Protokół Nr 27 z dnia 29 czerwca 2016 roku


Protokół Nr 27/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 czerwca 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
2.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
3.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Mariusz Bodo                                             - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
                                                                           i Spraw Obywatelskich
2.      Katarzyna Ciok                                          - Inspektor w Wydziale Inwestycji
                                                                           i Administrowania Mieniem

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)    zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał zebranych oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Następnie zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 13/31/2013 Zarządu powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez Skarbnika – Panią Bogusławę Wilczyńską.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
c)   zmiany Uchwały nr 13/31/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)   decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.195.2016 z dnia 15 czerwca 2016r w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania przejęte w drodze porozumienia z administracja rządową o 12.755zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na zadania zlecone ustawą o 10.893zł w związku z końcowym rozliczeniem kwalifikacji wojskowej,
2)   decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.202.2016 z dnia 17 czerwca 2016r w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania bieżące o 47.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę dotacji na zadania inwestycyjne tj na zakup pralnico-suszarki, wentylatora oddymiającego przeciwwybuchowego z osprzętem oraz suszarki do masek od aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej,
3)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.184.2016 z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o 27.742zł na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla szkół,
4)    pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 1.000zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
5)   pisma Zespołu Informatycznego z dnia 24 czerwca 2016r w sprawie przyniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.600zł na zakup niezbędnego sprzętu oraz systemów Windows 10 pro,
6)    pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej z dnia 15 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 14.467zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy wykonujących zadania w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
7)   pism Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 20 i 23 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 10.306,30 w ramach realizacji projektów unijnych,
8)  pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10.000zł na koszty energii,
9)   pisma Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych z dnia 13 czerwca 2016r
w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 5.500zł na przeglądy, opłaty za obsługę PKZP oraz na usługi remontowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Członkowie Zarządu do przedstawionej uchwały nie wnieśli uwag oraz podjęli ją jednogłośnie.
 
