Protokół Nr 4 z dnia 27 stycznia 2016 roku


Protokół Nr 4/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 27 stycznia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jerzy Krawczyk                                             - Naczelnik Wydziału Edukacji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
c)  upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
d)  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
  • Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr z dnia 22 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 500zł w związku z koniecznością wykonania tablic informacyjnych o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 21 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia kwoty nadwyżki na ubezpieczeniu powiatu w wysokości 4.000zł na brakującą kwotę na zapłatę podatku od nieruchomości, 
  • Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia brakującej kwoty w wysokości 46zł na podatek od nieruchomości, 
  • Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia brakującej kwoty w wysokości 14zł na podatek od nieruchomości, 
  • Pism Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 18 stycznia 2016r oraz 20 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.865zł na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (5.865zł) oraz środków na naprawy i konserwacje sprzętu technicznego (1.000zł), 
  • Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 13 stycznia 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
b) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół             Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
d) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 5)

Powyższe uchwały omówił obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk. Wyjaśnił, że uchwały dotyczą upoważnienia Dyrektorów ZST i ZSE do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją w programie „Erasmus+” projektów:
  • „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły”,
  • „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”
  • Akcja 1 „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – „Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy”
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska dodała, że programy „Erasmus +” są finansowane w 100% ze środków unijnych. Do planu finansowego jednostki realizującej w/w projekty wprowadzona jest cała kwota zgodnie z budżetem projektu.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie głosując nad każdą z nich oddzielnie.
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w IV kwartale 2015 roku wykorzystał środki finansowe w kwocie 94.408,84 zł. Dodał,   że  z powyższego dokumentu wynika iż:
¾      w okresie sprawozdawczym w powiatowym zespole zatrudnionych było 15 osób
w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej,
¾      w celu wydania orzeczenia do zespołu wpłynęło 548 wniosków,
¾      powołano łącznie 83 składy orzekające,
¾      wydano ogółem 518 orzeczeń
¾  liczba wniesionych odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w IV kwartale wyniosła 48,
¾      wydano łącznie 214 legitymacji poświadczających niepełnosprawność,
¾      wydano łącznie 60 kart parkingowych
Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Naczelnik Wydziału Edukacji – Pan Jerzy Krawczyk przedstawił pismo (załącznik nr 7) informujące o kwotach miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2016 r. na ucznia słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki i tak:
¾    liceum ogólnokształcące dla dorosłych system zaoczny – 74,92 zł.
¾  szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym – 106,25 zł.
¾    szkoła policealna medyczna dla młodzieży w systemie dziennym – 941,20 zł.
¾    szkoła policealna medyczna dla dorosłych w systemie stacjonarnym – 263,68 zł.
¾    szkoła policealna medyczna dla dorosłych w systemie zaocznym – 207,41 zł.
Wyjaśnił, że wyliczenie kwot dotacji oparte zostało na podstawie wydatków bieżących ustalonych w 2016 r. w budżecie Powiatu Skarżyskiego oraz innych najbliższych pod względem odległości gmin i powiatów.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe kwoty dotacji.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo właściciela firmy „SKAR-BUD”, (załącznik nr 8) który w nawiązaniu do decyzji Zarządu Powiatu dotyczącej odmowy akceptacji umowy cesji wierzytelności z dnia 14.12.2015 r. zawartej z Globe Invest Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przesłanie opinii prawnej, która spowodowała taką decyzję.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przesłanie opinii prawnej Radcy Prawnego Starostwa z uwagi na fakt, że została ona sporządzona na potrzeby Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, (załącznik nr 9) który nawiązał do wyciągu z protokołu Nr 56/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie:
1.    Przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji na ulicy Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej
Nr 1. Dyrektor w piśmie wyjaśnił, że niezbędna jest przebudowa sterownika oraz sygnalizatorów co wiąże się z wykonaniem poniższych prac:
¾  demontaż sygnalizatorów S1 (kołowe)  – 4 szt.
¾  demontaż sygnalizatorów S5 (piesze) – 4 szt.
¾  montaż nowych sygnalizatorów typu LED – 3 komorowych kołowych – 4 szt.
¾  montaż nowych sygnalizatorów typu LED – 2 komorowych pieszych – 4 szt.
¾  przebudowa istniejącego sterownika  - panele nadzorcze – 2 szt.
¾  przebudowa istniejącego sterownika – panele grupowe – 4 szt.
Koszt wykonania powyższego to 23 591,40 zł brutto.
