Protokół Nr 17 z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Protokół Nr 17/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                           - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jerzy Krawczyk                                          - Naczelnik Wydziału Edukacji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”,
d) przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 2)
Projekt w powyższej sprawie omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1)  ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r oraz limitu zobowiązań o kwotę 21.515zł na przedsięwzięciu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych wskutek zmian w harmonogramie projektu,
2)  ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r oraz limitu zobowiązań o kwotę 40.000zł na przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” i przeniesienia tej kwoty na zakup elektronicznego depozytora kluczy w Starostwie Powiatowym w związku ze zmianą sposobu dozoru budynku,
3)   ze zwiększenia dochodów bieżących o 589.989,41zł w wyniku wprowadzenia zmian uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2016r tj:
  • zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 1.538zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 11.844zł oraz na program Rodzina 500 plus – 446.069zł.
  • zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 16.326zł oraz zmian wprowadzonych projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu: zwiększenie udziałów w podatku dochodowym o 11.437zł, wpływów z usług utrzymania pensjonariuszy w DPS – 108.696zł, środków z Erasmusa–21.515zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 3.379,41zł i dofinansowania z PZU – 2.610zł oraz zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o 773zł zgodnie z decyzją o ostatecznych kwotach subwencji na 2016 rok,
4)  ze zwiększenia wydatków bieżących o 585.789,41zł w wyniku zmian opisanych w pkt 3 objaśnień oraz w wyniku przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 4.200zł na zakup klimatyzatora do serwerowni,
5)  ze zwiększenia wydatków majątkowych o 79.200zł w wyniku wprowadzenia dwóch nowych zadań: zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Floriańskim – 4.200zł (z przeniesienia środków z wydatków bieżących) oraz montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Konarskiego – 75.000zł (z wolnych środków)
6)ze zwiększenia przychodów Powiatu o 75.000zł w wyniku zwiększenia tzw. ”wolnych środków” .
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła,  że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)  pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 kwietnia 2016r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o 108.696zł w związku ze zmianą stawki miesięcznej za utrzymanie mieszkańca w placówce,
2) pisma Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o 3.379,41zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i koniecznością likwidacji poniesionej szkody. Środki przeznaczone są na zakup materiałów, a szkoła wykona pracę we własnym zakresie,
3) decyzji prewencyjnej wydanej przez PZU informującej o przekazaniu dofinansowaniu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 2.610zł na zakup krzeseł i stolików,
4) pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 20 stycznia 2016r (data wpływu do Starostwa Powiatowego 24 marzec 2016r) w sprawie przeniesienia oszczędności z poprzedniego roku w wysokości 21.515zł na projekcie Erasmus „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” do realizacji w bieżącym roku budżetowym,
5)  pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22 marca 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 15.000zł na zwiększenie dotacji dla Gminy Skarżysko-Kamienna na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie gminy,
6) konieczności zaplanowania kwoty 10.664zł na dotację dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie mieszkańców naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Belnie. Środki na ten cel pochodzić będą ze zwiększania kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7) z przeniesienia kwoty 4.200zł z zakupów materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne tj na zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Floriańskim,
8) z przeniesienia kwoty 40.000zł z przebudowy ul. Szydłowieckiej na zakup elektronicznego depozytora kluczy w Starostwie Powiatowym w związku ze zmianą sposobu dozorowania budynku,
9)   z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i montażu klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w kwocie 75.000zł. Środki na ten cel pochodzić będą z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
c) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski” (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że ustawa  o samorządzie  powiatowym  umożliwia  Radzie  Powiatu  Skarżyskiego   podjęcie  uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i  studentów,  natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia  wspieranie  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży   w formie  tworzenia  lokalnych  lub regionalnych  programów. Wyjaśniła, że zmiany w nowym projekcie uchwały dotyczą tego, że obecnie o stypendium mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski, a nie tylko ci, którzy mieszkają na terenie powiatu skarżyskiego. Dodała, że dzięki temu zachęcamy młodzież, aby wybierała nasze szkoły i tu się kształciła. Następnie wyjaśniła, że uczeń może tylko raz otrzymać od starosty stypendium naukowe i sportowe w całym cyklu kształcenia. Wypłata tego stypendium nastąpi jednorazowo w czwartym kwartale roku budżetowego. Ponadto zmniejszony został skład komisji stypendialnej do czterech osób. Dokonano również uaktualnienia nazw wydziałów Starostwa Powiatowego ujętych w komisji stypendialnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
d)   przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli (załącznik nr 5)
Przedmiotowy projekt uchwały omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował zebranych, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1445) do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Art. 12 pkt. 9b stanowi, że uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Wyjaśnił, że w celu realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, której przewodniczy starosta. Do jej zadań należy między innymi zatwierdzanie projektu „Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2018”,  który po jego przyjęciu przez Radę Powiatu Skarżyskiego będzie przekazany wszystkim jednostkom organizacyjnym realizującym w/w program.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 6)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 13 kwietnia 2016r – zwiększenie planu wydatków jednostki o 400zł na szkolenia pracowników z zakresu dyskalkulii. Środki na ten cel przeniesione zostały z planu Starostwa Powiatowego,
2) pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 15 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł w związku
z realizacją zadań promocyjnych powiatu,
3)  pisma Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie podziału dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
4)  z przeniesienia nadwyżek w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 1.313,66zł i na dietach radnych 1.934zł na zadania promocyjne powiatu.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 (załącznik nr 7)
Powyższe sprawozdanie zreferowała Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu do przedmiotowego sprawozdania nie wniósł uwag oraz przyjął je jednogłośnie.

Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta  - Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo założycieli Fundacji Dla Dobra Skarżyska (załącznik nr 8), którzy jednocześnie wchodzą w skład radnych PiS. Poinformował, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z lokalu nr 201,202 mieszczącego się przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że obecnie lokale wynajmowane są przez klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji do czasu uzupełnienia przez wnioskodawcę informacji dotyczącej zasad korzystania z w/w lokali oraz kwestii odpłatności za ich użytkowanie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił Uchwałę Nr 3/III/2016 Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora OLK SP ZOZ (załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zatwierdzenia przez Radę Powiatu Skarżyskiego rocznego sprawozdania finansowego OLK SP ZOZ za 2015 rok.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego do pracy w Komisji o przyznanie Nagrody „Jaskółka Biznesu”. Wyjaśniła, że w/w Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom z powiatu  skarżyskiego za promowanie i efektywne korzystanie z usług rynku pracy.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do pracy w w/w Komisji Członka Zarządu Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) w którym zwrócił się z prośbą o wytypowanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. Wyjaśniła, że powyższe podyktowane jest upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora II LO w dniu 31.08.2016 r. oraz pismem obecnego dyrektora w sprawie rezygnacji z powierzonej funkcji. Jednocześnie Naczelnik zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej miejsc rozmieszczenia ogłoszeń.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do pracy w powyższej komisji Przewodniczącego Zarządu – Pana Jerzego Żmijewskiego jako przewodniczącego komisji oraz Członków Zarządu – Panią Katarzynę Bilską i Panią Bogusławę Krawczyńską. Jednocześnie, Zarząd postanowił rozmieścić ogłoszenia o konkursie zgodnie z sugestią Naczelnika, poza informacją w dzienniku wojewódzkim.
 
 Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) w sprawie modernizacji  bazy sportowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Dodała, że w związku z licznymi zastrzeżeniami Sanepidu dotyczącymi złego stanu infrastruktury sportowej szkół, w dniu  6 kwietnia br. zostało zorganizowane spotkanie, na którym omówiono kwestie dotyczące możliwości budowy hali sportowej przy II LO,  oraz remontu i pokrycia nawierzchnią „bezpieczną” boisk asfaltowych przy szkołach. W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska zaprosiła na posiedzenie Zarządu Naczelnika Wydziału Edukacji, w celu omówienia sprawy.
Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że w dniu 12 kwietnia br. wraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem udali się do Ostrowca Świętokrzyskiego, w celu dokonania wizji budynku hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego pokrytego modułową nawierzchnią sportową „Courty” znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 2. Zdaniem Naczelnika budynek hali ZS Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim spełniałby wymagania w zakresie funkcjonalności hali tj:
  • trzy boiska do siatkówki (koszykówki),
  • boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, 
  • zaplecze socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
  • miejsca dla publiczności około 200, 
  • wejście zewnętrzne, 
  • dwa łączniki do szkół (ZST,II LO)
pod warunkiem przystosowania do warunków lokalnych. Dodał, że w/w hala został wykonana w technologii tradycyjnej, a koszt jej budowy wg. dokumentów wyniósł 2.507.088,00 zł.  Poinformował, że z rozeznania jakie przeprowadził, istnieje także możliwość wykonania hali spełniającej wymagania funkcjonalności w technice łukowej, której wartość kosztorysowa wynosi ok. 3.804.00,00 zł. Naczelnik poruszył także kwestie boisk przy szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski. Poinformował, że wszystkie boiska szkolne wykonane są z asfaltu. Dodał, że przeprowadził w tej kwestii rozeznanie i istnieje możliwość wykonania boisk dwoma metodami:
  • modułową polegającą na ułożeniu płyt z tworzywa sztucznego, (Naczelnik przedstawił 2 oferty firm wykonujących boiska tą metodą. Pierwsza firma oferuje kwotę 100 zł. netto za m2. Natomiast druga firma wykonuje to z innego tworzywa i oferuję kwotę 115 zł. netto), 
  • polegająca na pokryciu 30-60 mm hematur ET (warstwa kruszywa zmieszana z tworzywem sztucznym i na to natryskowo poliamid). Naczelnik przedstawił ofertę za ok. 150 zł. netto. Dodał, że powierzchnia boiska liczy 1000 m2.
Naczelnik podkreślił, że w związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania ekspertyz podłoża boisk.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapytał o ilość boisk wymagających naprawy i przy których placówkach się znajdują. Jaka jest ich ogólna powierzchnia oraz o koszty wykonania ekspertyz podłoży boisk.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w chwili obecnej są 4 boiska wymagające natychmiastowej naprawy i znajdują się w ZST-M, ZSE, ZPE-W, SOSW nr 2.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapytał o możliwość pozyskania środków zewnętrznych na powyższy cel.
Naczelnik wyjaśnił, że w III kwartale br. będzie możliwość aplikowania o środki na remont infrastruktury sportowej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił uruchomić procedurę związaną w wykonaniem ekspertyzy podłoży wszystkich 4 boisk. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z budżetu szkół. Koszt jednej ekspertyzy wynosi 1000 zł. netto. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do negocjacji ceny przy ekspertyzie wykonanej dla 4 boisk.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 13) w sprawie zatwierdzenia proponowanego Regulaminu konkursu fotograficznego pod nazwą „Skarżyski – powiat z ekowidokami”. Poinformowała, że powyższy konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach  wiekowych i tak:
kategoria I – młodzież od 13 do 15 lat,
kategoria II – młodzież od 16 do 18 lat,
kategoria III – otwarta – pozostali uczestnicy
Dodała, że nagrody dla laureatów konkursu zostaną ufundowane ze środków finansowych znajdujących się w dz. 900 rozdz. 90019 § 4210.
