Protokół Nr 3 z dnia 20 stycznia 2016 roku


Protokół Nr 3/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 stycznia 2016 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu   
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2016 rok,
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu.
2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2015 roku.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2016 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie szczegółowo omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag, oraz podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.
 
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu (załącznik nr 3)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Jednocześnie ustalono, że konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 ogłoszony zostanie w grudniu br.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2015 roku (załącznik nr 4)
Przedmiotowe sprawozdanie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 5)  zawierające prośbę o wyrażenie zgody na obsadzenie wakatu w zawodzie technik mechatronik, przedmiot projektowanie i programowanie w mechatronice.
Z uwagi na fakt, że obsadzenie wakatu jest rolą Dyrektora, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione w piśmie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa UKS Relaks (załącznik nr 6) zawierającym prośbę o udostępnienie minibusa będącego na stanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w celu wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorów w kickboxingu, które odbędą się w dniach 5-7 lutego br. w Kartuzach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie busa z ZPR-W. Jednocześnie wskazano, że za czas pracy kierowcy zapłaci Klub. Ponadto, Zarząd zobowiązał Prezesa UKS Relaks do uzgodnienia z dyrektorem ZPR-W możliwości wyjazdu w podanym terminie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 7) oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział w/w szkół w programie „Erasmus +” w roku 2016. Wyjaśniła, że Dyrektorzy planują udział w konkursach w ramach projektów:
  • ZSE – Akcja 1 „Kształcenie i szkolenie zawodowe”, „Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy”,
  • ZST – „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” oraz „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły”.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wszelkie koszty związane z realizacją projektów nie obciążą trwale budżetu powiatu, gdyż pokrywane są w całości przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych w programie Erasmus + w roku 2016. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownego projektu uchwały oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych czynności leżących po stronie organu prowadzącego.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska  powróciła do sprawy poruszonej na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na cesję wierzytelności firmy Globe Inwest za roboty budowlane wykonane na rzecz Powiatu. Przypomniała, że Zarząd zwrócił się do radcy Prawnego o przedstawienie opinii w powyższym zakresie. Następnie zapoznała zebranych z opinią Radcy Prawnego Starostwa (załącznik nr 9), stanowiącą załącznik do protokołu. Podkreśliła, że z uwagi na fakt, iż zajęcie wierzytelności firmy Globe Invest wobec Powiatu na mocy czynności dokonanych przez komorników sądowych na 8 miesięcy przed zawartą umową cesji Globe Invest na rzecz Stanisława Kabały Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „SKAR-BUD”, czyni zasadnym nie wyrażenie zgody na dokonaną cesję wierzytelności.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na cesję wierzytelności firmy Globe Invest.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r. Zarząd pozytywnie odniósł się do propozycji zaangażowania zewnętrznego eksperta, który dokona oceny poprawności wykonania studium dla projektu partnerskiego „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Następnie poinformował, że wpłynęło pismo od Lidera projektu dotyczące wstępnej wyceny usług doradczych i eksperckich w ocenie studium. W związku z powyższym przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (załącznik nr 10) z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na skorzystanie z usług eksperta oraz partycypowanie w jej kosztach. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z planu finansowego wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11), który zwrócił się z wnioskiem o przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni wraz  budowlami i urządzeniami towarzyszącymi, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej, w związku ze zrzeczeniem się użytkowania przedmiotowej nieruchomości przez Zespół Opieki Zdrowotnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo właściciela firmy Ubezpieczenia od A do Z (załącznik nr 12), który wynajmuje pomieszczenie biurowe na prowadzenie swojej działalności w budynku przy ul. Plac Floriański 1, będącym własnością Powiatu. Starosta wyjaśnił, że w związku z interwencjami mieszkańców miasta odnośnie umieszczonej reklamy LED w oknie wynajmowanego pomieszczenia, zaproponowano najemcy polubowne załatwienie sprawy. W związku z powyższym, najemca zaproponował wynajem 4 modułów powierzchni reklamowej na tablicy przez budynkiem oraz wprowadzenie do umowy najmu zapisu określającego czas wyświetlania reklamy LED, tak by działała tylko w czasie pracy biura.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowane rozwiązanie sprawy oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego aneksu do umowy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  zapoznał zebranych z pismem Kierownika Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (załącznik nr 13) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków jakie przysługują Województwu z tytułu umowy dzierżawy pomieszczeń dla węzła szkieletowego regionalnej sieci szerokopasmowej, na firmę Glenbrook Investments Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie cesji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  poinformował, że wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PROENCO (załącznik nr 14), które jako wykonawca projektu odbudowy drugiego zasilania w wodę szpitala powiatowego zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na działkach: 5/5, 7/2, 5/11, 5/9, 4/1 obręb 0002 Borki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w przedmiotowym piśmie, w odniesieniu do działek nr 5/9 oraz 5/11.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 15) zawierające prośbę o umorzenie w całości lub części należności w kwocie 2 045,00 zł. z tytułu opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu. Wyjaśnił, że w/w osoba zgłosiła się do Starosty w ramach skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zaproponowane zostało polubowne załatwienie sprawy, polegające na wpłacie połowy w/w kwoty do dnia 20 stycznia oraz przedstawieniu pisma rodziców zainteresowanej o przejęciu pozostałej części zobowiązania. Następnie Starosta wyjaśnił, że zainteresowana z tej propozycji nie skorzystała. Wobec powyższego, brak jest podstaw prawnych do umorzenia zobowiązania.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę przedstawioną w piśmie.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska ……………
 
 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016
w zakresie kultury oraz w zakresie sportu.
Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski osiągniętych w 2015 roku
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 18.01.2016 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Prezesa UKS Relaks, z dnia 19.01.2016 r.
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 13.01.2016 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 12.01.2016 r.,
Załącznik nr 9 – opinia Radcy Prawnego Starostwa, z dnia 12.01.2016 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, z dnia 18.01.2016 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 12.01.2016 r.,
Załącznik Nr 12 - pismo właściciela firmy Ubezpieczenia od A do Z, z dnia 11.01.2016 r.,
Załącznik Nr 13 – pismo Kierownika Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, z dnia 15.01.2016 r.,
Załącznik Nr 14 – pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PROENCO, z dnia 12.01.2016r.,
Załącznik Nr 15 - pismo mieszkanki Skarżyska-Kamiennej, z dnia 18.01.2016 r., (załącznik zawierający dane osobowe, do wglądu tylko osób upoważnionych. 

Protokół Nr 3 (555kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 stycznia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (2 lutego 2016, 13:44:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488