Protokół Nr 24 z dnia 14 czerwca 2016 roku


Protokół Nr 24/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 czerwca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jolanta Nowicka                                             - Dyrektor ZSE

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c)  wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
d)  zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów,
e)    zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.
Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
c)    przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035, (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1)  ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” o 229.975zł w związku z otrzymaniem na ten cel środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 292.975zł oraz przeniesienia kwoty 63.000zł na nowe zadania jednoroczne dotyczące zakupu nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie oraz wykonania dokumentacji zadania Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna, a także na zwiększenie planu na wykonanie dokumentacji związanej z przystosowaniem budynku po III Liceum Ogólnokształcącym do nowych celów,
2)  ze zwiększenia dochodów bieżących o 564.668zł wskutek wprowadzenia zmian:
a)  Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 27.584zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
b)  Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 maja 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 2.480zł na zakup książek dla placówek oświatowych,
c)    projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 494.164zł z przeznaczeniem zadania oświatowe, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 38.440zł oraz wprowadzenie darowizny dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w kwocie 2.000zł na paczki żywnościowe dla wychowanków,
3)   ze zwiększenia wydatków bieżących o 545.068zł wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie kwoty 8.000zł z dotacji na zadania bieżące na dotację na wydatki inwestycyjne w ramach pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne i przeznaczenia dochodów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.600zł na zakup regałów przesuwnych do archiwum,
4)   ze zwiększenia dochodów majątkowych o 297.275zł wskutek wprowadzenia dotacji
z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży w wysokości 4.300zł Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia
25 maja 2016r oraz wprowadzenia projektem uchwały Rady powiatu środków
z rezerwy subwencji w wysokości 292.975zł na rozbudowę mostu w m. Suchedniów.
5)   ze zwiększenia wydatków majątkowych o 316.875zł w wyniku zmian opisanych powyżej oraz zwiększenia tych wydatków poprzez przeniesienie kwoty 8.000zł z wydatków bieżących na inwestycyjne i przeznaczenie dochodów bieżących w wysokości 11.600zł na zakupy inwestycyjne, co zostało omówione w pkt 3.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie.
 
 
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)   pisma Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016r (otrzymanego w dniu 27 maja 2016r) przyznającego Powiatowi Skarżyskiemu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 292.975zł na rozbudowę obiektu mostowego przy ul. Żeromskiego w m. Suchedniów,
2)   umowy darowizny z dnia 11 kwietnia 2016r z PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, która przekazała Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej darowiznę w wysokości 2.000zł na zakup paczek żywnościowych dla wychowanków,
3)   pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększona została część oświatowa subwencji o 494.164zł z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych oraz udziały w podatku dochodowym o 38.440zł, które przeznacza się na zakup regałów do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu, wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników oraz na brakującą kwotę w celu pokrycia kosztów energii w budynkach należących do powiatu,
4)   pisma Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 czerwca 2016r zwracającego się z prośbą o przekwalifikowanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów stworzenia miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną w wysokości 8.000zł z dotacji na zadania bieżące na dotację na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z tego, że zadanie, które powiat dofinansowuje Gmina zakwalifikowała do inwestycji,
5)  wprowadzenia nowych zadań pn Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie w kwocie 6.000złc co jest niezbędne do zachowania istniejącej zatoki autobusowej oraz „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna” w kwocie 35.000zł na wykonanie wstępnej dokumentacji. Środki na ten cel pochodzić będą z rozbudowy mostu na ul. Żeromskiego w Suchedniowie, gdzie po otrzymaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, można zmniejszyć częściowo wkład powiatu,
6) zwiększenia planu na zadaniu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” o kwotę 22.000zł z nadwyżki w planie na zadaniu związanym z rozbudową mostu w Suchedniowie. Zwiększenie jest niezbędne do podpisania umowy, gdyż najtańsza oferta na wykonanie dokumentacji zadania przewyższa kwotę dotychczas zaplanowaną w budżecie,
7)     z korekty łącznych nakładów dwóch projektów w ramach programu ERASMUS. W uchwale Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2016r w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” przez pomyłkę zmniejszono łączne nakłady o 16.413zł w projekcie „Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych” zamiast w projekcie „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych”,
8)  ze zmiany nazwy zadania dotacji dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku –Kamiennej, na wniosek dotowanej jednostki, z obecnej „Wykup działek pod budynkami OLK oraz zakup sprzętu medycznego” na nową: „Zakup sprzętu medycznego”. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.
 
