Protokół Nr 23 z dnia 8 czerwca 2016 roku


Protokół Nr 23/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 czerwca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.   Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu,
b)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2015 rok,
c)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok,
d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu (załącznik nr 2)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 25 maja br. Zarząd postanowił podjąć działania zmierzające do umorzenia Zespołowi pierwszej raty udzielonej pożyczki. W związku z powyższym, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przygotowała projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
b)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2015 rok (załącznik nr 3)     
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej przedstawił do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości  sprawozdanie finansowe Szpitala podlegało obowiązkowi badania, a także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta. Starosta wyjaśnił, że celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe ZOZ za rok 2015 przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Starosta dodał, że przedmiotowe sprawozdanie składa się z :
1)      bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową
w wysokości 30 993 219,18 zł;
2)      rachunku zysków i start wykazującego stratę netto w wysokości 3 496 732, 42 zł;
3)      rachunku przepływów pieniężnych;
4)      zestawienia zmian w funduszu własnym;
5)      informacji dodatkowej;
6)   opinii i raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

c)   zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok (załącznik nr 4)

Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił zebranym, że na mocy przedmiotowej uchwały zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej sporządzone za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z:
1)      wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2)   bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową
w wysokości 7 272 739,21 zł;
3)      rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 68 531,02 zł;
4)      rachunku przepływów pieniężnych;
5)      zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2015 rok.
Starosta dodał, że Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie jest zobowiązany na mocy
art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiada dyrektor jednostki.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy projekt uchwały.

