Protokół Nr 14 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

Protokół Nr 14/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 6 kwietnia 2016 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu,
3.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  • pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.365zł na ubezpieczenie autobusu szkolnego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt. 2 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu,
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo najemców lokali 104 i 105 mieszczących się w budynku przy ulicy Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3). Poinformował, że wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o umożliwienie wykupu w/w lokali, które do tej pory są przez nich wynajmowane. Dodał, że ogólna powierzchnia wynajmowanych pokoi wynosi 41,80 m2.
Z uwagi na fakt, iż lokale znajdujące się w powyższym budynku nie są przeznaczone na sprzedaż, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawców zawartą
w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym diagnozy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 4) w zakresie  edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE.
Zarząd Powiatu przyjął opracowane przez placówki diagnozy.

Ad. pkt. 3 Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił zebranych o bieżące monitorowanie planu pracy Zarządu Powiatu, w którym zostały uzgodnione zadania do realizacji  oraz przypomniał o terminowym złożeniu oświadczenia majątkowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zgromadzonych, że wyraził zgodę na nieodpłatne udostepnienie Sali Herbowej Starostwa Powiatowego oraz zbiórkę pieniężną w związku z organizacją akcji o nazwie „Dzień Dawcy Szpiku”. Poinformował, że akcja planowana jest na dzień 6 maja br. w godzinach 800-1700. Wyjaśnił, że środki zebrane ze zbiórki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów rejestracji potencjalnych dawców, którzy tego dnia dokonają rejestracji. Dodał, że akcja przeprowadzona zostanie przez Fundację DKMS. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do pomocy w organizacji powyższej inicjatywy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że wzorem lat ubiegłych została zawarta umowa z Fundacją Ronalda Mcdonalda na przeprowadzenie badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat z powiatu skarżyskiego. Dodał, że badania będą przeprowadzone w dniach 12,13,14 maja 2016 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
  Anna Bugajska                                                                      Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
Załączników:5
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – pismo najemców lokali 104 i 105,
Załącznik nr 4 – diagnoza ZSE i ZST,
Załącznik nr 5 – pismo Koordynatora ds. Rekrutacji Dawców.

Protokół Nr 14 (448kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 kwietnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 kwietnia 2016, 08:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432