Protokół Nr 53 z dnia 14 grudnia 2015 roku


Protokół Nr 53/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 grudnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu                            
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował,  że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego.
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Następnie przedstawiła zebranym komisję w skład której wchodzą:
1)      Jerzy Żmijewski – starosta skarżyski,
2)      Bogusława Krawczyńska – członek zarządu powiatu,
3)      Małgorzata Łakomiec – sekretarz powiatu,
4)      Daniel Woś – członek Zawiązku Strzeleckiego „Strzelec” Równość-Wolność-Niepodległość w Suchedniowie,
5)      Agnieszka Suligowska – członek Stowarzyszenia Samorząd Obywatelski Skarżyska.
 
Pani Małgorzata Łakomiec wyjaśniła, że komisja konkursowa będzie pracować w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego  w roku 2016 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
   Anna Bugajska                                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników2:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego.
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 grudnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 grudnia 2015, 09:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464