d)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok (załącznik nr 5)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały zatwierdza się sprawozdanie finansowe Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok sporządzone za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z:
1)      bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową
w wysokości 2 039 086,90 zł;
2)      rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 69 522,50 zł;
3)      informacji dodatkowej do bilansu i rachunku zysków i strat za 2015 r.
Starosta dodał, że MOMP w Skarżysku-Kamiennej nie jest zobowiązany na mocy art. 64 ust. pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiada dyrektor jednostki.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)   Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 2 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 30zł na brakującą kwotę na pokrycie opłaty za polisę ubezpieczeniową na wyjazd uczniów w ramach realizacji projektu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych”.
2)   Pisma Wydziału Finansowego z dnia 6 czerwca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 427,61zł w związku z koniecznością realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie zwrotu wraz z odsetkami opłaty za wydanie karty pojazdu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z VIII Mistrzostwami Polski Samorządowców w piłce nożnej sześcioosobowej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Pana Grzegorza Małkusa (załącznik nr 7) w powyższej sprawie. Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w związku z uczestnictwem drużyny reprezentującej Powiat Skarżyski w powyższych Mistrzostwach. Wyjaśniła, że drużyna składa się z 13 zawodników, a łączny koszt ich uczestnictwa wynosi ok. 7000 zł.
Z uwagi na brak wolnych środków możliwych do przekazania na powyższy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sadu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00025075/9 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 6454 o pow. 0,0700 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 na działki: nr 6454/1 o pow. 0,0011 ha i nr 6454/2 o pow. 0,0689 ha oraz działki nr 6455 o pow. 0,3100 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 na działki: nr 6455/1 o pow. 0,0047 ha i nr 6455/2 o pow. 0,3053 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2610.2013.863 oraz decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.48.2013.BS,
2. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00025075/9 nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 jako działki: nr 6454/1 o pow. 0,0011 ha i nr 6455/1 o pow. 0,0047 ha, zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Kopernika i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035408/6, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.48.2013.BS,
3. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00018952/9 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 6456 o pow. 0,2800 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 na działki: nr 6456/1 o pow. 0,0042 ha i nr 6456/2 o pow. 0,2758 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2610.2013.863 oraz decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.49.2013.BS,
4. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00018952/9 nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 jako działka nr 6456/1 o pow. 0,0042 ha, zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Kopernika i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035408/6, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.49.2013.BS.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania przedmiotowych wniosków.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8). Naczelnik zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę wad i usterek związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że termomodernizacja została wykonana w 2014 r. przez firmę F.U TOMBUD. W marcu br. wpłynęło do Starostwa Powiatowego pismo Dyrektora ZPE-W informujące o zniszczeniach sal lekcyjnych znajdujących się na poddaszu budynku. Dodał, że również w marcu zostało zorganizowane w placówce spotkanie z inspektorem nadzoru, na którym szczegółowo opisano wszystkie wady i usterki wraz ze sposobem ich usunięcia. Następnie zostało wystosowane pismo do wykonawcy termomodernizacji o dokonanie naprawy powstałych szkód. Poinformował, że wykonawca nie dokonał żadnych napraw. W związku z powyższym Wydział IM zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA z wezwaniem do zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek. Dodał, że do chwili obecnej, Wydział nie otrzymał informacji o rozpatrzeniu przedmiotowego wezwania.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 7 000,00 zł. na powyższe naprawy. Środki na ten cel pochodzić będą z rezerwy oświatowej. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do egzekwowania od firmy ubezpieczeniowej zwrotu środków w ramach gwarancji ubezpieczeniowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 9) w sprawie budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna. Starosta poinformował, że w związku z realizacją powyższej inwestycji istnieje konieczność wykonania koncepcji zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zadania. Wyjaśnił, że koncepcja zlokalizuje w terenie usytuowanie tunelu wraz z jego włączeniem w drogi miejskie, określi warunki geologiczne, wstępne koszty i skalę inwestycji. Dodał, że koszt opracowania dokumentacji szacuje się w kwocie ok. 70 000 zł. brutto. W związku z powyższym wnioskodawca zaproponował podział kosztów wykonania przedmiotowej dokumentacji w równych częściach na Gminę Skarżysko-Kamienna oraz Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu postanowił sfinansować połowę kosztów wykonania powyższej dokumentacji. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu ZDP. W związku z powyższym należy wprowadzić stosowne zmiany do budżetu powiatu w zakresie zadań jednorocznych.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10), w którym zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie nieruchomości po likwidowanym III Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że środki finansowe potrzebne są na pokrycie kosztów ochrony nieruchomości, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz podatku od nieruchomości.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że 31 sierpnia br. wygasa trwały zarząd do powyższej nieruchomości. Zasugerował, aby zobowiązać Naczelnika Wydziału OR i IM do rozważenia możliwości zawarcia umowy na dozorowanie budynku. Jednocześnie zwrócił się do Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej i Skarbnika Powiatu
o przeanalizowanie budżetu w celu wygospodarowania niezbędnych środków finansowych. Ponadto dodał, że Naczelnik IM powinien zwrócić się do zarządcy nieruchomości o zmianę taryfy.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Starosty.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego Pani Katarzyny Bilskiej w sprawie ewentualnego wydzierżawienia osobie fizycznej budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11). Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować trwałość przez okres pięciu lat od daty finansowego zakończenia projektu. Przedmiot dotacji nie może być wydzierżawiany innym podmiotom gospodarczym. W wyjątkowych sytuacjach, w projektach nie gospodarczych, przedmiot dotacji może być przedmiotem wydzierżawienia, jeśli to wynika ze specyfiki projektu, zostało w nim tak określone i przyjęte do dofinansowania. Starosta dodał, że trwałość projektu realizowanego w III LO kończy się w grudniu 2018 r.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Głównego Geodety Kraju (załącznik nr 12) dotyczące realizacji projektów K-GESUT (Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz ZSIN (Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II). Dodał, że do pisma zostały załączone 3 egzemplarze Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu przedmiotowych projektów. Wyjaśnił, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o ich podpisanie i odesłanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował treść przedmiotowego porozumienia. 
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że 3 lipca 2016 odbędzie się pierwsza edycja Triathlonu Świętokrzyskiego w Skarżysku Kamiennej. Impreza zorganizowana zostanie nad Zalewem Rejowskim w OWiR Rejów. W związku z powyższym zasugerowała aby na stronie internetowej powiatu zamieścić najważniejsze informacje związane z tym wydarzeniem (m.in. informację o wyłączeniu z ruchu niektórych ulic w tym dniu).
Zarząd Powiatu uznał propozycję przedstawioną przez Panią Annę Leżańską za zasadną.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
       Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                             Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska ……………
3.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2015 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok.
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok
Załącznik nr 7 –– pismo Pana Grzegorza Małkusa, z dnia 02.06.2016 r.
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 07.06.2016 r.
Załącznik nr 9 – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, z dnia 07.06.2016 r.
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 07.06.2016 r.
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 03.06.2016 r.
Załącznik nr 12 – pismo Głównego Geodety Kraju, z dnia 31.05.2016 r.

Protokol_Nr_23_2016 (542kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (23 czerwca 2016, 09:58:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457