Protokół Nr 52 z dnia 9 grudnia 2015 roku


Protokół Nr 52/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 grudnia 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
b)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: trybu udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o ujęcie w pkt 2 porządku posiedzenia uchwały zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pani Renaty Podlewskiej – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
c) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
d) trybu udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie
a)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c) upoważnienia Pani Renaty Podlewskiej – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z powyższym projektem uchwały. Wyjaśnił, że Poseł na Sejm RP Pani Maria Zuba wystąpiła z prośbą o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Poselskiego, na czas sprawowania mandatu poselskiego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr3)
Projekt uchwały omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi zrealizowanie wniosków dotychczasowych najemców, którzy wystąpili o przedłużenie umów już wcześniej obowiązujących.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotową uchwałę.
 
c) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że podjęcie Uchwały ma na celu uproszczenie procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi oddanymi w trwały zarząd, usprawnienie podejmowania decyzji w tych sprawach, jak również ujednolicenie zasad korzystania z tych nieruchomości. Ponadto, przyjęcie tej uchwały wprowadzi pełną jawność działań jednostek w zakresie udostępniania nieruchomości. Jak wynika z projektu uchwały, do zawarcia umów najmu dzierżawy i użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wystarczy zgoda Zarządu Powiatu Skarżyskiego, co jest tożsame z warunkiem określonym we wszystkich decyzjach o ustanowieniu trwałego zarządu. Starosta wyjaśnił, że przedmiotem umów najmu, dzierżawy i użyczenia w większości przypadków są części nieruchomości i niejednokrotnie dotyczą powierzchni 1m2 z przeznaczeniem na ustawienie urządzeń dystrybucyjnych i teletechnicznych. Powyższe regulacje usprawnią proces zawierania tych umów bez konieczności każdorazowego oczekiwania na zgodę Rady Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o odłożenie podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia projektu uchwały w powyższej sprawie do następnego posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej.
 
d) trybu udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (załącznik nr 5)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty konieczne jest dokonanie kolejnej zmiany w poprzedniej uchwale.
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie
a)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. rozpatrywane było pismo Posła na Sejm RP Anny Krupki, która zwróciła się z prośbą o wynajęcie lokali Nr 227 i 228 na czas trwania mandatu poselskiego. Starosta wyjaśnił, że w/w lokale zostały wynajęte Poseł Marii Zubie. Decyzją Zarządu postanowiono zaproponować Pani Annie Krupce najem lokalu użytkowego Nr 201
i 202 w budynku przy ul. Sikorskiego 20. W związku z pismem Pana Marcina Piętaka zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym do trzech lat lokalu Nr 201 i 202 z przeznaczeniem na siedzibę Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość oraz filię biura Posła Anny Krupki, wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem przygotował przedmiotową uchwałę. W piśmie zwrócono się również z wnioskiem o wynajem lokalu za kwotę jaką płaci SLD czy też Solidarność. W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z pismem do Pani Anny Krupki oraz Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość z prośbą o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:
1)  z uwagi na fakt, że lokal Nr 201 i 202 zaproponowany został Poseł Annie Krupce, czy Pani Poseł z tego rezygnuje?
2) czy Komitet Miejski PiS zainteresowany jest wynajęciem w/w pomieszczeń na zasadach ogólnych?
3) na jakich zasadach Pani Anna Krupka będzie prowadzić biuro poselskie w siedzibie Komitetu PiS?
4)  Zarząd Powiatu może wynająć lokal na zasadach ogólnych do trzech lat, w związku z tym czy biuro poselskie pani Anny Krupki będzie funkcjonowało tylko przez okres trzech lat?
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie do czasu uzyskania niezbędnych informacji.
 
