Protokół Nr 12 z dnia 23 marca 2016 roku


Protokół Nr 12/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały
Nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli 2012-2015 rok,
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku. (załącznik nr 2)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt powyższej uchwały. Wyjaśnił, że w dniu 15.03.2016 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego pismo informujące o zamiarze likwidacji apteki ogólnodostępnej  mieszczącej się przy ulicy Zielnej 12  w Skarżysku-Kamiennej i zaprzestaniem pełnienia dyżurów nocnych z dniem 1 maja br. Dodał, że w związku z powyższym konieczna jest aktualizacja załączników Nr 1 i Nr 2 do powyższej, w celu zapewnienia ciągłości dostępu do świadczeń farmaceutycznych udzielanych w porze nocnej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31. (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – Pana Mariusza Kawę oraz poprosił o przedstawienie koncepcji funkcjonowania i kierowania Ośrodkiem. Dyrektor SOSW Nr 2 poinformował, że głównym założeniem sprzed 5 lat było utworzenie przedszkola, co udało się zrealizować. Ośrodek w swoich strukturach posiada 3 grupy przedszkolne. Kolejnym celem wyznaczonym przez Dyrektora było podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących w ośrodku, które w chwili obecnej są na najwyższym poziomie, a placówka polecana jest m.in. przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dyrektor wyjaśnił, że celem, który wyznaczył sobie na kolejną kadencję jest przede wszystkim utrzymanie ośrodka na dotychczasowym poziomie pomimo tak licznej konkurencji. Modernizacja budynku oraz terenu wokół to kolejny, wyznaczony cel przez Dyrektora. Ponadto utworzenie klasy dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej. Dyrektor wskazał, że w tej sprawie głównym czynnikiem decydującym o realizacji tego założenia są rodzice.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób Dyrektor planuje ograniczyć koszty w internacie, w związku z pobytem dzieci w weekendy?
Dyrektor wyjaśnił, że placówka się wyróżnia dzięki możliwości pozostawiania dzieci w weekendy, gdyż większość dzieci jest spoza powiatu, często jest to odległość nawet 100 km. Jednakże mając na uwadze związane z tym wysokie koszty, jakie musi ponosić Ośrodek planuje wystąpić do Zarządu z prośbą o zgodę na utworzenie 1 grupy weekendowej z dodatkową pomocą nauczyciela lub 2 grup weekendowych z zaznaczeniem, że 3 weekend miesiąca jest wolny. Dyrektor wyjaśnił, że jest to rozwiązanie, które pozwoli zejść z kosztów o około 1/4. Dodał, że aktualnie funkcjonują 2 grupy, a było ich 6. Ponadto, rodzice nowo przyjętych dzieci informowani są o tym, że dzieci pozostają w placówce do piątku.
Pani Katarzyna Bilska zapytała, czy Dyrektor planuje kontynuację współpracy ze Stowarzyszeniem PRAXIS?
Dyrektor  wyjaśnił, że głównym założeniem Stowarzyszenia jest wsparcie Ośrodka i dzieci. Dodał, że osobiście pomaga prowadzić księgowość w Stowarzyszeniu. Dyrektor poinformował, że współpraca ze Stowarzyszeniem układa się bardzo dobrze i ma nadzieję na dalszą owocną współpracę.
W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska zapytała, czy istnieje możliwość, aby Stowarzyszenie aplikowało o środki na działalność punktu konsultacyjnego, w którym pracują osoby, które zatrudnione są na podstawie Kodeksu Pracy?
Dyrektor wyjaśnił, że podejmie w tej sprawie kroki. Wskazał, że takie rozwiązanie jest tymczasowe, jednak pozwoli w jakimś stopniu odciążyć budżet.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok. (załącznik nr 4)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok zmieniany był 37 razy przez Zarząd Powiatu oraz 11 razy przez Radę Powiatu. Wykonanie budżetu wyniosło:
-        dochody -   88.433.703,82zł – 100,84% planu
-        wydatki -  87.319.653,17zł – 98,51% planu
-        nadwyżka – 1.114.050,65zł przy planowanym deficycie 945.000zł
-        przychody  - 1.600.485,56zł
Skarbnik wskazała, że budżet zamknął się nadwyżką, co zdarzyło się po raz pierwszy od 2007 roku. Dług Powiatu na koniec 2015 roku nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, bowiem powiat nie zaciągał żadnych nowych zobowiązań kredytowych a spłaty rat kredytu zostały odroczone do 2017 roku. Zadłużenie wynosi 43.646.533zł i wynika z zaciągnięcia kredytów w latach 2010-2013. Do spłaty pozostały cztery kredyty w trzech bankach: Pekao SA, PKO BP – dwa kredyty oraz w Banku Ochrony Środowiska. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 83.661.687,41zł tj 100,76% planu, a dochody majątkowe w kwocie 4.772.016,41zł tj 102,37% planu i składają się z następujących źródeł:
1.   Dochody własne wykonane w 108,64% w wysokości 8.227.069,36zł.
Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP, zwrot podatku VAT). Są to też dochody z najmu, ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane  w terminie na wydatki niewygasające w poprzednim roku budżetowym.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 12.926.836,60zł co stanowi 101,06% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych
3.      Subwencja ogólna wykonana w kwocie  48.603.832zł tj. 100% planu, a która składa się z:
-        części oświatowej – 39.955.816zł
-        części wyrównawczej – 7.237.291zł
-        części równoważącej - 1.033.899zł
-        uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most na ul.Staszica
w Bliżynie 362.051zł oraz na uzupełnienie dochodów bieżących 14.775zł  Skarbnik wyjaśniła, że należy zauważyć zagrożenie w finansowaniu placówek oświatowych,  w związku z tym, że wskutek zmniejszania się liczby uczniów zmniejsza się część oświatowa subwencji. Spadek w stosunku do poprzedniego roku wynosi 1.711.035zł
4. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu czyli 664.800zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku.
5. Dotacje - ich wykonanie za 2015 rok wynosi 16.356.304,16zł co stanowi 99,23% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 13.535.009,73zł:
-   na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń, na realizację projektu „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie”.   
-  na zadania inwestycyjne: zakup sprężarki do napełniania  butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza, zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „ bus”, zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego o masie całkowitej do 3,5 tony, zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów
w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek, zakup platformy ratowniczej, zakup skimera kanałowego, zakup mobilnych kamer internetowych z oprzyrządowaniem i oznakowaniem, na realizację zadania Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej
Wpłynęła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.265.729zł z przeznaczeniem na rozbudowę ul.Staffa w Majkowie.  Powiat otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zł: 20.000 na  demontaż pojazdów usuniętych z dróg oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 1.505.565,43zł. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej. Poza tym przeznaczone były na zadania inwestycyjne. Z Gminy Skarżysko Kościelne uzyskaliśmy 550.000zł a z Powiatu Starachowickiego 332.414,29zł na rozbudowę ul.Staffa w Majkowie, z Gminy Bliżyn – 20.000zł na rozbudowę obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu ulicy Staszica w Bliżynie,  z Gminy Łączna – 375.000zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa.
6.  Środki z Unii Europejskiej, które wyniosły 1.654.861,70zł co stanowi 104,76% planu. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie. Środki dotyczyły projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki (206.376,31zł), programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (26.625,84zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (19.285,56zł), programu ERASMUS (975.063,11zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (427.510,88zł) na projekty e-świętokrzyskie i termomodernizacje. Skarbnik wyjaśniła, że ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest niższe o 5.049.849,44zł. Spowodowane jest to przede wszystkim niższymi wpływami z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 2.646.713,02zł, niższą subwencją ogólną o 1.723.257zł i niższą dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 545.217zł. Niższe są również dotacje z budżetu państwa o 1.303.502,99zł i od innych jednostek samorządu terytorialnego o 458.051,41zł. Natomiast na wyższym poziomie zrealizowano dochody własne i udziały w podatkach dochodowych. Dochody własne o 1.145.189,97zł, a udziały o 628.002,01zł. Odnośnie wydatków bieżących poinformowała, że zostały one wykonane w kwocie 79.803.961,81zł, niższej niż   w poprzednim roku o 1.012.512,04zł i zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
-  Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.044.605,13zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 1.725.177,50zł. Pozostałe dotacje to dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki, usuwanie azbestu w Gminie Bliżyn i Suchedniów.