c)  wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, (załącznik nr 4)
Przedmiotowy projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że Rada Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 122/XVIII/2016 z dnia 29 lutego br. określiła tryb powołania członków i zasady działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustalając, że w skład Rady wchodzić będzie 9 osób,
w tym dwóch przedstawicieli Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
d)   zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów, (załącznik nr 5)
e)   zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej. (załącznik nr 6)

Treść powyższych projektów uchwał omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że realizując zadania publiczne dotyczące gospodarki nieruchomościami Zarząd Powiatu po dokonaniu analizy stanu zasobu nieruchomości powiatowych oraz w związku z brakiem możliwości wykorzystania nieruchomości wskazanych w projektach w/w uchwał, do realizacji zadań powiatowych postanowił przeznaczyć je do zbycia w drodze przetargu. Starosta dodał, że powyższe rozwiązanie poszerzy ofertę inwestycyjną Powiatu oraz umożliwi docelowe zagospodarowanie terenów, zapewniając dodatkowo dochód dla Powiatu z ich sprzedaży.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, przyjął przedmiotowe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)   pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej z dnia 6 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6.467zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy wykonujących zadania w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
2)   pisma Wydziału Edukacji z dnia 6 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 7.905 zł na usługę udostepnienia aplikacji Sigma,
3)   pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 10 czerwca 2016r zwracającego się z prośbą o przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 600zł
z nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na badania lekarskie pracowników.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b) wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, (załącznik nr 8)
Treść powyższej uchwały omówiła Członek Zarządu  - Pani Katarzyna Bilska.
Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, Zarząd Powiatu jako swoich przedstawicieli wyznaczył Panią Katarzynę Bilską oraz Panią Bogusławę Krawczyńską.
 
