Protokół Nr 55 z dnia 21 grudnia 2015 roku


Protokół Nr 55/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 grudnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu                            
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest:
1.   podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2. zaopiniowanie wniosków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami skierowanych do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt. 1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z konieczności zabezpieczenia wypłaty wyższej niż planowano kwoty zasiłku chorobowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt. 2 Zaopiniowanie wniosków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. (załącznik w Wydziale GG)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami skierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej dotyczące:
  • sprostowania oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działek położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) nr: 65/3, 64, 63. 
  • założenia księgi wieczystej, przez przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej KI1R/00034810/0, dla działek nr: 65/7, 64/1, 63/1 położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
  Anna Bugajska                                                                                 Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………

Załączników 2:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok

Protokół Nr 55 (435kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 grudnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 grudnia 2015, 13:01:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526