na mocy uchwały w załączniku Nr 1 w punkcie 10 zadania do realizacji dokonuje się zmiany terminu z „do 15 września 2016 r.” na „do 30 listopada 2016 r.”
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 9)
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał treść uchwały. Poinformował, że upoważnia się Pana Romana Białka  - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy nr WRR/000155/13/D z dnia 2 września 2016 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Następnie przedstawił zakres pełnomocnictwa.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 11) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę operatora Internetu na tabletach Zarządu Powiatu. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy posiadamy 7 umów na Internet do tabletów, z których 5 wygaśnie w październiku br. Poinformował, że Firma Orange zaproponowała ofertę z urządzeniem lenovo Yoga 3 za 1 zł. w miesięcznym abonamencie 79 zł. W chwili obecnej za Internet z urządzeniem takiej klasy płacimy abonament w wysokości 72,99 zł. oraz ratę za urządzenie w wysokości 50,43 zł. co łącznie wynosi 123,42 zł. miesięcznie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę operatora.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie aneksem do dnia 31 grudnia br. umowy zawartej pomiędzy powiatem a firmą Solid Group Sp. z o.o. Sp.k.  na monitorowanie i interwencję obiektu byłej kotłowni i spalarni. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 30 wrześnie br. Dodał, że dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze a system działa bezusterkowo. Ponadto firma Solid zaproponowała obniżenie miesięcznego abonamentu z 75 zł. do 70 zł. netto.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy
z firmą Solid Group Sp. z o.o. Sp. k. do dnia 31 grudnia br.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił uchwałę Rady Społecznej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy i uchwałę Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektorów tych placówek. Wicestarosta przypomniał, że obydwie uchwały były już przedstawiane na posiedzeniu zarządu powiatu odpowiednio 30 marca 2016 r. i 20 kwietnia 2016 r. Wówczas zarząd powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zatwierdzenia przez Radę Powiatu Skarżyskiego sprawozdania finansowego za 2015 rok obydwu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski. Sesja Rady Powiatu, na której zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2015 obydwu placówek odbyła się 23 czerwca 2016 r. W związku z powyższym, Wicestarosta ponownie wrócił do tematu przyznania nagród rocznych dla dyrektorów sp zoz. Zaznaczył, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej może być przyznana nagroda roczna, ale muszą być spełnione określone przesłanki. Wicestarosta podkreślił, że ustawa warunkuje przyznanie nagrody rocznej od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań przez osoby kierujące podmiotem leczniczym. Wicestarosta zauważył, że we wniosku Rady Społecznej MOMP, jak i Rady Społecznej OLK SP ZOZ jedyną wymienioną przesłanką do przyznania nagrody rocznej jest osiągnięty przez placówki wynik finansowy. Nie ma natomiast mowy o innych działaniach podejmowanych w ubiegłym roku przez dyrektorów na rzecz rozwoju placówki, które mogłyby uzasadniać przyznanie nagrody rocznej. Wicestarosta zaznaczył, że zwykłe sumienne wykonywanie pracy nie jest podstawą do udzielenia nagrody, gdyż jest to podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Dodał, że do przesłanek nagradzania należy wyższe niż zwykle zaangażowanie się w pracę oraz osiągnięcie wykraczających ponad normę efektów.
Ostatecznie Zarząd Powiatu po głosowaniu nie wyraził zgody na przyznanie nagród rocznych dyrektorom MOMP i OLK SP ZOZ.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, który zwracał się do Zarządu z prośbą o dofinansowanie remontu podjazdu dla wózka inwalidzkiego do jego mieszkania. W związku z powyższym, przedstawił zebranym opinię techniczną stanu podjazdu do mieszkania wnioskodawcy (załącznik nr 13) z której wynika, że w chwili obecnej podjazd nadaje się do użytkowania i można z niego bezpiecznie korzystać. Z uwagi na długoletni okres eksploatacji jak również postępujący proces niszczenia betonu należy dokonać jego naprawy i remontu zgodnie ze wskazaniami osoby sporządzającej przedmiotowy dokument (uzupełnić ubytki betonu, zlikwidować zarysowania w ścianach podtrzymujących płytę jezdną, zabezpieczyć beton przez korozją oraz dospawać drugi pochwyt przy balustradzie). Następnie Wicestarosta poinformował, że poczyni starania w celu pozyskania sponsora, który sfinansuje koszty związane z naprawą podjazdu, natomiast wszelkie prace, w uzgodnieniu z Dyrektorem ZST, mogą zostać wykonane przez uczniów w ramach praktyk.
Pani Katarzyna Bilska dodała, że współpraca z uczniami ZST może się odbyć tylko zgodnie z ich kierunkami nauki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wicestarostę.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 14), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Dodała, że liczba chętnych wynosi 26. Jednocześnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował prośbę Dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 15), który w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie tej klasy. Dyrektor podał w piśmie, że do wskazanej klasy zapisało się 21 słuchaczy. Pani Katarzyna Bilska dodała, że taka liczba słuchaczy zapewnia finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z subwencji oświatowej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 16), w którym poinformował o zawarciu na czas określony do 3 lat dwóch umów:
1.    Umowa użyczenia z „Medycyna Szkolna” s.c. w Skarżysku-Kamiennej – reprezentowanym przez Kierownika Wiesławę Mazurkiewicz –  na czas od 04.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
2.    Umowa najmu z „Medycyna Szkolna” s.c. w Skarżysku-Kamiennej – reprezentowanym przez Kierownika Wiesławę Mazurkiewicz – na czas od 04.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że opłata za wynajem wynosi 80,00 zł. miesięcznie / 20,00 zł. za godzinę. Ponadto dodała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował pismo Dyrektora.
Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację nauczania indywidualnego w placówce w zakresie pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego dla niepełnosprawnej uczennicy (załącznik nr 17). Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła zebranym, że prośba Dyrektora nie jest zasadna z uwagi na fakt, że w roku szkolnym 2016/2017 w placówce nie został utworzony oddział pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego. W związku z powyższym istnieje jedynie możliwość kształcenia w I LO lub w II LO.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 7.4 rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPO WŚ dla Obszaru Strategicznej Interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz podjętą decyzją w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego w powyższym konkursie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur związanych z wyborem wykonawców dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
         Na tym zakończono posiedzenie.

     Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                            Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………


Załączników: 17
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
Nr 18/39/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – projekt ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego, z dnia 14.09.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 12.09.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 13.098.2016 r.,
Załącznik nr 13 – opinia techniczna, z dnia 12.09.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 12.09.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie, z dnia 13.09.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 06.09.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 06.09.2016 r.


Protokol_Nr_38_2016 (699kB) pdf  
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 września 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (3 października 2016, 10:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462