Protokół Nr 50 z dnia 25 listopada 2015 roku


Protokół Nr 50/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 listopada 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 25 listopada 2015 r. w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 25 listopada 2015 r. w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone Autopoprawką wynikają z:
1.  Decyzji Zarządu Powiatu Skarżyskiego o przeniesieniu z planu Zarządu Dróg Powiatowych środków w wysokości 60.000 zł. na niedobory w placówkach oświatowych.
2.   Zmiany nazwy ulicy wynikającej z pomyłki pisarskiej w piśmie Zarządu Dróg Powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030. (załącznik nr 3)
Powyższą Autopoprawkę omówiła Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że w załączniku Nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030” wymienione poniżej kwoty wykazane w roku 2015 ulegają zmianie:
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 55.658.717,05 zł. zastępuje się kwotą 55.738.027,05 zł.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (załącznik nr 4)
Referująca Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18 listopada 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.830zł w ramach realizacji imprez turystycznych,
2. Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17 listopada 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 35.310zł pomiędzy paragrafami na wykonanie remontu korpusu drogowego w obrębie przepustu w m. Gostków – 15.000zł oraz na brakującą kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki – 20.310zł,
3. Pisma Zespołu ds. obsługi zarządu i kadr z dnia 20 listopada 2015r – w sprawie przeniesienia kwoty w wysokości 450zł na badania lekarskie pracowników,
4. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2015r – przeniesienie kwoty 400zł ze szkoleń pracowników na zakup flag dla Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz Medali za Długoletnią Służbę, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła propozycję kandydatów do w/w odznaczeń: (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5)
1.      Piotr Lewandowski – dyrektor I LO – Złoty Krzyż Zasługi
2.      Krzysztof Zemeła – dyrektor II LO – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
3.      Paweł Buryło – dyrektor III LO – Brązowy Krzyż Zasługi
4.      Janusz Maciejewski – dyrektor ZST – Brązowy Krzyż Zasługi
5.      Jolanta Nowicka – dyrektor ZSE - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
6.      Halina Sieczka – dyrektor ZSS-U - Srebrny Krzyż Zasługi
7.      Joanna Żurawka – dyrektor ZST-M - Srebrny Krzyż Zasługi
8.      Marzena Sala – dyrektor PCRE - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
9.      Jacek Bieda – dyrektor ZPR-W Brązowy Krzyż Zasługi
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedstawioną propozycję.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z  pismem Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 6) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego do programu grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół stopnia ponadgimnazjalnego „Z kolei szkoła”. Poinformowała, że przyznane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do pracowni kolejowych oraz pozyskanie używanych, sprawnych komputerów do powyższej pracowni. Dodała również, że w w/w projekcie szkoła nie ponosi żadnych kosztów własnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym dwa pisma Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7,8), w którym informuje, iż w dniu 09.11.2015 r. zawarł umowę najmu powierzchni użytkowej na korytarzu szkoły na:
  • ustawienie automatu kserograficznego z firmą TOMZET Tomasz Zezula
  • ustawienie automatu do sprzedaży napoi z firmą P.U.”VENDING” Henryk Szcześniak
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 9) na wniosek Społecznej Akademii Nauk oraz ZU-H Wojciecha Dygas zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń na czas nieoznaczony na dotychczasowych warunkach finansowych odpowiednio od 01.10.2015 r. oraz 01.12.2015 r.
Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych do zakończenia dotychczas obowiązujących umów oraz ogłoszenia przetargu na najem w/w pomieszczeń.

W związku z organizacją  imprezy Mikołajkowej dla dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Fundacji Szlachetne Serce (załącznik nr 10), zawierające prośbę o wsparcie rzeczowe w postaci słodyczy przez pracowników Starostwa Powiatowego. Dodała, że w/w impreza zorganizowana zostanie dla ok. 290 dzieci.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w sprawie dofinansowania zakupu paczek mikołajkowych wpłynęło pismo od Wicedyrektora ds. Przedszkola Publicznego nr 12 (załącznik nr11) w Skarżysku-Kamiennej.
W związku z powyższym Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby słodycze zgromadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego zostały podzielone na wszystkie placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

