Protokół Nr 15 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 kwietnia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest:
1.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w  sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
2.  Podjęcie decyzji w sprawie podpisania porozumień określających zasady uczestnictwa Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Szkół Technicznych w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym powyższą uchwałę. Poinformował, że celem głównym projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Dodał, że okres realizacji wynosi od 01.07.2016 r. do 31.01.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt 2. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania porozumień określających zasady uczestnictwa Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Szkół Technicznych w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła zebranym, że celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim. Dodała, że okres realizacji zaplanowany został od 1 stycznia 2016 r. do
30 września 2018 r.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania porozumień.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
        Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu
  
    Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
 
Załączników: 3
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)” wraz z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
Załącznik nr 3 - porozumienia

Protokół Nr 15 (425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 kwietnia 2016, 09:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470