Protokół Nr 31 z dnia 25 lipca 2016 roku

Protokół Nr 31/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 lipca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych i poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej” o 336.000 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
2.    Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016 r. i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” o 493.468 zł. w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym w sprawie wyboru Wykonawcy zadania niż pierwotnie planowano,
3.    Ze zmniejszenia dochodów bieżących o 3.120 zł. wskutek wprowadzenia zmian:
  • Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 27.742 zł. na zakup podręczników do szkół, zmniejszenie dotacji na kwalifikacje wojskową o 1.862 zł. i na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 47.000 zł.
  • Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lipca 2016 r. – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 18.000 zł. na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4.    Ze zmniejszenia wydatków bieżących o 30.120 zł. wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2016 r. kwoty 27.000 zł. z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – zakup motopompy dla straży pożarnej,
5.    Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 110.468 zł. wskutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa za zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 47.000 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o 157.468 zł.
6.    Ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 83.468 zł. w wyniku zmian opisanych powyżej oraz zwiększenia tych wydatków poprzez przeniesienia kwoty 27.000 zł.
z wydatków bieżących na inwestycyjne co zostało omówione w pkt 4.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 3)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.   Pisma Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie podziału dotacji na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ogółem dotacja zmniejsza się o 157.468 zł. zgodnie
z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.160.2016 i będzie wynosić 2.027.254 zł. i tak:
  • Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – 1.691.254 zł. 
  • Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej – 336.000 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt uchwały.

Ad. pkt 2 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. (załącznik nr 4)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  • Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 20 lipca 2016r w sprawie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na bieżące naprawy w Starostwie Powiatowym, 
  • Pisma Wydziału Edukacji z dnia 19 lipca 2016r w sprawie przeniesienia środków w łącznej wysokości 36.000zł z planu Starostwa Powiatowego do placówek oświatowych celem wykonania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków przez poszczególne szkoły na dofinansowanie remontów boisk szkolnych z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i tak:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 9.000zł
2. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 9.000zł
3. Zespół Szkół Ekonomicznych – 9.000zł
4. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 9.000zł
  • Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 12 lipca 2016r w sprawie przeniesienia środków przeznaczonych na prace remontowe na zakup materiałów w wysokości 6.000zł. Związane jest to z tym, że jednostka wykona prace remontowe we własnym zakresie.
  • Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 lipca 2016r zwracającego się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowej motopompy, która jest niezbędna do wykonywania przez jednostkę działań ratowniczo-gaśniczych w tym usuwania skutków powodzi i podtopień na terenie naszego powiatu. Stara pompa jest już wyeksploatowana i ostatnim czasie ulega licznym awariom, które utrudniają wykonywanie zadań, co powoduje konieczność zakupu nowego sprzętu. Środki na powyższy cel w wysokości 27.000zł przyznane zostaną z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, gdyż mieści się to w ramach zadań określonych w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – odtworzenie infrastruktury krytycznej, a nie dało się przewidzieć awarii sprzętu w trakcie planowania budżetu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Na tym zakończono posiedzenie.
        Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                   Jerzy ŻmijewskiPodpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska…………


Załączników: 4
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.

Protokol_Nr_31_2016 (451kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 lipca 2016, 10:22:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343