Protokół Nr 20 z dnia 18 maja 2016 roku


Protokół Nr 20/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 maja 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku,
c)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna,
d)   wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Spacerowej (379003T) w Skarżysku Kościelnym,
e)    upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej.
2.    Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 r.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie Autopoprawki z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 oraz przyjęcie Autopoprawki z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Starostę.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Przyjęcie Autopoprawki z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku,
c)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna,
d)   wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Spacerowej (379003T) w Skarżysku Kościelnym,
e)    upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej.
3.        Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 r.
4.        Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.        Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie Autopoprawki z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej autopoprawki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotową autopoprawkę.

b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. (załącznik nr 3)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym na czym polegają zmiany wprowadzane autopoprawką do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną autopoprawkę.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu - Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
 • decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.113.2016 z dnia 06 maja 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wyniku zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
 • pisma Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z dnia 10 maja 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.272zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne, 
 • pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10 maja 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 71zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla nauczycieli, przeprowadzających egzaminy ustne z języków obcych, 
 • pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 40.000zł na zabezpieczenie wynagrodzeń,
 • przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 36.900zł na zabezpieczenie kosztów emisji obligacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

b) wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku, (załącznik nr 5)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zreferowała zebranym powyższą uchwałę. Dodała, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek imiennego wskazania dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
c)  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią uchwały.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowej uchwały i podjął ją jednogłośnie.

d) wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Spacerowej (379003T) w Skarżysku Kościelnym, (załącznik nr 7)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła zebranym Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że w dniu 2 maja br. wpłynął wniosek Biura Inżynierskiego SMBI z siedzibą w Radomiu z prośbą o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy drogi gminnej ulicy Spacerowej w Skarżysku Kościelnym. Dodała, że uwagi zgłoszone przez Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego zostały zawarte w treści przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
e)  upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej. (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła powyższą uchwałę. Wyjaśniła, że uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora ZSS-U do podpisania i złożenia wniosku w imieniu Powiatu Skarżyskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.4 pod nazwą „Rozwój Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Budowaniu Kompetencji Kluczowych.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 r. (załącznik nr 9)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował zebranym informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższy dokument.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 10) zawierające prośbę o podjęcie decyzji  w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa „zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20”. Starosta wyjaśnił, że zostały wysłane przez Wydział OR trzy zapytania ofertowe do firm specjalizujących się w montażu klimatyzacji. Dodał, że najniższą ofertę złożyła firma Cool-Klimat na kwotę 80 690 zł. obejmującą montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego oraz na kwotę 30 160 zł. obejmującą Zarząd Dróg Powiatowych. Starosta poinformował, że ze względu na zbyt wysoką kwotę wykonania montażu klimatyzacji Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich podjął się negocjacji ceny, w wyniku czego wykonawca obniżył kwotę do 95 850 zł łącznie. Ponadto w dniu 19 maja br. Wydział ponownie zwrócił się do firm o przedstawienie tańszego rozwiązania, ale żadna z firm nie złożyła nowej oferty.
W związku z tym, iż oferta firmy Cool-Klimat przekracza środki finansowe ujęte w budżecie powiatu na realizację powyższego zadania, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do ponownego wysłania zapytania ofertowego do firm zajmujących się montażem klimatyzacji mieszczących się nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zreferowała pismo byłej pracownicy Starostwa Powiatowego (załącznik nr 11) w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok przekazanego na jej rachunek bankowy. Przypomniała, że na jednym z poprzednich posiedzeń, Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu w/w wynagrodzenia zainteresowanej na poczet spłaty niesłusznie wypłaconego zasiłku chorobowego byłemu Skarbnikowi Powiatu. Wyjaśniła, że zainteresowana w piśmie wyraziła wolę zwrotu w/w wynagrodzenia w miesięcznych ratach po 50 zł. płatnych do 3-go każdego miesiąca.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na spłatę przez zainteresowaną zadłużenia zgodnie z jej propozycją przedstawioną w piśmie. 
