Protokół Nr 7/2016 z dnia 17 i 18 lutego 2016 r.


Protokół Nr 7/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 i 18 lutego 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                     - Starosta
2. Artur Berus                                           - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                    - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                      - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                          - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                              - Sekretarz Powiatu  
2. Bogusława Wilczyńska                            - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Roman Białek                                        - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
c) uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d) uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych,
e)  likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
f) określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy
w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 – za rok 2015.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek oraz zwrócił się z wnioskiem
o rozszerzenie porządku posiedzenia o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2016 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez Starostę.
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
b)  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2016 rok.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
c) uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d) uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych,
e)  likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
f) określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 – za rok 2015.
9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
10. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Powyższy projekt uchwały omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2 lutego br. podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli w w/w Placówce. Dodał, że kontrola zaplanowana jest w pierwszym kwartale 2016 roku.
Zarząd Powiatu uznał za zasadne przeprowadzenie kontroli w Placówce, jednak z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające prowadzone zarówno przez Starostwo, jak i Policję w sprawie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w ZPE-W, postanowił zwrócić się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przesunięcie terminu jej przeprowadzenia do czasu zakończenia postępowania przez w/w organy. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały, w odniesieniu do planowanego terminu przeprowadzenia kontroli.
b)  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2016 rok (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski omówił powyższy projekt uchwały.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1) zatwierdzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zgodnie z nią Powiat Skarżyski otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.184.722zł na zadanie „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej”,
2) porozumienia nr 1/2016 o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach środków Funduszu Pracy, kosztów kształcenia pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Dofinansowanie wyniesie 12.000zł co stanowi 80% tych kosztów,
3) umowy grantowej nr 03/12/2015 z dnia 16 grudnia 2015r w sprawie dofinansowania przez Fundację Grupy PKP zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej kształcenia na kierunku elektroenergetyk transportu szynowego. Wartość dofinansowania wynosi 5.000zł i przeznaczone jest dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
4) pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 13 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej darowizny w wysokości 400zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1) ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.184.722zł na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” w związku z zakwalifikowaniem się na listę dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
2) ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 17.400zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w wysokości 12.000zł, z Fundacji Grupy PKP na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 5.000 zł. i otrzymaniem darowizny wysokości 400zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań,
3) ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 2.184.722zł w związku
z dofinansowaniem w tej wysokości zadania, o którym mowa w pkt 1 niniejszego objaśnienia.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.
 
c) uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że podstawą podjęcia uchylanej uchwały stanowił przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w związku z treścią § 63 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109 poz. 631). Rozporządzenie to utraci moc z dniem 1 września 2016 roku. Art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zastrzega kompetencje dla organu stanowiącego do podejmowania uchwał w innych sprawach zastrzeżonych przepisami rangi ustawowej. Dodała, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nie stanowiły delegacji do działania Rady Powiatu w kwestii ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz nie stanowiły podstawy do stanowienia prawa miejscowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
d) uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych (załącznik nr 7)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała zebranych, że podstawą podjęcia uchylanej uchwały stanowił przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w związku z treścią § 66 ust. 1, 3a i ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52 poz. 467 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku utraciło moc wobec jego uchylenia i z dniem 1 września 2011 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109 poz. 631). Rozporządzenie to także utraci moc z dniem 1 września 2016 roku. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przepis § 66 ust. 1, 3a i ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku, jak i obecnie obowiązujący przepis § 63 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sposób wyczerpujący określa warunki wnoszenia opłat rodziców dzieci przebywających w placówce, oraz wskazuje podmiot właściwy do zwolnienia rodziców z opłat oraz warunki ubiegania się przez rodziców o całkowite lub częściowe zwolnienie od tych opłat. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nie stanowią delegacji do działania Rady Powiatu w kwestii doprecyzowania podstaw zwolnienia rodziców z opłat (całkowicie lub częściowo) oraz nie stanowią podstawy do stanowienia prawa miejscowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
e) likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7 (załącznik nr 8)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały związane jest z realizacją uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji III LO. Dodała, że na mocy w/w uchwały z dniem 31 sierpnia 2016 roku zlikwidowane zostanie III Liceum Ogólnokształcące.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
f) określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (załącznik nr 9)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może polegać w szczególności na zlecaniu realizacji zadań publicznych, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, konsultowaniu projektów aktów normatywnych  w dziedzinach dotyczących   działalności statutowej organizacji,  a także  na  tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze  doradczym i inicjatywnym. Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą nr 94/XI/2011 z dnia         15 września 2011 r. przyjęła tryb powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dodała, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która wprowadziła nowe zapisy dotyczące zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaistniała konieczność zmiany Uchwały Nr 94/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011 r.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zmiany związane są z:
- wydłużeniem kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego z 2 do 3 lat,
- wprowadzeniem możliwości odwoływania członków Rady, w tym w szczególności,
  w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 10)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała zebranych, że droga powiatowa ul. Towarowa na odcinku przeznaczonym do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nie spełnia kryteriów drogi powiatowej określonych w ustawie o drogach publicznych – art. 6a ust. 1: do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dodała, że początek ulicy stanowi skrzyżowanie z ul. Piękną, która na tym odcinku nie jest zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych, natomiast koniec przedmiotowego odcinka ulicy Towarowej stanowi skanalizowane skrzyżowanie z ul. 1-go Maja.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 11)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 lutego 2016r w sprawie przeniesienia kwoty 733zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia zapłaty zwiększonego podatku od nieruchomości,
2) pisma Zespołu Radców Prawnych z dnia 3 lutego 2016r informującego o zawarciu ugody z byłym pracownikiem i konieczności wypłaty dla niego odszkodowania. Brakującą na ten cel kwotę 3.120zł przenosi się z nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2015 rok,
3) pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r i tak:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 kwota 3.878,44zł.,
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych kwota 4.087zł.,
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych kwota 11.764zł.,
4)pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 11 lutego 2016r
w sprawie przeniesienia planu pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000zł w związku
z realizacją imprez sportowych,
5) pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia kwoty 3.000zł z planu wydatków Starostwa Powiatowego do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji na szkolenia pracowników jednostki jako wkład własny do dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia
i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 – za rok 2015 (załącznik nr 12)
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych obecny na posiedzeniu Zarządu dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pan Roman Białek. Poinformował, że Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2020, w roku 2015 został zrealizowany zgodnie z założeniami, a jego wyniki są adekwatne do środków jakimi dysponował w roku 2015 PUP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Środki Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON pozwoliły nie tylko na pomoc osobom bezrobotnym w podjęciu zatrudnienia/samozatrudnienia, w nabyciu doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych. Wsparcie otrzymali również pracodawcy, chcący współpracować z urzędem w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Wyjaśnił, że dalsza realizacja Programu uzależniona jest od sytuacji społeczno-ekonomicznej na rynku pracy powiatu skarżyskiego oraz wysokości środków przeznaczonych  na realizację działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Następnie Dyrektor poinformował, że działania urzędu będą skupione wokół pozyskiwania jak największej ilości środków na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy przy jednoczesnym staraniu się,  aby jak najwyższy odsetek osób, którym udzielono wsparcia znajdował zatrudnienie. Podkreślił, że szczególną rolę odegrają fundusze unijne w ramach nowego okresu programowania (przede wszystkim Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020).
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 – za rok 2015.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że z wnioskami o przedłużenie powierzenia stanowiska na kolejny okres zwrócili się Dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 13) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 14). Dodała, że do wniosków dołączone zostały pozytywne opinie Rad Pedagogicznych oraz Rady Rodziców, w przypadku Zespołu Szkół Ekonomicznych.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Katarzynę Bilską do uzgodnienia z Kuratorem Oświaty powierzenia stanowisk w/w dyrektorom, na okres wynikający z ustawy.
 
