Protokół Nr 6 z dnia 10 lutego 2016 roku


Protokół Nr 6/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 10 lutego 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
c) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
d) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego,
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu,
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (II)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał  Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 2)
b) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
c) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)

Powyższe projekty uchwał przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że w dniu 1 lutego 2016 r. wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego informujące o wygaszeniu upoważnień dla obecnych członków w/w Rad Społecznych, do reprezentowania Wojewody w ich składzie. Dodał, że Wojewoda Świętokrzyski jednocześnie wyznaczył na swojego przedstawiciela nowych członków powyższych Rad Społecznych.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
d) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego, (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią przedmiotowej uchwały. Wyjaśniła, że dzięki konsultacjom społecznym mieszkańcy powiatu skarżyskiego mogą wyrazić swoje zdanie na temat planowanych inwestycji, strategii rozwoju i innych projektów realizowanych przez Powiat. Dodała, że powyższe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższą uchwałę.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu, (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła zebranym Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął przedstawioną uchwałę jednogłośnie.
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (II)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”. (załącznik nr 7)
Przedmiotową uchwałę omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 8) dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich na realizację wspólnie ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Impuls” poniższych projektów:
1.    „Z turystyką za pan brat” czyli upowszechnianie turystyki aktywnej w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację marszobiegów, finansowego w ramach wsparcia zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016  roku.
2.    „Sport na każdą porę roku – czyli upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację marszobiegów i rajdu rowerowego”, finansowego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
3.    „ Sport na każdą porę roku – czyli upowszechnianie sportu  w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację marszobiegów i rajdu rowerowego”, finansowanego w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
4.    „Sport na każdą porę roku – czyli upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez organizację marszobiegów i rajdu rowerowego”, finansowanego w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
5.    „W hołdzie lokalnym bohaterom – Ich życie za naszą wolność” – w 76 rocznicę hitlerowskiego mordu 760 Polaków w lesie na Brzasku”, finansowanego w ramach realizacji zadań publicznych Ministerstwa Obrony Narodowej z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6.    „Prezentacja kultury medialnej i duchowej powiatu skarżyskiego na tle województwa świętokrzyskiego” – opracowanie i opublikowanie wydawnictwa popularyzującego Małą Ojczyznę – powiat skarżyski, finansowanego w ramach wsparcia zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2016 roku. Dodała, że łączna wartość projektów opiewa na kwotę 300 tys. zł., a środki na wkład własny zostały zaplanowane w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.         
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
W związku z propozycją firmy Vulcan dot. wprowadzenia nowego arkusza organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 9) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że wyrażenie zgody na propozycję firmy Vulcan wiąże się z zakupem licencji ( około 9 500,00), kosztem wdrożenia jst (około 3 000,00), kosztem szkolenia dyrektorów szkół/placówek oświatowych (około 5 000,00). Dodała, że część wydatku zostanie zabezpieczona przez szkoły w wyniku zmiany dotychczasowych abonamentów w zakresie korzystania z produktów Vulcan, jak również środki na powyższe zadanie zostały zaplanowane przez Wydział Edukacji w planie wydatków na 2016 rok.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, (załącznik nr 10) który zwrócił się z ponowną prośbą o zmianę usytuowania wjazdu na posesję nr 58 przy ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej, gdyż istniejący stan uniemożliwia dojazd na teren działki i wykonanie zaplanowanych prac. Wyjaśniła, że prace budowlane na ul. Książęcej prowadzone były w ramach likwidacji szkód powodziowych i zostały wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Dodała, że w trakcie powyższych prac wnioskodawca nie wnosił żadnych uwag dot. usytuowania wjazdu na teren działki. Ponadto, aby dokonać zmiany polegającej na przesunięciu zjazdu należy wykonać następujące procedury:
  • zaktualizować mapę do celów projektowych w rejonie zjazdu na dz. nr 4140 zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt – 800 zł, 
  • wykonać projekt zjazdu indywidualnego, koszt – 800 zł, 
  • wykonać operat wodno-prawny uwzględniający budowę studni rewizyjnej i wydłużenie przepustu, koszt – 2000 zł, 
  • uzyskać pozwolenie wodno-prawne, czas trwania około 2 miesięcy, 
  • zgłosić budowę zjazdu
Całkowity czas niezbędny na opracowanie dokumentacji wynosi 3 miesiące i koszt 3600 zł
+ obowiązujący podatek VAT. Całkowity koszt wybudowania wydłużonego przepustu wraz ze studnią rewizyjną 12000 zł + obowiązujący podatek VAT.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił zaproponować wnioskodawcy wykonanie na koszt Zarządu Dróg Powiatowych bramy wjazdowej wraz z furtką w terminie pół roku od momentu wyrażenie przez wnioskodawcę zgody. Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, że nie jest możliwa zmiana usytuowania wjazdu na posesję do chwili zakończenia okresu gwarancji oraz trwałości projektu, który upływa 30.09.2020 r. Możliwa jest zmiana usytuowania przepustu dopiero po upływie okresu o którym mowa wyżej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego
