Protokół Nr 19/2016 z dnia 11 maja 2016 roku


Protokół Nr 19/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 maja 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu   
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Paweł Perkowski                                         - Dyrektor PCPR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
b)   udzielania pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   odwołania ze stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
c)   ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
3.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.
4.  Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2015.
5.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2015.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Ponadto, Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w porządku posiedzenia punktu dotyczącego przyjęcia diagnoz szkół.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.


Porządek posiedzenia, po zmianie:

1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c)      restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
d)     udzielania pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)    odwołania ze stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
c)      ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.
4.   Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2015.
5.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2015.
6.   Przyjęcie diagnoz szkół.
7.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
8.   Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 2)
Projekt  uchwały w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1.  ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od
ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 1.164.000zł w związku nadwyżką w planie powstałą po rozstrzygnięciu przetargowym. Nadwyżka przeznaczona jest na zwiększenie nakładów na zadaniach:
 • poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi (wykonanie dokumentacji) – 70.000zł (zadanie roczne
 • adaptacja części budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych na utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 20.000zł (zadanie roczne)
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – 30.000złrozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 80.000zł  
 • przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej– 140.000zł
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km – 224.000zł 
 • przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów – 300.000zł 
 • przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej – 300.000zł
2.  ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 337.245,64zł w wyniku wprowadzenia zmian projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:
 • wprowadzenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 335.912,64zł 
 • zwiększenie udziałów w podatku dochodowym o 1.333zł na zwiększenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)   wyciągu z protokołu nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie” o dofinansowanie, którego Powiat stara się w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) umowy o dofinansowanie projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, a środki będą wpływać z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
3)  zabezpieczenia kwoty 8.000zł na pomoc finansową dla Gminy Skarżysko Kościelne na zagospodarowanie części działki Nr 1 Wspólnoty Gruntowej Lipowe Pole Plebańskie znajdującej się na obszarze Natura 2000. Zagospodarowanie polegać będzie na stworzeniu miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną,
4)   ze zwiększenia dotacji dla Powiatu Kieleckiego o kwotę 1.333zł na utrzymanie mieszkańca naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kieleckiego. Środki na ten cel pochodzić będą ze zwiększania kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
5)  pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2016r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na zadania z zakresu sportu w wysokości 2.000zł na działania promocyjne powiatu,
6)   przeniesienia nadwyżki w planie na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” w wysokości 1.164.000zł powstałej po rozstrzygnięciu przetargowym na zadania:
 • poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniam
 • adaptacja części budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 20.000zł., 
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – 30.000zł., 
 • rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 80.000zł., 
 • przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej – 140.000zł., 
 • przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km – 224.000zł., 
 • przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów – 300.000zł., 
 • przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej – 300.000zł
Dokonanie powyższych przeniesień jest konieczne w celu rozstrzygnięcia przetargów na inwestycje drogowe, które mają być dofinansowane ze środków zewnętrznych. Powiat po uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz będzie mógł odblokować część środków własnych. Dotyczy to mostu przy ul..Żeromskiego, przebudowy ul.Rycerskiej i drogi powiatowej w m. Rędocin. Poza tym otwarto dwa nowe zadania dotyczące budowy chodników i zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących   przystosowania budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im.Staszica do nowych potrzeb oraz części budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz zwiększono plan z przeznaczeniem na rewitalizację Dolnej Kamiennej.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

