Protokół Nr 18 z dnia 287 kwietnia 2016 roku


Protokół Nr 18/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej,
c)   wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Przyjęcie stanowiska wobec listu intencyjnego Fundacji Św. Marcina.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił wniosków oraz jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 21 kwietnia 2016r – w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.116zł w związku z realizacją projektu Nr 2014-1-PL01-KA102-001086 „Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie na świat”,
2)  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 22 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.000zł w związku
z realizacją zadań promocyjnych powiatu,
3)   Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 18 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 157zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości,
4)   Pisma Wydziału Edukacji z dnia 21 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 11.142zł w związku z przyznaniem przez Starostę dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

b) przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c)   wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym przedmiotową uchwałę.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie stanowiska wobec listu intencyjnego Fundacji Św. Marcina.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała treść listu intencyjnego „Fundacji św. Marcina Patria et Misericordia” (załącznik nr 5) w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Korpusu Kadetów w Suchedniowie.  Wyjaśniła, że Fundacja jest zainteresowana stworzeniem w Suchedniowie Narodowego Centrum Korpusu Kadetów składającego się m.in. z Ośrodka Wojskowego Szkolenia Młodzieży oraz Zespołu Szkół Korpusu Kadetów. Dodała, że w/w Centrum miałoby powstać na terenach, których właścicielem jest powiat skarżyski oraz Miasto i Gmina Suchedniów. Starosta wyjaśnił, że aby podjąć działania zmierzające do utworzenia powyższego Centrum potrzebna jest zgoda Rady Powiatu do podpisania przedstawionego listu intencyjnego. Ponadto dodał, że sprawa jest na bieżąco konsultowana z Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów. W związku z powyższym zasugerował, aby w przedmiotowej sprawie zorganizować spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów, Przedstawicielami Fundacji św. Marcina oraz Komisją Oświaty.
Zarząd Powiatu przyjął stanowisko zgodne z sugestią Starosty.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 6) kierowane do Sadu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1. założenia księgi wieczystej dla niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 192/6 o powierzchni 0,0258 ha przez przyłączenie do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność , Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej – trwały zarząd,
2. sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00007860/7 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 196 o powierzchni 0,6461 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: 196/1 o powierzchni 0,0022 ha i nr 196/2 o powierzchni 0,6439 ha,
3.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00007860/7 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 196/1  o powierzchni 0,0022 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej – trwały zarząd. Podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu rozpatrywane było pismo założycieli Fundacji Dla Dobra Skarżyska, którzy jednocześnie wchodzą w skład klubu Radnych PiS. Wyjaśnił, że zwrócili się oni z prośbą o  wyrażenie zgody na korzystanie z lokalu nr 201,202 mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 20. Dodał, że obecnie lokale wynajmowane są przez klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Następnie Starosta przedstawił pismo Pana Marcina Piętaka (załącznik nr 7) informujące, że podnajem polegałby na powieszeniu szyldu fundacji na drzwiach oraz udostępnieniu miejsca do odbycia stażu. Odpłatność za w/w lokale pozostałaby na niezmienionych warunkach. Ponadto w piśmie podano, że z podobnej formy korzystają najemcy w budynku przy ul. Sikorskiego 20. 
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia informacji odnośnie najemców, którym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie lokalu w podnajem.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z opinią Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie przekazania w bezpłatne użytkowanie  byłej świetlicy szkoły wraz z niewielkim przyległym terenem na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”. Starosta wyjaśnił, że Dyrektor pozytywnie zaopiniował powyższe oraz wyraził zadowolenie z faktu posiadania Warsztatów w bliskim sąsiedztwie, z uwagi na kilkuletnią dobrą współpracę. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości opinię Dyrektora. W związku z powyższym Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury dokonania podziału działek 73/2 i 73/5, stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, a będących w trwałym zarządzie I LO. Po dokonaniu podziału przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie przekazania w/w pomieszczenia wraz z terenem przyległym w trwały Zarząd dla WTZ na okres 20 lat.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. W związku z powyższym poinformował, że wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP, (załącznik nr 9) który w związku z trudną sytuacją finansową Kościoła Polskokatolickiego zwrócił się z prośbą o rozłożenie należności na trzy raty płatne do końca 2016 roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 listopada 2016 r. przy czym uwarunkował sprzedaż od zapłaty należnej ceny w całości do tej daty. Jednocześnie, Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego porozumienia z Kościołem Polskokatolickim w RP określającego warunki sprzedaży.
 
W związku z uroczystością organizowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w dniu 8 maja br. na cmentarzu partyzanckim, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Pana Henryka Czecha (załącznik nr 10) w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o dofinansowanie uroczystości, celem zapewnienia poczęstunku dla uczestników. Jednocześnie w piśmie została zawarta prośba o oddelegowanie sztandaru Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Środki na ten cel w wysokości 200 zł. zostaną przeznaczone z działu Promocji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, (załącznik nr 11) w którym zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie cofnięcia decyzji dotyczącej rozwiązania umowy najmu Nr 187/OR/2014, której przedmiotem są lokale Nr 309 i 316 znajdujące się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.  Starosta przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń, Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy najmu z najemcą, z powodu powstałej na jego koncie zaległości w opłatach. Wyjaśnił, że najemca w dniu 26 kwietnia br. zwrócił się z prośbą o cofnięcie decyzji rozwiązania w/w umowy. Dodał, że 27 kwietnia br. najemca uregulował wszystkie zaległości wraz z odsetkami
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na cofnięcie decyzji dotyczącej rozwiązania umowy najmu z w/w najemcą.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że Komisje Rady Powiatu, po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wyznaczenia działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w oparciu o program restrukturyzacyjny zgłosiły wniosek o dopisanie w § 2 po wyrazach „….przy czym dopuszcza się” stwierdzenia: „za zgodą Rady Powiatu”. Następnie wyjaśnił, że po konsultacji z Radcą Prawnym Starostwa nie ma potrzeby dopisywania w/w stwierdzenia z uwagi na fakt, że główne kierunki programu i tak będą wymagały zgody Rady Powiatu. (pisma w tej sprawie stanowią załączniki nr 12,13)
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu odrzucił wniosek w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski” (załącznik nr 14). Wyjaśniła, że o zmianę w §3 treści pkt 4 poprosił radny Jacek Jeżyk podczas posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Skarżyskiego. Dodała, że zmiana polega na złagodzeniu poprzedniego zapisu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotową autopoprawkę.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli. (załącznik nr 15)
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawioną autopoprawkę.
 
