Protokół Nr 33 z dnia 10 sierpnia 2016 roku


Protokół Nr 33/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 10 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)      upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
          
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o ujęcie w porządku punktu dot. podjęcia decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia uwzględniając wniosek Starosty.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.   Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)    upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
3.      Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
                       
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 29 lipca 2016r w sprawie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.000,00zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
2)    Pisma II LO w sprawie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 5.893,00zł przeznaczonych przede wszystkim na montaż pracowni multimedialnej oraz poprowadzenie sieci komputerowej.
3)      Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 22 lipca 2016r w sprawie przeniesienia środków przeznaczonych na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 38.954zł.
4)      Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 29 lipca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 85zł na ubezpieczenie samochodu w związku ze wzrostem cen na rynku ubezpieczeń.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)     upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował zebranych, że podjęcie powyższej uchwały związane jest z realizacją projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Następnie przedstawił zebranym zakres pełnomocnictwa.
Zarząd Powiatu podjął przedstawioną uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski (załącznik nr 4)
        Z treścią przedmiotowego dokumentu zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
        Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu (załącznik nr 5). Poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2016 r. wygaśnie prawo trwałego zarządu, przysługujące zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Powiatu Skarżyskiego – III Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej, jako działka nr 1/297 o pow. 1,8326 ha, obręb 0005 Młodzawy, arkusz 74, położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 7, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/00011502/1.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową decyzję jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00024796/2 nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0011 Mroczków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 827/2 o pow. 1,2903 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0441T (stary Nr 15648) „Mroczków - Redocin - gr. woj. Świętokrzyskie - (Borki)” i przyłączenie w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034647/6, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
2.   odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00024796/2 nieruchomości położonej w gminie Bliżyn, obręb 0001 Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 843/1 o pow. 0,0619 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0446T (stary Nr 15653) „Bliżyn - Odrowążek” i założenie dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie nie uzbrajania alarmu w wydziale finansowym i referacie finansowym obsługi szkół. Poinformował, że od momentu przejęcia ochrony budynku przez firmę ochroniarską w alarm uzbrajany jest cały budynek. Dodał, że czujki alarmowe działają na ruch i temperaturę, co po zamknięciu pomieszczeń w okresie upałów może wywołać alarm. Wyjaśnił, że zgodnie z umową dwa przyjazdy firmy ochroniarskiej w miesiącu do alarmu nieuzasadnionego wliczone są w cenę ochrony, natomiast każdy następny kosztuje 40 zł. Naczelnik, aby uniknąć uruchamiania alarmów nieuzasadnionych zaproponował pozostawienie uzbrajania kasy, archiwum, serwerowni, Wydziału Komunikacji + uzbrajanie całego budynku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 
W związku z przejęciem nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 88/1 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej zabudowanej budynkiem hydroforni oraz wobec braku możliwości wykorzystania jej do realizacji zadań powiatowych, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie określenia formy zbycia powyższej nieruchomości. Starosta poinformował, że teren hydroforni jest bezpośrednio przyległy do terenów, których właścicielem jest osoba prywatna. Wobec powyższego zasugerował, aby zorganizować spotkanie z właścicielem przyległej nieruchomości i przeprowadzić negocjacje ewentualnej zamiany (z dopłatą ze strony osoby prywatnej) zabudowanej działki powiatu na działkę lub jej część stanowiącą własność osoby prywatnej, która to jest przedłużeniem ulicy Zielnej. Wyrażenie zgody mogłoby być podstawą do podpisania stosownego porozumienia zamiany (z ewentualną dopłatą), a stwarzałoby możliwość uporządkowania komunikacji obok OLK.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z wypowiedzeniem przez PKO BP S.A. umowy najmu Nr 27/IM/2016 z dnia 01.03.2016 r., Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) w powyższej sprawie. Poinformował, że przedmiotem umowy są pomieszczenia lokalu nr 1 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej o łącznej powierzchni 410,80 m2 oraz pomieszczenia o podpiwniczeniu o powierzchni 207,20 m2. Dodał, że zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do opłat za wynajem w/w lokali w wysokości 17 706,25 zł brutto miesięcznie, co w skali roku przynosi 212 475,00 zł dochodu. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 roku, spowoduje, że dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w 2017 roku zostaną pomniejszone o kwotę 70 825,00 zł. Ponadto dodał, że najemca zwrócił się z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia i wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia powyższych pomieszczeń. Podpisanie umowy z nowym najemcą da możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia obecnemu najemcy.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 10), który zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę 9 drzew różnych gatunków z terenu szpitalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej z działki nr 4/1 obręb 2 Borki. Dodał, że drzewa przeznaczone do wycinki są obumarłe i stanowią duże zagrożenie dla osób i pojazdów przebywających na terenie szpitalnym.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem mieszkanki Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 11), która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wybudowanie komina wentylacyjnego odprowadzającego  spaliny z jej mieszkania. Starosta wyjaśnił, że prośba wnioskodawcy podyktowana jest koniecznością odłączenia instalacji centralnego ogrzewania od sieci szkolnej.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał wnioskodawcę do przedstawienia dokumentacji dotyczącej budowy komina uzgodnionej z ochroną środowiska.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 12), w którym poinformował o zamiarze wynajęcia pomieszczenia na okres do trzech lat i jednocześnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie najlepszego oferenta za wynajem powierzchni biurowej w pomieszczeniu warsztatowym o powierzchni ok. 35 m2. Poinformował, że od 2010 r. pomieszczenie to wynajmuje „TESCA”. W 2013 roku Rada Powiatu Skarżyskiego wyraziła zgodę na przedłużenie wynajmu bez postępowania przetargowego do 31.08.2016 r. W lipcu br. najemca zwrócił się z prośbą o kontynuowanie najmu na kolejne trzy lata począwszy od 1 września br. Dodał, że wymagane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, w przypadku pomieszczeń, dla których takie postępowanie nie było dotychczas przeprowadzane.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie najlepszego oferenta.
 
