Protokół Nr 21 z dnia 25 maja 2016 roku

Protokół Nr 21/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 maja 2016 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie  kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2.   Podjęcia uchwał zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)    zmiany Uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oaz funduszu,
c)  zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej przez zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 19/42/2016 w dniu 11 maja 2016 roku.
3.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.   Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia, projektu uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Panią Annę Leżańską.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie  kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Podjęcia uchwał zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)    zmiany Uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oaz funduszu,
c)  zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej przez zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 19/42/2016 w dniu 11 maja 2016 roku,
d)    upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie  kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat, co do zasady następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od tego obowiązku i zezwolić w drodze uchwały na zawarcie tej umowy bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Starosta nadmienił, że podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały umożliwi zrealizowanie wniosku dotychczasowego najemcy – Stowarzyszenia Skarżyskiego  Klubu Amazonek, które wystąpiło o przedłużenie umowy zawartej w dniu 27 maja 2013 roku. Zgoda Rady jest niezbędna do zawarcia umowy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcia uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 3)
Przedmiotową uchwałę zreferowała Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.136.2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 4.300 zł. na zakup zestawu medycznego R1 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej w ramach zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży,
2)    pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości
3.672 zł. zgodnie z dyspozycją władz wojewódzkich,
3)    decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.144.2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.480 zł. na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny w wysokości 20% kosztów czyli 630 zł. zostanie zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie,
4)   pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeniesienia kwoty 1.100 zł. na podróże służbowe zagraniczne w związku z wyjazdem Dyrektora jednostki na wizytę studyjną do Szwajcarii,
5)     pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 2.700 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 
b)   zmiany Uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne
w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oaz funduszu (załącznik nr 4)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiana uchwały wynika z konieczności uaktualnienia wykazu jednostek poprzez wykreślenie już nieistniejących: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dopisanie jednostki Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
c) zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej przez zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 19/42/2016 w dniu 11 maja 2016 roku (załącznik nr 5)
Przedmiotową uchwałę omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała zebranych, że niniejsza uchwała zmienia przedstawiciela w składzie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora II LO. Wyjaśniła, że w miejsce Pani Marty Pawlak, która nie będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniu komisji konkursowej ze względu na wyjazd służbowy, wpisana została Pani Bożena Kwiatkowska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
d)  upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że na mocy uchwały upoważnia się Dyrektora ZDP do dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z wniesionym odwołaniem przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią stanowiska Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 7) w sprawie wniosku dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w sprawie umorzenia pierwszej raty pożyczki w kwocie 156 250 zł., udzielonej przez Powiat Skarżyski dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 2013 roku. Następnie poinformował, że mając na uwadze kryzysową sytuację finansową Szpitala przekładającą się na trudności w bieżącej działalności jednostki, a jednocześnie konieczność zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowotnego, polegającego na dostępie do specjalistycznej placówki medycznej, Naczelnik wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie wniosku dyrektora.
Po przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd Powiatu postanowił podjąć działania zmierzające do umorzenia Zespołowi pierwszej raty udzielonej pożyczki. W związku z powyższym, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.
 
W związku z zasądzeniem przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej od Powiatu Skarżyskiego na rzecz powodów kwoty 425 zł. wraz z odsetkami ustawowymi oraz  kwotą z tytułu zwrotu opłaty od pozwu, Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego (załącznik nr 8). Wyjaśniła, że sprawa dotyczyła żądania zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Dodała, że zdaniem Zespołu Radców Prawnych brak jest podstaw do składania przez Powiat Skarżyski apelacji od powyższego wyroku, gdyż został on wydany prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa i utrwaloną linią orzeczniczą sadów.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę zasądzonej kwoty na rzecz powodów.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu jako przewodniczącego do pracy w Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do pracy w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, na mocy którego określono, że młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzić będzie działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.  Następnie przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 10). W świetle powyższego Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby wyrazić zgodę na uwzględnienie w arkuszu organizacyjnym Placówki 3 grup wychowawczych, dopuszczając możliwość pracy w soboty i niedziele bez ferii świątecznych. Dodała, że w takim rozwiązaniu sprawy każda z grup będzie mieć przypisany jeden wolny weekend.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia „Nasza Gmina” (załącznik nr 11) zawierające propozycję współorganizacji „Powiatowych Prezentacji Kapel i Zespołów Ludowych TO i OWO NA LUDOWO”.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że impreza organizowana jest po raz ósmy, a uczestniczyć w niej będzie 20 zespołów z powiatu Skarżyskiego, Starachowickiego i Szydłowieckiego. Dodała, że koszt imprezy wynosi około 5 000 zł.
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na współorganizację imprezy kwotę 1 000 zł. ze środków zaplanowanych w budżecie Promocji.
 
W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępu w powiecie skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób  podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) informujące o konieczności opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu. W związku z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Ekonomii 7 na potrzeby placówki opieki całodobowej wraz z mieszkaniami chronionymi.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska ……….


Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie  kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/25/2013 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oaz funduszu,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej przez zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 19/42/2016 w dniu 11 maja 2016 roku,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Marka Czyża Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 –– stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia
Załącznik nr 8 – pismo Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia
Załącznik nr 11 – pismo Prezesa Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, z dnia
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administracji mieniem, z dnia 25.05.2016 r.

Protokół Nr 21 (471kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (14 czerwca 2016, 15:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474