Protokół Nr 51/2015


Protokół Nr 51/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 grudnia 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                              - Wicestarosta
2. Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
3. Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4. Bogusława Krawczyńska                            - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                               - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Nosowicz                                - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2015.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) pisma Wydziału Edukacji z dnia 27 listopada 2015 r. – w sprawie przeniesienia z planu Starostwa Powiatowego do planów placówek oświatowych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznaną w dniu 26 listopada 2015 r. przez komisję kwalifikacyjną oraz w sprawie przeniesienia planu pomiędzy paragrafami, rozdziałami i jednostkami w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania jednostek do końca roku Z rezerwy celowej na oświatę przenosi się kwotę 18.016 zł. na braki w planie na odpis na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 – 9.798 zł. (rozdział 80102) i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 8.218 zł. (rozdział 80111),
2) pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.200 zł. na zakup leków dla pensjonariuszy oraz podróże służbowe pracowników,
3) pisma Wydziału Finansowego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000 zł. na zapłatę kosztów sądowych,
4) pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 55.459 zł. w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki do końca roku i wykorzystania dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości,
5) pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia kwoty 3.000 zł. pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie,
6) pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 listopada 2015 r.  w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.488 zł. w ramach realizacji imprez sportowych i kulturalnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b)    przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku (załącznik nr 3)
Wicestarosta – Pan Artur Berus wyjaśnił, że zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz rezygnacją z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych pozostała niewykorzystana kwota w łącznej wysokości 15 241,59 zł. Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie przekazanych środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015 roku Dyrektor PCPR proponuje przeznaczyć niewykorzystane środki na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”. Dodał, że na dzień 19.11.2015 r. z powodu wyczerpania środków finansowych w powyższym zadaniu nie zrealizowano 34 wniosków na kwotę 19 918, 50 zł dotyczących dofinansowania zaopatrzenia w aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu i inne środki pomocnicze. Przedmioty te są niezbędne osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2015. (załącznik nr 4)
Powyższe sprawozdanie omówiła obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Pani Małgorzata Nosowicz. Poinformowała zebranych, że w grudniu 2012 roku został powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego zespół koordynujący opracowanie i realizację powyższego Programu, a przyjęty został Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego w maju 2013 roku. Dodała, że w trakcie prac nad opracowaniem programu zostały ustalone priorytety zdrowia psychicznego i tak:
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych wśród społeczeństwa lokalnego,
2. Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
3. Tworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy lokalnymi jednostkami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego w powiecie skarżyskim
Program, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, zakładał realizację dwóch głównych celów, takich jak:
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
2. Zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Do celów głównych zostały przyjęte cele szczegółowe, których rolą było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat chorób psychicznych. Dodała, że w ramach powyższego programu jednostki go realizujące przeprowadziły szereg akcji i inicjatyw. Wyjaśniła, że w chwili obecnej czekamy na zatwierdzenie rozporządzenia Rady Ministrów określające wytyczne w jaki sposób przygotowywać programy zdrowia psychicznego na kolejne lata.
Zdaniem Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej w programie ujęte zostały działania dotychczas realizowane przez powiat. Brakowało natomiast nowych inicjatyw podejmowanych w ramach programu. Ponadto oczekuje się, że w kolejnych edycjach programu będzie także więcej wskazówek dla potrzebujących pomocy.
Pani Małgorzata Nosowicz wyjaśniła, że ustawa obligowała do przygotowania przedmiotowego programu, na realizację którego tak naprawdę nie było środków. Projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od nowego roku przewiduję pulę środków finansowych na realizację programu. Dodała, że łatwiej będzie przygotować program, a tym samym ubiegać się o środki finansowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął  powyższe sprawozdanie.