W związku ze skierowaniem zapytania cenowego na naprawę gzymsu w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej do firm mieszczących się na terenie Powiatu Skarżyskiego, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 13), który poinformował, że w odpowiedzi wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 950,00 zł. brutto. Dodał, że w dalszym ciągu najtańszą ofertą jest oferta firmy „DEMAX” ze Starachowic na kwotę 5 950,00 zł. brutto.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą DEMAX ze Starachowic.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił kolejne pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na:
1.      media, ochronę oraz podatek od nieruchomości budynku po zlikwidowanym III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica przy ul. Ekonomii 7
w Skarżysku-Kamiennej:
 • energia elektryczna – ok. 300,00 zł/msc brutto,
 • energia cieplna – w sezonie grzewczym ok. 2 000,00  zł/msc brutto, po sezonie ok. 550,00 zł/msc brutto, 
 • instalacja systemu alarmowego ok.; 2 000,00 zł/brutto + comiesięczny abonament za dozór obiektu przez firmę ochrony ok. 100,00 zł brutto, 
 • podatek od nieruchomości – 6 400,00 zł.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach biurowych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20, Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej – 5 915,50 zł brutto,
3.  Wykonanie wyceny obiektu byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych przy ul. Sokola dz. 87/4 w Skarżysku-Kamiennej – 5 535,00 zł brutto,
4.  Wykonanie wyceny działek nr 14 i 16 zlokalizowanych przy ul. Szkolna w Skarżysku-Kamiennej – 1 230 zł brutto,
5.  Media, ochronę, wycenę wartości oraz podatek od nieruchomości, przejętego od ZOZ, obiektu hydroforni zlokalizowanej przy ul. Sokola dz. 88/22 w Skarżysku-Kamiennej:
 • energia elektryczna – ok. 150,00 zł/msc brutto
 • montaż i aktywacja nadajnika systemu alarmowego – ok. 200,00 zł brutto – opłata jednorazowa + comiesięczny abonament za dozór obiektu przez firmę ochrony ok. 100,00 zł brutto, 
 • szacowanie wartości nieruchomości – 3 500,00 – 4 000,00 zł brutto, 
 • podatek od nieruchomości – 556,00 zł.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeanalizowania możliwości wygospodarowania brakujących środków z wyłączeniem dwóch ostatnich pozycji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przekazanym przez Naczelnika Wydziału Edukacji sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń – czerwiec 2016 r. (załącznik nr 15)  i tak:
Nauczyciel Wynagrodzenie osiągnięte Wynagrodzenie wymagane stażysta 3 192,67 2 717,59 kontraktowy 3 663,11 3 016,52 mianowany 4 126,08 3 913,33 dyplomowany 4 921,47 5 000,37
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, aby wzmocnił nadzór i kontrolę nad wydatkami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 16), który powrócił do sprawy dofinansowania remontu podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do swojego mieszkania. Poinformował, że w 2015 roku zostały powołane komisje, które stwierdziły, że podjazd wymaga remontu. Dodał, że w przedmiotowej sprawie zostało wystosowane pismo do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych zdaniem, którego do pokrywania kosztów związanych z użytkowaniem podjazdu zobowiązane są przede wszystkim osoby korzystające z nich. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaznaczył jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone innymi ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. wspierania osób niepełnosprawnych, w związku z czym w jego opinii nie ma przeszkód, aby naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych była dofinansowana ze środków własnych powiatu, w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Wicestarosta zaproponował, aby sfinansować z budżetu powiatu skarżyskiego wykonanie ekspertyzy podjazdu przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot, celem dokonania oceny stanu technicznego podjazdu wraz z zakresem robót naprawczych i oszacowaniem kosztów jego remontu.
Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić zmiany do budżetu powiatu skarżyskiego, umożliwiające sfinansowanie wykonania przedmiotowej ekspertyzy. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 17) zawierające prośbę o zwiększenie zatrudnienia o stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Poinformował, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby rodzin zastępczych. Do PCPR wpływa znacznie więcej postanowień sądowych o umieszczeniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia niż w poprzednich kwartałach tego roku. Wyjaśnił, że ze względu na liczne problemy w funkcjonujących na terenie powiatu rodzinach zastępczych istnieje pilna potrzeba szerszego wsparcia ich przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto Wicestarosta dodał, że zatrudnienie dodatkowego pracownika pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie ilości etatów.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 18) informujące,  że Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację VIII Parafialnego Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę”, który odbędzie się 15 sierpnia 2016 r. Dodała, że organizacja Festynu ma na celu zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców gminy, pogłębienie więzi i relacji rodzinnych, propagowanie aktywnego i zdrowego, wolnego od używek stylu życia oraz nauczenie społeczeństwa świadomego uczestnictwa w kulturze. Sekretarz wyjaśniła, że Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponował wesprzeć organizację w/w Festynu kwotą 1000 zł. z przeznaczeniem na wynajęcie nagłośnienia na potrzeby imprezy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 1000 zł. na powyższy cel. Środki przeznaczone zostaną z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
 