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) w sprawie kamiennego krzyża zlokalizowanego przy ulicy Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśniła, że w dniu 2 kwietnia br. mieszkańcy osiedla przydworcowe oraz okolic miasta Skarżyska-Kamiennej wystąpili z pismem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu poinformowania o złym stanie powyższego krzyża. Ponadto dodali, że krzyż jest pochylony w kierunku jezdni, a jego nachylenie powstało podczas remontu ulicy Kopernika (pismo do wiadomości wpłynęło do Starostwa Powiatowego) . Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że z odpowiedzi uzyskanej od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika iż w przypadku, gdy na obszarze realizacji inwestycji drogowych znajdują się figury, krzyże, kapliczki wypracowaną praktyką jest zabezpieczenie lub translokacja obiektu w najbliższe możliwe miejsce. Dodała, że w/w krzyż przydrożny znajduję się na terenie nieruchomości będącej we władaniu powiatu skarżyskiego.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że mieszkańcy już raz zwrócili się z wnioskiem o przeniesienie w/w krzyża na grunt Skarbu Państwa. W związku z brakiem zgody na powyższe zasugerował, aby wystąpić do mieszkańców zainteresowanych powyższą sprawą z propozycją przeniesienia krzyża na drugą stronę jezdni.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Starosty.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) w sprawie zaliczenia ulicy Stokowiec w Suchedniowie do kategorii dróg powiatowych. Poinformowała, że z w/w wnioskiem zwróciła się Rada Osiedla Nr 7 i Radna Okręgu Nr 2 w Suchedniowie. Wyjaśniła, że powyższa ulica ma długość 2827 m i zlokalizowana jest na następujących działkach:
 • dz. nr ewid. 309/7 - własność PKP
 • dz. nr ewid. 326/1 - własność Gmina Suchedniów 
 • dz. nr ewid. 309/7 - własność PKP 
 • dz. nr ewid. 188 - własność Gmina Suchedniów 
 • dz. nr ewid. 156 - własność osoba prywatna 
 • dz. nr ewid. 160 - własność osoba prywatna
Dodała, że w obecnym stanie technicznym droga gminna ul. Stokowiec posiada zróżnicowaną nawierzchnię tj. bitumiczną, tłuczniową, gruntową w złym stanie. Ponadto dodała, że ZDP negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski stwierdził, że ze złożonych dokumentów wynika,  że stan prawny gruntu pod drogą jest nieuregulowany. Dodał, aby można było mówić o zmianie kategoryzacji drogi w pierwszej kolejności powinna ona mieć uregulowany stan prawny i czynności tej winna dokonać gmina Suchedniów. Ponadto we wniosku brak jest deklaracji p. Burmistrza o przejęciu przez gminę Suchedniów dróg powiatowych o zbliżonym kilometrażu. Starosta poinformował także Członków Zarządu o jego rozmowach na ten temat z p. poseł M. Zubą i radną Rady Gminy Suchedniów p. L. Pikulską.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przy 4 głosach za nie zaliczeniem ulicy Stokowiec do kategorii dróg powiatowych: (Wicestarosta – Pan Artur Berus, Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska) oraz 1 głosie wstrzymującym (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski) negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Organizatora Triathlonu Świętokrzyskiego Skarżysko-Kamienna. (załącznik nr 14) Wyjaśniła, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie powyższej imprezy na drogach powiatowych i gminnych, wytyczenia objazdów oraz wprowadzenia tymczasowego oznakowania. Dodała, że impreza  odbędzie się 3 lipca br. w okolicach zalewu Rejów i południowej części miasta.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania organizacji ruchu na potrzeby przeprowadzenia powyższej imprezy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektorów Placówki z dniem 01.09.2016 r. Pani Martyny Maćkowiak oraz Pani Małgorzaty Czajkowskiej, którym powierzył stanowiska na 5 lat.
W uzasadnieniu swojego wniosku podał, że wytyczne organu prowadzącego zamieszczone
w Zasadach przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok 2016/2017 zobowiązują dyrektora placówki do uzyskania każdego roku zgody na powołanie wicedyrektora. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w/w osoby zostały powołane na stanowiska wicedyrektorów na 5 lat w ubiegłym roku, na wniosek dyrektora Placówki. Podkreśliła, że w wytycznych brak jest zapisu na który powołuje się dyrektor.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że odwołanie wicedyrektorów placówki może nastąpić w wyjątkowych przypadkach i niezbędne w tej kwestii są opinie rady pedagogicznej, kuratora i Starosty.
