Protokół Nr 8 z dnia 24 lutego 2016 roku

Protokół Nr 8/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 lutego 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. (załącznik nr 2)
  • Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z: konieczności zabezpieczenia środków na odprawę dla zwolnionego pracownika w wysokości 6.660zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2015 r., 
  • wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przeniesienia środków z Biura Rady na promocję powiatu podczas Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2016” w wysokości 1.000 zł., 
  • pisma Wydziału Edukacji z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeniesienia kwoty 300 zł. pomiędzy rozdziałami na szkolenia z zakresu nowej aplikacji Sigma Arkusz, 
  • pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.483 zł. w celu prawidłowego wykorzystania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
 
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00018567/3 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 6451 o pow. 0,2500 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 przez wykreślenie działki nr 6451 o pow. 0,2500 ha, a wpisanie działek: nr 6451/1 o pow. 0,0038 ha i nr 6451/2 o pow. 0,2462 ha oraz w odniesieniu do działki nr 6452 o pow. 0,1700 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 przez wykreślenie działki nr 6452 o pow. 0,1700 ha, a wpisanie działek: nr 6452/1 o pow. 0,0027 ha i nr 6452/2 o pow. 0,1673 ha na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.47.2013.BS, mapy z projektem podziału nieruchomości identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2610.2013.863, wyrysów i wypisów z rejestru gruntów,
 
2. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00018567/3 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 113 jako działki: nr 6451/1 o pow. 0,0038 ha i nr 6452/1 o pow. 0,0027 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035408/6, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 09.01.2015 r. znak: PNŚ.IV.6831.47.2013.BS,
 
3. sprostowanie w księdze wieczystej KI1R/00003334/3 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 1 o powierzchni 1,6971 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 na działki: nr 1/1 o pow. 0,0060 ha i nr 1/2 o pow. 1,6911 ha na podstawie mapy z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Skarżyskiego pod numerem 2018-22/2013 w dniu 20.06.2013 r. oraz decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP,
 
4. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00003334/3 niezabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46 jako działka nr 1/1 o pow. 0,0060 ha i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00034810/0, w której wpisany zostanie jako właściciela: Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 1/2013 z dnia 19.09.2013 r. znak: AB.6740.2.2.2013.KP.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 3), który zwrócił się z prośbą o wsparcie  finansowe w związku z koniecznością wykonania inwestycji podyktowanych nakazami Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Straży Pożarnej w budynkach szpitalnych znajdujących się przy ulicy Szpitalnej i Ekonomii. Ponadto wyjaśnił, że zachodzi potrzeba wykonania poniższych prac: 
· adaptacja pomieszczeń po byłej kaplicy szpitalnej na potrzeby Oddziału Wewnętrznego,
· adaptacja pomieszczeń na izolatki na Oddziale Pediatrycznym, zgodnie z Programem Dostosowawczym,
·  zakup maceratorów do brudowników i izolatek w oddziałach szpitalnych, zgodnie
z w/w Programem.
Wicestarosta dodał także, że w 2015 r. została wykonana Instalacja Sygnalizacji Alarmowej  Pożarowej w budynkach szpitalnych przez firmę zewnętrzną za kwotę 188.190,00 zł. z czego do tej pory zapłacono wykonawcy 70.000,00 zł. Pozostało do zapłaty 118.190,00 zł. Poinformował, że koszt prac wynosi ogółem 899.988,89 zł. W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby odłożyć podjęcie decyzji do czasu zapoznania się Zarządu z bilansem ZOZ.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Wicestarosty.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w dniu 22 lutego br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu. Jako przewodnicząca Komisji Konkursowej opiniującej wnioski w zakresie kultury wyjaśniła, że o dofinansowanie zwróciło się 20 podmiotów z czego 7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych – brak 20 % finansowego wkładu własnego. Wyjaśniła, że  dofinansowanie otrzymało 13 instytucji na łączną kwotę 18.770 zł. Z uwagi na fakt, że w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota 20.000 zł., pozostało 1 230 zł. wolnych środków.  Przewodniczącą Komisji Konkursowej opiniującej wnioski w zakresie sportu była Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska. Poinformowała zebranych, że łącznie o dofinansowanie zwróciło się 11 podmiotów. Z uwagi na brak  wymaganego 20 % finansowego wkładu własnego, 2 wnioski zostały odrzucone. Wyjaśniła, że łączna kwota dofinansowania wyniosła 15.800 zł. Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w budżecie powiatu na w/w zadanie zabezpieczona była kwota 15.800 zł. W związku z powyższym pozostało 4 200 zł. wolnych środków finansowych. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził rozstrzygnięcia Komisji Konkursowych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu – Dowódcy 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich (załącznik nr 5), który zwrócił się z prośbą o wsparcie organizacji koncertu poświęconego Żołnierzom Wyklętym, który odbędzie się w dniu 28.02.2016 r. Wyjaśniła, że koncert odbywa się w okresie zimowym i organizatorzy chcieliby zapewnić występującym ciepły posiłek.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w organizację i jako współorganizator wesprzeć powyższe przedsięwzięcie kwotą 300 złotych za zapewnienie ciepłego posiłku. Środki finansowe zostaną przeznaczone z Wydziału Promocji.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) zawierające informacje dotyczące  planowanego naboru na rok szkolny 2016/2017 do szkół dla młodzieży i dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Wyjaśniła, że przedmiotowe zestawienie zostało przygotowane w oparciu o informację przedstawioną przez Dyrektorów szkół i placówek.
Zarząd Powiatu zaakceptował informacje w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z propozycją dyrektorów szkół w zakresie planów rozwoju szkolnictwa w powiecie w najbliższych latach w związku ze zleceniem firmie AGERON Polska na opracowanie zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu postanowił zgłosić do ujęcia w zintegrowanej strategii, a następnie aplikować o środki na realizację n/w zadań:
1.      Budowę hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi (kort, bieżnie, skocznie, itp.) na terenie między II Liceum Ogólnokształcącym, a Zespołem Szkół Technicznych,
2.      Modernizację i rozbudowę istniejących boisk szkolnych (trawiastych, asfaltowych),
3.      Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce naukowe zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynął wniosek Ks. Krzysztofa Pikulskiego z Parafii Polskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Skarżysku-Kamiennej w sprawie zbycia na rzecz parafii działki Nr 6/14 obręb 009 Zachodnie wraz z budynkiem położonym przy ul. Cmentarnej z zastosowaniem bonifikaty w maksymalnej wysokości. W związku z powyższym, starosta poinformował, że zostało zlecone wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości powyższej nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Biskup Radomski zwrócił się z prośbą o włączenie się powiatu w organizację obchodów Światowych Dni Młodzieży. Dodał, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie w dniu 4 marca 2016 r. w Radomiu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
  Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników:7
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
z dnia 18.02.2016 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 24.02.2016 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Prezesa Zarządu – Dowódcy Korpusu,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 22.02.2016 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 22.02.2016 r.

Protokol_nr_8 (476kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 lutego 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 marca 2016, 14:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487