Ciąg dalszy posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 lutego 2016 roku.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska wniosła o ujęcie w porządku posiedzenia projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Pani Anny Leżańskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zmianę struktury etatów w placówce. Zgodnie z pismem, zmiana polegałaby na likwidacji jednego etatu pomocy kuchennej, a utworzeniu etatu kierownika gospodarczego. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zgodnie z wytycznymi do arkuszy organizacyjnych, każda szkoła/placówka ma przyznany limit zatrudnienia administracji i obsługi w ramach którego o zatrudnieniu decyduje dyrektor.
     Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że dyrektor Placówki bez zgody Zarządu może dokonywać ruchów kadrowych w kierowanej przez niego jednostce w ramach posiadanego funduszu płac i etatyzacji zatwierdzonych przez Zarząd. Ponadto, Zarząd podkreślił, że zgodnie z ustaleniami w każdej szkole/placówce zatrudniona jest jedna osoba funkcyjna tj. sekretarz szkoły lub kierownik gospodarczy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 16), która w związku z aktualnymi wymogami dotyczącymi wyposażenia pracowni komputerowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla technika informatyka zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup niezbędnych urządzeń (switch, 7 patchpaneli) za kwotę do 1 200 złotych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w zeszłym roku Dyrektor ZSE otrzymała środki finansowe na doposażenie szkoły pod kątem egzaminów zawodowych. Z uwagi na prowadzoną w szkołach i placówkach politykę oszczędnościową nie widzi możliwości zwiększenia planu szkoły. Zaproponowała, aby środki finansowe na zakup w/w urządzeń Dyrektor wygospodarowała
z oszczędności w ramach posiadanego budżetu.
            Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo o. Karola Olborskiego z Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (załącznik nr 17), który w związku z organizowanymi przez parafię rekolekcjami wielkopostnymi dla młodzieży, zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w wysokości 300 zł.
            Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu, możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie widzi możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 18), który zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Pro Patria”, który organizowany jest cyklicznie od 2009 roku przez II LO. Z uwagi na fakt, że konkursy organizowane w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nie mogą zostać dofinansowane w ramach konkursów ofert, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała ujęcie w budżecie kultury środków w wysokości 4 000 zł. na rok kalendarzowy z przeznaczeniem na  konkursy międzyszkolne w których Powiat będzie występował jako współorganizator.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozwiązanie przedstawione przez Panią Katarzynę Bilską.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy rozwiązania problemu tworzenia się „korków” przy wyjeździe z ul. 1-go Maja. Poinformowała zebranych, że w tej sprawie odbyła spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, Naczelnika Wydziału Komunikacji oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP. W/w komisja rozpatrzyła propozycję zmiany organizacji ruchu poprzez otwarcie i połączenie ul. Towarowej z północno-wschodnią jezdnią ul. Piłsudskiego. Przeanalizowane zostały
2 warianty, które szczegółowo zostały opisane w piśmie naczelnika Wydziału Komunikacji
i Transportu (załącznik nr 19) w przedmiotowej sprawie. Dodała, że zdaniem komisji, kierowcy nie zdecydują się opuścić drogę z pierwszeństwem przejazdu, by później czekać na drodze podporządkowanej na możliwość wjazdu na ul. Piłsudskiego.
            Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Annę Leżańską do przedstawienia ustaleń ze spotkania na posiedzeniu  Komisji Infrastruktury Komunalnej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania (załącznik nr 20) informującym o możliwości zgłoszenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonanych przez Powiat Skarżyski, tj. Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych i I Liceum Ogólnokształcącego do przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”). Starosta wyjaśnił, że do udziału w przetargu niezbędny jest audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz deklaracja przetargowa. Dodał, że prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych i są zbywalne. Następnie Starosta poinformował, że zgodnie z ofertą otrzymaną od firmy AE TERMO istnieje możliwość podpisania umowy na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej do wspomnianego przetargu. Zapłata za wykonaną dokumentację zostałaby przekazana po otrzymaniu na konto urzędu środków ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
i  będzie wynosiła określony procent od otrzymanych przez starostwo środków. W związku
z powyższym Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się
z prośbą o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do przetargu oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie niezbędnych dokumentów, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 21) zawierające prośbę o wynajem lokalu nr 232 o powierzchni 13,60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie Starosta poinformował, że w związku z brakiem zainteresowania przedmiotowym lokalem, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Dodał,
że przetarg na najem w/w lokalu przeprowadzony został w dniu 19.08.2015 r. oraz 03.09.2015 r. bez rozstrzygnięcia.
            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem przedmiotowego lokalu w trybie bezprzetargowym, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 listopada 2015 roku.
 