2.   Rozwiązania problemu dotyczącego tworzenia się korków przy wyjeździe z ul. 1 – Maja. Dyrektor w piśmie zaproponował, aby realizację postulatu rozpocząć od wykonania koncepcji wielobranżowej (układ drogowy wraz z rondem, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja elektryczna, teletechnika, regulacja stanów prawnych gruntów). Dodał, że z analizy prowadzonej przez ZDP szacowany koszt poprawy układu komunikacyjnego na odcinku Dolnej Kamiennej wyniesie ok. 6 mln. zł.  Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu zorganizował spotkanie m.in. z Naczelnikiem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w sprawie możliwości otwarcia części ulicy Towarowej. Zdaniem Starosty jest to rozwiązanie, które pozwoli usprawnić komunikację na odcinku drogi położonej na osiedlu Dolna Kamienna za pomocą niedużego nakładu finansowego z budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację zadania zawartego w pkt. 1 ustalając, że środki na tą inwestycję pochodzić będą z budżetu ZDP. Ponadto, Zarząd przychylił się do propozycji Starosty odnośnie rozwiązania problemu zawartego w pkt. 2. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Komunikacji do przedstawienia Członkom Zarządu ustaleń z przeprowadzonego spotkania.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Radnej Miasta i Gminy Suchedniów (załącznik nr 10) zawierające prośbę o doposażenie w sprzęt komputerowy Centrum Kształceniowo Integracyjnego w Michniowie. Wyjaśniła, że przekazanie powyższego sprzętu umożliwi w znacznym stopniu dostęp dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy Centrum do rozwijania wiedzy informatycznej.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie jednego zestawu komputerowego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące: (załączniki w Wydziale GG).
1.    ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00034156/7, prowadzonej dla działek nr 22/3,
nr 62/5 i nr 66/21 położone w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0002 Borki, arkusz mapy 13) zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Kopernika, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku- Kamiennej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.    ujawnienia w księdze wieczystej KI1R/00013105/2, prowadzonej dla działek: nr 134/3 (obręb 0003 Place, arkusz mapy 17), nr 41/12, nr 202/3, 216/5, nr 216/6, nr 216/7,
nr 216/9, nr 216/10, nr 216/11, nr 216/12, nr 216/13, nr 216/14, nr 216/15, nr 216/16,
nr 216/17, nr 216/18, nr 216/21 (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 16) położonych w Skarżysku-Kamiennej zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej – ulicy Rejowskiej, trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, (załącznik nr 11) która zwróciła się z ponowną prośbą o wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczenia garażowego mieszącego się
w obrębie Zespołu Szkół Technicznych. Starosta przypomniał zebranym, że w/w pomieszczenie wymaga prac wykończeniowych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego, bramy garażowej, wylewki podłogowej, ocieplenia ścian i nałożenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. W związku z powyższym zaproponował następujące rozwiązanie. Dokonać rozeznania odnośnie możliwości zakupu więźby dachowej w okolicznych tartakach. Środki finansowe niezbędne dla realizacji całości zadania przeznaczyć z różnicy należnej do zwrotu części subwencji oświatowej pobranej w poprzednich latach w stosunku do zaplanowanej kwoty. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 08.12.2015 r. powiat powinien dokonać zwrotu 334,962,80 zł. przy przewidzianej w budżecie kwocie 347 174 zł. Różnica stanowi kwotę 12 211,20 zł., z tego należy zwiększyć wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 2 tys. zł. Starosta dodał, że więźba dachowa kosztuje nie więcej niż 1500 zł. w związku z powyższym pozostała część może zostać wykorzystana na zakup niezbędnych materiałów. Ponadto z informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem istnieje możliwość rozbiórki garaży stanowiących własność powiatu, a nie nadających się do użytku.
 
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił:
1.   Zobowiązać Skarbnika do przygotowania projektu uchwały wprowadzającej stosowne zmiany do budżetu powiatu.
2.    Upoważnić Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (wszystkie obiekty są w trwałym zarządzie ZST) do złożenia zamówienia na wykonanie więźby dachowej.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że dnia 25.01.2016 r. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej kandydaturę Pana Krzysztofa Grzegorka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych. Dodał również, że zakończył się konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarek w wyniku którego została wybrana Pani Izabela Mosiołek.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
    Anna Bugajska                                                                          Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      A. Leżańska …………………
3.      B. Krawczyńska ……………
 
 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego  - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego  - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 26.01.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo właściciela „SKAR-BUD” z dnia 22.01.2016 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.01.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Radnej Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 18.01.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
z dnia 19.01.2016.
 
Protokół Nr 4 (491kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Bugajska (18 lutego 2016, 09:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453