W związku z udziałem młodzieży szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego w XXIV Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Okręgu Świętokrzyskiego, które odbędą się 21 maja br. w Kielcach, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 16). Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o bezpłatne udostępnienie środka transportu, celem dowozu uczestników na w/w Mistrzostwa.
Zarząd Powiatu wskazał, że istnieje ewentualność udostępnienia busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych lub Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Możliwość udostępnienia busa należy wcześniej uzgodnić z Dyrektorem placówki. Zarząd podkreślił, że w przypadku zgody Dyrektora, Zarząd przychyli się do prośby wnioskodawcy. 
 
W związku z przekazaniem przez firmę Amica na rzecz ZPE-W sprzętu AGD (lodówki, kuchenki gazowej oraz mikrofali), który w chwili obecnej znajduje się w Poznaniu, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że Dyrektor w piśmie zwrócił się z prośbą o udostępnienie samochodu dostawczego będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, celem przewiezienia w/w  sprzętu do placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał Dyrektora do zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa oraz zapewnienia osoby niezbędnej do załadunku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 18 ) informujące, że wpłynęło pismo Przewodniczącego Komitetu Honorowego uroczystości 100 lecia harcerstwa zawierające prośbę o rozważenie możliwości zawarcia umowy na promocję powiatu podczas organizowanych obchodów. Dodała, że w budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 1 000 zł. na współorganizację w/w obchodów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 19), który w imieniu skarżyskich sędziów siatkówki zrzeszonych w Świętokrzyskim Związku Piłki Siatkowej zwrócił się z prośbą o pomoc przy organizacji IV Mistrzostw Województwa Sędziów poprzez bezpłatne udostępnienie hali sportowej przy I LO. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przedmiotowy wniosek uzgodniony został z Dyrektorem szkoły. Ponadto zainteresowani zobowiązali się do pokrycia kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego halę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa UKS „Relaks” (załącznik nr 20)  zawierające prośbę o udostępnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, w celu organizacji wyjazdu sześciu zawodników wraz z trenerem na Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w kickboxingu. Pani Katarzyna Bilska dodała, że wyjazd na zawody, które odbędą się w dn. 6-8 maja br. w Lesznie uzgodniony został z Dyrektorem ZPR-W.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że wpłynęło pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne (załącznik nr 21) zawierające deklarację udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania polegającego na poszerzeniu obecnego pasa drogowego o zajętą część nieruchomości, stanowiącej własność mieszkańców gminy.
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że Wójt zadeklarował zabezpieczenie środków do 50 % wartości zadania jednak nie więcej niż 5 500 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem ks. Sławomira Spychaj z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.S.P.J. w Sorbinie. (załącznik nr 22). Wyjaśniła, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przekazanie na rzecz Parafii kostki wraz z krawężnikami w ilości 110 m2 pochodzącej z rozbiórki chodników. Dodała, że posłuży to utwardzeniu podmokłego terenu placu parafialnego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem:
  • Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 23) zawierającym prośbę o utrzymanie dotychczasowej liczby etatów w szkole, tj. 6 dla osób zatrudnionych w administracji i obsłudze. Dyrektor uzasadniając swoją prośbę podała, że ZST-M jest szkołą zawodową i prowadzi również zajęcia w systemie zaocznym.
  • Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 24) z prośbą o zwiększenie limitu zatrudnienia w Placówce o 0,25 etatu sprzątaczki. 
  • Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 25)
o zwiększenie limitu zatrudnienia o 0,5 etatu w okresie od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośby Dyrektorów dotyczące zwiększenia limitów zatrudnienia.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
    Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska ……………
 
 
 
 
 
Załączników :25
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia szczegółowego planu działań związanego w likwidacją III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii
o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – list intencyjny
Załącznik nr 6 – wnioski Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 7 – pismo Pana Marcina Piętaka z dnia 25.04.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „TĘCZA” z dnia 18.04.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Przewodniczącego Rady Synodalnej z dnia 11.04.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Prezesa Zarządu Inspektoratu ŚZŻAK z dnia 26.04.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 27.04.2016 r.,
Załącznik nr 12 – wniosek Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
z dnia 25.04.2016 r.,
Załącznik nr 13 – wniosek Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 26.04.2016 r.,
Załącznik nr 14 – Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego
w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”,
Załącznik nr 15 – Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli,
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Oddziału rejonowego PCK z dnia 26.04.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 28.04.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22.04.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej z dnia 21.04.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Prezesa UKS Relaks z dnia 22.04.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20.04.2016 r.,
Załącznik nr 22 – pismo ks. Sławomira Spychaj z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.S.P.J.
w Sorbinie z dnia 25.04.2016 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 21.04.2016 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
z dnia 26.04.2016 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 20.04.2016r.
Protokol_Nr_18 (509kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 maja 2016, 11:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640