W dalszej części dyskusji Członkowie Zarządu wskazali, że powołując się na wskazaną w piśmie podstawę prawną, dyrektor nie uzasadnił swojego wniosku. (pisma w tej sprawie stanowią załączniki nr 15, 16).
W związku z faktem, że opiniowanie takiego wniosku nie należy do kompetencji Zarządu, Zarząd Powiatu nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z wyjaśnieniami dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17) w sprawie umieszczenia w projekcie arkusza organizacji Placówki na rok 2016/2017 zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz nauczania indywidualnego. Poinformowała, że po analizie dokonanej wspólnie z dyrektorem przygotowany został dokument dotyczący realizacji godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Placówce w okresie IX.2015-IV.2016.
W związku z powyższym zwróciła się do Zarządu z prośbą o umieszczenie przedmiotowego dokumentu w arkuszu organizacyjnym placówki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał dyrektora do dokonania analizy wszystkich posiadanych opinii i wprowadzenia w nowym roku szkolnym w porozumieniu z Wydziałem Edukacji ewentualnych korekt w przydziale godzin dla poszczególnych dzieci.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, (załącznik nr 18) w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zagospodarowanie placu po zdemontowanej bocznicy kolejowej. Wyjaśniła, że na powyższym terenie zostanie wykonany ogród z przeznaczeniem na zajęcia w pracowni ogrodniczej dla uczniów placówki. Dodała, że środki finansowe na wykonanie powyższego zostaną pozyskane od sponsorów.
W związku z faktem, iż w/w teren jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Zarząd Powiatu uznał, że nie powinien wyrażać opinii
w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na montaż ogrodzenia, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć hipoterapii na terenie placówki. Poinformowała, że jeden z hodowców z województwa mazowieckiego wyraził chęć przekazania konia na potrzeby prowadzenia powyższych zajęć, natomiast Zarząd Stowarzyszenia „Jesteśmy” zorganizował miejsce stacjonowania konia u okolicznego hodowcy. Dodała, że ogrodzenie ma zostać wykonane z drewna,  a materiał na jego wykonanie został bezpłatnie pozyskany z Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał, że wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wymaga pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do przedstawienia informacji w zakresie organizacji prowadzenia zajęć hipoterapii,  ponoszonych kosztów oraz deklaracji, że zajęcia będą odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora do złożenia odpowiednich dokumentów dotyczących budowy przedmiotowego ogrodzenia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, (załącznik nr 20) w którym przedstawił informację dotyczącą kosztów adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Oddziału Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Tęcza”. Wyjaśniła, że powyższy koszt wyniesie około 5 000,00 zł., w ramach którego zostanie wykonana ścianka działowa wraz z drzwiami oddzielająca ZPEW od Warsztatów. Ponadto Dyrektor w piśmie poinformował, że do czasu pozyskania nowego środka transportu, uczestnicy Warsztatów będą dowożenia na zajęcia autobusami szkolnymi.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w/w Oddziału WTZ od stycznia 2017 r.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 21) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowej ilości etatów pracowników administracji i obsługi w placówce. Wyjaśniła, że w chwili obecnej jest 2 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi. Dodała, że powyższa prośba Dyrektora podyktowana jest zapewnieniem należytego porządku i sprawnej pracy administracyjnej w szkole.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utrzymanie dotychczasowej ilości etatów pracowników administracji i obsługi.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, (załącznik nr 22) zawierające prośbę o sfinansowanie zakupu 5 okien uchylnych do piwnicy budynku, w którym mieści się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Poinformowała, że powyższe pomieszczenia, w których przechowywane są zbiory biblioteczne zalewane są podczas deszczu. Ponadto dodała,  że wietrzenie pomieszczeń jest niemożliwe, gdyż okna w piwnicy nie otwierają się i nie mają funkcji uchylnej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że z rozeznania jakie zostało przeprowadzone nie ma możliwości przekazania okien z innej placówki.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zasugerował, aby wystąpić z wnioskiem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o podpisanie umowy i uregulowanie spraw dotyczących funkcjonowania w/w Biblioteki.
Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Marszałka.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 23) zawierające prośbę  o uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 kosztów renowacji powierzchni asfaltowych 4 boisk szkolnych (ZST-M, ZSE, ZPEW, SOSW Nr 2) poprzez położenie nawierzchni bezpiecznej w kwocie 120 tys. zł. – wkład własny. Jednocześnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 24 tys. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dot. 3 boisk (ZST-M, ZSE, ZPEW). Wyjaśniła, że w związku z zamiarem aplikowania o środki niezbędnym jest przygotowanie w/w dokumentacji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w WPF na wkład własny środków w wysokości 120tys. zł. oraz ujęcie w budżecie na 2016 r. środków na dokumentację projektową. Wysokość środków, nazwa zadania wpisana zostanie do budżetu po złożeniu przez Wydział Edukacji wniosku do Wydziału Finansowego oraz pojawieniu się pierwszych wolnych środków inwestycyjnych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że zgłoszone przez Powiat Skarżyski, zadanie inwestycyjne dotyczące budowy hali sportowej zostało wpisane do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim, w części „Inwestycji planowanych”. Dodała, że w/w Program został przesłany celem akceptacji i przyjęcia do realizacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto zaznaczyła, że w przypadku podtrzymania zamiaru realizacji w/w zadania należy ponownie złożyć formularz zgłoszeniowy w roku przyszłym. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 24).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z budową garażu na terenie CKP, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. (załącznik nr 25) Poinformowała, że Dyrektor w piśmie zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków w § 4210 o kwotę 1500 zł. Dodała, że powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup: blachy trapezowej oraz osprzętu do istniejącej, uszkodzonej bramy.
Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby środki finansowe, które Dyrektor pozyskał  z rozbiórki torowiska kolejowego przy ZPE-W i sprzedaży złomu, w części przeznaczyć na powyższy cel.
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przekazanym przez Naczelnika Wydziału Edukacji sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-kwiecień 2016 r. i tak: (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 26)
Nauczyciel Wynagrodzenie osiągnięte Wynagrodzenie wymagane stażysta 2 994,79 2 717,59 kontraktowy 3 610,73 3 016,52 mianowany 4 107,26 3 913,33 dyplomowany 4 901,29 5 000,37
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym Uchwałę nr 5/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 20 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 27) w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Poinformowała, że w/w Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Panu Grzegorzowi Michnowskiemu.
W związku z brakiem kompetencji w tym zakresie, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

W związku ze zbliżającą się 35 rocznicą powstania Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Suchedniowie, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa MGKP (załącznik nr 28) w powyższej sprawie. Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup sztandaru.
W związku z brakiem środków finansowych możliwych do przekazania na powyższy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy zawartą w piśmie.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że 11 czerwca br. zostanie zorganizowany festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Muzyką do Nieba”. Dodał, że w związku z powyższym z prośbą o wsparcie finansowe powyższej imprezy zwrócił się ks. Jerzy Karbownik oraz Radny Rady Powiatu Pan Grzegorz Małkus.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do przekazania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe powyższej imprezy.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu
        Anna  Bugajska                                                                         Jerzy Żmijewski
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 28
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – Autopoprawka z dnia 18 maja 2016 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 23 maja 2016 r. w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu  na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku,
Załącznik nr 6 – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna,
Załącznik nr 7 – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia opinii
w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Spacerowej (379003T) w Skarżysku Kościelnym,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Sieczki – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej,
Załącznik nr 9 – informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 16.05.2016 r.
Załącznik nr 11 – pismo byłej pracownicy Starostwa Powiatowego z dnia 16.05.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 09.05.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.05.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Organizatora Triathlonu Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17.05.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17.05.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 09.05.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17.05.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17.05.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 17.05.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 12.05.2016 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 12.05.2016 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.05.2016 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki z dnia 04.05.2016 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 27.04.2016 r.,
Załącznik nr 26 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 09.05.2016 r.,
Załącznik nr 27 – Uchwała nr 5/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Załącznik nr 28 – pismo Prezesa MGKP w Suchedniowie z dnia 12.05.2016 r.

Protokol_Nr_20 (529kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (9 czerwca 2016, 10:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562