Protokół Nr 29 z dnia 13 lipca 2016 roku


Protokół Nr 29/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 lipca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
b)   zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)     upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
c)  opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
d)   opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku posiedzenia uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   opinii i uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
b)   opinii i uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia,
z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
 
 
Porządek posiedzenia po zmianie:

1.   Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
b)   zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt.1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (załącznik nr 2)

Referująca:  Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że po dokonaniu analizy obecnej struktury kadry kierowniczej, której z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów zmniejsza się zakres pracy przygotowane zostały dwa projekty uchwał, które są ze sobą bezpośrednio powiązane. Poinformowała, że przedmiotowa uchwała wprowadza zmianę w regulaminie polegającą na ustaleniu stawki % dodatku funkcyjnego zgodnych z lokalnymi potrzebami w poszczególnych szkołach i placówkach. Wyjaśniła, że obecna uchwała koreluje z uchwałą określającą stanowiska kierownicze w placówkach uzależniając poziom dodatku od charakteru wykonywanej pracy kierowniczej. Ze względu na zmniejszającą się liczebność placówek zmniejszeniu uległy dodatki kierowników internatu, CKP oraz II wicedyrektora. Ponadto ustalono 2% dodatku dla kierownika pracowni szkolnej informatycznej oraz 10% dodatku dla doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
b)   zmiany Uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zmiany zawarte w powyższej uchwale wynikają z konieczności uaktualnienia katalogu stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz określenia ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z lokalnymi potrzebami w poszczególnych szkołach i placówkach. Następnie wyjaśniła, że dotychczasowa uchwała wprowadzała pensum ze względu na rodzaj placówki. Obecna wprowadza jednakowe pensum dla poszczególnych stanowisk kierowniczych zarówno dla szkół ogólnokształcących jak i placówek specjalnych. Biorąc pod uwagę zmieniająca się liczebność dzieci w szkołach i internatach zwiększeniu ulega pensum kierownika internatu, CKP oraz II wicedyrektora. Dodatkowo obecna uchwała umożliwia powołanie kierownika pracowni informatycznej, który przy pensum 14 godzin dydaktycznych będzie mógł poświęcić 4 godziny tygodniowo na prace związane z obsługą sieci komputerowej w szkole. Dodała, że funkcja kierownika pracowni informatycznej znajdzie się w placówkach, które posiadają dobrą kondycję finansową, najprawdopodobniej w liceach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty przedstawionych uchwał, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, której przedmiotem jest lokal użytkowy Nr 2 o powierzchni użytkowej 36,60 m2, znajdujący się w budynku przy ul. Plac Floriański 1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony
z dotychczasowym najemcą.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 5)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  • Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego z dnia 5 lipca 2016r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na zakup środków czystości w wysokości 1.179zł,
  • Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 3.500zł na konsultacje i udział lekarza psychiatry w komisjach orzekających, 
  • Pisma Wydziału Finansowego z dnia 8 lipca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na zapłatę kosztów sądowych, 
  • Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 6 lipca 2016r w sprawie zabezpieczenia kwoty 200zł na opłatę na rzecz SANEPIDU.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
b)   upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła uchwałę w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dodała, że niniejsze pełnomocnictwo obejmuje:
1.    zawarcie umowy na realizację projektu,
2.    podpisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniem,
3.    dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciąganie zobowiązań do wysokości środków finansowych ujętych w umowie na realizację projektu.
Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że projekt nie wymaga wkładu własnego.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załącznik nr 7)
1.        sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00022557/1 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 1139 o powierzchni 0,1500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne na działki: nr 1139/1
o powierzchni 0,0036 ha i nr 1139/2 o powierzchni 0,1464 ha,
2.        odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00022557/1 niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1139/1 o powierzchni 0,0036 ha
i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
3.        założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1236/1 o pow. 0,0010 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
4.        założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 4050/4 o pow. 0,0015 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Starosta dodał, że podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2019-42/2012 w dniu 17.12.2012 r., wyrysy i wypisy z rejestru gruntów Nr kancelaryjny: GG-III.6621.3.366.2016,
GG-III.6621.3.367.2016 oraz decyzja Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych
w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.
 