c)   restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Dyrektor Szpitala wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 649,16 m2, w których funkcjonuje kuchnia szpitalna wraz z bufetem oraz pomieszczeń o łącznej powierzchni 167,01m2, które użytkowane są przez Dział Higieniczno-Sanitarny, znajdujących się w budynku Zespołu na okres 4 lat. Zgodnie z zamiarem Dyrektora nastąpi wydzielenie ze struktur Szpitala zadań Działu Żywienia oraz Działu Higieniczno-Sanitarnego i przekazanie prowadzenia tych zadań podmiotowi zewnętrznemu w trybie postępowania przetargowego. Wicestarosta wyjaśnił, że wniosek Dyrektora jest konsekwencją przyjętej przez Radę Powiatu Uchwały w sprawie: wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w oparciu o program restrukturyzacyjny. Szczegółową analizę działalności Działu Żywienia oraz Działu Higieniczno-Sanitarnego w latach 2014-2015 przeprowadziła firma A.M.G. Finanse Sp. z o.o., która na zlecenie zarządu powiatu skarżyskiego przygotowała program. Przekazanie usługi żywienia i sprzątania podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing) zostało uznane w przygotowanym przez w/w firmę programie restrukturyzacyjnym za jeden z bardziej efektywnych i stosunkowo szybkich sposobów na poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala. Jak wynika z przedstawionej przez firmę A.M.G. Finanse analizy świadczenie usług żywieniowych i sprzątania przez zewnętrzny podmiot przyczyni się do ograniczenia przez Szpital wydatków, (redukcja kosztów związanych z prowadzeniem kuchni szpitalnej i utrzymaniem czystości), a tym samym pozwoli na wygenerowanie środków finansowych na obsługę wymagalnych zobowiązań publiczno lub cywilnoprawnych, niezbędne nakłady inwestycyjne lub modernizację oddziałów. Jednym z kierunków działań restrukturyzacyjnych jest optymalizacja osobowa i usługowa, obejmująca outsourcing żywienia i sprzątania. Wicestarosta dodał, że do wniosku dyrektora dołączona została pozytywna opinia Rady Społecznej ZOZ w powyższej sprawie.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zwróciła się z pytaniem czy z pracownikami Działu Żywienia oraz Działu Higieniczno-Sanitarnego prowadzone były w tej sprawie rozmowy?
Wicestarosta poinformował, że związki zawodowe uczestniczyły w Radzie Społecznej ZOZ oraz znają szczegóły programu restrukturyzacyjnego.
 
W drodze przeprowadzonego głosowania, czterema głosami za (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska), przy jednym głosie wstrzymującym (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska) Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
d)   udzielania pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne (załącznik nr 5)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne wystąpił do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o pomoc finansową na stworzenie miejsca rekreacyjno – edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną na obrzeżu Obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”.
W zakresie objętym wnioskiem możliwa jest pomoc finansowa powiatu, gdyż działania te spójne są z zapisami katalogu działań przewidzianych do finansowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a wymienionych w art. 400 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Są to:
pkt 29 – przedsięwzięcia związane z ochrona przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
pkt 32 – edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)    decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.85.2016 z 25 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu Rodzina 500plus do nowej klasyfikacji budżetowej w wyniku zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów,
2)    pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 26 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000 w celu zabezpieczenia środków na naprawy bieżące w Starostwie Powiatowym,
3)   pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 25 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na wpłatach na PFRON w wysokości 1.200zł na badania lekarskie pracowników,
4)     pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 4 maja 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.300zł na wypłatę odprawy dla pracownika w związku z likwidacją etatu,
5)    pisma Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 1.100zł na zapłatę ekspertyzy oceny podłoża pod boiskiem szkolnym,
6)  pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 4 maja 2016r w sprawie zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 11.023zł na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach na rzecz byłego pracownika placówki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

