Protokół Nr 34 z dnia 17 sierpnia 2016 roku


Protokół Nr 34/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2016 roku.
4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
           
          Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
                       
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt.1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)
     Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Pisma Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dla naszego powiatu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 69.000 zł. na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych,
2.      Porozumienia z Gminą Bliżyn na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51 km” w wysokości 30.000 zł.,
3.      Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 1.000 zł. w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej na działalność jednostki,
4.      Pism Placówki Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 3.535,41 zł. na kieszonkowe i nagrody dla wychowanków oraz na działalność kulturalno-oświatową,
5.      Decyzji o przyznaniu wypłaty z firmy ubezpieczeniowej Uniqa w wysokości 10.332 zł. w związku z usunięciem usterek i wad w budynku przy Placu Floriańskim,
6.      Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyznania środków w wysokości 267.500 zł. na wypłatę nagród wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
7.      Pism Zespołu Szkół Technicznych w sprawie zwiększenia środków na projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS w łącznej wysokości 10.211 zł.
w związku z wysokim kursem euro, co powoduje, że zaplanowane wydatki są wyższe niż planowano. Środki zostają przeniesione z nadwyżki w planie na paragrafie dotyczącym zwrotu subwencji z lat ubiegłych,
8.      Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 27 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (wykonanie projektów) na łączną kwotę 195.000 zł. i tak:
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 60.000 zł. 
 • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 
 • w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego – 20.000 zł. 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podzagnańszcze km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid. 465 – 25.000 zł. 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 – 90.000 zł.
9.      wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia do budżetu nowego zadania dotyczącego zakupu samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w kwocie 125.000 zł. Środki na ten cel pochodzić będą z tzw. wolnych środków – 50.000 zł. i z zadania montażu klimatyzacji w budynku Starostwa – 75.000 zł.,
10.  wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków pomiędzy działami w wysokości 250 zł. na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego podjazdu dla niepełnosprawnych,
11.  wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na renowacje zabytków o kwotę 50.000 zł. z tzw. wolnych środków,
12.  z przeniesienia środków z planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 17.360,10 zł. do planu Starostwa Powiatowego na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
13.  wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 27 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków na promocję powiatu w wysokości 15.000 zł. na wydanie publikacji promującej walory Powiatu Skarżyskiego. Środki na ten cel pochodzić będą z kosztów obsługi długu,
14.  ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin na odcinku od km 2+850  000-4+091,51 km w związku z podpisana umową na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana dotyczy czwartej cyfry paragrafu. Dofinansowanie nie zostało wprowadzone po dochodach w związku z tym, że ma formę refundacji wydatków i nie ma pewności, że środki wpłyną w tym roku,
15.  wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 10 sierpnia 2016 r.  w sprawie zwiększenia planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami Starostwa Powiatowego w związku z przejęciem budynku po III Liceum Ogólnokształcącym i budynku hydroforni zlokalizowanej przy ul. Sokolej oraz zamiarem sprzedaży byłej kotłowni i spalarni (konieczność wykonania wyceny nieruchomości). Kwota zwiększenia wynosi 51.868 zł. i przeniesiona została z kosztów obsługi długu,
16.  ze zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” łącznych nakładów, w związku z naniesieniem wykonania roku poprzedniego, w przedsięwzięciach, w których do tej pory nie dokonano tej zmiany. Jednocześnie skorygowano limit wydatków zadania „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego” o 4.000 zł. w związku z niedokonaniem tego przy wcześniejszej zmianie planu wydatków,
17.  ze zmniejszenia przychodów z tytułu spłaty udzielonej przez powiat pożyczki o 156.250 zł., w związku z podjęciem decyzji o umorzeniu pierwszej raty pożyczki. Zmniejsza się jednocześnie rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o powyższą kwotę, gdyż uzależniona była ona od wpływu środków ze szpitala.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035. (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1.      Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” o 4.211zł oraz na zadaniu „Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych” o 6.000zł w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wysokim kursem euro
2.      Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km” o 30.000zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z gminy Bliżyn. Poza tym zadanie zostało przeniesione do kategorii: „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)” w wyniku podpisania umowy na dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.      Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800” o 90.000zł w związku z zamiarem wykonania dokumentacji projektowej zadania
4.      Z przeniesienia limitu wydatków w wysokości 4.000zł z roku 2016 do roku 2017 przedsięwzięcia „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego”
5.      Ze zmiany łącznych nakładów, w związku z naniesieniem wykonania roku poprzedniego, w przedsięwzięciach, w których do tej pory nie dokonano tej zmiany.
6.      Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 367.567,41 wskutek wprowadzenia zmian projektem uchwały Rady Powiatu:
-        wzrost subwencji oświatowej o 69.000zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych
-        wprowadzenie darowizn dla Przystani i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości  4.535,41
-        wprowadzenie środków z gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10.332zł i przeznaczenie ich na wykonanie niezbędnych prac w budynkach powiatu
-        wprowadzenie środków z Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej w wysokości 267.500zł na wypłatę nagród dla pracowników PUP. oraz zmian wynikających z Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 16.200zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
7.      Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 30.000zł w wyniku podpisania porozumienia z Gminą Bliżyn na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Rędocinie