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 1 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.260zł. Nadwyżki w planie przenoszone są przede wszystkim na zakup pościeli dla wychowanków oraz zużytego wyposażenia, a także na zimowy wypoczynek dla wychowanków,
2)  Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 36.253zł na zakup map operacyjnych, programów antywirusowych, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, na zakup sprzętu informatycznego, zapór, noszy chemicznych oraz na naprawę sprzętu,
3)  Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 1.200zł na naprawę kserokopiarki i zakup wierteł na potrzeby Starostwa Powiatowego,
4)  Pisma Wydziału Edukacji z dnia 7 grudnia 2015r –w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych do końca roku budżetowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c) upoważnienia Pani Renaty Podlewskiej – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że upoważnia się Panią Renatę Podlewską do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Skorzystaj z szansy”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 10) zawierające informację, że 30 listopada br. zostało zakończone postępowanie przetargowe na pożyczkę w wysokości 3 000 000 zł. W zawartej umowie z firmą Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi okres spłaty wynosi 84 miesiące, w tym karencja spłaty kapitału 13 miesięcy, a roczne oprocentowanie WIBOR 6M + 5,58% (marża stała). Dyrektor poinformował w piśmie, że otrzymane z tego tytułu środki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań. Wicestarosta dodał, że w oparciu o opinię Radcy Prawnego Starostwa w kwestii zaciągnięcia przez ZOZ pożyczki w wysokości 6 mln. zł. w miesiącu lipcu br., brak jest podstaw prawnych do legitymacji podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Szpital. Jednocześnie Wicestarosta wyraził nadzieję, że program naprawczy przyniesie rozwiązania skutkujące poprawą sytuacji szpitala.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 11) informujące, o rozpoczęciu działań dotyczących przygotowania wniosku do ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego. Dyrektor podał w piśmie, że planowana jest realizacja projektu dotyczącego przebudowy i doposażenia w sprzęt medyczny SOR wraz z budową lądowiska. W związku z powyższym postanowiono zwrócić się do firmy zewnętrznej, która dokona precyzyjnej oceny możliwości szpitala wg podanych kryteriów, przygotuje wniosek o dofinansowanie z załącznikami oraz opracuje Studium Wykonalności. Według wstępnego rozeznania koszt takiej usługi wynosi ok. 15-20 tys. zł. Z uwagi na brak środków w budżecie Szpitala, Dyrektor ZOZ zwrócił się z prośbą o pokrycie w/w kosztów.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę dyrektora, gdyż w budżecie powiatu nie ma środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii dla zadania pn. „Rozbudowa obiektu mostowego w km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował w/w przedsięwzięcie. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12)
Dla przedmiotowego zadania Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, (załącznik nr 13) w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania na zamówienie: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz zamawiającego  - Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej”. Dodała, że postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym, a wartość zamówienia nie powinna przekroczyć 120 000 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił dwa ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 14, 15) w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenia.

