Protokół Nr 16 z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Protokół Nr 16/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 kwietnia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Janusz Maciejewski                                             - Dyrektor ZST
2. Marcin Kruk                                                       - Dyrektor ZPE-W
3. Dariusz Stachura                                                - Kierownik WTZ

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska– Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw związanych z Zespołem Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
c)    zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”
3. Przyjęcie diagnozy szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE.
4. Przyjęcie sprawozdania z zawartych w 2015 roku umów zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Omówienie spraw związanych z Zespołem Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
2.   Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny.
3.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
c)    zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej”
4.  Przyjęcie diagnozy szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE.
5.  Przyjęcie sprawozdania z zawartych w 2015 roku umów zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
6.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.    Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Omówienie spraw związanych z Zespołem Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. Poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Dyrektora ZPE-W zawierające prośbę o usunięcie torowiska znajdującego się na terenie placówki. (załącznik nr 2) Wyjaśnił, że Dyrektor podjął rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi w zakresie usunięcia powyższego torowiska. Starosta zasugerował rozważenie możliwości wykonania w/w prac przez Zespół Szkół Technicznych.
Dyrektor ZPE-W poinformował, że zgodnie z zaleceniami inspektora BHP konieczne jest usunięcie powyższego torowiska. Wyjaśnił, że torowisko nie znajduję się na stanie inwentarzowym placówki i brak jest dokumentacji dotyczącej w/w torowiska.
Dyrektor ZST poinformował, że wykonanie prac demontażowych szkoła zapewni we własnym zakresie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Środki ze sprzedaży elementów zostaną przeznaczone na doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie prac demontażowych przez ZST. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora ZPE-W do przedstawienia oświadczenia o stanie inwentarzowym i braku dokumentów dotyczących własności przedmiotowego torowiska.
 