8.      Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 168.750zł w wyniku zmiany opisanej    w powyższym punkcie oraz wskutek zwiększenia inwestycji drogowych o 195.000zł, zakupu samochodu dla Starostwa Powiatowego o 50.000zł i dotacji na renowacje zabytków o 50.000zł z tzw „wolnych środków” powstałych z rozliczeń lat ubiegłych. Jednocześnie zmniejszono rezerwę na zadania inwestycyjne o 156.250zł wskutek umorzenia pierwszej raty pożyczki udzielonej szpitalowi.
9.      Ze zwiększenia przychodów o 138.750zł poprzez zwiększenie wolnych środków o 295.000zł, a zmniejszenie spłaty pożyczki o 156.250zł.
10.  Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2017 roku w związku  z wprowadzeniem po stronie dochodowej środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 762.639zł, które Powiat otrzyma, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, jako refundację wydatków poniesionych w latach 2016-2017 i przeznaczenie odzyskanych środków na zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku na zadaniu Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam oraz Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie przenosi się limit wydatków z roku 2017 na rok 2018 w wysokości 190.000zł na przedsięwzięciu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”, uwolnione w 2017 roku środki przeznacza się na zwiększenie przebudowy ul. Paryskiej, zdejmując przy tym zaplanowana na ten cel kwotę z roku 2018. Pozwoli to na złożenie wniosków o dofinansowanie dwóch zadań – budowy ul. Ponurego i przebudowy ul. Paryskiej – do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
 • pism szkół i placówek oświatowych w sprawie przeniesienia środków na wypłatę odpraw dla odchodzących pracowników:
·  II Liceum Ogólnokształcącego – 90.498 zł.
·  III Liceum Ogólnokształcącego – 95.696 zł.
·  I Liceum Ogólnokształcącego – 1.382 zł.
·   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 34.536 zł
·   Zespół Szkół Technicznych – 24.381 zł
·     Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 84.960 zł.
·   Zespól Szkół Ekonomicznych – 37.308 zł.
·    Zespól Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 14.413 zł.
 • Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na zapłatę składek na PFRON w wysokości 1.100 zł.,
 • Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na zabezpieczenie płatności z tytułu mediów w wysokości 5.000 zł., 
 • Pisma z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na zapłatę kosztów sądowych w wysokości 1.000 zł., 
 • Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 3.000 zł., 
 • Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na wypłatę nagród pieniężnych z tytułu pełnienia dyżurów w wysokości 2.946 zł., 
 • Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia środków na zwrot nieprawidłowo wykorzystanej kwoty z PFRON w wysokości 17.360,10 zł., 
 • Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia z rezerwy celowej środków dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w wysokości 7.500 zł., 
 • Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.298.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o 16.200 zł., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży.
     Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b)   powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. (załącznik nr 5)
    Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
            Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2016 roku. (załącznik nr 6)
            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zreferowała przedmiotowy dokument. Wyjaśniła, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok w I półroczu tego roku zmieniany był 24,  w tym przez Radę Powiatu sześć razy.
     Wykonanie budżetu na koniec czerwca wyniosło:
 • dochody -  47.105.431,64zł  czyli 54,42% planu
 • wydatki -  41.256.715,49zł czyli 47,25% planu 
 • osiągnięta nadwyżka - 5.848.716,15zł przy planowanym deficycie 760.000zł 
 • przychody - 2.676.333,37zł
Budżet osiągnął nadwyżkę, co jest charakterystyczne dla wykonania I półrocza. Zaznaczyć należy, że jest ona wyższa niż w poprzednim roku o 1.307.033,55zł. W latach 2011-2015 wyższa nadwyżka była wykonana tylko w 2011 roku. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5.637.518,12zł i jest najwyższa w okresie od 2011 roku do 2016 roku. Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy. Nadmierne wydatkowanie środków, w przypadku nie zrealizowania w pełni jakichkolwiek dochodów, zwłaszcza bieżących, spowoduje brak „fizycznych środków” na rachunku bankowym powiatu, czyli brak wypłacalności. 
Dług Powiatu nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, nie zwiększył się, ale   i nie uległ zmniejszeniu, bowiem spłaty rat kredytu zostały odroczone do 2017 roku. Dług powiatu wynosi 43.646.533zł. W bieżącym roku Powiat planuje wyemitować pozabudżetowo obligacje w łącznej kwocie 19.758.000zł i spłacić dwa najstarsze kredyty z lat 2010-2011. Nie wpłynie to na wielkość zadłużenia, zmieni się jedynie forma zadłużenia. Środki nie przepłyną przez rachunek powiatu, ale bezpośrednio do banku, w którym spłacimy kredyt. W I półroczu wyemitowano obligację na kwotę 4 mln zł i spłacono częściowo kredyt z 2011 roku. Pozostałe obligacje wyemitowane zostaną w IV kwartale roku. Na koniec I półrocza posiadamy zadłużenie w 4 bankach: Pekao SA, PKO BP, w Banku Ochrony Środowiska i w Getin Noble Bank, gdzie posiadamy zadłużenie z tytułu obligacji.
Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 46.741.611,61zł tj 56,03%, a dochody majątkowe w kwocie 363.820,03zł tj 11,59% planu i składają się z następujących dochodów:
1.  Dochody własne wykonane w 59,10% w wysokości 4.117.196,92zł.
Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP). Są to też dochody z najmu oraz ze sprzedaży mienia.
2.  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 6.132.692,51zł co stanowi 46,02% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych
3.  Subwencja ogólna wykonana w kwocie  29.248.297zł tj. 59,69%, a która składa się z:
 • części oświatowej – 24.531.408zł
 • części wyrównawczej – 4.217.514zł 
 • części równoważącej -206.400zł 
 • uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most w Suchedniowie na ul. Żeromskiego -  292.975zł
W stosunku do I półrocza 2015 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 162.458 czyli o 0,56%.
4.  Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 50,00% planu czyli 334.350zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku.
5.  Dotacje - ich wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 6.735.918,16zł co stanowi 42,44% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 6.651.698,88zł:
 • na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds.Orzekania  o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz  z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego oraz na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ 
 • na zadania inwestycyjne: z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa medycznego w związku z pobytem Papieża i organizacją Światowych Dni Młodzieży
Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 64.609,28zł. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej.
Wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleń – 12.000zł na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z PZU w ramach decyzji prewencyjnej – 2.610zł jako dofinansowanie dla Zespołu Szkół Ekonomicznych zakupu krzeseł i stolików oraz z Fundacji Grupy PKP – 5.000zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej kształcenia na kierunku elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
 
