Protokół Nr 35 z dnia 23 sierpnia 2016 roku

Protokół Nr 35/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
b)      odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
   Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o ujęcie w porządku posiedzenia uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinka ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
    Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
b)      odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,
c)      wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinka ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
2.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że zmianie ulegają zapisy dotyczące zadań Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem w zakresie gospodarowania mieniem  oraz zadań Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji.
Po zapoznaniu się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)  odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 3)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że uchwała dotyczy darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95, przekazanej Gminie umową darowizny z dnia 06.02.2004 r. Starosta wyjaśnił, że odwołanie darowizny następuje wskutek niewykorzystywania przedmiotu darowizny na cele określone w aktach notarialnych.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
c)   wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinka ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinka ul. Kopernika od ulicy Rycerskiej do granicy miasta Skarżyska-Kamiennej.
Na mocy przedmiotowej uchwały, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Prezydenta.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zwrócił się z prośbą o dokonanie korekty danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego ZOZ za I półrocze 2016 roku. Pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w tej sprawie stanowi załącznik nr 5.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami postanowił uwzględnić zmiany w Zbiorczej informacji z wykonania planów finansowych SP ZOZ za I półrocze 2016 roku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  zapoznała zebranych z pismem:
1)    Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych informującym o kontynuacji najmu pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego (załącznik nr 6),
2)      Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego , który poinformował o zamiarze podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej z firmą PU „Vending” na umieszczenie dwóch urządzeń  typu vending (załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe oraz wskazał, że kopie umów najmu zawierane przez dyrektorów powinny zostać przekazane do Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem celem wpisania do Centralnego Rejestru.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła ponowne pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 8) w sprawie organizacji zajęć opieki i wychowania w Bursie szkolnej. Wyjaśniła, że Dyrektor zaproponował, aby wychowawcy pełnili zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze 70 godzin,  w tym 55 godzin opieki dziennej i 15 godzin opieki nocnej. Pozostałe 25 godzin opieki nocnej przeznaczyć dla opiekuna zatrudnionego w ramach Kodeksu pracy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do rozwiązania zaproponowanego przez Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  powróciła do sprawy omawianej na poprzednim posiedzeniu. Przypomniała, że Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, aby w miejsce wicedyrektora do spraw opiekuńczo-wychowawczych utworzyć stanowiska dwóch kierowników internatu, odpowiednio dla MOS i MOW. Wyjaśniła, że Dyrektor ponownie zwrócił się z wnioskiem (załącznik nr 9) do którego załączone zostało pismo wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych informujące o rezygnacji z obecnego stanowiska oraz gotowości objęcia stanowiska Kierownika internatu w MOS.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę w składzie zespołu kierowniczego Placówki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych zwrócił się z prośbą (załącznik nr 10) o wyrażenie zgody na utworzenie drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności 26 osób. Dodała, że nabór do szkoły trwa nadal.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 11) z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela (emeryta) języka rosyjskiego w wymiarze 6,58/18 godz. tyg. na zastępstwo od 1 września 2016 r. do czasu powrotu nauczyciela z długoterminowego zwolnienia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora   Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 12) z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie  oddziału Szkoły Policealnej w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w której na dzień dzisiejszy jest 29 słuchaczy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Z treścią pisma Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 13) zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.  Wyjaśniła, że w związku z wypadkiem nauczyciela, który do tej pory prowadził zajęcia z przedmiotów: projektowanie i programowanie w mechatronice oraz podstawy sterowania i regulacji maszyn, Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na obsadzenie wakatu w zawodzie technik mechatronik. Pani Katarzyna Bilska dodała, że Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o możliwość zatrudnienia pana Piotra Gębusi na czas określony na podstawie USO art. 7 ust. 1d.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 14), która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na obsadzenie wakatu w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Zatrudnienie na czas określony na podstawie art. 7 pkt 1d. Dyrektor wyjaśniła w piśmie, że nauczyciel, który dotychczas prowadził powyższe zajęcia zrezygnował.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZST-M.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie pana Zbigniewa Sitkiewicza na podstawie art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty w charakterze nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodzie fototechnik.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska  przedstawiła pismo mieszkańców Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 16), którzy w związku z nieuregulowaniem sprawy zwrotu należności za przekazaną część działki na rzecz powiatu skarżyskiego pod budowę drogi i chodnika zwrócili się z prośbą o wypłatę należności.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek właścicieli działki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału geodezji do dopełnienia wszelkich formalności.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
           W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska……………….
 
 
Załączników 16:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o pozbawieniu kategorii drogi gminnej odcinka ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora I LO, z dnia 16.08.2016 r.
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 23.08.2016 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 23.08.2016
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora   Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora   Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 23.08.2016 r.
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora   Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 22.08.2016 r.
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora   Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 23.08.2016 r.
Załącznik nr 16 – pismo mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, z dnia 18.08.2016 r.

protokol_Nr_35_2016 (464kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (23 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 września 2016, 10:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457