W związku z kolejnym pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sześciu sal lekcyjnych znajdujących się na poddaszu budynku przy ul. Szkolnej 15, celem utworzenia warsztatów terapii zajęciowej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pana Dariusza Stachurę.
W nawiązaniu do pisma Dyrektora ZPEW, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska dodała, że wpłynęło również pismo zawierające informację dotyczącą ewentualnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówki w przypadku utworzenia WTZ. Poinformowała, że zdaniem Dyrektora przyniesie to oszczędności w kwocie około 97 810,88 zł.
W związku z powyższym zwróciła się do Dyrektora z pytaniem w jaki sposób będzie finansowany WTZ i czy rzeczywiście jest potrzeba utworzenia trzeciej filii WTZ. Wyjaśniła, że wpłynął także wniosek Pana Dariusza Stachury w sprawie utworzenia filii w budynku I LO.
Dyrektor ZPEW poinformował, że posiada 15 podań o przyjęcie, natomiast Pan Dariusz Stachura posiada 10 wniosków od osób zainteresowanych przebywaniem w WTZ, dla których na ten moment nie ma miejsca.
Kierownik WTZ – Pan Dariusz Stachura poinformował, że warsztaty finansowane są w 90% przez PFRON i w 10 % ze środków własnych. Nie ma możliwości zwiększenia środków na ten rok budżetowy, w związku z powyższym filia przy ul. Szkolnej ruszyłaby od stycznia. Wyjaśnił, że zależy mu na utworzeniu filii w budynku I LO z uwagi na brak miejsca w warsztatach przy ul. Równoległej.
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapytała Dyrektora ZPEW jak widzi możliwość użyczenia samochodu dla warsztatów?
Dyrektor wyjaśnił, że obecnie Placówka posiada 4 samochody z czego 3 są w stanie dobrym, a 1 jest w złym stanie technicznym. Dodał, że powstanie WTZ wymusza konieczność zakupu nowego samochodu, który służyłby zarówno dla ośrodka jak i WTZ.
Pani Katarzyna Bilska zapytała czy Dyrektor rozmawiał z gronem pedagogicznym o ewentualnym utworzeniu warsztatów i jakie jest ich stanowisko? Dodatkowo czy pracownicy są świadomi, że praca w WTZ daje inne warunki zatrudnienia?
Dyrektor wyjaśnił, że grono pedagogiczne pozytywnie opiniuje utworzenie warsztatów i ma świadomość zmiany warunków pracy.
Starosta zapytał jakie prace należy wykonać do końca roku aby zaadaptować pomieszczenia dla WTZ?
Dyrektor ZPEW wyjaśnił, że po termomodernizacji przecieka dach. Inspektor nadzoru ma przedstawić kosztorys naprawy. Dodał, że w przypadku braku możliwości naprawy dachu w ramach gwarancji, jest w stanie pozyskać inwestorów, którzy to wyremontują.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z pytaniem do kierownika WTZ odnośnie dostosowania pomieszczeń w budynku przy I LO. Ponadto zapytała, ile samochodów jest na stanie WTZ i czy istnieje możliwość czasowego wykorzystania ich do dowozu podopiecznych do ZPE-W.
Kierownik wyjaśnił, że pomieszczenia dla warsztatów należy oddzielić od szkoły ścianką. Ponadto zachodzi konieczność usunięcia ze ścian zacieków oraz wykonanie malowania. Warsztaty posiadają 2 samochody, które maja pełne obłożenie i nie ma możliwości dowozu podopiecznych nowego WTZ.
W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska poprosiła o informację odnośnie kosztu zakupu samochodu przez ZPEW oraz pełnych kosztów związanych z adaptacją sal na potrzeby WTZ.
Zarząd Powiatu poprosił Kierownika WTZ o przygotowanie informacji odnośnie zakresu prac niezbędnych do adaptacji pomieszczenia w budynku I LO pod Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz z kosztorysem. Ponadto, Zarząd zobowiązał Dyrektora ZPEW do przedstawienia opinii grona pedagogicznego w sprawie utworzenia WTZ. Po uzupełnieniu informacji, Zarząd podejmie decyzję.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z kolejnym pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 4) w sprawie organizacji grupy wychowawczej zorganizowanej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Dyrektor podał w piśmie, że dotychczasowa organizacja grupy wychowawczej w szpitalu nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 roku gdyż wymiar godzin powinien wynosić tygodniowo 35, a obecna organizacja zapewnia tylko 28 godzin. Ponadto zajęcia w szpitalu powinny być organizowane przez cały rok. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że organizacja grupy zgodnie z przepisami wygeneruje koszt około 100 tys. zł. rocznie. Do Systemu Informacji Oświatowej zgłoszonych jest 8 wychowanków, co pozwala na uzyskanie z subwencji oświatowej kwoty ok. 43 tys. zł. rocznie. Zdaniem Dyrektora deficyt w utrzymaniu grupy wychowawczej w szpitalu wynosi ok. 60 tys. zł. w związku z powyższym należy rozważyć zasadność funkcjonowania grupy wychowawczej w szpitalu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że referat finansowy obsługi szkół i placówek posiada odmienne wyliczenia z których wynika, że za 2015 rok zgłoszonych było 8 uczniów i Dyrektor otrzymał subwencję w wysokości 85 461 zł. na zajęcia pozaszkolne. Na rok 2016 Dyrektor podał 3 wersje dotyczące liczby uczniów. Po analizie dokonanej przez Kierownika Referatu zgłoszone zostało 12 osób. W związku z powyższym subwencja na ten rok wynosi 128 994 zł. Zdaniem Pani Katarzyny Bilskiej brak jest podstaw aby wywnioskować, że powiat musi dokładać do organizacji grupy wychowawczej przy szpitalu i ogranicza koszty związane z funkcjonowaniem placówki. Dodała, że dokumenty przygotowywane przez Dyrektora dotyczące rozliczeń finansowych są nierzetelne.
Dyrektor wyjaśnił, że zajęcia w szpitalu są źle zorganizowane. Zobowiązał się, że od miesiąca września będą odbywały się zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora do przedstawienia informacji odnośnie funkcjonowania grupy wychowawczej po trzech miesiącach od zorganizowania jej zgodnie z rozporządzeniem MEN.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Dyrektora z prośbą o przygotowanie kalkulacji w zakresie dowozów dzieci oraz zatrudnienia pomocy nauczyciela. Dodała, że informacje w w/w zakresie będą przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu na które Dyrektor jest poproszony.

