Protokół Nr 30 z dnia 20 lipca 2016 roku


Protokół Nr 30/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 lipca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.    Grzegorz Michnowski                                         - Dyrektor ZS w Suchedniowie

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na umorzenie zaległości opłat za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
b) odwołania darowizny dokonanej na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów,
c) opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
d) opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2016 r. – 30.06.20106 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
  Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
  Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec poprosiła o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.
    Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Panią Małgorzatę Łakomiec.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na umorzenie zaległości opłat za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
b) odwołania darowizny dokonanej na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów,
c) opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
d) opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
e) powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2016 r. – 30.06.20106 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 2)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła projekt powyższej uchwały. Poinformowała, że Przedszkole Specjalne zostało utworzone decyzją Nr 27/90 Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach z dniem 1 września 1990 roku. W 1999 roku porozumieniem powierzono wykonywanie zadań organu prowadzącego Powiatowi Skarżyskiemu i włączono Przedszkole Specjalne w strukturę ówczesnego Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo. Wyjaśniła, że w wyniku reorganizacji przeprowadzonej w 2010 roku połączono Zespół Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, którego aktualna struktura przedstawia się następująco:
1.        Przedszkole Specjalne,
2.        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka, w skład którego wchodzą:
a)         Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
b)        Gimnazjum Specjalne Nr 1
c)         Zasadnicza szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1
d)        Szkoła Przysposabiająca do Pracy
3.        Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
4.        Szkoła Policealna Specjalna,
5.        Bursa szkolna
Ponadto Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że z inicjatywą włączenia Przedszkola Specjalnego wystąpił Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Dodała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego może również wchodzić przedszkole specjalne. Zaznaczyła, że włączenie Przedszkola Specjalnego funkcjonującego dotychczas w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka wynika z możliwości umieszczenia w grupach wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt omawianej uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na umorzenie zaległości opłat za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła powyższą uchwałę. Poinformowała, że Kamil i Mateusz Kasprzak byli wychowankami SOSW Nr 3 od 2 września 2002 r. do 31 sierpnia 2006 r. oraz od 1 września 2006 r. do 12 maja 2009 r. Zespołu Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej. Rodzice w/w wychowanków przestali regulować należności za wyżywienie synów od 2004 r. do czasu opuszczenia przez chłopców ośrodka tj. do 12 maja 2009 r. Poinformowała, że mimo podjętych działań przez Dyrektora Placówki w zakresie ściągnięcia wierzytelności za wyżywienie Kamila i Mateusza, rodzice nie uregulowali zaległości. Dodała, że do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew z powództwa Powiatu Skarżyskiego przeciwko Państwu Kasprzak o zapłatę należności. Sąd zasądził od Państwa Kasprzak spłatę należności. Od tego wyroku złożyli apelację do Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił uznając, że brak jest podstaw do określenia zakresu obowiązku pozwanych związanego z ponoszeniem opłat za pobyt ich dzieci w placówce. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że na podstawie wniosków składanych przez Państwa Kasprzak o zwolnienie z opłat za wyżywienie synów oraz po rozpoznaniu sytuacji materialnej rodziny Dyrektor Placówki wydał dwie decyzje o częściowym zwolnieniu z opłat. Jednakże po uwzględnieniu częściowego zwolnienia opłat nadal istnieją zaległości Państwa Kasprzak.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
b) odwołania darowizny dokonanej na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów, (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała treść przedmiotowej uchwały. Poinformowała, że Rada Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 226/XXXIII/2005 z dnia 14 września 2005 roku wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek: 4662/5 i 4663/2 obręb 0001 Suchedniów, arkusz mapy nr 8 o łącznej powierzchni 1,0806 ha położonej w Suchedniowie przy ulicy Sportowej, co zostało potwierdzone zawarciem aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusz Marię Zarzycką w Skarżysku-Kamiennej dnia 10.02.2006 r. , repetytorium A Nr559/2006. Dodała, że przedmiotowa nieruchomość została darowana Miastu i Gminie Suchedniów na cele oświatowe – do prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Porozumieniem zawartym w dniu 06 lipca 2005 r. poświadczono przejęcie przez Gminę Suchedniów zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty stanowiącego kompetencje Powiatu Skarżyskiego, a dotyczącego prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. W związku z wypowiedzeniem tego Porozumienia przez Burmistrza ze skutkiem na koniec roku szkolnego 2015/2016 z dniem 1 września 2016 roku Powiat Skarżyski przejmie od Miasta i Gminy Suchedniów prawa i obowiązki organu prowadzącego szkołę, a tym samym Miasto i Gmina Suchedniów przestanie realizować cel określony w umowie darowizny.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c) opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił zebranym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że 28 czerwca br. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Bliżyn o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dodał, że uwagi zgłoszone przez Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego zostały zawarte w treści przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
d) opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, (załącznik nr 6)
Przedmiotowa uchwała została omówiona przez Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego. Starosta poinformował, że w dniu 20 czerwca 2016 r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Bliżyn o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ponadto dodał, że uwagi Wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego zostały ujęte w treści uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
e) powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 7)
            Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z treścią uchwały. Następnie przedstawiła skład osobowy w/w Komisji.
            Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2016 r. – 30.06.20106 r. (załącznik nr 8)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z powyższym dokumentem. Poinformował, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w II kwartale 2016 roku wykorzystał środki finansowe w kwocie 78.682,53 zł. w tym:
  •  dotacja z budżetu Wojewody – 49.999,96 zł,
  • środki własne powiatu – 28.682,57 zł.
Ponadto dodał, że:
  • w okresie sprawozdawczym w powiatowym zespole zatrudnionych było 15 osób,
  • do powiatowego zespołu wpłynęło łącznie 600 wniosków w celu wydania orzeczenia, 
  • powołano łącznie 101 składów orzekających, 
  • wydano ogółem 584 orzeczeń,
  • liczba wniesionych odwołań o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II kwartale wyniosła 41, 
  • wydano łącznie 245 legitymacji poświadczających niepełnosprawność, 
  • wystawiono łącznie 52 karty parkingowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowe sprawozdanie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku przejęciem z dniem 1 września 2016 roku roli organu prowadzącego dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) zawierające prośbę o podjęcie decyzji o przedłużeniu okresu powierzenia stanowiska dyrektora bądź powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi tej szkoły do chwili wyłonienia kandydata w drodze konkursu. Następnie Członkowie Zarządu powitali na posiedzeniu dyrektora szkoły Pana Grzegorza Michnowskiego.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła dyrektora o przedstawienie zebranym swojej osoby, informacji dotyczących szkoły tj. struktury, kierunków danych liczbowych dotyczących uczniów i nauczycieli oraz informacji odnośnie naboru na rok szkolny 2016/2017.
Dyrektor – Pan Grzegorz Michnowski poinformował, że od roku 2000 pełnił rolę wicedyrektora szkoły natomiast od roku 2005 do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora. Dodał, że ukończył studia w zakresie historii oraz studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie oraz zarządzania oświatą. Dyrektor wyjaśnił, że szkoła składa się z 3 zasadniczych typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej zaznaczając, że obecnie nie prowadzą kształcenia w liceum w systemie stacjonarnym, a jedynie zaocznym jako szkoła dla dorosłych. Ponadto w systemie pozaszkolnym prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe  w zawodach w których szkoła kształci i posiada bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę. Odnośnie zasadniczej szkoły zawodowej dyrektor poinformował, że istnieją dwie klasy wielozawodowe (2 i 3). Przedmioty ogólnokształcące odbywają się w szkole natomiast kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców i kształcenie zawodowe teoretyczne na kursach dokształcających, które organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie bądź Izbą Rzemieślniczą w Kielcach (w zależności od zawodu). Łącznie w obu klasach jest 27 uczniów.
Następnie Dyrektor poinformował, że są trzy klasy technikum (1,2 i 3). Wyjaśnił, że jest to klasa dwuzawodowa: technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Dyrektor dodał, że nabór prowadzony jest także na inne kierunki jednak z uwagi na brak zainteresowania nie ma możliwości utworzenia grup. Do obu zawodów szkoła posiada kompletnie wyposażone pracownie, które stanowią ośrodek egzaminacyjny okręgowej komisji egzaminacyjnej. W każdej pracowni jest 6 stanowisk roboczych-egzaminacyjnych z pełnym wyposażeniem zgodnym ze standardami. Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole natomiast praktyczna, w przypadku zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się nad morzem w ośrodku z którym szkoła posiada podpisaną umowę. Praktyki trwają 4 tygodnie  w całym cyklu kształcenia (w 2 i 3 klasie po 2 tygodnie). Praktyka w zawodzie technik usług fryzjerskich odbywa się na miejscu. Ponadto dyrektor poinformował, że w ofercie szkoły istnieje możliwość utworzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła uwagę na fakt, że gmina miesięcznie dokłada do szkoły średnio 40 tys. zł. Zapytała czy tylko technikum generuje taką stratę? Podkreśliła, że z analizy finansowej otrzymanej od księgowej wyłączona została hala.
Dyrektor wyjaśnił, że każda grupa zarówno na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jak i w liceum dla dorosłych nie powoduje zwiększenia kosztów. Rosną jedynie koszty utrzymania szkoły.
