Protokół Nr 54 z dnia 16 grudnia 2015 roku


Protokół Nr 54/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 grudnia 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu   
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
b) trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
c)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku,
d) nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7.

Kolejny wniosek zgłosiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Poprosiła o wprowadzenie do porządku: Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok, projekty uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
  • określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, 
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
oraz uchwałę Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wyjaśnił, że w miesiącu styczniu, po wdrożeniu planu naprawczego dla ZOZ ponownie zaszłaby potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

Porządek po zmianie:
1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu  z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok,
2.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
b)  trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
c)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku, im. Marii Skłodowskiej-Curie.
d) zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7.
e) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
f) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
3.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
c) wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu  z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok, (załącznik nr 2 )
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone Autopoprawką wynikają z wejścia w życie od 01.01.2016r zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z nałożeniem na samorządy nowego zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzono nowy rozdział właściwy do klasyfikowania planu związanego z jego realizacją – rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”. W projekcie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016r dochody i wydatki na ten cel zaplanowane były w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w związku z tym, że rozporządzenie zmieniające nie weszło w życie przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2016r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 28 listopada 2015r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę.
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt powyższej uchwały. Wyjaśnił, że przyjęcie uchwały ma na celu uproszczenie procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi oddanymi w trwały zarząd, usprawnienie podejmowania decyzji w tych sprawach, jak również ujednolicenie zasad  korzystania z tych nieruchomości.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b) trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. zachodzi potrzeba dokonania zmian w uchwale, która obowiązywała od 2012 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższą uchwałę.

c)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku, im. Marii Skłodowskiej-Curie. (załącznik nr 5)

Projekt przedmiotowej uchwały omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że rozkład pracy aptek na terenie powiatu skarżyskiego został ustalony w oparciu o informacje udzielone przez poszczególne apteki o czasie ich pracy, który wskazuje na rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców powiatu skarżyskiego na świadczone przez nie usługi.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

d)   zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7. (załącznik nr 6)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła przedmiotową uchwałę. Wyjaśniła, że III LO jest szkołą najmniejszą spośród trzech liceów prowadzonych przez powiat skarżyski, a na podstawie prognozy demograficznej nie można oczekiwać zwiększenia liczby uczniów. Dodała, że z tego powodu występują problemy organizacyjne w zakresie realizacji przedmiotów rozszerzonych, a koszt kształcenia ucznia jest większy w porównaniu z I i II LO.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

e) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, (załącznik nr 7)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz  określić ostateczny termin dokonania wydatków. Dodała, że w roku 2015 w powyższym wykazie proponuje się umieścić inwestycje drogowe – projekty wymienione w załączniku nr 1. Wyjaśniła, że w związku z tym, że przetargi zostały już ogłoszone, a Wykonawcy zadań zostaną wyłonieni w II połowie grudnia nie ma możliwości by zadania te zostały zrealizowane w bieżącym roku.
Zarząd Powiatu przyjął projekt powyższej uchwały.

f)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015r o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 14.775zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dostęp do portalu internetowego – geoportal.
2. Umowy dotacji nr 1031/2015/UG/WR z dnia 9 grudnia 2015r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznającej powiatowi środki w wysokości 20.000zł w związku z przekazaniem 5 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu w 2014r. Środki te przeznaczone zostały na dostęp do portalu internetowego – geoportal.
3. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla szkół niepublicznych o 24.429zł i przeznaczenie tej nadwyżki na zapłatę zobowiązań placówek oświatowych za grudzień 2015r
4. Z wprowadzenia do budżetu zwrotu środków z tytułu podatku VAT z lat poprzednich i przeznaczenie ich na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za grudzień w placówkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym w łącznej wysokości 367.188zł, co odciąży budżet przyszłoroczny.
5. Ze zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego „Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej” poprzez dopisanie na końcu „w m. Suchedniów”. Kwoty pozostają bez zmian.
6. Ze zwiększenia łącznych nakładów na przedsięwzięciu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w kwocie 200.000zł wskutek wydłużenia zadania o dwa lata i przeznaczenia po 100.000zł w każdym tym roku na jego realizację.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawioną uchwałę.  

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030, (załącznik nr 9)
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wynikają z:
1.Ze zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 10.000zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w związku z koniecznością podpisania dodatkowej umowy. Limit wydatków oraz łączne nakłady nie zwiększają się w związku z tym, że nie zrealizowana została w całości poprzednia umowa z Wykonawcą.
2.Ze zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000zł na zadaniu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych”, a także limitu wydatków w 2019r o 100.000zł i w 2020 roku o 100.000zł. Wynika to z podjęcia decyzji o wydłużeniu okresu realizacji zadania o dwa lata i rozszerzeniu zakresu prac.
3.Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 401.963zł, co wynika z projektu uchwały Rady Powiatu – zwrot VAT-u z lat poprzednich 367.188zł, dotacja z NFOŚiGW –20.000zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej- 14.775zł. Środki te zostały rozdysponowane przede wszystkim na zapłatę zobowiązań jednostek za grudzień 2015r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku, (załącznik nr 10)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz rezygnacją z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych pozostała niewykorzystana kwota w łącznej wysokości 4.764,40 zł. Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie przekazanych środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015 roku Dyrektor PCPR proponuje przeznaczyć niewykorzystane środki na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotowa uchwałę.

