Protokół Nr 26 z dnia 22 czerwca 2016 roku


Protokół Nr 26/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 czerwca 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Marcin Kruk                                                  - Dyrektor ZPE-W

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
         Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie oceny realizacji inwentaryzacji prowadzonej przez Dyrektora placówki ZPE-W za rok 2015 w oparciu
o dotychczasowe dokumenty związane z powyższym.
 
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia,
z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie oceny realizacji inwentaryzacji prowadzonej przez dyrektora placówki ZPE-W za rok 2015 w oparciu
o dotychczasowe dokumenty związane z powyższym.
4.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że w składzie Komisji Konkursowej znajdowali się Członkowie Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska i Pani Katarzyna Bilska oraz Starosta jako Przewodniczący Komisji. Dodał, że konkurs odbył się zgodnie
z wymaganiami Ustawy o systemie oświaty i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Protokół z pracy powyższej Komisji po odczytaniu został podpisany przez wszystkich członków komisji. Ponadto dodał, że pracownicy Kuratorium pozytywnie ocenili przeprowadzenie Konkursu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załącznik nr 3)
1. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00006242/2 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 256 o pow. 0,1216 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0006 Rejów, arkusz mapy 64 na działki: nr 256/1 o pow. 0,0589 ha, nr 256/2 o pow. 0,0588 ha i nr 256/3 o pow. 0,0039 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2610.2016.1 oraz decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.01.2016 r. znak: GN.6831.13.2015.BS,
2.   odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00006242/2 nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0006 Rejów, arkusz mapy 64 jako działka nr 256/3 o pow. 0,0039 ha, zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Słonecznej i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/0003535754/6, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej – trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.01.2016 r. znak: GN.6831.13.2015.BS oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
3.   sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00004859/6 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 208 o pow. 0,5058 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 208/1 o pow. 0,0010 ha i nr 208/2o pow. 0,5048 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
4. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00004859/6 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 208/1 o pow. 0,0010 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do ich podpisania.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 4) w sprawie IX edycji Konkursu letniego dla krwiodawców. Poinformował, że w dniach od 1 lipca do 30 września br. zostanie przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Oddział Terenowy w Skarżysku-Kamiennej IX edycja powyższego konkursu. Wyjaśnił, że w związku z organizowaną akcją Prezes Oddziału Terenowego zwrócił się z prośbą
o przyjęcie przez Starostę Skarżyskiego zaproszenia do objęcia patronatem powyższej akcji
i ufundowania jednej nagrody dla wylosowanego mieszkańca powiatu skarżyskiego, który w okresie trwania akcji odda swoją krew na potrzeby lecznicze chorych. Dodał, że Naczelnik Wydziału ZS zwróciła się z prośbą o przeznaczenie z budżetu powiatu kwoty 1.000 zł., celem ufundowania przedmiotowej nagrody.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski podkreślił fakt, że jest to inicjatywa godna poparcia, jednakże wniosek o patronat powinien zostać złożony zgodnie z zarządzeniem Starosty Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrodę dla wylosowanego mieszkańca powiatu skarżyskiego, wysokość kwoty przeznaczonej na nagrodę zostanie przedstawiona