c)    przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 9)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i poprosił o przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania szkoły.
Dyrektor ZSE – Pani Jolanta Nowicka poinformowała, że w przyszłym roku szkoła obchodzić będzie jubileusz 90-lecia istnienia. Na przestrzeni lat osiągnęła szereg sukcesów. Obecnie ZSE jest szkołą Olimpijską, motywującą uczniów do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie od 4 lat biorą udział w olimpiadzie wiedzy bankowej, w tym roku jest 11 finalistek z ZSE. Ponadto młodzież bierze udział
w konkursach przedmiotowych związanych z ekonomią, informatyką, przedsiębiorczością, znajomością prawa pracy, rachunkowości, zusu, hotelarstwa oraz konkursy matematyczne, odnosząc sukcesy nawet rangi krajowej. Szkoła posiada certyfikat szkoły przyjaznej uczniom zdobyty w konkursie super szkoła, certyfikat jakości: szkoła przedsiębiorczości i przez ostatnie 3 lata posiadała również jako 1 z 2 szkół w Polsce certyfikat dot. składania projektów do projektu Leonardo da Vinci. W szkole pracuje bardzo dobra kadra pedagogiczna, w większości składająca się z nauczycieli dyplomowanych. Szkoła jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dzięki udziałowi w projektach Leonardo da Vinci czy Erasmus. Ponadto szkoła zrealizowała wiele projektów z Kapitału Ludzkiego. Znacznym sukcesem szkoły i nauczycieli jest to, że zajęła 7 miejsce w województwie w Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych w grupie Technikum. Dyrektor wyjaśniła, że szkoła jest po termomodernizacji, na dzień dzisiejszy do zrealizowania zostały zalecenia Sanepidu dot. stanu podłóg w szkole. Dodała, że pojawił się problem z boiskiem szkolnym, w którym są dziury. Dyrektor ocenia bazę szkoły jako dobrą.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z pytaniem jakie są plany Dyrekcji
w zakresie dalszego funkcjonowania szkoły.
Dyrektor wyjaśniła, że zamierza:
  • uruchomić nowy kierunek – krawiectwo,
  • utrzymać dotychczasowy poziom zdawalności (matura, egzamin zawodowy), 
  • rozwinąć kursy kwalifikacyjne,
  • podtrzymać współpracę z pracodawcami,
  • uruchomić nabór na 5 kierunków,
  • podjąć działania w uzyskaniu tytułu lidera w rankingu perspektyw, 
  • w roku 2017 uczcić 90-lecie szkoły.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska doceniła rozwój szkoły i podkreśliła fakt, że na dzień dzisiejszy zapisanych do szkoły jest już 95 uczniów. Wskazała,  że w dalszym ciągu istnieje problem związany z finansami. W związku z powyższym zobowiązała Panią Dyrektor o zmobilizowanie pracowników administracji i obsługi, aby w miarę możliwości wszelkie prace były wykonywane we własnym zakresie. Ponadto wskazała aby tworzyć grupy na maksymalną liczbę osób. Pani Katarzyna Bilska zwróciła również uwagę na organizację praktyk zawodowych.
Dyrektor wyjaśniła, że w zakresie praktyk zawodowych prowadzi współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie ZSE odbywają praktyki 4,6 lub 8 tygodniowe w zależności od zawodu. Na 2 tygodnie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne. Dodała, że część uczniów korzysta z ofert CKP, natomiast część sama znajduje pracodawców. Na chwilę obecną szkoła nie prowadzi kontroli odbywanych praktyk zawodowych, jedynie przeprowadza egzamin końcowy. Dyrektor podkreśliła, że podejmie kroki zmierzające do wprowadzenia kontroli przebiegu praktyk zawodowych.
Członek Zarządu - Pani Anna Leżańska zapytała czy są prowadzone zeszyty praktyk. Dyrektor wyjaśniła ze dziennik praktyk jest prowadzony na bieżąco przez każdego ucznia odbywającego praktykę zawodową.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla projektu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 10) w powyższej sprawie. Poinformował, że Wydział IM wystąpił z zapytaniem ofertowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby placówki opieki całodobowej wraz z mieszkaniami chronionymi. Wyjaśnił, że na zapytanie odpowiedziała tylko jedna firma - Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana z Kielc oferując ostatecznie cenę 84 870,00 zł. brutto. Dodał, że jednocześnie przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na studium wykonalności dla projektu, gdzie najniższa oferta wynosi 6 150,00 zł. brutto. Z uwagi na fakt, że w budżecie powiatu na wykonanie przedmiotowych dokumentów zarezerwowane zostały środki w kwocie 70 000,00 zł., Naczelnicy Wydziałów zwrócili się z prośbą o zwiększenie środków o kwotę 22 000,00 zł. oraz wyrażenie zgody na podpisanie umów z wykonawcami dokumentacji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków w celu wykonania niezbędnej dokumentacji. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z nadwyżki środków na zadaniu rozbudowa mostu przy ul. Żeromskiego w Suchedniowie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Radcy Prawnego z Kancelarii Radców Prawnych „AMICUS” (załącznik nr 11). Poinformował, że wnioskodawca wystąpił z pismem do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej w toczącym się postępowaniu z powództwa byłego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Pana Andrzeja Jarzębowskiego przeciwko ZOZ o odszkodowanie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Wyjaśnił, że na rozprawie w dniu 26 kwietnia br. Powód zaproponował zawarcie ugody sądowej, na mocy której Strony zgodnie ustaliłyby, że umowa o pracę z dnia 30 sierpnia 2012 r. na podstawie której zatrudniony był na stanowisku Dyrektora ZOZ, uległa rozwiązaniu z dniem 21 marca 2015 r., na mocy porozumienia stron.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z kompletem dokumentacji postanowił nie zmieniać sposobu rozwiązania umowy o pracę z p. dyr. A. Jarzębowskim.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w dniu 9 czerwca br. przeprowadzony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w wyniku którego komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła kandydata na w/w stanowisko Pana Pawła Buryło. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12)
Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs jednogłośnie. W związku z powyższym zobowiązano Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II LO Panu Pawłowi Buryło na okres 5 lat.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym, że na posiedzeniu w dniu 18 maja br. rozpatrzone zostało pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zawierające prośbę o wyrażenie zgody na montaż ogrodzenia, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć hipoterapii na terenie placówki. Zarząd Powiatu zobowiązał wówczas Dyrektora ZPEW do złożenia odpowiednich dokumentów celem uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia. Następnie wyjaśniła, że informacji uzyskanych  od Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, (załącznik nr 13) zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m., natomiast poniżej 2,20 m. nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie zamiaru ich wykonania.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe, oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przekazania informacji w przedmiotowym zakresie Dyrektorowi ZPEW.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy Skarżysko, (załącznik nr 14) zawierające prośbę o udzielenie pomocy finansowej w organizacji obchodów trzydziestolecia działalności Stowarzyszenia, które odbędą się 274.08.2016 roku. Ponadto w piśmie zwrócono się o objęcie jubileuszu honorowym patronatem Starosty.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie jubileuszu. Ponadto Starosta przychylił się do wniosku o objęcie obchodów honorowym patronatem. Jednocześnie podkreślono, że wniosek w sprawie objęcia honorowego patronatu przez Starostę powinien spełniać wymogi określone w regulaminie udzielania patronatu honorowego starosty skarżyskiego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie Przedszkola Specjalnego w Zespole w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.  Następnie wyjaśniła zebranym, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych z dnia 02.11.20156 roku, określających warunki pobytu dziecka w placówce, dzieci do 10 roku życia nie mogą przebywać w internacie w weekendy. Z uwagi na fakt, że istnieją odstępstwa w przypadku rodzin niewydolnych, zwrócono się z pismem w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Ośrodka Diagnostycznego w Radomiu W związku z powyższym zaproponowała odłożenie podjęcia decyzji do czasu uzyskania z w/w ośrodka odpowiedzi. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora, zgodnie z sugestią Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych zwróciła się z prośbą o przyznanie szkole dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych zatrudnieniem nauczyciela w wymiarze 2/18 etatu. Dyrektor podała w piśmie (załącznik nr 16), że w roku szkolnym 2016/2017 zamierza kontynuować prowadzenie innowacji policyjnej i wojskowej, w grupach międzyoddziałowych dla uczniów klas pierwszych i drugich, która cieszy się ich dużym zainteresowaniem. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w chwili obecnej nie wiadomo jak zakończy się nabór do ZST-M. W związku z powyższym zaproponowała, aby odłożyć podjęcie decyzji do czasu jego zakończenia.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie z propozycją Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17) informujące o stanie zadłużenia rodziców wychowanka, których dwaj synowie od września 2002 roku do maja 2012 roku przebywali w placówce. Dyrektor podał w piśmie, że małżeństwo przestało regulować należności za wyżywienie synów od roku 2004 do czasu opuszczenia ośrodka.
Po rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny wydano 2 decyzje o częściowym zwolnieniu z pokrywania kosztów. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w sprawie nieuregulowanych należności w/w rodziny prowadzone było postepowanie Sądowe,
w którym Sąd wskazał, że „brak jest podstaw do określenia zakresu obowiązku pozwanych związanego z ponoszeniem opłat za pobyt ich dzieci w placówce…”. W związku z powyższym, zdaniem Dyrektora zasadnym wydaje się umorzenie należności zadłużenia rodziny.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono umorzyć zadłużenie. W związku
z powyższym zobowiązano naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
 

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące: (załącznik
nr 18)
1. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00001523/1 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 205 o powierzchni 0,2840 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 205/1 o powierzchni 0,0006 ha i nr 205/2 o powierzchni 0,2834 ha,
2. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001523/1 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 205/1 o powierzchni 0,0006 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
3. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00012696/4 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 206 o powierzchni 0,2978 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 206/1 o powierzchni 0,0006 ha i nr 206/2 o powierzchni 0,2972 ha,
4. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00012696/4 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 206/1 o powierzchni 0,0006 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
5. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00004986/5 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 207 o powierzchni 0,3271 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 207/1 o powierzchni 0,0006 ha i nr 207/2 o powierzchni 0,3265 ha,
6.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00004986/5 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 207/1 o powierzchni 0,0006 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski oraz upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do ich podpisania.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
 
 
        Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski
 


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska ……………
 
 
 
Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej,
Załącznik nr 7 –– uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 13.06.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Radcy Prawnego z dnia 07.06.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II LO
z dnia 13.06.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 14.06.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z dnia 02.006.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 10.06.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 23.05.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 19.04.2016 r.,
Załącznik nr 18 – wnioski Wydziału GG

Protokol_Nr_24 (524kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 lipca 2016, 09:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491