W związku z rezygnacją ze zlecenia podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia ekspertyzy Studium Wykonalności dla projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Lider projektu zwrócił się z prośbą o wskazanie osób z urzędu do weryfikacji i oceny materiałów  w zakresie zagadnień geodezyjnych, finansowych i projektowych, które będą przekazane przez wykonawcę Studium. Starosta dodał, że spotkania przedstawicieli Partnerów odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniach 23 i 24 lutego br. Pismo Wydziału Geodezji w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 22.
Zarząd Powiatu, do udziału w spotkaniach mających na celu weryfikację i ocenę dokumentacji postanowił wyznaczyć następujące osoby:
1)      Dariusz Chojnacki
2)      Bogusława Wilczyńska
3)      Urszula Wrona
4)      Katarzyna Ciok
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił zebranym przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem kalkulację opłat związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego 20 na rok 2016.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotową kalkulację jednogłośnie.
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
W związku ze zbliżającym się terminem wykonania opracowania dotyczącego diagnozy ekonomiczno-organizacyjnej i programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przez firmę A.M.G.  Finanse, Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o sporządzenie aneksu do umowy w sprawie przedłużenia terminu wykonania powyższego opracowania o 10 dni. Wyjaśnił, że do przedstawionej w dniu 11 lutego br. przez firmę A.M.G. Finanse wersji roboczej dokumentu, konieczne jest wprowadzenie propozycji i uwag.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Wicestarosty.
 
W związku z koniecznością zagospodarowania budynku po III Liceum Ogólnokształcącym, wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej oraz naczelnikiem Wydziału Zdrowia. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu odsetka osób starszych uznano, że słusznym kierunkiem samorządu powiatowego będzie zwiększenie dostępu do profesjonalnych usług opiekuńczych świadczonych przez dom pomocy społecznej. W świetle powyższego,  wicestarosta przedstawił stanowisko naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 23) w powyższej sprawie. Wyjaśnił,  że rekomenduje się utworzenie nowego DPS posiadającego do 100 miejsc dla pensjonariuszy. Dodał, że DPS działają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą pobyt w nim jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który w zasięgu powiatowym ustala starosta. W dalszej części wicestarosta poinformował, że obecnie w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje DPS posiadający 60 miejsc dla pensjonariuszy. W roku 2015 do DPS zostało skierowanych 30 osób, z czego 26 osób, z uwagi na brak miejsc zostało skierowanych poza powiat skarżyski. Odnośnie finansowania utworzenia Domu Pomocy Społecznej wicestarosta wyjaśnił, że przebudowę i dostosowanie budynku do obowiązujących standardów proponuje się sfinansować z udziałem środków z RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Dodał, że maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych wynosi 85%. Ponadto, wicestarosta poinformował zebranych, że utworzenie DPS pozwoli stworzyć ok. 60 miejsc pracy dla pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów oraz pracowników administracji.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie postanowiono, że propozycja zreferowana przez wicestarostę zostanie omówiona z  radnymi na najbliższych posiedzeniach komisji Rady Powiatu.
 
W związku z koniecznością przeniesienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który w chwili obecnej znajduje się w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Zarząd Powiatu zobowiązał wicestarostę oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania oględzin wolnych pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku Zespołu szkół Transportowo-Mechatronicznych, pod kątem możliwości przeniesienia w/w  ośrodka.
 
Ad. pkt 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 23)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
     
         Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska …………………...
4.      B. Krawczyńska ……………….
 
 
 
Załączników 23:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2016 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, 
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  likwidacji
III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Załącznik nr 10 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik Nr 12 – sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia
i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020 – za rok 2015,
Załącznik Nr 13 – pismo dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 10.02.2016 r.,
Załącznik Nr 14 – pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 17.02.2016 r.
Załącznik Nr 15 – pismo dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 12.02.2016 r.,
Załącznik Nr 16 – pismo dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 11.02.2016 r.,
Załącznik Nr 17 – pismo o. Karola Olborskiego z Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP,
z dnia 03.02.2016 r.,
Załącznik Nr 18 – pismo dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 05.02.2016 r.,
Załącznik Nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, z dnia 05.02.2016r.,
Załącznik Nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania, z dnia 16.02.2016 r.,
Załącznik Nr 21 – pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej, z dnia 02.02.2016 r.,
Załącznik Nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 16.02.2016 r.,
Załącznik Nr 23 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
Protokół Nr 7/2016 (616kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (17 lutego 2016)
Opublikował: Anna Bugajska (11 marca 2016, 11:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618