Pani Katarzyna Bilska odniosła się do tegorocznego naboru. Zapytała jak wygląda on na chwilę obecną.
Dyrektor poinformował, że istnieje duże ryzyko nie uruchomienia 1 klasy szkoły technikum z uwagi na fakt, że na chwilę obecną jest tylko 10 potwierdzonych podań. Do zasadniczej szkoły zawodowej złożone zostały 4 podania, natomiast do liceum dla dorosłych wpłynęło 11 podań.
Pani Katarzyna Bilska zapytała jak Dyrektor planował nabór w przygotowywanym w maju arkuszu organizacyjnym.
Dyrektor wyjaśnił, że zaplanowane zostało uruchomienie jednego oddziału technikum w zawodzie technik usług gastronomicznych.
Pani Katarzyna Bilska ponownie odniosła się do strat generowanych przez technikum. Zapytała, czy konieczne jest jej uruchomienie skoro i tak przynosi dla szkoły straty.
Dyrektor poinformował, że gdyby szkoła nie utworzyła oddziału w technikum, pozostałaby tylko oferta uzupełniająca. Aktualnie nie ma klasy 1 szkoły zawodowej. Takie rozwiązanie przyczynić się może do naturalnego jej wygaszenia. Dodał, że  szansą dla utrzymania i dalszego funkcjonowania szkoły jest Fundacja św. Marcina, z którą dyrektor zawarł wstępne porozumienie dotyczące udostępnienia pomieszczeń szkolnych do prowadzenia działalności dydaktycznej w roku szkolnym 2016/2017.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że 24 czerwca br. wydał dwie decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej technikum korpusu kadetów której organem prowadzącym jest Fundacja św. Marcina oraz nadaniu uprawnień szkoły publicznej o nazwie liceum akademickie korpusu kadetów. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym na mocy uchwały podjął decyzję o cofnięciu darowizny dla Miasta i Gminy Suchedniów, której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana stanowiąca Zespół Szkół w Suchedniowie z wyłączeniem hali. Starosta wyjaśnił, że wspólnie z Burmistrzem Suchedniowa ustalono, że szkoła będzie korzystać z hali nieodpłatnie. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia zasad korzystania z ciepła, gdyż kotłownia znajduje się w budynku szkolnym. Ponadto w gestii dyrektora jest przeprowadzenie spisu z natury oraz ewentualne powołanie komisji likwidacyjnej do likwidacji mienia zbędnego oraz zniszczonego, nie nadającego się do dalszego użytku. Następnie powołana zostanie wspólna komisja składająca się z przedstawicieli szkoły, gminy oraz powiatu do przejęcia pozostałego mienia i środków trwałych.
W odniesieniu do słów Starosty dyrektor wyjaśnił, że spis z natury został przeprowadzony, aktualnie zespół pracuje nad dokumentacją dotyczącą likwidacji rzeczy nieużytecznych. Ponadto, zachodzi konieczność wypowiedzenia umów stałym najemcom korzystającym z hali.
Starosta zwrócił uwagę na konieczność złożenia przez Dyrektora wniosku do Burmistrza o wygaszenie trwałego zarządu dla wszystkich obiektów, zgodnie z posiadanym przez dyrektora aktem notarialnym.
Pani Katarzyna Bilska wyraziła opinię, że bez pomocy Gminy Suchedniów ciężko będzie znaleźć rozwiązanie aby szkoła dalej funkcjonowała. Zaznaczyła, że należy rozważyć możliwość przekształcenia szkoły – szansą może być oferta Fundacji Św. Marcina lub połączenie obecnej placówki z jedną ze skarżyskich szkół zawodowych tworząc Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
Zarząd Powiatu postanowił powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Suchedniowie Panu Grzegorzowi Michnowskiemu do czasu przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie Zarząd wskazał, że wszelkie sprawy organizacyjne związane z cofnięciem darowizny dla Gminy powinny zostać uporządkowane do końca sierpnia br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załącznik nr 10)
1.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00015222/2 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 1050 o powierzchni 0,0100 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne przez dopisanie: powiatu: „skarżyski”, gminy: „Skarżysko Kościelne”, identyfikatora działki: „261004_2.0012.1050”, obrębu ewidencyjnego: „0012 Skarżysko Kościelne”,
2.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00015222/2 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1050 o powierzchni 0,0100 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T –
ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka,
3.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025602/3 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0004 Lipowe Pole Plebańskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/1 o powierzchni 0,0353 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0555T (stary Nr 15851) „Świerczek – Skarżysko Kościelne” i założenie dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
4.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025602/3 nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 289 o powierzchni 0,7446 ha i nr 336 o powierzchni 1,1388 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0575T (stary Nr 15872) „Parszów – Majków Kolonia” i założenie dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
5.      założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 889 o powierzchni 0,7400 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych
w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka.
      Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowym o pow. 10 m2 dla Organizacji Zakładowej Konfederacja Pracy w Credit Agricole Bank na okres od 01.07.2016r. – 30.06.2021r. Poinformował, że z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem wynika, że wniosek Dyrektora nie spełnia wymogów określonych uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku. Dyrektor nie wskazał procedury wyłonienia najemcy, a co się z tym wiąże nie jest znana okoliczność odstąpienia od przeprowadzenia przetargu.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZST do ponownego złożenia wniosku zgodnego z powyższą uchwałą Rady Powiatu.
 
W związku z koniecznością naprawy gzymsu na wschodniej elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem wystąpił z zapytaniem ofertowym do firm mieszczących się w Starachowicach i Kielcach.  Dodał, że w odpowiedzi wpłynęły 3 oferty, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę 5 950,00 zł. Wicestarosta – Pan Artur Berus zaproponował, aby wystąpić z zapytaniem ofertowym do firm mieszczących się na terenie powiatu skarżyskiego. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty – Pana Artura Berusa.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do pisma Dyrektora Regionalnego Audiofon Sp. z. o. o., (załącznik nr 13) w sprawie umieszczenia planszy informacyjnej związanej z działalnością punktu protetyki słuchu, na skwerze znajdującym się w lokalizacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przypomniał, że został zobowiązany przez Zarząd do omówienia powyższej kwestii z Dyrektorem OLK. Poinformował, że z informacji uzyskanej od Dyrektora nie ma przeszkód dotyczących usytuowania przedmiotowej planszy informacyjnej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie podkreślił, że umieszczenie reklamy jest możliwe na zasadach określonych przez Zarząd w uchwale Zarządu Powiatu Nr 33/88/2013 z dnia 04.09.2013 r.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią protokołu Nr 01/2016 (załącznik nr 14) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Następnie wyjaśniła, że przedmiotowy protokół dotyczy pojazdu marki Renault Clio o numerze rejestracyjnym TST 54GG. Zgodnie z oceną techniczną z dnia 27.06.2016 r. wynika, że wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi 200,00 zł. W ocenie technicznej określono stan pojazdu, jako przeciętny, pojazd wymaga prac naprawczych, których wartość oszacowano na 560,00 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowy protokół.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z kolejnym pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie jednej grupy funkcjonującej w soboty i niedziele dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i Bursy szkolnej.  Wyjaśniła, że na podstawie analizy pobytu wychowanków placówki w ośrodku w weekendy można planować liczebność grupy na poziomie 10-15 wychowanków Ośrodka oraz 5-7 wychowanków Bursy Szkolnej. Pani Katarzyna Bilska dodała, że z opinii wydanej przez Naczelnika Wydziału Edukacji wynika, że zasadnym jest utworzenie jednej grupy wychowawczej w weekendy w SOSW Nr 1. Natomiast w Bursie Szkolnej przebywa średnio od 10 do 12 uczniów, gdzie grupa wychowawcza może liczyć 30 osób.
W związku z powyższy Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie jednej grupy funkcjonującej w soboty i niedziele tylko dla wychowanków SOSW Nr 1.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej możliwości wyboru przez uczniów dwóch zawodów: kucharz i stolarz. Poinformowała, że w chwili obecnej nabór do klasy I wynosi 10 osób, w tym 4 chłopców, którzy deklarują chęć kształcenia w zawodzie stolarz oraz 6 pozostałych osób, które deklarują wybór zawodu kucharz. Dodała, że placówka posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie do kształcenia w zawodzie stolarz. Zgodnie z opinią Naczelnika Wydziału Edukacji Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby Dyrektor ZPEW przedstawił propozycję organizacji procesu dydaktycznego w szkole zawodowej na rok szkolny 2016/2017 uwzględniając budżet jednostki wraz z metryczką subwencji na 2016 oraz perspektywą na 2017 r. (biorąc pod uwagę całościową liczbę kształconych zawodowo).
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Ad. pkt 5. Sprawy różne.

          W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników: 16
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie zaległości opłat za wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odwołania darowizny dokonanej na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 18.07.2016 r.,
Załącznik nr 10 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 28.06.2016 r.,
Załącznik nr 12 – notatka służbowa,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Regionalnego Audiofon Sp. z.o o. S.K.A.,
Załącznik nr 14 – protokół Nr 01/2016 z dnia 24.06.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 13.07.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 13.07.2016.

Protokol_Nr_30 (522kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 sierpnia 2016, 08:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667