Ad. pkt 2. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował powyższą uchwałę. Wyjaśnił, że na początku roku 2015 na zlecenie Zarządu Powiatu Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie obejmującą m.in.: gospodarkę pieniężną i rachunkową. Kontrola wykazała poważne zakłócenia w działalności Szpitala wynikające z bardzo wysokiego poziomu zadłużenia i ponoszenia kosztów obsługi tego zadłużenia. Mając na uwadze wyniki kontroli wskazujące na bardzo trudną  sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (tj. utrzymujący się wysoki stan zadłużenia, trudności związane z regulowaniem zobowiązań i generowanie w kolejnych latach strat finansowych na całokształcie działalności Szpitala) przypomniał, że Zarząd Powiatu w drugiej połowie 2015 r. podjął decyzję o przygotowaniu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie Wicestarosta poinformował, że opracowanie programu zlecono wyspecjalizowanej w doradztwie dla podmiotów sektora ochrony zdrowia firmie A.M.G. Finanse Sp. z o.o., wybranej w trybie zapytania ofertowego o cenę. Umowa została zawarta 12.10.2015 r. i obejmowała przygotowanie diagnozy sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wraz z opracowaniem działań restrukturyzacyjnych. W terminie wynikającym z umowy firma przedłożyła opracowanie wraz z rekomendowanymi kierunkami działań restrukturyzacyjnych, które mają pomóc w stabilizowaniu sytuacji ekonomicznej Szpitala. Opracowany przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o. program restrukturyzacyjny był konsultowany z przedstawicielami zarządu i rady powiatu skarżyskiego, a także związkami zawodowymi, kierownictwem i Radą Społeczną Szpitala, oraz przedstawicielami dwóch pozostałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski (OLK SP ZOZ i MOMP). Wicestarosta wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały w oparciu o program restrukturyzacyjny uwzględnia zgłoszone w trakcie konsultacji opinie i uwagi. Z rekomendowanego przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o. katalogu działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie wyznacza się następujące działania:
1.  optymalizację osobową i usługową
2. optymalizację kosztów materiałowych
3. restrukturyzację finansową
Jednocześnie w celu osiągnięcia płynności finansowej Szpitala dopuszcza się podjęcie innych działań niż te rekomendowane w „Opracowaniu programu restrukturyzacyjnego wraz z diagnozą ekonomiczno-organizacyjną Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej” przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o. o. Wicestarosta podkreślił, że  postanawia się wyłączyć z realizacji zarekomendowane w opracowaniu sporządzonym przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o działania restrukturyzacyjne polegające na połączeniu jednostek takich jak: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ i Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto z uwagi na trwające prace resortu zdrowia nad wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących działalności leczniczej i proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw odstąpienie od zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadku niepokrycia straty netto (ujemnego wyniku finansowego) wyłącza się z programu restrukturyzacyjnego przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Dotyczy to także dzierżawy Szpitala, jako działania niezgodnego z ideą zwiększania odpowiedzialności podmiotów tworzących sp zoz, która przyświeca zmianom aktualnie proponowanym przez resort zdrowia. Wicestarosta poinformował, że szpital obecnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, wymagającej przeprowadzenia kompleksowych działań naprawczych. Wynik finansowy netto placówki za rok 2015 był ujemny i wyniósł - 3 496 732, 42 zł, a powiększony o koszty amortyzacji utrzymał nadal wartość ujemną w wysokości – 827 058, 51 zł, której ZOZ nie jest w stanie pokryć we własnym zakresie. W związku z powyższym Szpital potrzebuje szybkich i zasadniczych działań restrukturyzacyjnych, które umożliwią odzyskanie kontroli nad gospodarką finansową. Ponadto dynamicznie zmieniające się otoczenie, w jakim działa placówka i rosnąca konkurencja na rynku usług medycznych zmusza do podjęcia działań pozwalających poprawić wskaźniki ekonomiczne, ale także zapewnić mieszkańcom powiatu skarżyskiego bezpieczeństwo zdrowotne i dostępność do opieki medycznej odpowiadającej oczekiwaniom pacjentów. Wicestarosta wyjaśnił zebranym, że przeprowadzona przez firmę A.M.G. Finanse analiza ekonomiczno-finansowa Szpitala wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.  Proponowane kierunki działań restrukturyzacyjnych mają w efekcie spowodować poprawę wskaźników płynności finansowej i wyników ekonomicznych Szpitala. Podkreślił, że brak działań naprawczych będzie wpływał negatywnie na dalsze funkcjonowanie publicznego podmiotu leczniczego w Skarżysku-Kamiennej, jakim jest Szpital Powiatowy. Trudno będzie zbilansować działalność Szpitala i przywrócić płynność finansową, co w rezultacie utrudniać będzie prowadzenie dalszej działalności. Brak działań restrukturyzacyjnych w Szpitalu niesie więc za sobą ryzyko ograniczenia mieszkańcom powiatu skarżyskiego dostępu do leczenia szpitalnego. 
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 6)
  Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
 • Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 10.000zł na koszty postępowania sądowego związanego z wniesieniem apelacji,
 • Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr z dnia 12 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 321,86zł w celu zabezpieczenia wyższej niż planowano składki na Związek Powiatów Polskich, 
 • Pisma Zespołu ds. Zarządzenia Kryzysowego z 12 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 789,30zł w celu rozliczenia dotacji na kwalifikacje wojskową, 
 • Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.121,62zł pomiędzy paragrafami w celu właściwego funkcjonowania jednostki, 
 • Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 1.259zł pomiędzy paragrafami na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy, 
 • Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11 kwietnia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 13.360zł w tym na szkolenia pracowników 500zł, na koszty obsługi programu Rodzina 500 plus 4.460zł oraz na usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 8.400zł.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

b) zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, (załącznik nr 7)
  Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła powyższą uchwałę.
  Po przeprowadzeniu głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”. (załącznik nr 8)
 Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 4. Przyjęcie diagnozy szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE. (załącznik nr 9)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z powyższym dokumentem.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowy dokument.

Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z zawartych w 2015 roku umów zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (załącznik nr 10)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zreferował zbiorcze sprawozdanie z zawartych umów w w/w zakresie. Poinformował, że:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Składowskiej – Curie, ul. Szpitalna 1:
 • z tytułu zawartych umów najmu lokali, budynków i powierzchni osiągnął dochód w wysokości 42.502,77 zł., 
 • z tytułu dzierżawy budynków, gruntów i powierzchni osiągnął dochód w wysokości 90.273,66 zł., 
 • opłaty za noclegi stanowią przychód w wysokości 755,00 zł.
Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50:
 • z tytułu najmu pomieszczeń oraz dzierżawy i zbycia sprzętu medycznego osiągnął wynik finansowy w wysokości 221.942,46 zł. netto.
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4:
 • z tytułu najmu pomieszczenia oraz sprzętu medycznego osiągnął wynik finansowy w wysokości 1.600 zł.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższe sprawozdanie.

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 11) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej jako działki nr 526/4 o pow. 0,0098 ha i nr 621/4 o pow. 0,0086 ha (obręb 0012 Łyżwy, arkusz mapy 85), stanowiącej pas drogowy ulicy Łyżwy.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania wniosku.
 
W związku z informacją o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 12). Poinformował, że Dyrektor zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 20% wkładu własnego niniejszego projektu. Dodał, że minimalna wartość projektu to 10 000 zł., a wkład własny powinien wynosić min. 20%.
Zarząd Powiatu postanowił przenieść kwotę 2000 zł. z dz. 851 rozdz. 85195 § 4190 do dz. 852 rozdz. 85205 na zabezpieczenie wkładu własnego.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, (załącznik nr 13) w którym zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego do prac w Komisji do spraw  kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu postanowił wytypować do prac w w/w Komisji Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła zebranym informację Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 14) o miesięcznych kwotach przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat skarżyski dla n/w typów szkół:
¾    Liceum Ogólnokształcące – 501,65 zł.
¾    Technikum – 587,64 zł.
¾    Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 587,64 zł.
¾    Zasadnicza Szkoła Zawodowa pracownicy młodociani – 520,46 zł.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższe dotyczy szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki lub obowiązek szkolny.
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe kwoty jednogłośnie.