w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załączniki w Wydziale GG).
1. odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00000940/3 niezabudowanej nieruchomości  położonej w Skarżysku- Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 Kamiennej, arkusz mapy 32 jako działka nr 1 o powierzchni 0,0261 ha, która znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej – ulicy 1 Maja i przyłączenia w/w nieruchomości do księgi wieczystej KI1R/00035384/1, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2015 r. znak: IN.VIII.7531.19.2015 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00002133/7, prowadzonej dla działek: nr 228 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 30), nr 183/1, nr 184/1, nr 242/1, nr 210/3
i nr  251/1 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 31) położonych w Skarżysku-Kamiennej zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Towarowej, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3.  ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00034157/4, prowadzonej dla działek: nr 5/1, nr 13/3, nr 15/2, nr 236, nr 238 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 32), nr 1/33 i nr 1/40 (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 75) położonych w Skarżysku-Kamiennej zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Towarowej, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4.    ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00034158/1, prowadzonej dla działek: nr 205/1, nr 205/2, nr 227/7 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 16) nr 163/3 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 24) położonych w Skarżysku-Kamiennej zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Szydłowieckiej, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przestawione wnioski.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11), w którym przedstawił plan udzielania zamówień publicznych na 2016 rok. Wyjaśnił, że powyższy plan został sporządzony w oparciu o zapotrzebowania Wydziałów i Zespołów Starostwa Powiatowego zgodnie z Regulaminem udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zarząd Powiatu zatwierdził plan udzielania zamówień publicznych na 2016 rok.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się wręczenie nagród Świętokrzyskie Wiktorie. Dodał, że jest to nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w 3 kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Wicestarosta -  Pan Artur Berus zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wykorzystania pomieszczeń w budynku po Komendzie Powiatowej Policji. Poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków z RPO WŚ na lata 2014-2020, które można przeznaczyć na inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie budynków w celu ich adaptacji na potrzeby opieki społecznej. Wicestarosta zaznaczył, że istnieje potrzeba znalezienia nowej lokalizacji na hostel dla małoletniego wraz z opiekunem, który obecnie znajduje się w budynku Zespołu Placówek Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz wygospodarowania pomieszczeń na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że nie została podjęta jeszcze decyzja odnośnie zagospodarowania przedmiotowego budynku. Wyjaśnił, że w chwili obecnej trwają ustalenia w w/w sprawie z Prezesem Sądu Rejonowego oraz Wojewodą Świętokrzyskim. Dodał, że należy rozważyć możliwość przeniesienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej do wolnych pomieszczeń na parterze w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
W związku z zamiarem likwidacji III LO, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała o konieczności podjęcia decyzji dotyczącej zagospodarowania powyższego budynku. W trakcie omawianej kwestii Zarząd Powiatu postanowił poddać pod dyskusję na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu możliwość utworzenia w w/w budynku Domu Pomocy Społecznej.
W trakcie posiedzenia poruszono także kwestie zamiaru aplikowania o środki na budowę hali sportowej wspólnej dla II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych, Zarząd Powiatu w powyższej kwestii postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Edukacji oraz Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania wizji lokalnej i zaproponowania rozwiązania w powyższym temacie.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że przy ul. Szydłowieckiej  jest teren, który należy do Skarbu Państwa. Wyjaśniła, że choć jest atrakcyjnie położony, to nie można go zagospodarować, gdyż plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę 4 pasmowej drogi. Dodała, że  przebudowa ulicy Szydłowieckiej jest planowana w 2016 roku i Zarząd Powiatu nie planuje w najbliższych latach rozbudowy  tej ulicy w zakresie przewidzianym w zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego do przeanalizowania aktualnych materiałów dotyczących planu zagospodarowania miasta i złożenia wniosku o zmianę tegoż terenu w oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym.

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych o zmianie ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości. Wyjaśniła, że od stycznia br. Starosta ponosi odpowiedzialność za rachunkowość i sprawozdawczość jednostek oświatowych, które rozlicza organ. Dodała, że w związku z powyższym zachodzi konieczność przygotowania stosownego projektu Uchwały Rady Powiatu, który dostosuje to do obecnie obowiązującego prawa.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
     Anna Bugajska                                                                               Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
 
 
Załączników:11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – Curie,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania składanych ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (II)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 09.02.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 01.02.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo mieszkańca Skarżyska – Kamiennej z dnia 08.02.2016 r.
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 09.02.2016 r.

Protokół Nr 6 (495kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (10 lutego 2016)
Opublikował: Anna Bugajska (3 marca 2016, 15:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508