W związku z przygotowywaniem audytu efektywności energetycznej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od wykonawcy audytu efektywności energetycznej wynika, że przegrody i okna, które wymieniane były ok. 15 lat temu, nie spełniają obowiązujących norm, tym bardziej nie będą spełniać norm, które będą obowiązywać od 2021 r. Dodał,  że taka sama sytuacja występuje w przypadku systemu grzewczego i prawdopodobnie oświetlenia. Ponadto dodał, że budynek ogrzewany jest z pieca węglowego. W ramach planowanej rewitalizacji, stosując aktualnie dostępne zapisy dotyczące termomodernizacji wynika, że nie jest możliwa wymiana pieca węglowego na inny piec węglowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji, czy audyt ma zawierać następujące elementy: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana pieca węglowego (np. na piec gazowy), wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby audytu zawierał elementy przedstawione w piśmie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Regionalnego Audiofon Sp. z o.o. S.K.A. (załącznik nr 9), w którym zwrócił się z prośbą o zgodę na umieszczenie planszy informacyjnej związanej z działalnością punktu protetyki słuchu, na skwerze znajdującym się w lokalizacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50. Dodał, że plansza jest elementem oznakowania dla umowy z NFZ, jako oznakowanie dla klientów, jej wymiary wynoszą 2,5m x 1,25m, jest dwustronna i umieszczona na stelarzach wkopanych w ziemię. Ponadto Starosta dodał, że jest to działka Nr 88/10 stanowiąca własność Powiatu Skarżyskiego. Umieszczenie reklamy możliwe jest na zasadach określonych przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 33/88/2013 z dnia 04.09.2013 r.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji do następnego posiedzenia Zarządu. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Wicestarosty o skonsultowanie przedmiotowej sprawy z Dyrektorem OLK. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia projektu umowy w powyższej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przekazanie dla I Liceum Ogólnokształcącego 17 sztuk drzwi z sal lekcyjnych z I piętra szkoły. Dodała, że w powyższej sprawie pozytywną opinię wydał Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Projektant DPS.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu zatrudnienia administracji i obsługi o 2 etaty – stanowisko referenta i konserwatora. Wyjaśniła, że etat referenta dotyczy stanowiska sekretarki. Przypomniała, że w związku z likwidacją III LO Zarząd zobowiązał się,    że pracownicy administracji z likwidowanej szkoły nie stracą pracy. Następnie poinformowała, że pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora z uwagi na specyfikę Placówki (najwięcej pracy biurowej spośród wszystkich szkół oraz niezbędna pomoc dla konserwatora).
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedmiotowym piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dostarczył do Starostwa Powiatowego dokumenty dotyczące inwentaryzacji w placówce. Dodała, że po przeanalizowaniu powyższych dokumentów została sporządzona notatka, której treść odczytał Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Notatka (załącznik nr 12) na okoliczność spotkania odbytego w dniu 11.07.2016
w sprawie dokumentacji przekazanej przez Dyrektora ZPEW  z pismem z dnia 24 czerwca 2016 r.
Uczestnicy spotkania:
Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski
Katarzyna Bilska – Członek Zarządu
Bogusława Wilczyńska – Skarbnik Powiatu
Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji
Beata Błach – Kierownik Referatu
Barbara Kuleta – Podinspektor w Wydziale Edukacji
Uczestnicy spotkania ustalili co następuje:
Arkusze spisu z natury zostały źle wypełnione, gdyż znajdują się w nich składniki m.in. tj. mydelniczka, lusterko, kwietnik, które nie powinny być ujęte w ewidencji  ilościowo-wartościowej. W arkuszach spisu z natury w wielu przypadkach pozycje zostały usunięte korektorem, co jest niedopuszczalne w takim spisie. Brakuje osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie w arkuszach spisowych, w takim przypadku powinien się podpisać Dyrektor, który jest odpowiedzialny za majątek szkoły. Przekazana dokumentacja tj. załączniki arkusze spisu z natury podsumowanie powinny być podpisane przez Dyrektora ZPEW na każdej stronie.
Oświadczenie Dyrektora powinno być poprawione i wskazywać, że wszystkie składniki majątkowe zostały ujęte w spisie z natury nie tylko te ujawnione. W przekazanej dokumentacji znajdują się różnice kwotowe (wg przekazanych dokumentów różnica pomiędzy wartością księgową a wartością faktyczną wynosi 399 997,37 zł. a w piśmie z dnia 29 marca 2016 r. widnieje kwota 363 789,54 zł.
Zobowiązuje się Dyrektora ZPEW do:
1.      Powołania komisji, która dokona na podstawie przekazanej dokumentacji wyceny składników majątkowych znajdujących się w arkuszach spisowych i nie wycenionych. W skład komisji zostaną oddelegowane dwie osoby ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ze strony ZPEW oczekuje się włączenia do komisji posiadającego kompetencje pracownika. Komisja swoją pracę winna wykonywać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej pod nadzorem pracowników Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i zakończyć ją w terminie do 15 września 2016 r.
2.      Uzupełnienie dokumentacji o aktualne kwoty różnic inwentarzowych.
3.      Uzupełnienia arkuszy spisu z natury o podpis osoby materialnie odpowiedzialnej.
4.      Uzupełnienia przekazanych do Starostwa Powiatowego dokumentów o podpis Dyrektora ZPEW.
5.      Przekazanie oświadczenia, że wszystkie składniki majątkowe zostały ujęte w spisie
z natury.
6.      Po zakończeniu prac komisji, o której mowa w pkt. 1 tj. po 15 września 2016 r. Dyrektor ZPEW zaktualizuje stan inwentaryzacji wskazując niedobory
z uwzględnieniem niedoboru zawinionego  niezawinionego i ewentualne nadwyżki.
Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do przekazania przedmiotowej notatki wraz z pismem przewodnim Dyrektorowi ZPE-W.
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
              W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
              Na tym zakończono posiedzenie.

        Protokołowała                                                Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                     Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska…………


Załączników: 12
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały
Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 12.07.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Regionalnego Audiofon Sp. z o.o. S.K.A.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 05.07.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 15.06.2015 r.,
Załącznik nr 12 - notatka
 

Protokol_Nr_29_2016 (513kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (27 lipca 2016, 15:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544