b)   odwołania ze stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7 (załącznik nr 7)
Przedmiotową uchwałę zreferowała Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że stosownie do zapisów ustawy o systemie oświaty, Zarząd Powiatu w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W związku z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego, Świętokrzyski Kurator Oświaty nie wniósł zastrzeżeń wobec zamiaru odwołania Pana Pawła Buryło z dniem 31 sierpnia 2016 roku.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
e)    ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że w związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w dniu 31.08.2016 roku zachodzi konieczność wyłonienia kandydata na to stanowisko, który obejmie funkcję dyrektora z dniem 01-09-2016 roku. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r. (załącznik nr 9)
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, Zarząd Powiatu przyjął je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2015 (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który zapoznał zebranych z powyższym dokumentem. Dyrektor poinformował, że dokument został sporządzony w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej. Dodał, że ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów, rozkład ilościowy oraz infrastrukturę, kadrę i organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto dodał, że z powyższego dokumentu wynika, że:
 •  liczba mieszkańców powiatu maleje.
 • społeczeństwo w powiecie wykazuje tendencje „starzenia się”
 • rynek pracy ma tendencję spadkową, 
 • w zakresie  zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną świadczeniobiorcami są rodziny zastępcze wszystkich typów oraz usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. 
 • systematycznie rośnie liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych oraz zwiększa się kwota świadczeń, 
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu są coraz większe, co najwyraźniej obrazuje liczba złożonych wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej w stosunku do wniosków zrealizowanych.  Dokument przedstawia wydatkowane środki na cele rehabilitacji społecznej, co nie wskazuje na skalę potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 • na terenie powiatu funkcjonuje 5 instytucji pomocy społecznej: PŚDS, DPS, WTZ, ZPOWiK, POIK 
 • w PCPR zatrudnionych jest 22 osoby: w tym 9 pracowników socjalnych, 1 Wolontariusz - w rodzinnym domu dziecka, oraz 4 stażystów
Podsumowując Dyrektor wyjaśnił, że przedmiotowy dokument jest jednym z narzędzi służących do planowania działań z zakresu tworzenia systemu wsparcia i pomocy społecznej. Dodał, że zwiększenie środków finansowych na realizację zadań ustawowych pozwoliłoby na ich realizację w stopniu znacznie większym niż dotychczasowy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy dokument.
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2015 (załącznik nr 11)
Referujący: Pan Paweł Perkowski – Dyrektor PCPR. Wyjaśnił, że PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Ponadto PCPR jako organizator pieczy zastępczej zajmuje się problematyką dotyczącą rodzin zastępczych oraz dzieci kierowanych do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodał, że:
 • w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w 2015 roku wypłacał świadczenia 121 rodzinom zastępczym, w których przebywało 172 dzieci na łączną kwotę 1.482.832,04 zł.,
 • w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2015 r.:
*  ZPOWiK „Przystań” dysponowała 30 miejscami, a miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł: 3 528,14 zł.,
*   42 wychowanków z terenu powiatu skarżyskiego zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – łączny koszt wyniósł: 1 634 451,76 zł.
 • PCPR w 2015 r. udzielił pomocy dla osób usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 247 216, 22 zł. oraz dla osób usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 122 438,77 zł. 
 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie:
*  dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych -  łączna kwota dofinansowania: 236 399,00 zł
*    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - 97 038,00 zł
*     dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ogółem wydatkowano 435 262,00 zł
*     dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 18 500,00 zł.
*     dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: ul. Równoległa 23 – w 2015 roku na działalność warsztatu przekazano  ze środków PFRON kwotę w wysokości 665.820,00 zł., natomiast ze środków samorządowych kwotę 73 980,00 zł., ul. Kościuszki 38 - – w 2015 roku na działalność warsztatu przekazano  ze środków PFRON kwotę w wysokości 443.880,00 zł. , natomiast ze środków samorządowych kwotę 49.320,00 zł.
 • PCPR w 2015 r. realizował:
*        pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
*        projekt systemowy „Dobry Start”,
*        program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy
*        powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017
*        powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2012- 2016
*        włączył się w akcję Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”,
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowy dokument.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie diagnoz szkół.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym diagnozy I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 12) i II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 13) w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki.
Zarząd Powiatu przyjął opracowane przez placówki diagnozy. Jednocześnie, Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie obydwu placówek do konkursu  nr: RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła diagnozę Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 14) w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE.
Zarząd Powiatu przyjął diagnozę ZSS-U. Jednocześnie, Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie placówki do konkursu nr: RPSW.08.03.04-IZ.00-26-039/16 poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.
 