w późniejszym terminie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajem pracowni gastronomicznej dla Akademii Przedsiębiorczości na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. Wyjaśniła, że Akademia Przedsiębiorczości zwróciła się z prośbą do Dyrektora ZSS-U o wyrażenie zgody na wynajem pracowni gastronomicznej (sprzęt kuchenny i naczynia), która zostałaby wykorzystana podczas planowanego szkolenia Kucharz – kelner w związku z realizacją projektu „Aktywność zawodowa – szansą na lepszą przyszłość”.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami obiekty przekazane w trwały zarząd znajdują się w zarządzaniu i administrowaniu dyrektora jednostki. Zgodnie z powyższą ustawą Dyrektor ma prawo wydzierżawić, wynająć na okres do 3 lat pomieszczenia znajdujące się w budynku szkoły, powinien tylko poinformować zarząd, że podjął taką decyzję.
Z uwagi na fakt, że jest to kompetencja Dyrektora jednostki, Zarząd Powiatu nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna” (załącznik nr 6), który w imieniu Stowarzyszenia oraz Zarządu Rady Osiedla „Dolna Kamienna 1” zwrócił się z prośbą o wsparcie (w postaci środków pieniężnych oraz nagród rzeczowych) corocznej inicjatywy jaką jest XIX Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Dolna Kamienna 2016” o mistrzostwo Skarżyska-Kamiennej w trzech kategoriach wiekowych. Dodała, że turniej odbywa się w dniach 3-17 lipca br. i ma zasięg powiatowy. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższe przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do konkursu na wspieranie zadań publicznych z zakresu sportu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inicjatywa nie została zgłoszona do w/w konkursu oraz brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie. Uznając powyższe przedsięwzięcie za godne poparcia, Zarząd postanowił przekazać gadżety reklamowe będące na stanie Wydziału Promocji.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Jednocześnie Naczelnik poprosił o określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach powyższej komisji za rozpatrzenie jednego wniosku.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do pracy w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Jednocześnie, Zarząd postanowił utrzymać dotychczasową stawkę wynagrodzenia dla eksperta biorącego udział w pracach powyższej komisji egzaminacyjnej w wysokości 70 zł. brutto.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Andrzeja Brzezińskiego (załącznik nr 8), który w związku z potrzebą sprawnego zarządzania odcinkiem ulicy Rejowskiej (od ulicy Szydłowieckiej do ulicy Jagiellońskiej) zwrócił się z prośbą o przyspieszenie prac nad kompleksowym uregulowaniem stanów prawnych gruntów stanowiących w/w pas drogowy oraz doprowadzenie w/w odcinka ulicy Rejowskiej do należytego stanu technicznego. Jak wynika z treści pisma zostało ono wystosowane w związku z deklaracją Wicestarosty – Pana Artura Berusa podczas spotkania Rady Gospodarczej.
Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że jego wypowiedź podczas spotkania została błędnie zrozumiana przez Zastępcę Prezydenta. Poinformował wtedy, że przedmiotowy odcinek drogi nie jest obecnie zaliczony do kategorii dróg publicznych, natomiast mając na uwadze fakt, że znajduje się on w okolicy dróg powiatowych wyraził nadzieję, że wspólnie z Gminą podjęte zostaną działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby Wydział Geodezji przygotował mapę obrazującą stan prawny gruntu. Następnie z Zarządu Dróg Powiatowych wystosowane zostanie pismo do Prezydenta Miasta z sugestią aby Gmina wystąpiła z wnioskiem komunalizacyjnym do Wojewody. Starosta dodał, że jest to najprostsza forma uregulowania stanu prawnego drogi.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poddał pod rozwagę inne rozwiązanie. Część ulicy Wiejskiej w kierunku OLK zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Jeżeli Gmina wyrazi zgodę, powiat podejmie działania mające na celu zaliczenie odcinka ulicy Rejowskiej (od ulicy Szydłowieckiej do ulicy Jagiellońskiej) do kategorii dróg powiatowych. Starosta dodał, że przy takim rozwiązaniu sprawy konicznym byłoby wykonanie planu zagospodarowania układu komunikacyjnego w związku z budową lądowiska.
Zarząd Powiatu  po przeprowadzeniu dyskusji poparł rozwiązanie przedstawione przez Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym oferty cenowe (załącznik nr 9) będące odpowiedzią na zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa Powiatowego. Poinformowała, że wysłano zapytania o cenę do 3 podmiotów świadczących usługi w w/w zakresie. Dodała, że w odpowiedzi wpłynęły 2 oferty z Obwodu Lecznictwa Kolejowego i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy. Wyjaśniła, że tańszą ofertę przedstawił MOMP.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zaakceptował ofertę MOMP oraz upoważnił Starostę do podpisania stosownej umowy.
 
