Protokół Nr 1 z dnia 5 stycznia 2016 roku


Protokół Nr 1/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 stycznia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu  
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
2.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)  upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania  zobowiązań,
c)  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
d)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez Skarbnika.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.
2. Przyjęcie projektów uchwał rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
b)  upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania  zobowiązań,
c) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że skarga na działalność Starosty wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17.12.2015 roku i skierowana została do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Następnie Starosta zapoznał zebranych ze stanowiskiem Komisji w przedmiotowej sprawie, które stanowi załącznik do projektu uchwały.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 (załącznik nr 3)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:
1) ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000zł na zadaniu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w związku z przedłużeniem przedsięwzięcia do 2020 roku i zabezpieczenia w latach 2019 i 2020 po 100.000zł.,
2)  z ponownego wprowadzenia przedsięwzięcia „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” o łącznych nakładach 017.103zł i limicie wydatków w 2016 roku 60.000zł, w związku z tym, że ze względów prawnych nie wszystkie wydatki zdążyły zostać zrealizowane w 2015r,
a konieczność ich wydatkowania nastąpi na początku bieżącego roku,
3) z wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km”: łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejsza się o 1.070.000zł, limit wydatków w 2019 roku o 1.350.000zł, natomiast zwieksza się limit wydatków w 2016r – 130.000zł i w 2017 roku – 150.000zł. Wprowadzone w 2016 i 2017 roku środki zapewnią wkład własny powiatu, potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na zadanie przenoszone są
 • w 2016 roku 130.000zł z przebudowy ul.Szydłowieckiej,
 • w 2017 roku 150.000zł z rozbudowy drogi w m.Zalezianka,
co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań na tych
zadaniach,
4) ze zmiany nazwy przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017” poprzez wykreślenie wyrażenia „i chodników”. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków o 120.000zł.,
5) z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego o nazwie „Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych” o okresie realizacji 2016-2018 na łączną kwotę 180.000zł w związku z zamiarem zawarcia trzyletniej umowy,
6)  z wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego”, które wprowadzone zostało do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej pod koniec roku 2015. Łączne nakłady wynoszą 58.000zł na lata 2016-2017,
7) z wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009”, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 20.000zł, limicie wydatków w 2016r – 10.000zł, a w 2017-2018 po 5.000zł. Wprowadzenie zadania wynika z chęci podpisania trzyletniej umowy na jego realizację,
8) ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 1.066zł w związku ze zwiększeniem środków z powiatów, z których mieszkańcy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej w naszym powiecie. Zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia określającego roczną stawkę na jednego uczestnika,
9)  ze zwiększenia wydatków majątkowych o 60.000zł w związku z ponownym wprowadzeniem zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”,
10)  ze zwiększenia przychodów budżetu w 2016 roku o 60.000zł z tytułu „wolnych środków”, czyli niewykorzystanych w poprzednich latach kredytów. Powyższą kwotę wprowadza się po wstępnym przeanalizowaniu wykonania 2015 roku. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie zadania, o którym mowa w pkt 9.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1) wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2015r - zwiększenie łącznych nakładów na przedsięwzięciu wieloletnim „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” o 200.00zł w związku z przedłużeniem przedsięwzięcia do 2020 roku i zabezpieczenia w latach 2019 i 2020 po 100.000zł.,
2) pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie ponownego wprowadzenia do budżetu zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” w kwocie 60.000zł w związku z tym, że ze względów prawnych nie wszystkie wydatki zdążyły zostać zrealizowane w 2015r, a konieczność ich wydatkowania nastąpi na początku bieżącego roku (uprawomocnienie decyzji). Środki na ten cel będą pochodzić z tzw. „wolnych środków” pozostałych z 2015 roku, zgodnie ze wstępnym rozliczeniem wykonania tego roku,
3) pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km”. Zdejmuje się kwotę zaplanowaną w 2019 roku, a wprowadza się plan w 2016 i 2017r w związku z możliwością skorzystania z dofinansowania zewnętrznego. Obecnie zadanie będzie wynosiło: łączne nakłady 324.000zł, limit wydatków w 2016r – 130.000zł a w 2017 roku – 150.000zł. Wprowadzone środki zapewnią wkład własny powiatu, potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na zadanie przenoszone są:
 • w 2016 roku 130.000zł z przebudowy ul.Szydłowieckiej,
 • w 2017 roku 150.000zł z rozbudowy drogi w m.Zalezianka
co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na tych zadaniach,
4) z wprowadzenia do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” zadań:
 • ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych,
 • kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego, 
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009
na podstawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2035r. W planie wydatków nic nie ulega zmianie,
5) ze zmiany nazwy przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017” poprzez wykreślenie wyrażenia „i chodników”. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków o 120.000zł.,
6) ze zwiększenia planu dotacji przekazywanej Warsztatom Terapii Zajęciowej w ramach pokrycia 10% kosztów utrzymania uczestników warsztatów w związku ze zmianą sposobu wyliczenia stawki w rozporządzeniu Rady Ministra z dnia 23 grudnia 2015r zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym i tak:
 • warsztaty przy ul Kościuszki – zwiększenie o 4.000zł.,
 • warsztaty przy ul. Równoległej zwiększenie o 6.000zł.
