Protokół Nr 36 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Protokół Nr 36/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
           
            Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035. (załącznik nr 2)
            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że w załączniku Nr 1 do projektu uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2035" wymienione poniżej kwoty ulegają zmianie:
W roku 2018:
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – kwotę 2.915.602zł zastępuje się kwotą 3.065.602zł
11.3.2 majątkowe – kwotę 2.621.396zł zastępuje się kwotą 2.771.396zł
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane – kwotę 2.221.396zł zastępuje się kwotą 2.371.396zł
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne – kwotę 1.262.805zł zastępuje się kwotą 1.112.805zł
W roku 2019:
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – kwotę 1.000.000zł zastępuje się kwotą 1.250.000zł
11.3.2 majątkowe – kwotę 850.000zł zastępuje się kwotą 1.100.000zł
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - kwotę 850.000zł zastępuje się kwotą 1.100.000zł
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne – kwotę 2.773.745zł zastępuje się kwotą 2.523.745zł
 
Dodała, że załącznik Nr 2 do projektu uchwały „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki. Ponadto Skarbnik dodała, że
w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Objaśnienia” pkt 10 otrzymuje nowe brzemiennie
o treści:
10. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2017 roku w związku z wprowadzeniem po stronie dochodowej środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 762.639zł, które Powiat otrzyma, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, jako refundację wydatków poniesionych w latach 2016-2017 i przeznaczenie odzyskanych środków na zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku na zadaniu Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam oraz Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie przenosi się limit wydatków z roku 2017 na rok 2018 w wysokości 340.000zł na przedsięwzięciu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”, z roku 2017 do roku 2019 w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800” kwotę 150.000zł oraz „Przebudowa drogi nr 0578T na odcinku od torów PKP do ul.Jarzębinowej w Suchedniowie” kwotę 100.000zł. Uwolnione w 2017 roku środki przeznacza się na zwiększenie przebudowy ul.Ponurego. Pozwoli to na złożenie wniosków o dofinansowanie dwóch zadań – budowy ul.Ponurego i przebudowy ul.Paryskiej – do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 3)
              Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z porozumienia zawartego z Gminą Suchedniów w sprawie przejęcia przez powiat prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Szkoła utworzona była przez Powiat Skarżyski, ale w 2005 roku powiat przekazał jej prowadzenie Gminie Suchedniów. Obecnie Gmina wypowiedziała poprzednie porozumienie i od 1 września 2016 r. organem prowadzącym szkołę będzie nasz powiat. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przekaże nam dotację w wysokości 309.505 zł. na utrzymanie placówki w 2016 roku. Od roku następnego powiat będzie otrzymywał na ten cel część oświatową subwencji.
 
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 4)
              Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.270.2016 z dnia 23 sierpnia 2016r zwiększającej plan dotacji celowych o 63.400zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
2. Pism Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 25 sierpnia 2016r i z dnia 29 sierpnia 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 25.700zł na odprawę pośmiertną za zmarłego nauczyciela oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 27.550zł w ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli.
3. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 22 sierpnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 18.654zł na wypłatę odpraw dla odchodzących nauczycieli
4. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 26 sierpnia 2016r w sprawie przeniesienia środków przeznaczonych na remont łazienki w wysokości 9.800zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z tym, że remont będzie realizowany we własnym zakresie.
5. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 sierpnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 9.541zł w ramach realizacji zadań promocyjnych
6. Z przeniesienia z rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe kwoty 12.000zł:
a) na zwiększenie środków na zakup motopompy przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000zł, gdyż przeznaczona poprzednio kwota 27.000zł jest niewystarczająca, a zakup pompy niezbędny dla działań jednostki w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
b) na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie w wysokości 7.000zł na zakup pompy pożarniczej wraz z wężem. Poprzednia pompa uległa trwałemu uszkodzeniu, a sprzęt jest niezbędny w akcjach ratowniczo-gaśniczych w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia i mienia.
7. Pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia pozostałości planu wydatków z likwidowanego III Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica do Starostwa Powiatowego, które zgodnie z uchwałą przejmuje zobowiązania szkoły.
              Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą
z nich osobno.
 
c) wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. (załącznik nr 5)
            Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały.
              Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 6) kierowany do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczący ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00035408/6, prowadzonej dla działek:
nr 6445/6, nr 6453/1, nr 6447/1, nr 6445/4, nr 6451/1, nr 6452/1, nr 6450/1, nr 6454/1,
nr 6455/1, nr 6456/1 (obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113) położonych w Skarżysku-Kamiennej, zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Kopernika, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. oraz wnioski (załącznik nr 7) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.    założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0001 Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1434
o powierzchni 0,6000 ha zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0445T (stary Nr 15652) „Bliżyn – Zbrojów” przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00034519/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2011 r. znak: IG.X.7533.1.17.2011 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
2.    założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0001 Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 873 o powierzchni 0,2500 ha zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 0445T (stary Nr 15652) „Bliżyn – Zbrojów” przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00034519/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.04.2011 r. znak: IG.X.7533.1.8.2011 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
3.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00025602/3 oznaczenia nieruchomości:
-     w odniesieniu do działki nr 105/4 o pow. 0,0017 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0002.105/4” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 114/1 o pow. 0,0022 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0002.114/1”i poprzez dopisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 138/1 o pow. 0,0007 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0002.138/1” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 175/1 o pow. 0,0022 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0002.175/1”i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 267/1 o pow. 0,0022 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0002 Grzybowa Góra przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0002.267/1” i dopisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3271/3 o pow. 0,0106 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3271/3” i poprzez dopisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3271/4 o pow. 0,0108 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3271/4” i poprzez dopisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3271/6 o pow. 0,0116 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3271/6” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3272/3 o pow. 0,0096 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3272/3” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3272/5 o pow. 0,0100 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3272/5” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3273/1 o pow. 0,0156 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3273/1” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 3274/6 o pow. 0,0039 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3274/6”,
-     w odniesieniu do działki nr 3274/8 o pow. 0,0029 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0012.3274/8” i poprzez wykreślenie sposobu korzystania „działka niezabudowana, droga” a wpisanie sposobu korzystania „dr-drogi”,
-     w odniesieniu do działki nr 524/4 o pow. 0,0065 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0001.524/4”,
-     w odniesieniu do działki nr 677/2 o pow. 0,0944 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0001.677/2”,
-     w odniesieniu do działki nr 677/3 o pow. 2,0480 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0001.677/3”,
-     w odniesieniu do działki nr 524/3 o pow. 0,0183 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0001.524/3”,
-     w odniesieniu do działki nr 524/6 o pow. 0,0350 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0001.524/6”,
-     w odniesieniu do działki nr 275/1 o pow. 0,0065 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0003 Michałów przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0003.275/1”,
-     w odniesieniu do działki nr 276/1 o pow. 0,0077 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0003 Michałów przez dopisanie identyfikatora działki: „261004_2.0003.276/1”.
              Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z założeniami do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok: (załącznik nr 8)
¾    wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 0%,
¾         wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% (planowana kwota bazowa dla nauczycieli od 1.01.2017 r. – 2.752,92 zł.,
¾         wzrost wydatków rzeczowych o 1,3% (inflacja) – tylko dla wydatków dotyczących mediów, pozostałe wydatki należy ograniczyć,
¾    prognoza odpisu na ZFŚS – odpis na poziomie 2016 roku,
¾    prognoza płacy minimalnej – 2.000 zł.,
¾    prognozowana kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.789,42 zł. (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 22.96 zł. tj.
o 1,3%).
Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie.
 
W związku z decyzją o rozpoczęciu procedury przetargowej na najem pomieszczeń lokalu nr 1 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 o łącznej powierzchni 410,80 m2 oraz pomieszczeń w podpiwniczeniu o powierzchni 207,20 m2 zajmowanych przez PKO BP S.A,  Starosta – Pan Jerzy Żmijewski   zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) z prośbą o ustalenie stawki czynszu będącej jednocześnie stawką wywoławczą do przetargu.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 10) z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie nauki w klasie I Zasadniczej Szkoły zawodowej w roku szkolnym 2016/2017 czterem podopiecznym MOS w Zespole Szkół Technicznych na kierunku monter suchej zabudowy. Dodała, że przejście uczniów do ZST zostało uzgodnione z Dyrektorem szkoły.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że z dniem 29.12.2015 r. Dyrektor SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej wypowiedziała umowę współpracy z Dyrektorem Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w zakresie świadczenia usług przez pielęgniarkę szkolną. W związku z powyższym Dyrektor ZPR-W zwrócił się z prośbą o pomoc w zapewnieniu opieki pielęgniarki szkolnej dla podopiecznych MOS i MOW w roku szkolnym 2016/2017. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do przeprowadzenia rozeznania pod kątem zawarcia umowy przez jeden podmiot na zapewnienie opieki pielęgniarek dla wszystkich placówek.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że od 1 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym pobierać naukę będzie uczeń niepełnosprawny w normie intelektualnej. W związku z powyższym Dyrektor I LO zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w wymiarze pełnego etatu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w tym przypadku nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest tylko przekazywanie wiedzy będzie niewystarczający z uwagi na fakt, że dziecko poprzez swoją niepełnosprawność nie będzie w stanie pisać czy też samodzielnie się przemieszczać. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13) informujące o zamiarze zawarcia z dniem 1 września br. umowy najmu 2 m2 powierzchni użytkowej z firmą PU VENDING z przeznaczeniem na zainstalowanie dwóch automatów samosprzedających.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w związku z dużym zainteresowaniem uczniów zamierza kontynuować innowację wojskową w wymiarze 1/18 godziny oraz innowację policyjną również w wymiarze 1/18 godziny w grupach międzyoddziałowych dla klas pierwszych i drugich. W związku z powyższym przedstawiła pismo Dyrektora ZST-M (załącznik nr 14) zawierające prośbę o przyznanie dodatkowych środków budżetowych. Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała opinię Naczelnika Wydziału Edukacji, który zaproponował aby Dyrektor uruchomiła jedną innowację w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Zarząd Powiatu poparł stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
              W związku z koniecznością dokonania od dnia 01.01.2017 r. centralizacji VAT w powiecie, a co za tym idzie przeszkolenia pracowników jednostek podległych powiatowi w zakresie przygotowania procedur oraz wprowadzenia nowych zasad w zakresie rozliczania VAT w Urzędzie Skarbowym, Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z kancelarią doradców podatkowych, która pomoże wykonać w/w prace. Koszt usługi wyniesie około 6 600 zł. brutto.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
              Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników: 14
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 30 sierpnia 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne,
Załącznik nr 6 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 7 - wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – założenia do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 17.08.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 29.08.2016 r.,
Załącznik nr 11 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 30.08.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 30.08.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 16.08.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 23.08.2016 r.

Protokol_Nr_36_2016 (503kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 września 2016, 11:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473