Ad. pkt. 3. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie oceny realizacji inwentaryzacji prowadzonej przez dyrektora placówki ZPE-W za rok 2015 w oparciu o dotychczasowe dokumenty związane z powyższym.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Następnie zwrócił się do Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej z prośbą o odczytanie protokołu ze spotkania odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r. dotyczącego monitoringu prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na podstawie dotychczasowych dokumentów i pisma z dnia 17 czerwca 2016 r.
Protokół ze spotkania odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r. (załącznik nr 10) dotyczącego monitoringu prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na postawie dotychczasowych dokumentów i pisma z dnia 17 czerwca 2016 r.
Uczestnicy spotkania:
Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski
Katarzyna Bilska – Członek Zarządu
Bogusława Wilczyńska – Skarbnik Powiatu
Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji
Beata Błach – Kierownik Referatu
Barbara Kuleta – Podinspektor w Wydziale Edukacji
Uczestnicy spotkania ustalili co następuje:
Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) „Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą...” Nie ma więc faktycznej możliwości zdjęcia odpowiedzialności z kierownika jednostki za przeprowadzenie inwentaryzacji. Stąd organ prowadzący oczekiwał od dyrektora placówki przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z ustawą. Pismo, które otrzymano w dniu 17 czerwca 2016 r. nie stanowi odpowiedzi na pismo Starosty Skarżyskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. zobowiązujące Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych do przedłożenia w trybie natychmiastowym dokumentacji świadczącej o prawidłowym zakończeniu inwentaryzacji za 2015 r. Przeprowadzona inwentaryzacja w ZPEW za 2015 r. i dokumentacja z nią związana nie jest zgodna z obowiązującą instrukcją inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, na którą powołuje się Dyrektor ZPEW:
1.      Wyliczenia wstępnego dokonują zespoły spisowe po zakończeniu spisu w którym ustala się:
a – wartość składników według spisu z natury
b – wartość składników według ksiąg,
c – różnice remanentowe w tym:
- ubytki naturalne
- pozostały niedobór
- stwierdzone nadwyżki
Na podstawie przekazanych dokumentów należy stwierdzić, że nadal nie zostały wykonane wyżej wymienione wyliczenia.
2. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne powinny być uporządkowane i pogrupowane według składników z podziałem na niedobory i nadwyżki.
3. Weryfikacją różnic zajmuje się komisja inwentaryzacyjna, która może domagać się ustnych lub pisemnych wyjaśnień od pracowników, którzy mogą udzielić informacji pozwalających wykryć powody rozbieżności, a także sięgnąć do dowodów źródłowych i ewidencji księgowej zalecając w razie potrzeby ich sprawdzenia.
4. Na podstawie zgromadzonych materiałów komisja odrębnie dla każdej pozycji różnic ustala jej przyczyny i odpowiednio do niej proponuje określony sposób rozliczenia.
5. Po przeprowadzeniu weryfikacji, analizy oraz wniosków odnośnie różnic, komisja inwentaryzacyjna sporządza protokół rozliczenia różnic i przedkłada go dyrektorowi do akceptacji.
Referat Finansowy Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych nie posiada informacji czy wyżej wymienione prace komisji inwentaryzacyjnej zostały wykonane. Zgadzamy się z twierdzeniem Dyrektora ZPEW, że zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną arkusze nie powinny zawierać wolnych, niewypełnionych wierszy, dlatego na koniec spisu danego pomieszczenia  w pierwszym wolnym wierszu wpisuje się klauzulę „spis zakończono na stronie … poz…. „ i na osobnym arkuszu dokonuje się spisu kolejnego pomieszczenia.
Na takich oddzielnych arkuszach można wpisać pracownika pracującego w danym pomieszczeniu i będącego przy spisie. Tak sporządzony arkusz mógłby stanowić podstawę do przypisania odpowiedzialności materialnej pracownikom placówki. Jeśli komisja nie jest w stanie zidentyfikować i wycenić spisywanych składników powinna je umieścić na osobnych arkuszach spisowych co umożliwiłoby kompensatę tych składników ze stwierdzonymi nadwyżkami. Na bieżąco pracownicy Starostwa Powiatowego informowali dyrektora o nieprawidłowościach w spisie z natury co ma odzwierciedlenie w prowadzonej korespondencji między jednostkami oraz notatkach służbowych z
odbytych spotkań przedstawicieli organu prowadzącego z przedstawicielami ZPEW(notatka służbowa z dnia 23.10.2015 r. ze spotkania pracowników Starostwa Powiatowego z Dyrektorem ZPEW odbytego w dniu 20.10.2015 r.; pismo znak: EK.0633.1.1.2016 z dnia 15.01.2016 r.; e-mail z dnia 15.01.2016 r.; pismo OZ.070.1.2016 z dnia 11.02.2016 r.; pisma znak: EK.0633.1.1.2016 z dnia 18.03.2016 r. i z dnia 13.04.2016 r.; notatka Audytora Wewnętrznego Pani Agnieszki Zbroszczyk na okoliczność udzielenia przez pracowników Starostwa Powiatowego merytorycznej pomocy nad rozliczeniem inwentaryzacji za 2015 r. w ZPEW z dnia 04.02.2016 r.; protokół z kontroli przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzona przez Panią Bogumiłę Niziołek z dnia 16.02.2016 r.). Pan Dyrektor w piśmie z dnia 17.06.2016 r. ceduje obowiązki rozliczenia inwentaryzacji na Starostwo powiatowe w Skarżysku-Kamiennej (pkt. 4 pisma). Jednakże rozliczenie inwentaryzacji przez Referat Finansowy Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w porozumieniu nr 10 z dnia 31.05.2012 r. polega na porównaniu kwot uzyskanych w wyniku spisu z natury wykazanych w protokołach komisji inwentaryzacyjnej z saldami ksiąg rachunkowych i zaksięgowanie ewentualnych różnic. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy dyrektor placówki przekazał do Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych dokumenty końcowe ze spisu z natury ujmując stan faktyczny majątku z uwzględnieniem nadwyżki i niedoborów oraz dokonana została kompensata tzn. połączenie nadwyżki z niedoborami, a ewentualne różnice zostały zakwalifikowane jako niedobór zawiniony albo niezawiniony.
W związku z powyższym ustala się termin do dnia 30 czerwca 2016 r. na udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak EK.0633.1.1.2016. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji służbowych wobec kierownika jednostki.

