Protokół Nr 11 z dnia 17 marca 2016 roku


Protokół Nr 11/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jacek Bieda                                               - Dyrektor ZPR-W

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
b)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
c)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
d)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
e)  emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
f)  określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)  opiniowania i uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
c) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Klonów na obszarze gminy Łączna,
d) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,
e) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna.
3.  Prezentacja kompetencji kluczowych Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
6. Przyjęcie informacji o zakończeniu przez firmę AMG Finanse prac nad programem restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a
) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Ksiądz Krzysztof Pikulski Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. matki Boskiej Bolesnej w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o bezprzetargową sprzedaż z uwzględnieniem bonifikaty, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem służącym do sprawowania kultu religijnego obejmującej działkę nr 6/14 , obręb 9 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cmentarnej w celu kontynuacji działalności sakralnej. Wyjaśnił, że działka wraz z budynkiem jest użytkowana przez Parafię Polskokatolicką w Skarżysku-Kamiennej jako kaplica od 21 kwietnia 1965roku na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skarżysku-Kamiennej a Kurią Biskupią Diecezji Krakowskiej Kościoła Polskokatolickiego. Z dniem 04.12.2015r nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu Skarżyskiego, co zostało potwierdzone zawarciem aktu notarialnego Rep. A 7065/2015. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2. pkt 10 oraz art 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 1774) istnieje możliwość zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3, na podstawie uchwały Rady Powiatu, gdy nieruchomość jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej. Starosta dodał, że zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 7 marca 2016r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej Nr 6/14 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cmentarnej została określona na kwotę 47 100,00 ( słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy sto złotych 00/100).W związku z powyższym, proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości do 80 % od wartości nieruchomości. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT. Ponadto koszty geodezyjno-prawne, wyceny oraz koszty notarialne związane ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości poniesie nabywca nieruchomości.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwi zrealizowanie wniosków dotychczasowych najemców, którzy wystąpili o przedłużenie umów już wcześniej obowiązujących.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższą uchwałę.
c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany wynikają z:
1)   pism Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki z dnia 25 lutego 2016r i 14 marca 2016r – w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie powstałych po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu na promocję powiatu, szkolenie pracowników z zakresu zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zakup nagród w konkursach kulturalnych
2)   z przeniesienia zadania inwestycyjnego rocznego zakup działki w wysokości 110.000zł do zadań wieloletnich jako wkład własny w 2016r do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę lądowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny". Łączny wkład Powiatu w ten projekt zaplanowany został w wysokości 260.000zł. Kwota 150.000zł zaplanowana została w 2017r i pochodzi ze zmniejszenia nakładów na projekcie „Rewitalizacja obszarów zdegradownych w dzielnicy Dolna Kamienna”. Współfinansowanie projektu przez powiat umożliwi pozyskanie dodatkowych punktów podczas starania się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3)  z uaktualnienia załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” zgodnie ze zmianami dokonanymi
w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie sprawozdań rocznych powiatu za 2015r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął  uchwałę w powyższej sprawie.
 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1)  z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Wkład własny do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę lądowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny" o łącznych nakładach i limicie wydatków – 260.000zł. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 110.000 zł, został przeniesiony z zadań inwestycyjnych rocznych, bowiem zakup działki koniecznej do realizacji inwestycji może być potraktowany jako wkład własny. W 2017 roku limit wydatków wynosi 150.000zł i pochodzi ze zmniejszenia nakładów na projekcie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”. Współfinansowanie projektu przez powiat umożliwi pozyskanie dodatkowych punktów podczas starania się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2)    z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń drukujących” o okresie realizacji od 2016r do 2018r o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 31.700zł. Pozwoli to na podpisanie umowy dwuletniej, bardziej korzystnej niż umowa roczna,
3)   z wprowadzenia faktycznego wykonania w przedsięwzięciach i w złączniku wieloletnia prognoza finansowana na podstawie rocznych sprawozdań Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok,
4)     ze zmiany rozchodów z tytułu wykupu obligacji w celu dostosowania do harmonogramu określonego w projekcie uchwały o emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego,
5)      ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 65.000zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników biblioteki pedagogicznej w wysokości 50.000zł oraz dotacji z Gminy Bliżyn w kwocie 15.000zł na dowóz uczestników z terenu gminy do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
e) emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 6)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że analiza wykonania budżetu za rok 2014 i 2015 oraz prognozy dochodów i wydatków na lata następne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035, a w szczególności spłat rat kredytów wraz z kosztami obsługi zadłużenia skłaniają do wniosku, że emisja obligacji przez Powiat Skarżyski w celu restrukturyzacji zadłużenia pozwoli zachować relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania wobec banków wymienionych w uchwale nie mogą zostać zrestrukturyzowane, poprzez przesunięcie ostatecznego terminu spłaty, bowiem w zawartych umowach kredytowych nie przewidziano możliwości wydłużenia terminu spłaty kapitału, a zmiana umowy nie jest możliwa z uwagi na okoliczność wyboru banku w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która nie dopuszcza istotnych zmian w zawartych umowach. Powiat posiada cztery kredyty w łącznej kwocie 43.646.533zł w trzech bankach. Niezbędnej restrukturyzacji wymagają dwa kredyty, których termin zakończenia spłat przypada na 2020rok i 2025 rok. Najkorzystniejszym dla Powiatu Skarżyskiego sposobem restrukturyzacji zadłużenia jest emisja obligacji, przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewnią bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej. Niniejsza uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Kwota uzyskana z emisji obligacji nie wpłynie na rachunek Powiatu, gdyż agent emisji dokona wpłaty bezpośrednio na konta banków, w których Powiat wcześniej zaciągnął kredyty. Wobec takiego stanu środki z tytułu emisji obligacji nie będą przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, podobnie jak spłata zadłużenia środkami z ich emisji nie będzie rozchodem i nie znajdą odzwierciedlenia w budżecie Powiatu na 2016r. Kwota zadłużenia nie ulegnie zmianie. Emisja obligacji nie zwiększy długu powiatu, gdyż jest jedynie operacją na nim, nastąpi zmiana wierzyciela. Będzie to zatem pozabilansowa konsolidacja długu Powiatu Skarżyskiego. Niniejsza uchwała w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji
m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa. Emisja obligacji powiatowych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania powiatu.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu przyjął przedmiotową uchwałę.
 
f) określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (załącznik nr 7)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że z informacji przekazanej przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że wysokość przyznanych powiatowi skarżyskiemu środków określonych algorytmem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2016 wynosi 2.077,802 zł, w tym 1.199,700 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu. Pozostała kwota w wysokości 878.102 zł po uzgodnieniu z dyrektorami PUP i PCPR w Skarżysku-Kamiennej została rozdysponowana na inne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. PUP zgłosił zapotrzebowanie na kwotę w wysokości 77.802,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Priorytetem będzie finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015.149.). Z myślą o stażach zawodowych dla osób niepełnosprawnych PUP przeznaczył całą zadeklarowaną kwotę. Na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W zakresie rehabilitacji społecznej największą pulę środków finansowych proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. W tym zakresie potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu są najpilniejsze. Na to zadanie przeznacza się kwotę 400.000,00 zł. Drugim ważnym zadaniem będzie dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, mających na celu przywrócenie utraconej sprawności. Tu została zaplanowana kwota dofinansowania w wysokości 284.800,00 zł. Ponadto przy podziale środków uwzględniono niezwykle istotne dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły skorzystać z pomocy finansowej na budowę podjazdów, platform czy dostosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na dofinansowanie tego zadania przeznacza się 100.000,00 zł. W podziale środków finansowych przewidziano również wspieranie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Na to zadanie zaplanowano kwotę 15.500,00 zł.  Wicestarosta wyjaśnił, że Rada Powiatu Skarżyskiego w celu efektywnego wykorzystywania środków PFRON upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania w ciągu roku budżetowego przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w taki sposób aby nie powodowało to zmian w ustalonym algorytmie środków przyznanych na realizację zadań ustalonych dla Powiatu Skarżyskiego w 2016 r. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż w ciągu roku zachodzi potrzeba dokonywania zmian
w podziale środków. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)   porozumienia z dnia 3 marca 2016r z Gminą Bliżyn na dofinansowanie przez gminę dowozu uczestników w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 15.000zł.,
2)   pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 8 marca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na szkolenia pracowników z zakresu nowej normy ISO,
3)   pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 14 marca 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.224zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu ERASMUS.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)     opiniowania i uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna (załącznik nr 9)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że w związku z zawiadomieniem Wójta Gminy Łączna dotyczącym ponownego opiniowania i uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna do wydziałów merytorycznych Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych skierowana została karta uzgodnień w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że Zarząd Dróg zgłosił uwagę, która została uwzględniona w przedmiotowej uchwale.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
c) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Klonów na obszarze gminy Łączna (załącznik nr 10)
d) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna (załącznik nr 11)
e) opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna (załącznik nr 12)

Uchwały w powyższych sprawach omówiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że w związku z zawiadomieniami Wójta Gminy Łączna w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszarów, do wydziałów merytorycznych Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych skierowane zostały karty uzgodnień w przedmiotowych sprawach. Wyjaśniła, że jedynie Zarząd Dróg Powiatowych do każdej sprawy zgłosił uwagę, aby w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z zapewnieniem odprowadzenia wód opadowych do naturalnych zbiorników (rzeki, rowy melioracyjne). Pani Anna Leżańska poinformowała, że powyższa uwaga została uwzględniona w w/w uchwałach.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawione uchwały, głosując nad każdą z nich odrębnie.