W związku z otrzymanym zaproszeniem do udziału w I Mistrzostwach Województwa w piłce nożnej Samorządowców, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że spośród pracowników Starostwa 12 osób wyraziło chęć udziału w w/w rozgrywkach, które odbędą się 21 maja br. w Jędrzejowie. W związku z powyższym przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 15) która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup koszulek dla zawodników, opłacenie wpisowego do turnieju w wysokości 1000 zł. oraz na zapewnienie transportu dla drużyny.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe. Środki związane z udziałem pracowników Starostwa w Mistrzostwach przeznaczone zostaną z budżetu Wydziału Promocji.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, (załącznik nr 16) który w związku z udziałem uczennic I LO w turnieju piłki siatkowej dziewcząt – finał wojewódzki zwrócił się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie busa, będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w/w finał turnieju odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodała, że termin wyjazdu został uzgodniony z Wicedyrektorem ZPE-W.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, (załącznik nr 17) który w związku z uczestnictwem reprezentacji dziewcząt i chłopców w finałowym turnieju Mistrzostw Województwa szkół ponadgimnazjalnych  w tenisie stołowym zwrócił się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie środka transportu dla 9 osób. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła,  że w/w mistrzostwa odbędą się 20 kwietnia 2016 r. w Kazimierzy Wielkiej. Dodała, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych wyraził zgodę na udostępnienie busa będącego na stanie Placówki.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora II LO.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, (załącznik nr 18) który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci oraz budynków znajdujących się na terenie szkoły. Dyrektor podał w piśmie, że przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta konieczna jest zgoda Zarządu. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora ZPE-W.