c)   zmiany Uchwały nr 13/31/2013 Zarządu powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym, że w zmienianej uchwale spłata pożyczki miała następować w czterech ratach w każdym roku od 2016 do 2023. Zmiana polega na przekształceniu spłat z czterech rat w ciągu roku w jedną.  Skarbnik dodała, że nie zmieni się natomiast łączna kwota do spłaty w danym roku. Poinformowała, że o powyższą zmianę zwrócił się z wnioskiem Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zaopiniowane wnioski nauczycieli ubiegających się o środki finansowe na pomoc zdrowotną. Poinformowała, że Komisja ds. podziału środków dokonała oceny wniosków pod względem jednostki chorobowej i postanowiła podzielić je na 4 grupy i tak:
Grupa I – 700,00 zł,
Grupa II – 350,00 zł.,
Grupa III – 200,00 zł.,
Grupa IV – 100,00 zł.
Pismo Wydziału Edukacji w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wnioski nauczycieli na pomoc zdrowotną.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytu urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym zaprosił na posiedzenie Naczelnika Wydziału, w celu omówienia przedmiotowego pisma. Naczelnik poinformował, że do urzędu wpłynęła oferta firmy Saggitarius Sp. z o.o. Sp. komandytowa obejmująca audyt urządzeń drukujących. Dodał, że celem powyższego audytu byłoby przedstawienie analizy ilościowej każdego urządzenia drukującego w cyklu miesięcznym, a następnie przedstawienie oferty dotyczącej optymalizacji wydruku. Wyjaśnił, że w ramach zawartej umowy firma dostarczałaby do nas tonery oraz zapewniała serwis urządzeń, natomiast Starostwo ponosiłby jedynie koszt wydruku strony. Ponadto w razie awarii urządzenia firma zastąpi je nowym. Audyt trwałby około miesiąca i byłby bezpłatny.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie audytu w okresie jesiennym.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym kolejne pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7) w sprawie likwidacji i zdjęcia ze stanu majątku powiatu kserokopiarki SHARP AR – M160 będącej na stanie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Naczelnik wyjaśnił, że o powyższe wystąpił z wnioskiem Naczelnik Wydziału GG. Dodał, że jest to podyktowane zbyt dużym kosztem remontu przekraczającym wartość rynkową urządzenia oraz brakiem niektórych części i materiałów na rynku. Ponadto dodał, że przedmiotowa drukarka jest urządzeniem 12  letnim.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) informujące, że UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odmówiło dokonania wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek będącej formą należytego wykonania umowy podpisanej przez Powiat Skarżyski z firmą F.U TOMBUD z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, której przedmiotem była termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. W związku z powyższym Wicestarosta zaprosił na posiedzenie pracownika Wydziału IM Panią Katarzynę Ciok, w celu przedstawienia sprawy. Pani Katarzyna Ciok wyjaśniła, że w dniu 13 maja br. Powiat Skarżyski wystąpił do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z wezwaniem do zapłaty kwoty 18 187,33 zł. z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek z tytułu kar umownych, z powodu nieusunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji przez F.U TOMBUD. Dodała, że w dniu 20 czerwca br. do Starostwa Powiatowego wpłynęła decyzja od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odmawiająca realizacji roszczeń z uzasadnieniem, że przesłane żądanie zapłaty dotyczy kary umownej naliczonej z powodu nieusunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, natomiast gwarancja zabezpiecza roszczenia Powiatu Skarżyskiego w stosunku do F.U TOMBUD z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie gwarancji po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, na zasadach określonych w kontrakcie. Ponadto dodała, że w umowie podpisanej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a właścicielem firmy F.U TOMBUD odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych została określona w formie kar umownych, dlatego zostały one naliczone. Po konsultacjach z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego, Wydział IM zwraca się z prośbą      o rozważenie dochodzenia roszczeń w stosunku do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na drodze postępowania sądowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił wnioski przygotowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.  sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00003677/9 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 209 o pow. 0,3592 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 209/1 o pow. 0,0007 ha i nr 209/2 o pow. 0,3585 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
2.   odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00003677/9 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 209/1 o pow. 0,0007 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495Tul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
3. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00001659/3 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 189/1 o pow. 0,0202 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 189/10 o pow. 0,0045 ha i nr 189/11 o pow. 0,0157 ha oraz działki nr 189/7 o pow. 0,0526 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 189/8 o pow. 0,0005 ha i nr 189/9 o pow. 0,0521 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
4.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001659/3 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działki nr 189/8 o pow. 0,0005 ha i nr 189/10 o pow. 0,0045 ha i przyłączeniaw/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
5. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00015153/7 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 1103 o pow. 0,1500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne na działki: nr 1103/1 o pow. 0,0038 ha i nr 1103/2 o pow. 0,1462 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2019-42/2012 w dniu 17.12.2012 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka,
6.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00015153/7 niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1103/1 o pow. 0,0038 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035061/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Starosty Skarżyskiego Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. znak: AB.6740.2.6.2013.EP w sprawie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym, tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557 T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski oraz upoważnił Wicestarostę – pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania przedmiotowych wniosków.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych,   że wpłynęło pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 9) w sprawie partycypacji przez Gminę Skarżysko-Kamienna w kosztach budowy ronda i 30 miejsc parkingowych u zbiegu ulic Żeromskiego i Sokolej. W  piśmie poinformowano, że z uwagi na brak ostatecznego potwierdzenia przez prywatnego inwestora udziału w kosztach zadania, podjęcie zobowiązania finansowego przez Gminę jest w tej chwili niemożliwe. Pani Anna Leżańska dodała, że po uzyskaniu wiążących informacji na temat finansowania budowy ronda, zobowiązano się powrócić do sprawy.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
       Agnieszka Góralczyk                                                                   wz. Artur Berus
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska……………………
2.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 13/31/2013 Zarządu powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej – Curie,
Załącznik nr 5 – Pismo Wydziału Edukacji, z dnia
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, z dnia

Protokol_Nr_27 (479kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (29 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (8 lipca 2016, 14:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468