Ad. pkt 3. Prezentacja kompetencji kluczowych Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – Pana Jacka Biedę oraz poprosił o przedstawienie prezentacji. Dyrektor ZPR-W poinformował zebranych, że podjęte zostały działania mające na celu aplikowanie do projektu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wyjaśnił, że projekt dotyczy podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W Placówce funkcjonują 2 szkoły zawodowe (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy), które kształcą w zawodzie kucharz. W związku z zamiarem przystąpienia do projektu, wśród uczniów szkół zawodowych, nauczycieli i wychowawców przeprowadzona została ankieta. Następnie dokonano diagnozy pod kątem potrzeb dotyczących wsparcia rozszerzania kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. W oparciu o wyniki ankiety przygotowany został dokument zawierający identyfikację i analizę potrzeb edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, stanowiący załącznik do protokołu. Dyrektor dodał, że udział w projekcie da możliwość pozyskania środków finansowych na system szkoleń uczniów i nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego oraz na doposażenie pracowni dydaktycznych dla zawodu kucharz. W związku z powyższym, zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie przedmiotowego dokumentu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że jednym z wymogów projektu jest organizacja staży. W związku z powyższym zapytała, gdzie będą one organizowane?
Dyrektor wyjaśnił, że w Placówce zorganizowane zostaną staże dla uczniów ZPR-W oraz uczniów dwóch Placówek z Kielc i Podzamcza. W placówce odbędą się staże na zasadzie szkolenia, natomiast zajęcia praktyczne w instytucjach gastronomicznych na terenie Skarżyska-Kamiennej. Dyrektor dodał, że restauracja ARAMIS wstępnie wyraziła chęć organizacji takich zajęć.
Po zapoznaniu się z Identyfikacją i analizą potrzeb edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,  Zarząd Powiatu  jednogłośnie zatwierdził indywidualną diagnozę Dyrektora zawartą w przedstawionym dokumencie. Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował udział placówki w projekcie.
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
1. sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00004302/7 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 191/4 o powierzchni 0,2915 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 191/5 o powierzchni 0,0021 ha i nr 191/6 o powierzchni 0,2894 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowejNr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
 
2. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00004302/7 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 191/5 o powierzchni 0,0021 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie: Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495T ul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”,
 
3. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00018816/4 nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 jako działka nr 6450/1 o powierzchni 0,0055 ha, zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Kopernika i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035408/6, w której jako właściciel wpisany zostanie: Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.46.2013.BS.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował przedstawione wnioski.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada Rydno” (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie działki przy ulicy Łyżwy  120 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że powyższe ma na celu przeprowadzenie Pikniku Archeologicznego „Rydno” w dniach 27-29 maja br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w/w działki.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2015, przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację w powyższym zakresie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (załącznik nr 16), która w związku z otrzymaną do akceptacji  i podpisania nową Umową Nr 19/IM/2016 najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej zwróciła się z prośbą o pozostawienie kosztów utrzymania budynku na poziomie roku 2015. Poinformowała, że w obecnie obowiązującej Umowie najmu czynsz miesięczny wynosił brutto 1.095,00 zł, natomiast w myśl zapisów nowej umowy czynsz miesięczny będzie wynosił 1.212,74 zł brutto. Wyjaśniła, że kwota dotacji na 2016 rok dla PINB nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem Inspektoratu, stąd też powyższa prośba. Starosta dodał, że Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu  postanowił utrzymać opłatę za czynsz na poziomie 2015 roku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) zawierającym informację, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na okoliczność udzielenia zamówień na przeprowadzenie corocznych obowiązkowych przeglądów budynków biurowych administrowanych przez Starostwo najkorzystniejsze oferty złożyli:
1)  w zakresie rocznej kontroli stanu technicznego budynków – Insurance & Bankink Service Sp. z o.o. za kwotę 1 400 zł. netto,
2)  w zakresie wykonania usługi czyszczenia i sprawdzenia przewodów kominowych – „KOSIAK” Zakład Kominiarsko-Remontowy za kwotę 790,00 zł. netto,
3) w zakresie wykonania przeglądu stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego – Handel-Usługi P. Pożarowe „PROHAL” za kwotę 98,00 zł. netto,
4) w zakresie wykonania przeglądu instalacji sygnalizacyjnej p.poż i systemu oddymiania grawitacyjnego – Handel-Usługi P. Pożarowe „PROHAL” za kwotę 890,00 zł. netto
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) informujące, że do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022 zgłoszone zostały przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Skarżyski. Z informacji otrzymanych z Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej wynika, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem opiniowanym przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW. Warunkiem zaakceptowania zadań wpisanych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest potwierdzenie zagwarantowania pieniędzy przez jednostki w swoich planach finansowych. W związku z powyższym Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem wnosi o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim”. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że w ramach zadania wykonano by instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Ponadto w związku z faktem, że zgłoszone przez Powiat Skarżyski zadania drogowe są ujęte w dokumentach budżetowych, zwrócono się z prośbą o informację czy Urząd Miasta ma rozpocząć procedurę dodania zadań drogowych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, czy poczekać aż wyżej wskazane zadania inwestycyjne zostaną ujęte w WPF-ie.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 19), która w związku ze zwiększeniem miesięcznych kosztów utrzymania dziecka na 2016 rok zwróciła się z prośbą o  zwiększenie planu finansowego placówki o kwotę 26 484,00 zł. Skarbnik wyjaśniła, że po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki stwierdzono, że Dyrektor jest w stanie wygospodarować niezbędne środki w ramach posiadanego budżetu.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora.
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo pracownika Wydziału Finansowego zawierające prośbę o umorzenie należności w łącznej wysokości 4 194,17 zł., które w wyniku pomyłki niesłusznie zostały wypłacone byłemu Skarbnikowi Powiatu – Pani Monice Gębskiej. Poinformowała, że kwotą w wysokości 1 744,74 zł. pochodzącą z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w/w pracownika pomniejszona została należność. Wyjaśniła, że zainteresowana prośbę swą motywuje trudną sytuacją życiową oraz nie poczuwa się w pełni odpowiedzialną za omyłkowe naliczenie i wypłatę środków. Skarbnik dodała, że Pani Monika Gębska nie odpowiedziała na żadne z pism wysłanych do niej w sprawie oddania niesłusznie otrzymanych środków finansowych.
Zarząd Powiatu postanowił zaproponować zainteresowanej umorzenie środków w wysokości 2 449,97 zł. pod warunkiem, że do kwoty 1 744,74 zł. nie będzie wnosiła już roszczeń, a kwota zaliczona  zostanie na poczet zobowiązania w wysokości 4 194,71 zł. W przypadku zgody zainteresowanej na takie rozwiązanie sprawy, zarząd umorzy pozostałą kwotę na najbliższym posiedzeniu. Ponadto wskazano, że nie wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie, skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania Sądowego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika do przygotowania ponownego pisma do byłego Skarbnika Powiatu ze wskazaniem, że brak zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od otrzymania pisma potraktowane zostanie jako niewyrażenie zgody na zwrot w/w środków.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego informującym, że wraz z upływem kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. nie planuje podejmować starań o przedłużenie powierzonego mu stanowiska.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Ad. pkt. 6. Przyjęcie informacji o zakończeniu przez firmę AMG Finanse prac nad programem restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 21)
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że firma AMG Finanse zakończyła pracę nad programem restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej. Dodał, że po spotkaniu w dniu 10 marca br. radnych Rady Powiatu i dyrektorów placówek ochrony zdrowia z w/w firmą w sprawie programu restrukturyzacji szpitala wpłynęło pismo Przewodniczącej Komisji Zdrowia informujące, że największą dyskusje i wątpliwości wywołał temat konsolidacji placówek. Wyjaśnił, że mając na uwadze rozsądne podjęcie decyzji przez radnych w sprawie przedstawionego programu restrukturyzacji szpitala, Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o podanie informacji odnośnie korzyści ekonomicznych łączenia placówek i w jakim stopniu ewentualna konsolidacja dotknie bezpośrednio pracowników.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Wicestarosta – Pan Artur Berus zobowiązał się do przedstawienia wyjaśnień wnioskowanych przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia. Ponadto, Zarząd upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego powyższego dokumentu.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
    Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ……………
4.      B. Krawczyńska …………
 


Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: emisji obligacji Powiatu Skarżyskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opiniowania
i uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Klonów na obszarze gminy Łączna,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łączna na obszarze gminy Łączna,
Załącznik nr 13 – kompetencje kluczowe Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Załącznik nr 14 – pismo Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada Rydno”, z dnia
Załącznik nr 15 – informacja na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2015, przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem,
Załącznik nr 16 – pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, z dnia

Protokol_Nr_11 (519kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (17 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (11 kwietnia 2016, 15:39:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498