W związku z aplikowaniem przez dyrektorów szkół o środki unijne, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 19) w powyższej sprawie. Poinformowała, że zachodzi konieczność ustalenia stawek za wynajem  sal dydaktycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski. Wyjaśniła, że stawki zostały określone na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez szkoły. Pani Katarzyna Bilska dodała, że na podstawie analizy wyliczenia stawka przy aplikowaniu o środki unijne wynosi 60 zł. za godzinę.
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą stawkę.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej zawierające propozycję współfinansowania budowy ronda i 30 miejsc parkingowych u zbiegu ulic Żeromskiego i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że zainteresowany zaproponował, aby partycypacja w kosztach budowy ronda wyniosła 50% po stronie inwestorów i 50% po stronie Starostwa Powiatowego. Dodała również, że przewidywany koszt budowy to 900.000,00 zł., termin wykonania inwestycji przewidziany do końca października br., a rozliczenie budowy do 31 stycznia 2017 r. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu wyraził zainteresowanie przedmiotową propozycją. Jednakże z uwagi na ograniczone środki w budżecie istnieje możliwość współfinansowania inwestycji w wysokości
30 % po uzyskaniu zgody Rady Powiatu, płatność nastąpiłaby w 2017 roku. Jednocześnie Zarząd podkreślił, że dokumentacja inwestycyjna zostanie wykonana przez zainteresowanego.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 21) zawierające szacunkowy koszt zmiany projektu stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulicy Rejowskiej i Zielnej w Skarżysku-Kamiennej. Dodała, że dokument zawiera 2 propozycje wykonania powyższego i tak:
Propozycja Nr 1(zgodnie z ustaleniami komisji z dnia 02.12.2015 r.)
1.    Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ulicy Zielnej – szacunkowy koszt 5000,00 zł. – zadanie gminy Skarżysko-Kamienna.
2.    Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego  - koszt 3000,00 zł – zadanie Powiatu Skarżyskiego. W ramach oznakowania poziomego zostaną wykonane następujące znaki poziome:
¾  P – 10 (przejście dla pieszych) pow. 42 m2,
¾  P – 12 (linia bezwzględnego zatrzymania) pow. 10 m2,
¾  P – 16 (napis stop) pow. 6,2 m2,
¾  Symbol znaku B-20 umieszczonego na jezdni o średnicy 1,4 m – szt. 2
Propozycja Nr 2
Ustawienie znaków aktywnych o symbolu B-20 zasilanych za pomocą baterii słonecznych  - szt. 2 – szacunkowy koszt wynosi 15.000,00 zł.
W związku z powyższym, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zasugerował, czy zasadnym byłoby rozważenie możliwości zmiany reorganizacji ruchu na powyższym skrzyżowaniu.
Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do ponownej wizji lokalnej pod kątem zmiany reorganizacji ruchu na powyższym skrzyżowaniu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 22) w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej rozwiązania umowy najmu Nr 187/OR/2014 z dnia 27.02.2015 r., której przedmiotem są lokale użytkowe Nr 309 i 316 znajdujące się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że wniosek Naczelnika wynika z powstałej na koncie najemcy zaległości w opłatach za lokale. Poinformował, że w/w najemcy dwukrotnie został wyznaczony termin uregulowania zaległości. Dodał,  że z informacji Wydziału Finansowego wynika, że najemca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczenia zaległości i bieżących opłat za najem lokali. W ocenie Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
Zarząd Powiatu postanowił rozwiązać umowę najmu z powyższym najemcą bez wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd postanowił rozpocząć procedurę windykacyjną.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 23) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę operatora telefonii komórkowej. Dodał, że w chwili obecnej miesięczne koszty związane z telefonami komórkowymi wynoszą 1500-1800 zł., a koszty związane z telefonami stacjonarnymi w abonamencie wahają się w okolicach 1000 zł. miesięcznie. Poinformował, że firma, która złożyła ofertę zaproponowała obniżenie kosztów telefonów stacjonarnych w abonamencie o 200 zł. miesięcznie oraz zaproponowała przejęcie numerów telefonów komórkowych w jeden abonament w wysokości 230 zł. netto miesięcznie za wszystkie 15 numerów. Dodał również, że w momencie przejęcia wszystkich numerów spowoduje to obniżenie kosztów na poziomie 1200 zł. miesięcznie na telefonach komórkowych i 200 zł. miesięcznie na telefonach stacjonarnych.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę operatora telefonii komórkowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 24) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup, montaż i wdrożenie systemu zarządzania kluczami”. Dodał, że koszt zadania wyniesie 40 000 zł. brutto, a środki  zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz. 75020 par. 6050.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 25) dotyczące podjęcia decyzji odnośnie montażu klimatyzacji na ścianie południowo-wschodniej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20. Wyjaśnił, że po wizji budynku przeprowadzonej przez wykonawcę została przedstawiona oferta zawierająca trzy warianty sprzedaży i montażu klimatyzacji budynku z czego:
¾      wariant pierwszy to wersja z jednostkami w każdym z pokoi + agregat zewnętrzny na elewacji – koszt 45 110 zł, ( konieczne jest zamontowanie 17 agregatów zewnętrznych na elewacji budynku),
¾      wariant drugi to opcja łączenia trzech jednostek w jeden agregat – koszt  57 930 zł.,
¾      wariant trzeci to opcja z jednym dużym agregatem na dachu i 17 jednostkami
w pokojach – koszt ok. 75 000 zł.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze wariantu trzeciego. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika do przeprowadzenia rozeznania odnośnie możliwości podłączenia pozostałych pomieszczeń budynku  do agregatu w późniejszym terminie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo mieszkanki Suchedniowa (załącznik nr 26), która zwróciła się z prośbą o dofinansowanie do zakupu stroju triathlonowego. Poinformował, że zainteresowana weźmie udział w imprezie sportowej, która zostanie zorganizowana 3 lipca br. nad zalewem Rejowskim w ramach której odbędzie się  bieg na 5 km oraz w trasa kolarska licząca 20 km. Dodał, że w trakcie w/w imprezy zainteresowana będzie promować Powiat Skarżyski poprzez ekspozycję logo powiatu na stroju triathlonowym.
Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć z zainteresowaną porozumienie w sprawie promowania powiatu skarżyskiego na imprezach sportowych, w których będzie uczestniczyć. Środki na ten cel w wysokości 500 zł. zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz.75075 par. 4210.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  odczytał pismo Pana Pawła Strzeleckiego (załącznik nr 27), który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w organizacji wyścigu „Szlakiem walk mjr Hubala”, który odbędzie się w dniach 21-24.04.2016 r. w Skarżysku-Kamiennej, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie oraz Końskich. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższe przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do konkursu na wspieranie zadań publicznych z zakresu sportu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inicjatywa nie została zgłoszona do w/w konkursu oraz brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie. Uznając powyższe przedsięwzięcie za godne poparcia, Zarząd oferuje pomoc w organizacji wyścigu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym protokół uzgodnień (załącznik nr 28) w spawie zrzeczenia się przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej prawa użytkowania nieruchomości nr 88/22 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej, zabudowanej budynkami hydroforni wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą planów inwestycyjnych przedmiotowa nieruchomość nie będzie wykorzystywana przez ZOZ.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił upoważnić Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania dokumentów formalno-prawnych wraz z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną powyższej nieruchomości.