W związku z decyzją Zarządu w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Legionów 119 i 119A, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) informujące, że starania w kwestii nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną kupnem przedmiotowej nieruchomości nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Starosta wyjaśnił, że nie udało się potwierdzić woli kupna od zainteresowanego.
W związku z powyższym Naczelnik IM zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Następnie Starosta dodał, że do chwili obecnej zlecono wykonanie operatu szacunkowego za kwotę 3 690 zł. brutto oraz trwają czynności zmierzające do wykonania podziału geodezyjnego działki. Zaproponował, aby Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem przygotował ogłoszenie Zarządu Powiatu o możliwości wydzierżawienia w trybie przetargowym przedmiotowej nieruchomości z możliwością sprzedaży. Dodał, że w przypadku sprzedaży w/w nieruchomości zajdzie konieczność podziału działki nr 130 w taki sposób aby budynek ZSTM stał na jednej działce.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej o zrzeczeniu się użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi.
W związku z powyższym przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) informujące, że Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą Nr 344/XLVII/2014 wyraziła zgodę na obciążenie przedmiotowej nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZOZ, co zostało potwierdzone aktem notarialnym Nr rep. A 1979/2014. Wydział Geodezji prowadząc sprawę ustalił wartość nieruchomości na podstawie wartości księgowej, tj. 552 950,50 w tym wartość gruntu 29 873,50 zł. Ponadto, z operatu szacunkowego z dnia 15.12.2005 r. przekazanego przez Wydział GG wynika, że wartość odtworzeniowa nieruchomości wynosi 282,298 zł. Starosta dodał, że wartość nieruchomości po umorzeniu na dzień 31.12.2013 roku wynosi 384 192,41 zł. Wobec znaczących różnic w wycenie nieruchomości, Naczelnik Wydziału IM zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego postępowania.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do omówienia przedmiotowej sprawy ze Skarbnikiem Powiatu celem wypracowania wspólnego stanowiska i przedstawienia go Członkom Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy podpisania porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta, Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Przypomniała, że Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą o podpisanie porozumienia realizowanego wspólnie przez powyższe podmioty w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poinformowała, że niniejszy dokument nosi nazwę Strategia Bezpieczeństwa Publicznego. Wyjaśniła, że Strategia rządzi się innymi prawami niż Porozumienie i w jej ocenie brak jest podstawowych elementów które odpowiadają wymaganiom Strategii. Starosta – Pan Jerzy Żmijewski podzielił zdanie Pani Katarzyny Bilskiej i zaproponował, aby wystosować w tej sprawie stosowne pismo do  Prezydenta Miasta.
Zarząd Powiatu poparł przedstawione stanowisko.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 (załącznik nr 18) zawierającym prośbę o włączenie się w działania Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działającego przy Gimnazjum nr 1 w Skarzysku-Kamiennej poprzez sprzedaż własnych przedmiotów osobom zainteresowanym. Poinformowała, że Sztab WOŚP umożliwi kontakt osobom sprzedającym i kupującym w dniu 08.01.2016 r. podczas imprezy charytatywnej, która odbędzie się na terenie w/w gimnazjum. Dodała, że uzyskana kwota pieniędzy zasili konto Fundacji WOŚP. W związku z powyższym zaproponowała, aby  przekazać materiały promocyjne będące na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, (załącznik nr 19) w którym zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie stawki żywieniowej z obecnej 8,50 zł. na kwotę 10,50 zł. (w tym obiad 8,00 zł., śniadanie 1,50 zł., kolacja 1,00 zł.). Dodała, że zwiększenie stawki żywieniowej wynika z kalkulacji uwzględniającej koszt surowca oraz narzuty od kosztów przygotowania posiłków, która została przeprowadzona w listopadzie br.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania pisma kierowanego do Dyrektora ZPEW z prośbą o przedstawienie wspomnianej kalkulacji.
 
Mając na uwadze planowaną reorganizację skarżyskich liceów, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji odbyła trzy spotkania z radami pedagogicznymi I LO, II LO i III LO na których przedstawione zostały materiały odnośnie prognozy demograficznej (w skali 15-letniej) i przypuszczalnej organizacji struktury skarżyskich liceów w najbliższych latach. Ponadto przedstawiona została propozycja reorganizacji w/w szkół dotycząca likwidacji III LO. Następnie poinformowała, że każdy z dyrektorów poproszony został o przygotowanie wstępnego scenariusza (arkusza organizacyjnego) na następny rok szkolny w oparciu o 3 przesłanki: (dokumenty stanowią załącznik nr 20)
  • przyszłorocznych absolwentów gimnazjów będzie o 60 mniej,
  • nie ma gwarancji, jak będzie kształtował się nabór osób spoza powiatu skarżyskiego, 
  • zgodnie z zauważoną w ostatnim czasie tendencją szkolnictwo zawodowe ma większy nabór niż licea.
Wszystkie Rady Pedagogiczne zostały poproszone także o przygotowanie Zarządowi Powiatu opinii dot. proponowanych zmian i tak:
1) Rada Pedagogiczna I LO pozytywnie opiniuje proponowane zmiany i deklaruje współpracę w rozwiązaniu tego problemu.
2) Rada Pedagogiczna III LO pozytywnie opiniuje proponowane zmiany.
W przedstawionej opinii rada Pedagogiczna wskazuje, że przejście nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania winno nastąpić zgodnie z trybem art. 18 Karty Nauczyciela. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że ewentualne przejście nauczycieli nastąpi na podstawie kodeksu pracy, a wyznacznikiem przeniesienia nauczycieli będzie arkusz organizacyjny przygotowany w maju 2016 roku.
3) w opinii Rady Pedagogicznej II LO planowane przez organ prowadzący zmiany są uzasadnione, jednak powinny zostać wdrożone poprzez stopniowe wygaszanie działalności III LO. Zdaniem Rady Pedagogicznej  proponowane rozwiązanie stanowi zagrożenie dla funkcjonowania II LO, kontynuowania jego tradycji oraz realizacji wypracowanej przez dyrekcję i nauczycieli wizji szkoły. Ponadto obawy grona pedagogicznego potęguje fakt, iż planowane zmiany zbiegają się z końcem kadencji dyrektora szkoły, co ma ogromny wpływ na politykę kadrową. W przypadku zmian zdaniem rady tylko wybór dyrektora spośród nauczycieli II LO będzie właściwy.
 