 
Ad. pkt 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy, która była przedmiotem poprzedniego posiedzenia Zarządu. Przypomniał, że najemcy lokalu przy ul. Sikorskiego 20 zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z lokalu nr 201,202 mieszczącego się przy ul. Sikorskiego przez Fundację Dla Dobra Skarżyska. Następnie Starosta wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, w roku 2013 dwóch najemców otrzymało zgodę od ówczesnego Zarządu na nieodpłatne użyczenie lokalu osobom trzecim w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie lokalu nr 201 oraz 202 Fundacji Dla Dobra Skarżyska, zgodnie z pismem najemcy w/w  lokalu pana Marcina Piętaka.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem przygotowany został wykaz nieruchomości Powiatu Skarżyskiego wraz z propozycją sposobu zagospodarowania (załącznik nr 16). Dodał, że zachodzi konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym zaproponował, aby Wydział Inwestycji przekazał w/w dokument Członkom Zarządu z prośbą o przedstawienie stanowisk odnośnie propozycji zagospodarowania.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  poinformował zebranych, że Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zakupu trzech regałów archiwalnych dla wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 17). Wyjaśnił, że od niedawna Starostwo posiada oddzielone archiwum zakładowe od archiwum wydziału Komunikacji i Transportu. Z uwagi na fakt, że w archiwum zakładowym zaczyna brakować miejsca, a nie wszystkie dokumenty w/w wydziału zostały przeniesione, zachodzi konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do rozważenia możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na zakup przedmiotowych regałów.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że ponownie wpłynął wniosek mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 18) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontu podjazdu dla wózka inwalidzkiego do jego mieszkania. Przypomniał, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który jest dysponentem środków PFRON nie widzi możliwości udzielenia dofinansowania, z uwagi na fakt, że koszty związane z eksploatacją urządzeń, sprzętów lub inwestycji ponoszą przede wszystkim osoby z nich korzystające. Wicestarosta poinformował, że zainteresowany zwrócił się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Następnie zapoznał zebranych z opinią Pełnomocnika, który potwierdził stanowisko Dyrektora PCPR. Jednocześnie w piśmie czytamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone innymi ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. wspierania osób niepełnosprawnych. Zadania powiatu w zakresie obejmującym wspieranie osób określone zostały w artykule 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednym z nich jest dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że środki przekazywane przez PFRON są formą dofinansowania realizacji przez samorządy zadania własnego polegającego na wspieraniu ich niepełnosprawnych mieszkańców. W związku z tym Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie widzi przeszkód, aby naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych była dofinansowywana ze środków własnych powiatu, w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Wicestarosta odnosząc się do pisma z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ściśle określa katalog zadań powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. W ustawie wymienia się jako zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zdaniem Wicestarosty w tej sytuacji należy dokonać oceny, czy remont podjazdu (jego naprawa) można zakwalifikować do zadania polegającego na likwidacji barier architektonicznych. Podobne stanowisko wyraziło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych stwierdzając, że organ realizujący zadanie polegające na likwidacji barier architektonicznych powinien ustalić co stanowi barierę dla osoby niepełnosprawnej oraz dokonać weryfikacji czy przedsięwzięcie, o które wnioskuje osoba niepełnosprawna, likwiduje tę barierę. Wicestarosta zaznaczył, że w ocenie sytuacji należy kierować się znaczeniem terminu „bariera architektoniczna”, przez który należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zadecydował, że Dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej zleci wykonanie ekspertyzy określającej stan techniczny podjazdu, zakres robót naprawczych wraz z oszacowaniem kosztów remontu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła zebranym pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 19), który w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej zwrócił się z prośbą o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczenia .
Zarząd Powiatu postanowił wytypować Dyrektora II LO – Pana Krzysztofa Zemełę oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – Pana Janusza Maciejewskiego.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 20) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych celem organizacji wyjazdu 6 osób (uczniów z opiekunem), którzy reprezentować będą powiat na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Kielcach. Wyjaśniła, że termin i forma wyjazdu zostały uzgodnione z dyrektorem placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w przedmiotowym piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 21), w którym zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wyłonienia tegorocznych laureatów nagrody „Jaskółka Biznesu”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższa nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom z powiatu skarżyskiego za promowanie i efektywne korzystanie z Usług Rynku Pracy. Dodała, że 9 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie w/w nagrody, w wyniku której najwyżej ocenione zostały firmy:
ü  w kategorii Poradnictwo zawodowe – UNINET Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna,
ü  w kategorii Szkolenia – ROMER – Spółka Cywilna Skarżysko-Kamienna,
ü  w kategorii Pośrednictwo pracy – Pokrycia Galwaniczne Zakład Usługowo-Handlowy Spółka Cywilna Skarżysko-Kamienna
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do tegorocznej nagrody „Jaskółka Biznesu” firmy, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję opiniującą wnioski.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 22) z prośbą o umorzenie niezapłaconej 1 raty udzielonej przez Powiat pożyczki w kwocie 156 250 zł. Wyjaśniła, że zgodnie z umową zawartą z Zespołem Opieki Zdrowotnej w dniu 27 marca 2013 roku kwota udzielonej przez Powiat pożyczki wyniosła 5 000 000 zł., a termin zapłaty 1 raty przypadał na dzień 31 marca 2016 roku. Następnie Skarbnik poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Nr 40/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Skarżyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, decyzja o umorzeniu należności musi zostać poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną ze wskazanych  w przedmiotowej uchwale przesłanek umorzenia.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przeanalizowania przedmiotowej sprawy ze Skarbnikiem Powiatu.
 