b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (załącznik nr 11)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pism Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 10 i 15 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.570,61zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki oraz wykorzystania dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości
2. Pisma Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 740zł w związku z realizacją imprez kulturalnych i promocyjnych
3. Pism Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 7 i 8 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 482zł w celu uregulowania bieżących faktur związanych z funkcjonowaniem jednostki do końca roku budżetowego
4. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 25 listopada 2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki na wynagrodzeniach bezosobowych w wysokości 360zł na badania lekarskie pracowników oraz podróże służbowe związane z indywidulanym nauczaniem
5. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 35.580zł. Zapewni to właściwe funkcjonowanie jednostki do końca roku
6. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 14 grudnia 2015r –w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych do końca roku budżetowego
7. Pism Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 14 grudnia 2015r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.267zł zakup materiałów i wyposażenia oraz na umowę zlecenia z informatykiem.
8. Pisma Wydziału Finansowego z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki.
9. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 49.120zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
c) wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej (załącznik nr 12)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła niniejszą uchwałę. Wyjaśniła, że rozstrzygnięty został konkursu ofert zleconego zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców  powiatu skarżyskiego, w wyniku którego powierza się realizację powyższego zadania Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem (załącznik nr 13) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-listopad 2015 r.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Komendanta Okręgu II Związku Strzeleckiego „Strzelec” (załącznik nr 14) zawierające prośbę o  pomoc i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów zakupu odznaczeń dla uczestników Centralnych Obchodów 153 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego jak i 23 Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn, które zorganizowane zostaną w styczniu 2016 r. Poinformowała, że w uroczystościach uczestniczy łącznie będzie ok. 1000 osób, a w samym marszu od 250 do 300 osób. Dodała, że obchody mają na celu upamiętnić Powstanie Styczniowe ale również przekazać tradycję od najstarszych do najmłodszych uczestników. Wyjaśniła, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego corocznie wspierał powyższą inicjatywę jak również może liczyć na pomoc Związku w organizacji imprez i wydarzeń powiatu.  W związku z powyższym zaproponowała, aby kwotą ok. 300 zł. ufundować zakup odznaczeń. Dodała, że środki zostaną przeznaczone z działu Promocji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.
 
W związku z organizacją turnieju dla najmłodszej grupy zawodniczek Gali, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa MKS „GALA SKARŻYSKO” (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wsparcie inicjatywy poprzez bezpłatne udostępnienie hali przy I LO. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby wyrazić zgodę na udostępnienie hali sportowej jednocześnie zobowiązując organizatorów do pokrycia kosztów pracownika obsługującego halę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Radnego Rady Powiatu – Grzegorza Małkusa oraz Radnego Rady Miasta – Mariusza Bodo (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat lokalu nr 201,202 mieszczącego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 dla Klubów Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pani Małgorzata Łakomiec wyjaśniła, że przedstawiciele w/w klubów wnioskują o wynajem lokalu na takich samych zasadach jakie obowiązują SLD i Solidarność. Dodała, że wcześniejsze pismo dotyczące przedmiotowego lokalu, które rozpatrywane było na poprzednim posiedzeniu, należy potraktować jako nieaktualne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w przedstawionym piśmie. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedstawienia Członkom Zarządu informacji z kim zostanie podpisana umowa wynajmu oraz za jaką konkretnie kwotę.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu Skarżyskiego pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu skarżyskiego na 2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035 (pismo w tej sprawie  stanowi załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG) dotyczące sprostowania oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działek położonych
w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) nr: 65/1, 61, 62 oraz wnioski dotyczące założenia księgi wieczystej, przez przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej KI1R/00034810/0 dla działek nr: 74/3, 74/5, 62/1, 61/1, 65/9 położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.

Ad. pkt. 5 . Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
  Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
Agnieszka Góralczyk                                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 12 listopada
2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Załącznik nr 4 – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: trybu udzielania
i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
Załącznik nr 5 – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku,
Załącznik nr 6 – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zamiaru likwidacji
III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Ekonomii 7.,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 9 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 15.12.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Komendanta Okręgu II Związku Strzeleckiego „Strzelec” z dnia 03.12.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Prezesa MKS GALA SKARŻYSKO z dnia 14.12.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Radnego Rady Powiatu – Grzegorza Małkusa oraz Radnego Rady Miasta – Mariusza Bodo z dnia 14.12.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14.12.2015 r.

Protokół Nr 54 (506kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 grudnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 grudnia 2015, 12:52:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482