Protokół Nr 10 z dnia 2 marca 2016 roku

Protokół Nr 10/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu   
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)   zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2015.
3. Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  • umowy zawartej w dniu 23 lutego 2016r. z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dofinansowania przez województwo kosztów działalności biblioteki pedagogicznej w wysokości 50.000zł, 
  • pisma Zespołu Szkół Technicznych z 25 lutego 2016r. w sprawie wydzielenia w planie wydatków środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 16.743zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 
  • pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 6.300zł. na wypłatę odprawy dla zwalnianego pracownika, 
  • pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 680zł. w związku z realizacją imprez sportowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Wyjaśnił, że zmiana brzmienia zapisu w regulaminie w rozdziale II § 15 ust. 1 wynika z konieczności dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów, natomiast zmiana w schemacie organizacyjnym Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej polega na zwiększeniu wymiaru czasu pracy na stanowisku – Psycholog – z ½ etatu na 1 etat.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2015.(załącznik nr 4)
Z treścią powyższego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w 2015 roku wykorzystał środki finansowe w kwocie 314.942,74 zł. w tym:
·        dotacja Wojewody – 313.327,00 zł.
·        środki własne powiatu – 1.615,74 zł.
Wyjaśnił, że przyznane środki przeznaczono na bieżącą działalność zespołu oraz na zakup dwóch zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, laminarki i stolika do badania niemowląt.
Ponadto w okresie sprawozdawczym:
¾       w powiatowym zespole zatrudnionych było 15 osób,
¾      złożono łącznie 2319 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
¾      wydano ogółem 2334 orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności
i wskazaniu do ulg i uprawnień oraz umorzeniu postępowania,
¾      powołano łącznie 333 składy orzekające,
¾      wniesiono 187 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
¾      wydano łącznie 1080 legitymacji poświadczających niepełnosprawność,
¾      wystawiono łącznie 411 kart parkingowych,
¾    powołano z dniem 22.05.2015 r. lekarza członka powiatowego zespołu z zakresu specjalności psychiatra i z dniem 14.12.2015 r. sekretarza.
Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego dokumentu, Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski. (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym informację w powyższym zakresie.
Po zapoznaniu się z jej treścią, Zarząd Powiatu przyjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG) kierowane do Sądu Rejonowego dotyczące:
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00007023/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 188/3 o pow. 0,1979 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 188/8 o pow. 0,0014 ha i nr 188/9 o pow. 0,1965 ha.
2.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00007023/8 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 188/8 o pow. 0,0014 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
3.    sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00011366/5 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 190/2 o pow. 0,1000 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 190/7 o pow. 0,0022 ha i nr 190/8
o pow. 0,0978 ha.
4.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00007023/8 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 190/7 o pow. 0,0022 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
5.    sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00031384/3 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 190/5 o pow. 0,0241 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 190/9 o pow. 0,0005 ha i nr 190/10
o pow. 0,0236 ha.
6.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031384/3 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 190/9 o pow. 0,0005 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
7.    sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00007477/5 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 190/6 o pow. 0,3114 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 190/11 o pow. 0,0022 ha i nr 190/12
o pow. 0,3092 ha.
8.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00007477/5 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 190/11 o pow. 0,0022 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd.
Starosta wyjaśnił, że podstawą dokonania w księgach wieczystych powyższych wpisów jest mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „budowa drogi powiatowej Nr 0495Tul. Ponurego (w km od 0+000,00 do 0+320,24 i w km od 0+000,00 do 2+545,22) w Skarżysku-Kamiennej oraz drogi powiatowej Nr 0495T (w km od 2+545,22 do km 2+652,00) w gminie Bliżyn, wraz
z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 6), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku – Fototechnik. Poinformowała, że utworzenie powyższego kierunku wyszłoby naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi w zakresie obróbki fotografii cyfrowej i analogowej. Wyjaśniła, że kształcenie w powyższym kierunku odbyłoby się w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę (urządzenia i programy), a zajęcia prowadzone byłyby przez nauczycieli szkoły oraz specjalistów zewnętrznych. Dodała również, że z rozpoznania przeprowadzonego przez szkołę wynika iż zakłady fotograficzne w naszym mieście przyjmowałyby uczniów na praktyki zawodowe.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowego kierunku, zgodnie z pismem Dyrektora ZST
 
