Protokół Nr 28 z dnia 6 lipca 2016 roku

Protokół Nr 28/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 lipca 2016 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
            Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
b)   powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.
Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, zgłosiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
           
          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez Panią Katarzynę Bilską i Panią Annę Leżańską.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
c)    upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
d)   powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
e)    upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:
 

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)

  Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
 
  •  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.168.2016 z dnia 21 czerwca 2016r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o 18.000zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  • Pisma Wydziału Edukacji z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i jednostkami w łącznej wysokości 12.000zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z decyzją komisji kwalifikującej wnioski nauczycieli, 
  • Pisma Wydziału Edukacji z dnia 27 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej środków na zakup podręczników w wysokości 27.466,32zł 
  • Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 58,92zł w celu wydzielenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia. 
  • Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 4 lipca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10.000zł w związku z organizacją wycieczki dla podopiecznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
  Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił powyższą uchwałę. Wyjaśnił,    że uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora PCPR do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Dodał, że wymagany wkład własny w wysokości 15 % wartości projektu został zabezpieczony w ramach środków, którymi na bieżąco dysponuje PCPR.
 
              W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
  Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora ZSE do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Pani Katarzyna Bilska dodała, że projekt nie wymaga wkładu własnego.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
d) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy, (załącznik nr 5)
   Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła przedmiotową uchwałę. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w skład, której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodała, że na wniosek nauczyciela w skład komisji powołany może być także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
  Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
e) upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 6)
      Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym treść uchwały. Wyjaśniła, że uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora ZDP do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z wniesionym odwołaniem przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200, pod nr ZDP.272.6.2016. Dodała, że niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności:
  • podpisanie i złożenie w imieniu Zamawiającego odpowiedzi na odwołanie oraz składanie wyjaśnień i pism procesowych w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym,
  • reprezentowanie Zamawiającego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 7) informujące o wykonaniu mapy do regulacji stanu prawnego drogi – część ulicy Rejowskiej – od ulicy Szydłowieckiej. Poinformował, że obecnie organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków przeprowadza czynności przygotowawcze, służące wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji ewidencji gruntów i budynków odnośnie działki nr. 177/2 tj. ustalenie stron przedmiotowego postępowania. Czynności te są niezbędne, bowiem zgodnie z w/w mapą właścicielami działek nr. 177/12, 177/13, 177/14 wydzielonych z działki nr. 177/2 są osoby fizyczne, nieżyjące, które nabyły te grunty na początku XX wieku. Dodał, że po zakończeniu postępowania administracyjnego możliwe będzie ujawnienie w operacie ewidencyjnym odpowiednich stanów prawnych zgodnie z wyżej wymienionym opracowaniem. Ponadto dodał, że zdaniem Wydziału GG możliwe będzie podjęcie przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej dalszych czynności mających na celu uregulowanie własności na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna, w pierwszej kolejności we władaniu Skarbu Państwa i będących własnością osób fizycznych (np. przez zasiedzenie). Natomiast w stosunku do działek, które będą wykazane, jako własność Skarbu Państwa Starosta Skarżyski będzie musiał podjąć działania w celu ujawnienia przedmiotowych działek w księdze wieczystej, co otworzy drogę do uregulowania własności na rzecz Gminy
(np. w drodze komunalizacji).
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania pisma do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z propozycją rozwiązania sprawy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 8) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1.        założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 1058/1 o pow. 0,0010 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
2.        sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00014991/6 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 1090 o powierzchni 0,0800 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne na działki: nr 1090/1
o powierzchni 0,0020 hai nr 1090/2 o powierzchni 0,0780 ha,
3.        odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00014991/6 niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/1 o powierzchni 0,0020 ha
i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
4.        założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1185/1 o pow. 0,0034 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2019-42/2012 w dniu 17.12.2012 r., wyrysy i wypisy
z rejestru gruntów Nr kancelaryjny: GG-III.6621.3.367.2016, GG-III.6621.3.365.2016 oraz decyzja Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski i upoważnił Wicestarostę oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do ich podpisania.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z wynikami egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2016 roku w poszczególnych szkołach.
I LO – zdawalność 92 %, 13 osób nie zdało, przystąpiły wszystkie osoby, które były absolwentami,
II LO – zdawalność 95 %, nie zdało 9 osób, przystąpiły wszystkie osoby, które były absolwentami,
III LO – zdawalność 88 %, nie zdało 10 osób, przystąpiły wszystkie osoby, które były absolwentami,
ZSE – zdawalność 68 %, nie zdało 26 osób, 15 osób spośród absolwentów nie przystąpiło do egzaminu,
ZST – zdawalność 67 %, 19 osób nie zdało, 9 osób spośród absolwentów nie przystąpiło do egzaminu,
ZSSU – zdawalność 32 %, 21 osób nie zdało, 10 osób spośród absolwentów nie przystąpiło do egzaminu,
ZSTM – zdawalność 67 %, 11 osób nie zdało, 12 osób spośród absolwentów nie przystąpiło do egzaminu
Ogólnie zdawalność w 2016 roku wyniosła: 82 %
W roku 2015:
I LO – zdawalność 97 %
II LO – zdawalność 87 %
III LO – zdawalność 85 %
ZSE – zdawalność 62 %
ZST – zdawalność 72 %
ZSSU – zdawalność 22 %
ZSTM – zdawalność 61 %
Ogólnie zdawalność w 2015 roku wyniosła 79 %. Ponadto Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że nabór do szkół ponadgimnazjalnych w tym roku jest bardzo dobry.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
              Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
        Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                 wz. Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ………………………
2.      A. Leżańska……………………
3.      B. Krawczyńska………………Załączników: 8
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 30.06.2016 r.,
Załącznik nr 8 – wnioski GG

Protokol_Nr_28_2016 (482kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (27 lipca 2016, 15:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489