Protokół Nr 9 z dnia 29 lutego 2016 roku

Protokół Nr 9/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 lutego 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu   
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości (załącznik nr 2) o zmianę załącznika Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wyjaśnił, że Klub Radnych PiS wnosi, aby w załączniku Nr 1 do projektu uchwały, § 3 otrzymał nowe brzmienie:
1)    pkt. 1 proponuje się nowe brzmienie „Rada składa się od 7 do 9 członków w tym:”
2)    pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 proponuje się nowe brzmienie „Przedstawiciela…”
3)    pkt. 1 ppkt. 3 proponuje się nowe brzmienie „od 5 do 7 Przedstawicieli…”
4)    W pkt. 2 i pkt. 3, słowo „Przedstawicieli” zastąpić słowem „Przedstawiciela”
Starosta dodał, że we wniosku podano iż powyższe zmiany pozwolą na większe upodmiotowienie sektora pożytku publicznego, a co za tym idzie zwiększenie społecznej opinii o podejmowanych działaniach organu stanowiącego i wykonawczego Powiatu Skarżyskiego.
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że:
1. Struktura Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w chwili obecnej zachowuje zasadę podmiotowego traktowania organizacji pozarządowych poprzez większą liczbę członków organizacji pozarządowych w stosunku do przedstawicieli jst. (5;4).
2. Udział organizacji pozarządowych zakłada reprezentatywność środowiska. Przedstawiciele organizacji działają na podstawie delegacji danych im przez środowisko, co zapewnia reprezentatywność trzeciego sektora w Radzie. Należy podkreślić również, że przedstawiciele organu stanowiącego oraz wykonawczego Powiatu zazwyczaj czynnie działają w różnych organizacjach pozarządowych.
3. Brak sprecyzowania liczby członków Rady wprowadzałby zamieszanie podczas wyborów.
Art. 41g pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wskazuje Radę Powiatu jako podmiot mający w drodze uchwały określić tryb powoływania członków Rady. W myśl ustawy do kompetencji Rady Powiatu należy wskazanie sprecyzowanej liczby członków Rady. Dlatego zapis „od.. do..” nie jest właściwy i nie spełnia wymogów ustawowych.
4. Analizując zapisy trybów powoływania Powiatowych Rad Pożytku na terenie kraju, składy Rady wynoszą min. 9 osób, w tym 5 przedstawicieli organizacji, co zapewnia większość  w Radzie.
5. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, który przede wszystkim bazuje na opinii trzeciego sektora. Głównym narzędziem pozyskiwania informacji są szeroko zakrojone konsultacje społeczne określone w uchwale Rady Powiatu w sprawie „zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego”.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie przychylił się do proponowanych zmian w projekcie uchwały, w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. postanowiła uwzględnić wniosek Zarządu Powiatu o przesunięcie terminu kontroli w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na drugi kwartał 2016 roku. Pismo sprawie stanowi załącznik nr 3.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu
  Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
 
 
 
Załączników 3:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – wniosek Klubu Radnych PiS z dnia 25.02.2016 r.
Załącznik nr 3 – pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z dnia 23.02.2016 r.

Protokol_Nr_9 (421kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (29 lutego 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 marca 2016, 14:22:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424