Zarząd Powiatu zatwierdził proponowany Regulamin w/w konkursu.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania dot. remontu ulic Wiejskiej i Szydłowieckiej 3 firmy złożyły oferty.  Wyjaśnił, że firma FART złożyła najkorzystniejszą pod względem ceny ofertę. Kolejna firma Strabag złożyła ofertę za kwotę zbliżoną do kwoty zaoferowanej przez firmę FART. Natomiast oferta firmy BUDROMOST wskazywała kwotę o ok. 50 tys. zł wyższą niż firma FART. Starosta poinformował, że w związku z powyższym Budromost zarzucił firmie FART, że przedstawiła nierzetelne dane i zaoferowała nierealną kwotę narażając tym innych oferentów na szkodę. Następnie wyjaśnił, że konieczne będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od firmy FART i dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o wyborze firmy.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w związku z rozwiązaniem z dniem 31.08.2016 r. porozumienia z 2005 r., mocą którego Miasto i Gmina Suchedniów była organem prowadzącym ZSZ w Suchedniowie, Powiat zobowiązany jest do prowadzenia tej placówki od 01.09.2016 r. Starosta dodał, że w związku z tym, że placówka musi być wyposażona w majątek, który w 2005 roku przekazany został aktem notarialnym (darowizna) na rzecz miasta i gminy Suchedniów, zachodzi konieczność przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie cofnięcia darowizny dla  miasta i gminy Suchedniów, której przedmiotem były budynki szkoły oraz budynek hali sportowej.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu.
 
 
W związku z podjętą decyzją w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zachodzi konieczność ustalenia szczegółowego harmonogramu prac oraz wygaszenia trwałego zarządu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją III LO. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do przedmiotowej nieruchomości.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z prośbą do Członków Zarządu Powiatu o przygotowanie planu zadań inwestycyjnych, które są konieczne do zrealizowania przez Powiat Skarżyski w następnych latach.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że wraz z Członkiem Zarządu – Panią Anną Leżańską uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej odnośnie  budowy tunelu szosowo-pieszego pod torami w okolicach Dworca w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że w związku z powyższym zostanie podpisane przez Powiat Skarżyski i Urząd Miasta porozumienie dotyczące obowiązków stron w zakresie budowy w/w tunelu od ulicy Towarowej do ulicy Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że z ustaleń z Zastępcą Prezydenta Miasta, Kierownikiem Biura Rozwoju Miasta oraz Członkiem Zarządu – Panią Anną Leżańską, Urząd Miasta zleci opracowanie koncepcji budowy tunelu, a powiat będzie partycypował w kosztach. Ponadto ustalono, że w sprawach związanych z ewentualnym wyborem oferty oraz rozwiązaniem układu komunikacyjnego z ramienia Starostwa Powiatowego udział będą brali Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Marek Czyż. Dodał również, że Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zobowiązał się do wprowadzenia tego zadania do budżetu miasta.
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania porozumienia w sprawie współfinansowania budowy powyższego tunelu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że uczestniczył w spotkaniu Rady Gospodarczej Skarżyska-Kamiennej, na której został poruszony temat układu komunikacyjnego miasta. Wyjaśnił, że zgromadzeni poruszyli kwestie dotyczącą 200 metrowego odcinka ulicy Rejowskiej od skrzyżowania z ulicą Szydłowiecką. Dodał, że jest to droga wewnętrzna, nie zakwalifikowana do żadnej kategorii dróg. Wyjaśnił, że w/w droga jest w złym stanie technicznym, jest problem ze sprzątaniem oraz jej oznakowaniem. Zasugerował, aby podjąć starania dotyczące uregulowania stanu prawnego powyższego gruntu. Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała że UM wystąpił z wnioskiem o zakwalifikowanie części dróg do kategorii dróg publicznych, ale w chwili obecnej czekamy na zaopiniowanie przedmiotowego wniosku przez wydziały merytoryczne. Powyższe zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu zarządu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
       Anna Bugajska                                                                  Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 13:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli.
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 7 –  sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015,
Załącznik nr 8 – pismo założycieli Fundacji Dla Dobra Skarżyska, z dnia 18.04.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Członka Rady Społecznej przy OLK SP ZOZ, 
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 14.04.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 18.04.2016 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 18.04.2016 r.
Załącznik nr 13 – – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, z dnia 18.04.2016 r.,

Protokol_Nr_17 (663kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 maja 2016, 11:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449