6.  Środki z Unii Europejskiej, które wyniosły 536.977,05 co stanowi 75% planu. Wykonanie jest tak duże w wyniku tego, że środki na realizację projektów Erasmus wpływają z dużym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji wydatków określonych w umowach. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów, a środki na ten cel są już budżecie. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (73.009,91zł), programu ERASMUS (128.692zł), programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (268.730,11zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (66.545,03zł).
Skarbnik poinformowała, że ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 729.102,66zł.. Wzrosły udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna, na takim samym poziome są środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotacje i dochody własne. Spadki zanotowały środki zagraniczne oraz środki na zadania inwestycyjne, które zależą od podpisanych umów.
 Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 41.104.093,49zł, co stanowi 51,48% planu zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
 •  Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 1.295.193,17zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 986.807,55zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki oraz dotacje dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, sportu i kultury. 
 • Wydatki na programy unijne – 339.635,36zł to wydatki na projekty realizowane w ramach programu Erasmus oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Są one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. 
 • Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.493.677,45zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.116.074,99zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 179.249,90zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 129.849zł, odprawy dla zwalnianych pracowników oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP 
 • Obsługa długu – 601.823,92zł to odsetki od zaciągniętych kredytów 
 • Wydatki statutowe – 8.298.177,96zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
•   zakup materiałów i wyposażenia – 795.244,95zł
•   koszty energii – 1.151.824,92zł,
•   usługi remontowe – 251.191,64zł,
•   odpis na ZFŚS – 1.694.123,04zł
•   opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 977.854,87zł
•   zakup środków żywności – 335.843,46zł
•   zakup usług pozostałych – 1.047.288,97zł
•   na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 1.534.009,30zł
 • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.075.585,63zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu i wykonane zostały w 53,63% planu.    Z tego prawie 62% to wynagrodzenia w oświacie.
Dodała, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 152.622zł. Do końca I półrocza zakupiono klimatyzator do serwerowni Starostwa –4.150zł, zestaw medyczny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.300zł  i nieruchomość gruntową niezbędną do budowy lądowiska przy szpitalu – 110.000zł oraz wypłacono odszkodowania za zajęcie terenu pod inwestycję przebudowy ul.Staffa w Majkowie – 26.172zł. Poza tym przekazano dotację dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 8.000zł na częściowe pokrycie kosztów stworzenia miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną.
 
