Protokół Nr 22 z dnia 2 czerwca 2016 roku


Protokół Nr 22/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 czerwca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                       - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                     - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                           - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                               - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji
ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag oraz podjęli ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 zwrócił się z pismem (załącznik nr 3) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch grup weekendowych w internacie w roku szkolnym 2016/2017 oraz zgody na dodatkowego opiekuna nocnego. W piśmie Dyrektor podał m.in. , że w porze nocnej, kiedy opiekę nad 37 wychowankami rozlokowanymi w 9 oddzielnych sypialniach sprawuje jeden wychowawca z przygotowaniem pedagogicznym i jeden opiekun nocny może dojść do tragedii – dwie osoby nie zapewniają należytego bezpieczeństwa podopiecznym Ośrodka. Ponadto utworzenie dwóch grup weekendowych zapewnia konkurencyjność w stosunku do innych podobnych placówek. Dyrektor dodał, że z przebywających w internacie w 9 grupach podopiecznych co najmniej 11 z nich nie jest w stanie jeździć na weekendy do domów rodzinnych, pozostałe dzieci wyjeżdżają co tydzień lub naprzemiennie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie opieki nocnej przez dwóch opiekunów (jeden nauczyciel i jeden pracownik niepedagogiczny oraz na jedna grupę weekendową). Z uwagi na trudną sytuację finansową szkół i placówek, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na pozostałe propozycje Dyrektora przedstawione w piśmie.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa UKS „ERBEL” (załącznik nr 4), w którym zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe Finału Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Wyjaśniła, że finał rozgrywek, w którym udział wezmą dziewczęta z Klubu sportowego, będące jednocześnie uczennicami I LO odbędzie się w dniach 3-5 czerwca br. w Wieliczce, w hali sportowej Kampusu Wielickiego.
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższą imprezę w kwocie 1500 zł. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z budżetu Wydziału Edukacji.

W związku z organizacją w dniu 8 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej XXV Festiwalu Piosenki, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (załącznik nr 5). Poinformowała, że Dyrektor zwrócił się w piśmie z prośbą o dofinansowanie powyższej imprezy w kwocie 400 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Festiwalu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że środki finansowe na powyższy cel w kwocie 400 zł. zostały już zabezpieczone w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Prezesa Klubu „OLIMPIADA” (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników XXI biegu ulicznego „O Błękitną Wstęgę Kamiennej”. Dodała, że bieg odbędzie się 8 czerwca 2016 r. ulicami Franciszkańska – Żurawia – Rynek – Franciszkańska.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać gadżety promocyjne będące na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (po 50 sztuk odblasków, misiów, smyczy oraz chust).
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zakup trzech regałów archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu. Starosta przypomniał zebranym, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd wyraził zgodę na zakup w/w regałów. Wyjaśnił, że Naczelnik OR wystąpił z zapytaniem do trzech firm, z czego najniższa oferta znacznie przewyższyła kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu na wykonanie powyższego zadania. Dodał, że Naczelnik ponownie wystąpił z zapytaniem do pięciu firm. Najniższa oferta została przedstawiona przez producenta SKRAWMET na kwotę 11 600 zł. brutto. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty zaplanowanej w budżecie do kwoty przedstawionej przez producenta.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeanalizowania możliwości wygospodarowania brakujących środków.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych o konieczności dokonania  zgłoszenia aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do działki 256/3. Aktualizacja dotyczy zmiany użytku działki budowlanej na drogę. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 8.
Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego Zarządu do podpisania przedmiotowego zgłoszenia, kierowanego do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na jednym z poprzednich posiedzeń został przedstawiony wykaz nieruchomości Powiatu Skarżyskiego wraz z propozycją sposobu ich zagospodarowania. Dodał, że powyższy dokument został przekazany Członkom Zarządu z prośbą o przedstawienie stanowisk odnośnie propozycji zagospodarowania. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej zlecenia opracowania szacowania wartości n/w nieruchomości: Nieruchomość zabudowana ul. Wiejska, działka 87/4 (Spalarnia) – aktualizacja,Nieruchomość niezabudowana ul. Legionów, działka 14/1 oraz działka 16.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć w/w nieruchomości do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z powyższym upoważnił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zlecenia aktualizacji szacowania wartości przedmiotowych nieruchomości i przygotowania stosownych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż .
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w związku z intensywnymi opadami deszczu jakie miały miejsce w bieżącym tygodniu oraz interwencją mieszkańców Majkowa zachodzi konieczność dokonania wizji lokalnej na terenie Powiatu Skarżyskiego i oszacowania zniszczeń powstałych po ulewach. Następnie dodała, że sporządzony zostanie protokół określający straty oraz koszty ich naprawy.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski kierowane do SąduRejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00001328/4 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału: działki nr 200 o pow. 0,1940 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 200/1 o pow. 0,0006 ha i nr 200/2 o pow. 0,1934 ha, działki nr 201 o pow. 0,2000 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 201/1 o pow. 0,0006 ha i nr 201/2 o pow. 0,1994 ha oraz działki nr 202 o pow. 0,2016 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 202/1 o pow. 0,0006 ha i nr 202/2 o pow. 0,2010 ha,
2. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001328/4 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działki: nr 200/1 o pow. 0,0006 ha, nr 201/1 o pow. 0,0006 ha i nr 202/1 o pow. 0,0006 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowychw Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
3. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00001502/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 203 o pow. 0,2028 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 203/2 o pow. 0,0005 ha i nr 203/3 o pow. 0,2023 ha oraz działkinr 203/1 o pow. 0,0369 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 203/4o pow. 0,0001 ha i nr 203/5 o pow. 0,0368 ha,
4.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001502/8 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działki: nr 203/2 o pow. 0,0005 ha i nr 203/4 o pow. 0,0001 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
5. założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 204/1 o pow. 0,0007 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.

Starosta poinformował, że podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania przedmiotowych wniosków.
 
 
        Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji
ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 24.05.2016 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Prezesa UKS „ERBEL”, z dnia 30.05.2016 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 31.05.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Prezesa Klubu „OLIMPIADA”, z dnia 30.05.2016 r.,
Załącznik nr 7 –– pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 01.06.2016 r.,
Załącznik nr 8 – zgłoszenie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów
i budynków.

Protokol_Nr_22_2016 (454kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (23 czerwca 2016, 09:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476