W związku z pismem Zboru Świadków Jehowy w sprawie wynajmu auli szkolnej
w dniu 30.04.2016 r., Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 7) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że odpłatny wynajem auli umożliwi pozyskanie środków finansowych, co pozwoli dyrektorowi szkoły częściowo wymienić oświetlenie w auli.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przy 4 głosach za: (Wicestarosta – Pan Artur Berus, Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska) oraz 1 głosie wstrzymującym (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski) wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 8) zawierającym informacje na temat potrzeb remontowych placówek oświatowych na rok 2016. Wyjaśniła, że powyższe zestawienie zostało sporządzone  w oparciu o informację przedstawioną przez dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym. Dodała, że plany remontowe zawierają również termin realizacji zadania, zaplanowaną kwotę oraz informacje w zakresie realizacji zadania w odniesieniu do decyzji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją w zakresie potrzeb remontowych placówek oświatowych, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych do uzupełnienia informacji dotyczącej długości chodnika przewidzianego do remontu, w związku z możliwością wykonania powyższego przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i materiału będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych.
 
W związku z ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzającą nabycie z mocy prawa przez Gminę Skarżysko-Kamienna własności nieruchomości stanowiącej część ulicy Kopernika będącej drogą gminną, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 9) w sprawie podjęcia działań mających na celu zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z zakończeniem rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział w Kielcach za rok 2015, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 10) w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że ogólna wartość zapłaconych nadwykonań przez NFZ za okres I-XII 2015r. na dzień 15.02.2016 r. wynosi 1 510 649,22 zł. Dodał, że ZOZ Skarżysko-Kamienna zrzekł się roszczeń finansowych za nadwykonania na ogólną kwotę 591 557,07 zł. i na dzień 15 lutego 2016 r. Szpital wystawił fakturę do NFZ na kwotę 512 146,44 zł. za świadczenia wykonane ponad limit.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przestawiła trzy wersje restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Skarżyskiego. Pierwsza polegała na zmianie harmonogramów spłat dotychczasowych kredytów bez wydłużania ostatecznego terminu spłat. Jest to najtańsza wersja, ale konieczne byłoby rozpoczęcie spłat już w bieżącym roku i jakiekolwiek zachwianie w wykonaniu dochodów bieżących, poprzez ich mniejsze wykonanie niż zaplanowano, mogłoby grozić ujemną relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych, co jest niedopuszczalne. Następne dwie wersje dotyczyły emisji obligacji i przeznaczenia uzyskanych kwot na spłatę dwóch kredytów zaciągniętych przez powiat w 2010 i w 2011 roku  w łącznej wysokości  19.758.000zł, bowiem ich ostateczne terminy spłat to maj 2020 rok i grudzień 2025 rok. Emisja obligacji pozwoli na wydłużeniu ich terminów spłaty do 2035 roku i rozłożenie wykupu obligacji na kwoty możliwe do realizacji przez powiat. Jedna z wersji emisji zakłada rozpoczęcie wykupu obligacji w 2019 roku, a druga w 2021 roku, ale w związku z tym, że termin wykupu przesunięty jest o dwa lata dłużej to koszt obsługi tego zadłużenia jest droższy. Emisja obligacja przeprowadzona zostanie pozabilansowo tzn. środki uzyskane z emisji obligacji wpłyną bezpośrednio na rachunki banków, w których spłacamy kredyty. Dług powiatu w łącznej wysokości 43.646.533zł nie ulegnie zmianie.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi analizami postanowił restrukturyzować zadłużenie powiatu poprzez emisje obligacji z terminami wykupu od 2019 roku do 2035 roku i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynął Program Restrukturyzacji wraz z diagnozą ekonomiczno – organizacyjną Szpitala Powiatowego Marii Skłodowskiej  - Curie  opracowany przez firmę AMG Finanse  Sp. z  o.o. W związku z powyższym Wicestarosta w najbliższy poniedziałek uczestniczyć będzie w spotkaniu z Komisją Zdrowia, natomiast na czwartek zaplanowano spotkanie z Radą Powiatu w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
    Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
Załączników:10
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 –  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu  Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „ Przystań” w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 –  Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2015,
Załącznik nr 5 - zbiorcza informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski.
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 24.02.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportoowo-Mechatronicznych z dnia 29.02.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 29.02.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 29.02.2016 r.

Protokol_Nr_10 (493kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 marca 2016, 09:03:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481