Ad. pkt. 3 Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

W związku z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącym wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 5) w powyższej sprawie. Poinformowała, że wnioski w ramach programu złożyły następujące szkoły i placówki:
- II Liceum Ogólnokształcące
- III Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
- Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Dodała, że wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu gdy ten zapewni wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Ze względu na ograniczone środki finansowe zaproponowała, aby wniosek złożony przez Powiat dotyczył III LO, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji i SOSW Nr 2
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zaopiniowane wnioski nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6). Poinformowała, że Komisja ds. podziału środków dokonała oceny wniosków pod względem jednostki chorobowej i postanowiła podzielić je na 4 grupy i tak:
-Grupa I zostanie objęta pomocą finansową w wysokości 900,00 zł
-Grupa II zostanie objęta pomocą finansową w wysokości 400,00 zł
-Grupa III zostanie objęta pomocą finansową w wysokości 250,00 zł
-Grupa IV zostanie objęta pomocą finansową w wysokości 100,00 zł
Dodała, że dofinansowanie otrzymają wszystkie osoby ubiegające się o nie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wnioski nauczycieli na pomoc zdrowotną.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) , w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania umowy najmu Nr 62/GM/08 zawartej ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą, której przedmiotem jest lokal Nr 238 położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. Poinformowała, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia przez Wynajmującego. Dodała, że zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku umowy najmu na czas nieoznaczony i czynszem miesięcznym, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Możliwe jest skrócenie terminu wypowiedzenia wyłącznie na rzecz najemcy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Poseł na Sejm Marzeny Okły – Drewnowicz (załącznik nr 8), w którym zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na wyciszenie drzwi wewnętrznych pomiędzy biurem poselskim, a pokojem 208 znajdującym się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania informacji o wolnych lokalach i zamieścił ogłoszenie na stronie powiatu skarżyskiego.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG) o założenie Księgi Wieczystej dla działek nr: 5/1;  228;  1/40;  183/1; 184/1;  142/1;  13/3;  236;  238;  1/33 stanowiące część ulicy Towarowej, dla działek nr:  40/4;  40/6;  141/2 stanowiące część ul. Żurawiej, dla działek nr: 134/1;  96;  45/1;  55; 45/5 stanowiące część ul. Powstańców Warszawy, dla działek nr: 66/1;  65/15 stanowiące część ul. Ponurego oraz wnioski o wpis w Księdze Wieczystej sprostowania oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działek nr: 5/1; 13/3; 236; 183/1; 184/1; 228 obręb 0004 Kamienna, 45/5; 45/1 obręb 0003 Place, 65/6; 66 obręb 0008 Bzinek
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.
 
W związku z koniecznością odbioru studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Starosty Powiatu Kieleckiego (załącznik nr 9 ) zawierające prośbę o oddelegowanie osoby do pracy w Komisji odbiorowej.
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zaproponowała, aby była to osoba z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Sekretarza  Powiatu do uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału GG  osoby, która zostanie oddelegowana do pracy w w/w Komisji.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 10) informujące o wynikach negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie ustalenia wartości umów na okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących rodzajach:
-  Leczenie Szpitalne,
-  Rehabilitacja Lecznicza,
-  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
-  Świadczenia w Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii,
-  Program lekowy Stwardnienia Rozsianego
Wartość kontraktu na I półrocze 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 roku w zakresie w/w świadczeń jest większa o 24 437,06 zł. Następnie Wicestarosta poinformował, że wartość kontraktu o udzielanie świadczeń w rodzaju – Świadczenia w zakładzie Pielęgnacyjno-opiekuńczym za okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w stosunku do roku 2015 jest o 80 920,80 zł. większa. Następnie Wicestarosta przedstawił zebranym porównanie wartości umów w stosunku do roku 2015.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt. 4 Sprawy różne.
W związku z rozpoczęta kontrolą Urzędu Skarbowego w zakresie złożonych przez powiat skarżyski wniosków o zwrot Vat-u za 2011 rok i wytycznymi Komisarzy Skarbowych dotyczących scentralizowania Vat-u, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała zebranych, że zostało wystosowane pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o zinterpretowanie pkt. 2 Komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 29 września br. cyt: „aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń do połowy 2016 roku nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
  
    Protokołowała                                                                               Przewodniczący Zarządu
   
    Anna Bugajska                                                                                    wz. Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1. K. Bilska ………………………
2. A. Leżańska …………………...
3. B. Krawczyńska ……………….

Załączników 10:
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2015,
Załącznik nr 5 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 01.12.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącej Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z dnia 27.11.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 01.12.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Poseł na Sejm RP Marzeny Okły-Drewnowicz z dnia 24.11.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Starosty Powiatu Kieleckiego z dnia 01.12.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 30.11.2015 r.
 
Protokół Nr 51 .pdf (496kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Bugajska (23 grudnia 2015, 10:30:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524