Należy zaznaczyć, że wszystkie zobowiązania regulowane są terminowe, w związku  z tym brak jest zobowiązań wymagalnych.
            Zarząd Powiatu przyjął powyższy dokument jednogłośnie.

Ad. pkt. 4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku. (załącznik nr 7)
            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła przedmiotowy dokument.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego (załącznik nr 8) informujące o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy mieszkanki Skarżyska-Kamiennej, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wybudowanie komina wentylacyjnego odprowadzającego  spaliny z jej mieszkania. Poinformował,
że zainteresowana w piśmie z dnia 16.08.2016 (załącznik nr 9) wyjaśniła, iż zgodnie z opinią mistrza Kominiarskiego nie ma konieczności wybudowania komina wentylacyjnego, a jedynie wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego przez zewnętrzną ścianę budynku. Starosta wyjaśnił, że takie rozwiązanie jest zgodne z § 175 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek zainteresowanej.
 
W związku z zamiarem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych dotyczącym wynajmu mieszkania służbowego pracownikowi szkoły, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zobowiązał dyrektora do uzupełnienia pisma o informację dotyczącą metrażu przedmiotowego lokalu i sposobu kalkulacji czynszu. Następnie Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora ZST w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 10). Wyjaśnił, że jest to mieszkanie o powierzchni 31,43 m2. Następnie zapoznał zebranych z kalkulacją czynszu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy omawianej na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 lipca br., dotyczącej prośby Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych o wyrażenie zgody na utworzenie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej w dwóch kierunkach kucharz i stolarz. Przypomniała, że wówczas Zarząd zobowiązał Dyrektora do przedstawienia propozycji organizacji procesu kształcenia. Następnie Pani Katarzyna Bilska referując pismo Dyrektora ZPE-W (załącznik nr 11) wyjaśniła, że klasa I ZSZ w roku szkolnym 2016/2017 będzie funkcjonowała jako klasa łączona z klasą II. W powstałym oddziale będzie 11 uczniów, 8 w klasie pierwszej (5 kucharzy i 3 stolarzy) i 3 w klasie drugiej (3 stolarzy). Struktura zawodów w oddziale łączonym tj. w klasie I ZSZ będzie następująca: stolarzy – 6, kucharzy – 5. Dodała, że dla uczniów dyrektor przewidział dwie grupy kształcenia praktycznego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości wyjaśnienia dyrektora oraz wyraził zgodę na utworzenie klasy I ZSZ w dwóch kierunkach.
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację zajęć opieki i wychowania w bursie szkolnej w wymiarze 71 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w tym 55 godzin opieki dziennej i 16 godzin opieki nocnej pełnionych przez wychowawców. Ponadto dodatkowe 24 godziny opieki nocnej przeznaczone są dla opiekuna zatrudnionego w ramach Kodeksu pracy. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora. Następnie wyjaśniła, że dyrektor w piśmie powołuje się na § 62 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach(…). Wskazała, że w § 62 pkt 3 stanowi, iż  w uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy. W związku z powyższym zasugerowała, aby opiekę nocną w tygodniu sprawował opiekun niepedagogiczny, który zgodnie z Kodeksem pracy zatrudniony jest w wymiarze 40 godzin tygodniowo (po 8 godzin pracy w porze nocnej).
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Panią Katarzynę Bilską. Jednocześnie zobowiązano dyrektora ZPE-W do ustosunkowania się do przedstawionej propozycji.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie (załącznik nr 13), który w związku z koniecznością opracowania aneksu do projektu organizacji pracy szkoły proponuje następujące zmiany:
1.      Rezygnację z utworzenia klasy pierwszej technikum z uwagi na małą ilość kandydatów.
2.      Utworzenie klasy drugiej zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
3.      W związku z planowanym przeniesieniem do Suchedniowa Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów, kandydatom do klasy pierwszej zaproponować przejście do niepublicznego Technikum Korpusu Kadetów.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że rezygnacja z utworzenia klasy pierwszej technikum jest w pełni zasadna. W odniesieniu do punktu 2 zaproponowała, aby powrócić do tematu we wrześniu. Jednocześnie nie widzi przeszkód aby kandydatom do klasy pierwszej złożyć ofertę przejścia do niepublicznego Technikum Korpusu Kadetów, które ma być prowadzone przez Fundacje Św. Marcina.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią pism Dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14 i 15) zawierających prośbę o wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko kierownika szkolnej pracowni informatycznej nauczycieli informatyki w w/w szkołach (Pana Andrzeja Włodarczyka oraz Pana Roberta Bińczaka).
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie następującej struktury stanowisk kierowniczych
w placówce:
·         I wicedyrektor
·         II wicedyrektor
·         kierownik internatu (w SOSW nr 1 wchodzącym w skład ZPEW synonimem nazwy stanowiska kierowniczego będzie zgodnie z obowiązującym prawem „kierownik do spraw opieki i wychowania”)
·         kierownik warsztatów szkolnych
·         kierownik szkolnej pracowni informatycznej
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie stanowisk I i II wicedyrektora oraz kierownika internatu.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 17) w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd na utrzymanie dotychczasowej ilości 2 stanowisk wicedyrektorów. Poinformowała, że z uwagi na fakt, iż w roku szkolnym 2016/2017 planowane jest utworzenie 16 oddziałów, Naczelnik wydziału Edukacji w świetle przepisów oświatowych negatywnie ustosunkował się do prośby dyrektora. Pani Katarzyna Bilska zasugerowała jednak aby utrzymać dotychczasową ilość stanowisk wicedyrektorów ze wskazaniem, że jeden z wicedyrektorów odpowiedzialny będzie za koordynowanie wszelkich spraw związanych z  egzaminami zawodowymi.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora ZST zgodnie z sugestią Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie zmian w składzie zespołu kierowniczego Placówki. Wyjaśniła, że dotychczas w skład zespołu wchodzili dyrektor, wicedyrektor do spraw dydaktycznych oraz wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych. Dodała, że w związku z pogłębiającymi się różnicami w sposobie organizacji pracy grup wychowawczych w obu placówkach Dyrektor zaproponował, aby w miejsce wicedyrektora do spraw opiekuńczo-wychowawczych utworzyć stanowiska dwóch kierowników internatu, odpowiednio dla MOS i MOW.  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 18).
 
