Protokół Nr 13 z dnia 30 marca 2016 roku

Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  •   decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016r w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2016 rok. W stosunku do projektu ustawy budżetowej zmniejszyła się dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej  o 16.326zł.
  • decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.27.2016 z dnia 18 marca 2016r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 1.538zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.33.2016 z dnia 21 marca 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 11.844zł na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  • decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.35.2016 z dnia 23 marca 2016r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 446.069zł na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach programu „Rodzina 500 plus” 
  • pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22 marca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 527zł na podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników 
  • pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 marca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.000zł na sprzątanie ulic 
  • pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 marca 2016r w sprawie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na podatek od nieruchomości 2.178zł i na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich – 2.797zł. 
  • konieczności zabezpieczenia kwoty 1.000zł na koszty postępowań sądowych związanych z windykacją należności powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę. 

b) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
c) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
d) uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowych uchwał. Wyjaśniła, że wysokość opłat za posiłki dla dzieci i młodzieży ustala dyrektor placówki na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku, natomiast koszt posiłku dla pracowników pedagogicznych został ustalony na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich odrębnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i  Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załączniki w Wydziale GG).
1.   sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00001461/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 191/3 o powierzchni 0,2985 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 191/7 o powierzchni 0,0021 ha i nr 191/8powierzchni 0,2964 ha,
2.   odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001461/8 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 191/7 o powierzchni 0,0021 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
3.  sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00001296/0 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 191/2 o powierzchni 0,3051 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 191/9 o powierzchni 0,0021 ha i nr 191/10 powierzchni 0,3030 ha,
4.  odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00001296/0 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 191/9 o powierzchni 0,0021 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych
w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd,
5. sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00000921/4 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 191/1 o powierzchni 0,3117 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 191/11 o powierzchni 0,0021 ha i nr 191/12 o powierzchni 0,3096 ha,
6. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00000921/4 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 191/11 o powierzchni 0,0021 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Starosta dodał, że podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495Tul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym. (załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Ks. Mariana Czajkowskiego (załącznik nr 7) z parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zawierające prośbę o pomoc finansową w wysokości 30 000 zł. na remont zabytkowego kościoła w Skarżysku Kościelnym.
Zarząd Powiatu poinformował, że wniosek w przedmiotowej sprawie powinien zostać złożony na zasadach określonych w Uchwale Nr 369/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W związku z powyższym powyższe pismo nie zostało rozpatrzone przez Zarząd.
 
W związku z Uchwałą Nr 3/2016  Rady Społecznej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora MOMP, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Głównej Księgowej MOMP (załącznik nr 8) w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji do czasu zatwierdzenia przez Radę Powiatu Skarżyskiego rocznego sprawozdania finansowego MOMP za 2015 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo zawierające protest pracowników Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy (załącznik nr 9) dotyczący dalszego funkcjonowania jednostki. Wyjaśnił, że pracownicy MOMP nie zgadzają się na proponowany w programie restrukturyzacyjnym opracowanym dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej kierunek połączenia trzech jednostek medycznych, w tym reprezentowanej przez nich jednostki. Wicestarosta wyjaśnił, że kwestie dotyczące łączenia jednostek regulować będzie projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Opracowania programu restrukturyzacyjnego wraz z diagnozą ekonomiczno-organizacyjną Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej”, który będzie uwzględniał stanowiska przedstawione zarówno przez pracowników MOMP, jak i OLK SP ZOZ. Projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję rady powiatu skarżyskiego, która odbędzie się w kwietniu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) zawierające prośbę o bezpłatne udostępnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dla 13 osób na wyjazd do Opatowa celem wzięcia udziału w „Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców Szkół Ponadgimnazialnych”. Dyrektor podał w piśmie, że termin wyjazdu uzgodniony został z Dyrektorem ZPE-W.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Skarbnik – Pani Bogusława powróciła do sprawy byłego pracownika Starostwa, omawianej na posiedzeniu w dniu 2 marca br. dotyczącej umorzenia należności w łącznej wysokości 4 194,71 zł., które w wyniku pomyłki niesłusznie zostały wypłacone byłemu Skarbnikowi Powiatu. Przypomniała, że decyzją Zarządu postanowiono zaproponować umorzenie środków w wysokości 2 449,97 zł. pod warunkiem, że do kwoty 1 744,74 zł. nie będzie wnosiła już roszczeń, a kwota zaliczona zostanie na poczet zobowiązania. Dodała, że na zajęcie stanowiska w tej sprawie zainteresowana miała 7 dni. Skarbnik wyjaśniła, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie środki w wysokości 1 744,74 zaliczone na poczet zobowiązania, a pochodzące z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w/w pracownika zostaną mu zwrócone, a sprawa przekazana zostanie do windykacji.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                           Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………

Załączników:10
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załączniki nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 -  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Ks. Mariana Czajkowskiego z dnia 22.02.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Głównej Księgowej MOMP z dnia 22.03.2016.,
Załącznik nr 9 – protest pracowników MOMP z dnia 23.03.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 23.03.2016 r.

Protokol_Nr_13 (479kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 kwietnia 2016, 15:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527