Ad. pkt 8. Sprawy różne.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych, że w dniu 6 maja br. Komisja do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą wybór agenta emisji obligacji dla Powiatu Skarżyskiego zapoznała się z treścią 1 oferty, która wpłynęła z Getin Banku. Wyjaśniła, że w/w oferta przedstawia marżę dodawaną do 6-cio miesięcznego WIBORU w wysokości 2,8% oraz jednorazową prowizję w wysokości 30 tys. zł. Skarbnik dodała, że jest to kwota wyższa od zakładanej w momencie wysyłania zaproszeń do składania ofert. Natomiast mieści się w kwotach odsetek założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do podjęcia dalszych działań  związanych z emisją obligacji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na najem 6 lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 oraz Pl. Floriański 1, stanowiących własność Powiatu (załącznik nr 23).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1)  sprostowania w księdze wieczystej KIIR/00023135/7 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 1556 o powierzchni 0,0417 ha położonej w Suchedniowie, obręb 0001 Suchedniów na działki: nr 1556/1 o powierzchni 0,0034 ha i nr 1556/2 o powierzchni 0,0383 ha oraz ujawnienie podziału działki nr 5377/10 o powierzchni 1,5500 ha położonej w Suchedniowie, obręb 0001 Suchedniów na działki: nr 5377/11 o powierzchni 0,0062 ha i nr 5377/12 o powierzchni 1,5438 ha,
2)    odłączenia z księgi wieczystej KIIR/00023135/4 niezabudowanej nieruchomości położonej w Suchedniowie, obręb 0001 Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1556/1 o powierzchni 0,0034 ha i nr 5377/11 o powierzchni 0,0062 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KIIR/00034889/4, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg w Skarżysku-Kamiennej – trwały zarząd.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

 
        Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
    Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska ……………
 
 
 
Załączników 23:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko Kościelne.
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.,
Załącznik nr 10 – ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Skarżyskiego – rok oceny 2015,
Załącznik nr 11 – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za rok 2015,
Załącznik nr 12 – diagnoza I Liceum Ogólnokształcącego,
Załącznik nr 13 – diagnoza II Liceum Ogólnokształcącego,
Załącznik nr 14 – diagnoza ZSS-U,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 04.05.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 10.05.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 02.05.2016 r.,
Załącznik nr 18 – wniosek mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 04.05.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 04.05.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 09.05.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 10.05.2016 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 05.05.2016 r.,
Załącznik nr 23 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 maja 2016 roku.

Protokol_Nr_19 (636kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 czerwca 2016, 10:49:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790