Po zapoznaniu zebranych z analizami przygotowanymi przez dyrektorów, Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, o ile scenariusz przewidujący nabór na poziomie 9-10 oddziałów sprawdzi się łącznie w trzech liceach nastąpi gwałtowny spadek etatów, ok. 18 mniej. Kolejnym argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem reorganizacji są finanse. W tym roku po raz pierwszy trzeba było dołożyć środki finansowe do budżetu oświaty. Odnośnie budżetu na przyszły rok Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że mimo iż dyrektorzy szkół poproszeni zostali o przygotowanie planów finansowych zabezpieczających przede wszystkim płace, media i odpowiedni poziom dydaktyki, łączna wysokość planów finansowych opiewa na kwotę 41 648,364 zł. natomiast prognozowana wysokość subwencji dla szkół dla których organem prowadzącym jest powiat wynosi 35 900,000 zł.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że propozycja stopniowego wygaszania III LO nie została poparta argumentami, które przemawiałyby za jej słusznością. Ponadto obawy dotyczące zmiany dyrekcji również są bezpodstawne gdyż w myśl art. 36 a ust. 14, prawo oświatowe daje możliwość nie ogłaszania konkursu na dyrektora szkoły po upływie jego kadencji gdyż organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy, jeśli taka będzie wola obecnego dyrektora.
W związku z zamiarem likwidacji III LO, zdaniem Wicestarosty – Pana Artura Berusa konieczne jest przygotowanie analizy uwzględniającej powstałe z tego tytułu oszczędności. Ponadto z uwagi na swoje doświadczenie w zakresie przeprowadzenia reorganizacji w szkołach uznał, że równocześnie powinna zostać podjęta decyzja o zagospodarowaniu budynku III LO. Podkreślił, że wszystkie plany, zamiary i stosowne dokumenty powinny zostać przygotowane bardzo skrupulatnie.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że korzyścią przeprowadzenia reorganizacji szkół będzie fakt nie pogarszania sytuacji finansowej oświaty oraz posiadanie budynku, który może zostać zaadoptowany pod działalność z tytułu której powiat będzie posiadał dodatkowy dochód.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do końca br. Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji III LO oraz należy skutecznie zawiadomić rodziców gdzie po likwidacji szkoły ich dzieci będą kontynuowały naukę. Decyzja odnośnie adaptacji budynku zostanie podjęta najpóźniej w miesiącu kwietniu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do organizacji spotkania ze związkami zawodowymi w przedmiotowej sprawie oraz przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu. Ponadto ustalono treść pisma kierowanego do Rady Pedagogicznej II LO w sprawie ustosunkowania się Zarządu do przedstawionej przez Radę opinii. Dokumentacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
Agnieszka Góralczyk                                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
Załączników 20:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Renaty Podlewskiej – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego z dnia 07.12.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 08.12.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu opiekli Zdrowotnej z dnia 30.11.2015 r.,
Załącznik nr 12 – mail Zarządu Dróg Powiatowych,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 07.12.2015 r.,
Załącznik nr 14 – Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.12.2015 r.,
Załącznik nr 15 – Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.12.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 08.12.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 02.12.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo dyrektora Gimnazjum Nr 1,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 02.12.2015 r.,
Załącznik nr 20 – Dokumentacja w sprawie likwidacji III LO.

Protokół Nr 52 (430kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 grudnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 grudnia 2015, 09:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586