Ad pkt 7. Sprawy różne.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z pytaniem na jakim etapie są sprawy związane z likwidacją Szkoły w Suchedniowie.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem uzgodniony został harmonogram działań.  Po przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie cofnięcia darowizny wydane zostanie Zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za przejęcie majątku szkoły. Starosta dodał, że prace zostaną zakończone w miesiącu sierpniu br.
 
W związku z Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,  Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że został przygotowany wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ogłoszenie dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych. Wyjaśniła, że powyższe polega to na wysłaniu zaproszeń do negocjacji do kilku banków. Dodała, że termin składania ofert upływa 6 maja br., a otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania oraz upoważnił Starostę do podpisania stosownych dokumentów.
 
W związku z powództwem mieszkańca Skarżyska-Kamiennej skierowanym do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie odszkodowania za obrażenia ciała poniesione podczas upadku na chodniku przy ulicy Staffa w Skarżysku-Kamiennej, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o wskazanie osoby do reprezentowania w sądzie.
Zarząd Powiatu postanowił upoważnić Sekretarza Powiatu do przygotowania stosownego upoważnienia.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zapadło się boisko szkolne. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia badań geologicznych jego podłoża. Wyjaśniła, że koszt wykonania 5 odwiertów wynosi ok. 500 zł. Dodała, że w niedalekiej przyszłości koniecznym będzie wykonanie remontu boiska.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd odłożył podjęcie decyzji odnośnie remontu boiska do czasu uzyskania opinii po wykonaniu badań geologicznych.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że 21 kwietnia br. upływa termin składania ofert na przeprogramowanie istniejących sterowników sygnalizacji świetlnej umożliwiającej zmianę cyklu przejazdu pojazdów przy ulicy Piłsudskiego
w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
     Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
     Anna  Bugajska                                                                        Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników: 28
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 06.04.2016 r.,
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 02.03.2016 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 12.02.2016 r.,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających
z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 9 – diagnoza szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów
i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod katem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE,
Załącznik nr 10 –  sprawozdanie z zawartych w 2015 roku umów zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Załącznik nr 11 - wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.04.2016 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 08.04.2016 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 08.04.2016 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12.04.2016 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia  13.04.2016 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 06.04.2016 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 06.04.2016 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 07.04.2016 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13.04.2016 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 05.04.2016 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 11.04.2016 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 11.04.2016 r.,
Załącznik nr 24 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 11.04.2016 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 12.04.2016 r.,
Załącznik nr 26 – pismo mieszkanki Suchedniowa z dnia 13.04.2016 r.,
Załącznik nr 27 – pismo Pana Pawła Strzeleckiego,
Załącznik nr 28 – Protokół uzgodnień.

Protokół Nr 16 (551kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (9 maja 2016, 12:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494