-   Wydatki na programy unijne – 1.143.984,25zł to wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów w ramach programu Erasmus. Były one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.766.838,58zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.862.461,75zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 292.918,42zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 258.557,52zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-        Obsługa długu – 1.234.063,41zł to odsetki od zaciągniętych kredytów
-     Wydatki statutowe – 16.577.972,84zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
·         zakup materiałów i wyposażenia – 1.967.477,12zł
·         koszty energii – 2.041.889,59zł,
·         usługi remontowe – 859.905,32zł,
·         odpis na ZFŚS – 2.327.988,65zł
·       opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 1.935.953,32zł
·         zakup usług pozostałych – 1.716.992,10zł
·         na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 4.096.004zł
-        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.036.497,60zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego prawie 63% to wynagrodzenia w oświacie.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 7.515.691,36zł. Są to:
-        Inwestycje drogowe – 6.408.385,34zł to przede wszystkim rozbudowa  ul. Staffa w Majkowie,  przebudowa ul.Książęcej w Skarżysku-Kamiennej, rozbudowa mostu na ul.Staszica w Bliżynie, przebudowa drogi w miejscowości Występa w gminie Łączna, odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod przebudowę ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej,
-        Projekty e-świętokrzyskie – 203.718,43zł
-        Samochody i sprzęt dla straży pożarnej –284.137,76zł
-        dofinansowanie samochodu dla policji – 36.000zł
-        zakup serwera – 13.992,98zł
-        zakup i montaż kamer mobilnych w ramach programu Razem bezpieczniej – 60.000zł
-        dotacje dla szpitala i OLK – 295.000zł
-        zakup pralnic dla Domu Pomocy Społecznej -  43.419zł
-        dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej „Tęcza” na zakup samochodu – 30.000zł
-        dotacja dla parafii w Mroczkowie na renowację kościółka św.Rocha – 30.000zł
-      zwrot dotacji otrzymanej na realizację zadania „Budowa ul.3-go Maja w Skarzysku-Kamiennej” w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowalne – 111.037,85zł
Powiat uzyskał nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Nadwyżka ta wynosi 5.458.211,16zł, a bez uwzględnienia „wolnych środków” 3.857.725,60zł. Kończąc swoją wypowiedź Skarbnik podkreśliła, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli 2012-2015 rok (załącznik nr 5)
Starosta – Jerzy Żmijewski przedstawił powyższe sprawozdanie.
Po zapoznaniu się z dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych – Panią Jolantę Nowicką i poprosił o przedstawienie sprawy.
Pani Jolanta Nowicka poinformowała, że w związku z awariami i notorycznymi problemami technicznymi instalacji węzła cieplnego w szkole ponownie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przejęcie węzła cieplnego przez firmę Celsium Sp. z o.o. Wyjaśniła, że przejęcie węzła przez w/w firmę polegałoby na dostawie oraz montażu nowego węzła, wykonanego i wyposażonego według aktualnych, nowoczesnych standardów. Nowy węzeł pozostający własnością firmy Celsium, poddawany byłby okresowym przeglądom, remontom i konserwacjom, które nie obciążałyby budżetu szkoły. Dyrektor dodała, że koszt instalacji nowego węzła wraz z robocizną to około 90 tys. zł., i zostałby  rozłożony i wliczony do miesięcznych obciążeń szkoły. Okres podpisania umowy z Celsium wynosić będzie 5 lat. Ponadto, Dyrektor wyjaśniła, że węzeł posiadałby niezależne od budynku szkoły zasilanie elektryczne (z własnym licznikiem energii elektrycznej, za które płaci Celsium), co zmniejszyłoby opłaty ponoszone przez szkołę za prąd. Następnie przedstawiła zebranym symulację stałych opłat za ciepło wg nowej grupy taryfowej SB (aktualna taryfa SA), z której wynika, że po zainstalowaniu nowego węzła cieplnego opłaty miesięczne mogą wynosić około 900 zł. więcej w stosunku do bieżących opłat (po zmniejszeniu mocy zamówionej mocy zamówionej z 232 kW do 210 kW). Dodała, że w późniejszym czasie opłaty mogą zostać jeszcze zmniejszone, gdyż po zamontowaniu nowoczesnego węzła będzie mniejsze zużycie czynnika grzewczego (opłata zmienna), wynikające z wykorzystywania automatyki pogodowej i możliwości sterowania węzłem, co zmniejszy miesięczne stawki opłat. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Z uwagi na zły stan techniczny starego węzła cieplnego, obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZSE.
W świetle powyższego,  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora ZSE. Ponadto, Zarząd zobowiązał Dyrektora do sporządzenia umowy z firmą Celsium uwzględniającą zapis, że stary węzeł cieplny pozostanie własnością szkoły. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do zmniejszenia zgłoszonego zapotrzebowania na moc zamówioną.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 7) zawierające propozycję zawarcia umowy z firmą zewnętrzną świadczącą usługi polegające na monitorowaniu sygnałów alarmowych i napadowych oraz wysyłaniu patrolu celem sprawdzenia obiektu i terenu przyległego. Cena usługi wyniesie 87 zł. brutto miesięcznie za jeden budynek. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że do tego należy doliczyć jednorazową usługę dostosowania naszego systemu do korelacji z systemem firmy zewnętrznej w wysokości około 1000-1500 zł. Starosta poinformował zebranych, że w chwili obecnej zatrudnione są 4 osoby do obserwacji monitoringu od godziny 1600 do 800 w dni powszednie oraz 24 godziny na dobę w soboty, niedziele oraz święta. Koszt zatrudnienia w/w osób wynosi 140 tys. zł. rocznie. Ponadto, Naczelnik zasugerował w piśmie aby do wydawania kluczy pracownikom zastosować automat safekey, którego koszt wynosi 38 745 zł. Starosta wyjaśnił, że zastosowanie przedstawionego rozwiązania przyniesie oszczędności  w wysokości około 137 tys. zł. rocznie. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu  podjął decyzję o zmianie sposobu dozorowania budynku polegającą na skorzystaniu z usług firmy zewnętrznej. Jednocześnie wyrażono zgodę na zakup automatu do wydawania kluczy safekey oraz zobowiązano Skarbnika do wygospodarowania niezbędnych środków finansowych. W związku z powyższym Starosta poinformował, że wydane zostanie nowe Zarządzenie Starosty w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, w którym zlikwidowane zostaną etaty dozorców.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił apel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 8) w sprawie sytuacji płacowej pracowników bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Starosta wyjaśnił, że Marszałek  zwrócił się z prośbą o dokonanie oceny sytuacji w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej w Skarżysku-Kamiennej na rzecz Parafii Polsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej. Przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu, Zarząd wyraził zgodę na zastosowanie bonifikaty w wysokości do 80 % ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny. Poinformował, że w chwili obecnej wpłynęło ponowne pismo Proboszcza w/w Parafii (załącznik nr 9) zawierające prośbę o zastosowanie bonifikaty w wysokości 99%.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Proboszcza i podtrzymał swoją decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie bonifikaty w wysokości do 80%. Jednocześnie Zarząd podkreślił, że w przypadku braku akceptacji Proboszcza na decyzję Zarządu przygotowany zostanie projekt umowy dzierżawy powyższej nieruchomości.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  zapoznała zebranych z zasadami przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017, przygotowanymi przez Wydział Edukacji. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Po zapoznaniu się z powyższym dokumentem, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu w ramach Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wyjaśniła, że poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych, a przewidywany budżet projektu to kwota 50000 zł. Dodała, że w ramach projektu zostaną zorganizowane dwa konkursy fotograficzne. Jeden z nich będzie skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a drugi do pasjonatów fotografii. Tematyką konkursów będzie ekologia i przyroda znajdująca się na terenie powiatu skarżyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o pomoc w zorganizowaniu zaplecza sportowo – rekreacyjnego, tj. kompleksu boisk szkolnych oraz placu zabaw i miejsc rekreacji dla niepełnosprawnych uczniów placówki. Dyrektor podał w piśmie, że podjęte zostały kroki zmierzające do pozyskania środków na ewentualny wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia.  Wyjaśniła, że w tej sprawie prowadzone już były  rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz Dyrektorem ZPE-W jednakże Dyrektor nie podał w piśmie żadnych konkretnych informacji.
Zarząd Powiatu uznał za zasadne starania Dyrektora w przedmiotowej sprawie i będzie wspierał jego działania w tym kierunku. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora ZPE-W do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących aplikowania o środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
W związku z organizacją Mistrzostw Powiatu Skarżyskiego w Badmintonie w kategorii młodzików, żaków i dzieci organizowanych w dniu 20 kwietnia br. w Suchedniowie, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Sekcji Badmintona MKS „ORLICZ”, (załącznik nr 13) w którym zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe powyższej imprezy.
Z uwagi na wprowadzony system konkursowy dający możliwość podmiotom zewnętrznym aplikowania o środki, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie finansowe, gdyż powyższe przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do konkursu.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła przygotowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych kosztorys (załącznik nr 14) wraz z koncepcją zagospodarowania rond u zbiegu ulic Metalowców/Paryska za łączna kwotę 24628,00 zł.
+ 8% VAT oraz Piękna/3-go Maja za łączną kwotę 13104,00 zł netto + 8% VAT. Wyjaśniła, że w ramach zagospodarowania zostanie wykonane m.in.:
¾    chemiczna likwidacja chwastów
¾    mechaniczne zdjęcie warstwy ok. 10 cm ziemi z odwozem z całej powierzchni rond,
¾    nawiezienie mieszanki ziemi urodzajnej z ręcznym wyprofilowaniem terenu – warstwa ok. 12 cm,
¾    wyznaczenie miejsc nasadzeń. Oddzielnie nasadzeń od trawnika taśmą z blachy,
¾    zakup i sadzenie roślin ok. 660 szt.,
¾    rozłożenie włókniny i ściółkowanie nasadzeń korą i jasnym kruszywem,
¾    wykonanie trawnika siewem
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie powyższych prac. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z Zarządu Dróg Powiatowych.

Ad. pkt 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
       Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska ……………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spacerowa 31,
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok,
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli 2012-2015 rok,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 23.02.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 22.03.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Ks. Proboszcza Parafii Polskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej z dnia 21.03.2016.,
Załącznik nr 10 – zasady przygotowywania arkuszy organizacyjnych,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22.03.2016.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 14.03.2016.,
Załącznik nr 13 – pismo Kierownika Sekcji Badmintona MKS „ORLICZ” z dnia 21.03.2016.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22.03.2016.

Protokół Nr 12 (528kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (23 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (13 kwietnia 2016, 08:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560