W związku z otwarciem placu zabaw i ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał zaproszenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, Radnej, Rady Sołeckiej oraz Zarządu Spółki Wspólnoty Gruntowej w Lipowym Polu Plebańskim na powyższe wydarzenie. Poinformował, że otwarcie odbędzie się 21 sierpnia br. Zaproszenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 300 złotych na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Środki na ten cel pochodzić będą z dz. 926 rozdz. 92605 § 4210.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 20) o rozważenie możliwości zakupu w 2016 roku nowego samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśniła, że Starostwo Powiatowe posiada samochód służbowy marki Volkswagen Passat 2,0 l diesel, 140 KM, rok produkcji 2007, obecny przebieg 225 tys. km. Poinformowała, że z uwagi na przebieg oraz okres eksploatacji koszty utrzymania w/w pojazdu z roku na rok wzrastają. Ponadto dodała, że samochód jest stale eksploatowany i służy nie tylko, jako środek transportu, ale także do przewozu materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. Wydział OR zaproponował, aby w 2016 roku przygotować procedurę przetargową na zakup dla Starostwa Powiatowego nowego samochodu, a obecny Volkswagen Passat zbyć w drodze przetargu. Pozyskane w ten sposób pieniądze stanowiłyby część wkładu finansowego do zakupu nowego samochodu. Ponadto Wydział zaproponował, aby środki finansowe na montaż klimatyzacji zabezpieczone w budżecie na 2016 rok w wysokości 75 tys. zł. przeznaczyć na zakup samochodu.
Zarząd Powiatu uznał za zasadne dokonanie zakupu nowego samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w 2016 roku. Środki na zakup powyższego samochodu pochodzić będą z przetargu nieograniczonego, środków zabezpieczonych w budżecie na montaż klimatyzacji oraz środków budżetowych nieprzekraczających 50 tys. zł. pochodzących z wolnych środków. Środki na ewentualny zakup samochodu należy wprowadzić do projektowanych zmian w budżecie.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych (załącznik nr 21), który zwrócił się z prośbą o dokonanie zwiększenia środków finansowych o kwotę 7500 zł. w § 4210 przeznaczonych na:
 • zakup części samochodowych na potrzeby pracowni samochodowej w CKP,
 • zakup materiałów na potrzeby pracowni mechanicznych w CKP, 
 • zakup materiałów do przeprowadzenia remontu przyłącza wody, kanałów sanitarnych i burzowych, 
 • zakup materiałów i wyposażenia związanego z utworzeniem pracowni dla zawodu fototechnik.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu na 2016 rok w zakresie wydatków o kwotę 7500 zł. w § 4210. Środki przeznaczone zostaną z rezerwy celowej na oświatę.
 