Po odczytaniu protokołu, Pani Katarzyna Bilska poinformowała Dyrektora, że protokół zostanie mu przekazany pismem w dniu jutrzejszym.
Starosta poinformował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał informacji od Dyrektora odnośnie zakończenia inwentaryzacji.
Dyrektor stwierdził, że nie zgadza się z wieloma zapisami przedmiotowego protokołu. Wyjaśnił, że 5 lat braku kontroli nad majątkiem nie da się uporządkować w ciągu pół roku.
Starosta poinformował, że nikt nie oczekuje od Dyrektora rzeczy niemożliwych do wykonania, a jedynie wypełnienia swoich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa o rachunkowości. Do dnia dzisiejszego brak jest pisma dyrektora informującego o zakończeniu inwentaryzacji oraz zgłoszeniu jakichkolwiek problemów. W rezultacie polecenie Starosty zostało przez Dyrektora przez kilka miesięcy bagatelizowane.
Dyrektor wtrącił, że nie bierze odpowiedzialności za czyjąś niekompetencję.
Starosta wyjaśnił, że pracownik, który wykazał brak nadzoru nad inwentaryzacja został ukarany kara dyscyplinarną, a wobec byłego dyrektora placówki toczy się postępowanie w policji.
Pani Katarzyna Bilska spytała, czy został spisany majątek mieszczący się w 4 garażach na terenie ZPR-W przy ulicy Legionów.
Dyrektor odpowiedział, że nie pamięta. Dodał, że jest jeszcze plac zabaw, który nadaje się do kasacji. Natomiast garaże chce zostawić na potrzeby ZPE-W.
Starosta poinformował, że w przypadku, kiedy majątek znajduje się na terenie innej placówki należy przekazać go protokołem PT.
W celu rozwiązania problemu Starosta zaproponował, aby za zgodą Dyrektora oddelegowani pracownicy Starostwa wraz z pracownikami Placówki dokonali spisu niezidentyfikowanego mienia.
Dyrektor wyjaśnił, że w chwili obecnej kończy przydzielać nauczycielom odpowiedzialność za dane sale. Następnie zajmie się likwidacją rzeczy, które nadają się do kasacji. Dodał,  że pewnych rzeczy nie ma na stanie placówki, natomiast niektóre znajdują się na stanie innych placówek.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
   W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
   Na tym zakończono posiedzenie.
 
       Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
       Anna Bugajska                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………….
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska………
 
 
 
 
Załączników: 10
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – wnioski Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.06.2016 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 21.06.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Prezesa SKF „DOLNA KAMIENNA” z dnia 14.06.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 21.06.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2016 r.,
Załącznik nr 9 – oferty cenowe,
Załącznik nr 10 – protokół ze spotkania odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r.

Protokol_Nr_26 (529kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (14 lipca 2016, 13:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450