Z uwagi na fakt, że stanowiska wicedyrektorów zostały powierzone do końca kadencji Dyrektora tj. 31.08.2017 roku, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawił pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wydanie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej i zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta o długości 370 metrów. Wyjaśniła, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pozytywnie odniósł się do wniosku Prezydenta.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZDP do rozpoczęcia procedury związanej z zaliczeniem odcinka ulicy Rycerskiej do kategorii dróg powiatowych.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 20) zawierające prośbę o rozważenie możliwości zakupu nowej kosiarki spalinowej dla potrzeb Starostwa. Wyjaśniła, że obecnie używana kosiarka uległa uszkodzeniu, a koszt naprawy stanowi ponad 50% wartości nowej kosiarki. Dodała, że koszt zakupu nowego urządzenia wynosi 1 650 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nowej kosiarki. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z rozdz. 90019.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał list Wójta Gminy Jastrząb zawierający podziękowanie oraz wyrazy uznania dla pracownika Starostwa Powiatowego, który w dniu 24 lipca br. uratował życie tonącemu mężczyźnie na zbiorniku wodnym w Jastrzębiu.
 
Doceniając odwagę oraz postawę godną naśladowania, Zarządu Powiatu postanowił przyznać pracownikowi Starostwa Panu Tomaszowi Witkowskiemu nagrodę w wysokości 1000 zł. Jednocześnie postanowiono, że ze środków zaplanowanych w budżecie wydziału Promocji ufundowany zostanie grawerton.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej (załącznik nr 21) zawierające prośbę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 tys. zł. na zakup motopompy.
 
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Na tym zakończono posiedzenie.
       

       Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                 Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników: 21
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 6 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za
I półrocze 2016 r.,
Załącznik nr 7 – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Wicewojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej z dnia 16.08.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 29.07.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 12.08.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Suchedniowie z dnia 16.08.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 27.07.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych z dnia 16.08.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 16.08.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10.08.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 12.08.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16.08.2016 r.

Protokol_Nr_34 (550kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (17 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (13 września 2016, 14:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476