W związku z Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że Proboszcz Parafii Św. Ludwika w Bliżynie złożył wniosek (załącznik nr 22) o udzielenie w roku 2016 dotacji celowej. Poinformowała, że prace renowacyjne będą polegały na uporządkowaniu kolorystycznym naw bocznych we wnętrzu kościoła. Wyjaśniła, że wnętrze kościoła nie było remontowane od ponad 40 lat, wskutek czego część wypraw tynkarskich i warstw malarskich uległa trwałym uszkodzeniom. Dodała, że wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości 30 000 zł.
 
Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć plan o kwotę 50 000 zł. z wolnych środków. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika do wprowadzenia stosownych zmian w budżecie,
a środki przeznaczone w budżecie na cele określone uchwałą Rady Powiatu Nr 369/LI/2014
z dnia 24 lipca 2014 roku zostaną przyznane wnioskodawcom stosownie do wymogów cytowanej uchwały.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Prezesa Fundacji „Z serca dla serca” (załącznik nr 23), który w związku z zamiarem wybudowania Domu Hospicyjnego zwrócił się o udzielenie wsparcia finansowego lub w postaci przedmiotu, który zostanie przekazany do licytacji. Dodał, że wszelkie informacje związane z powyższą akcją dostępne są dla wszystkich pracowników.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 Na tym zakończono posiedzenie.
 
         Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
 
Załączników: 22
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 4 – zbiorcza informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
Załącznik nr 5 – decyzja Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu.
Załącznik nr 6 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 08.08.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 22.07.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej, z dnia 09.08.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 01.08.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 09.08.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 08.08.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 08.08.2016 r.
Załącznik nr 16 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 11.07.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 09.08.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 09.08.2016 r.,
Załącznik nr 19 – zaproszenie
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z dnia 08.08.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych, z dnia 02.08.2016 r.,
Załącznik nr 22 – wniosek Proboszcza Parafii Św. Ludwika w Bliżynie, z dnia 08.08.2016 r.,
Załącznik nr 23 - pismo Prezesa Fundacji „Z serca dla serca”, z dnia 24.07.2016 r.,

Protokol_Nr_33 (516kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 sierpnia 2016, 09:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993