Protokół Nr 2/2016


Protokół Nr 2/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 stycznia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2. Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu  
2. Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
  1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
  2. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta - Pan Artur Berus przedstawił pismo NZOZ Medica (załącznik nr 2) zawierające prośbę
o pomoc w zorganizowaniu kolejnych bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2016 są to roczniki od 1947-1966), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii, a kobietom spoza grupy refundowanej badania oferowane będą odpłatnie. Dodał, że powyższa pomoc polegałaby na udostępnieniu miejsca dla mammobusa obok budynku Starostwa Powiatowego z dostępem do energii elektrycznej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie miejsca dla mammobusa obok budynku Starostwa Powiatowego z dostępem do energii elektrycznej. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do kontaktu z NZOZ Medica w celu uzgodnienia szczegółów.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, (załącznik
nr 3) w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Zdaniem Pani Katarzyny Bilskiej system elektroniczny niesie za sobą duże usprawnienie w prowadzeniu naboru do szkół.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec poinformowała zebranych, że została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                               Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska……………………
4.      B. Krawczyńska ……………….
 
 
Załączników 4:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo NZOZ Medica z dnia 07.01.2016 r.
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 11.01.2016 r.
Załącznik nr 4 – Decyzja Nr 2/2016 z dnia 12.01.2016 r.
Protokół Nr 2/2016 (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Bugajska (3 lutego 2016, 15:03:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466