Jednocześnie zwiększa się dochody otrzymywane od powiatów, z których pochodzą uczestnicy warsztatów, stanowi to kwotę zwiększenia w wysokości 1.066zł na 8 uczestników. Brakującą kwotę 8.934zł przenosi się z 85195 z par.4300 – 2.000zł oraz z 75020 par.4300 – 6.934zł w związku z potrzebą zabezpieczenia mniejszej kwoty na certyfikację systemu jakości niż pierwotnie zaplanowano,
7) ze zmiany planu wydatków w ramach rozdziału „Nieodpłatna pomoc prawna”, kwotę 59.946zł przenosi się na dotację dla stowarzyszenia w związku z przekazaniem mu realizacji części zadania w ramach zorganizowanego konkursu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 5)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z konieczności przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z zawarciem umów na nieodpłatną pomoc prawną z kancelariami prawnymi, a nie jak planowano z osobami fizycznymi oraz ze względu na decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia specjalisty ds. BHP, który jest zatrudniony w Starostwie na umowę zlecenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)  upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych  służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania  zobowiązań (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki. Dodała, że Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
c) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009r o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami. Podstawą opracowania powyższego planu jest informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu Wojewody oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
d)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że zawarta zostanie umowa najmu lokali użytkowych Nr 201 i 202 z Panem Marcinem Piętakiem, z przeznaczeniem na siedzibę Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wsparcie 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia br. w MCK. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby na ten cel przekazać materiały promocyjne powiatu, m.in. koszulki, znajdujące się na stanie w wydziale Promocji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/253/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, do kategorii dróg powiatowych zaliczone zostały odcinki n/w ulic:
 • Legionów – od ulicy Krakowskiej do ulicy Prostej,
 • Krakowskiej – od ulicy Legionów do alei Jana Pawła II oraz łącznicy drogi krajowej Nr 7 w kierunku południowym do placu zawracania.
W związku z powyższym Starosta przedstawił wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 10) o wszczęcie procedury zmierzającej do pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Towarowej, ze skutkiem uznania tej drogi jako drogi gminnej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec poinformowała zebranych, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia auditu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym odpowiedziały 3 firmy. Kryterium oceny ofert stanowiła cena. W wyniku analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Certika Sp. z o.o, posiadająca akredytację PCA,. za kwotę brutto 16 851,00 zł., obejmującą trzyletni okres certyfikacji. Sekretarz dodała, że pierwszy audit przeprowadzony zostanie w 2016 r., natomiast w roku 2017 i 2018 przeprowadzone zostaną audity nadzoru. Notatka służbowa w tej sprawie stanowi załącznik nr 11.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wybór firmy Certika Sp. z o.o.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W związku z organizacją Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Starosty Skarżyskiego, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska w ramach promocji Powiatu Skarżyskiego zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup 2 pucharów za kwotę 114 zł. brutto. Wyjaśniła, że powyższe puchary zostaną wręczone zwycięskiej drużynie męskiej i żeńskiej. Dodała, że środki na ten cel zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz. 75075 § 4190. Poinformowała również o konieczności pokrycia kosztów obsługi Turnieju w kwocie 440 zł. brutto, które zostaną wydatkowane z dz. 750 rozdz. 75075 § 4170.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania  zobowiązań,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
Załącznik nr 8 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, z dnia 30.12.2016 r.
Załącznik nr 10 – wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 04.01.2016 r.
Załącznik nr 11 – notatka służbowa, z dnia 04.01.2016 r.

Protokół Nr 1 (497kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (5 stycznia 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 stycznia 2016, 12:33:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444