W związku z organizacją 64. Plebiscytu Sportowego na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 12) , w którym zwraca się z prośbą o pomoc w organizacji i wsparcie finansowe powyższego wydarzenia. Zaproponowała, żeby nie włączać się finansowo w realizację przedsięwzięcia, a ze strony Zarządu ufundować nagrody dla najlepszego Sportowca i Trenera Roku 2015, w przypadku gdy tacy laureaci będą z terenu powiatu skarżyskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

W związku z pismami Wójtów Gmin Skarżysko Kościelne oraz Bliżyn zawierającymi prośby o  zaplanowanie w budżecie powiatu na 2016 rok kwot na dofinansowanie transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 13) w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że dofinansowanie dla Gminy Skarżysko Kościelne wynosiłoby 25 000 zł., natomiast dla Gminy Bliżyn 20 000 zł. Poinformowała, że ze względu na możliwości finansowe powiatu można zaplanować dofinansowanie tylko dla jednej z Gmin. Dodała, że Gmina Bliżyn uzyskała pomoc w tej dziedzinie kilkakrotnie. Wobec powyższego zaproponowała, aby w/w dofinansowaniem objąć Gminę Skarżysko Kościelne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Komendanta Hufca ZHP (załącznik nr 14) zawierającym prośbę o przedłużenie na czas nieokreślony, na obecnie obowiązujących zasadach wynajmu dwóch pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku przy Placu Floriańskim 1. Starosta wyjaśnił, że sprawa dotyczy dwóch lokali nr 09 oraz nr 14, który użytkowany jest przez ZHP wspólnie z Powiatową Społeczną Radą  do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Starosta zaproponował aby wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu na dotychczasowych warunkach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł propozycję Starosty.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 15) w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej rozwiązania umowy najmu Nr 1/OR/2015 z dnia 23.02.2015 r. zawartej z Firmą BLOVED Sp z o.o., której przedmiotem jest lokal nr 310 znajdujący się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1w Skarżysku-Kamiennej. Wyjaśnił, że wniosek Naczelnika wynika z powstałej na koncie najemcy zaległości w opłatach za lokal. Dodał, że w/w najemca został poinformowany o stanie zaległości i zobowiązany do uregulowania jej wraz z bieżącymi opłatami w terminie do 30 października br. Z informacji Wydziału Finansowego wynika, że do chwili obecnej najemca nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia należności. W ocenie Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
Zarząd Powiatu postanowił rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Jednocześnie zobowiązał Wydział IM do wystosowania do najemcy ostatecznego wezwania do zapłaty.
W przypadku braku uregulowania należności należy skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej rozwiązania umowy najmu Nr 187/OR/2014 z dnia 27.02.2015 r., której przedmiotem są lokale użytkowe Nr 309 i 316 znajdujące się w budynku przy ul. Pl. Floriański 1. Wyjaśnił, że wniosek Naczelnika wynika z powstałej na koncie najemcy zaległości w opłatach za lokal. Dodał, że w/w najemca został poinformowany o stanie zaległości i zobowiązany do uregulowania jej wraz z bieżącymi opłatami w terminie do 30 października br. Z informacji Wydziału Finansowego wynika, że do chwili obecnej najemca nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia należności. W ocenie Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo najemcy w/w lokali zawierające prośbę o przedłużenie terminu spłaty należności. Wnioskodawca uzasadnił swoją prośbę specyfiką prowadzenia firmy, której funkcjonowanie uzależnione jest pozyskaniem środków zewnętrznych. W piśmie podano, że w chwili obecnej trwają przygotowania do pozyskania niezbędnych środków.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć termin uregulowania należności do dnia 30 grudnia br. Jednocześnie podkreślono, że jest to termin ostateczny.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 17) zawierające prośbę o  zwiększenie kwoty wkładu własnego Powiatu Skarżyskiego przeznaczonego na realizację projektu partnerskiego „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Starosta przypomniał, że przystąpienie do projektu ma na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na modernizację istniejących i budowę nowych baz danych geodezyjnych. Wyjaśnił, że na opracowanie studium wykonalności powiat zabezpieczył środki w wysokości 25 tys. zł. Z otrzymanej umowy na opracowanie w/w dokumentu wynika, że powiat zobowiązany jest do zapłaty kwoty 6 923,14 zł., co dało 18 076,86 oszczędności, które pozwoliły na zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu baz danych dla pracowników urzędu. Następnie Starosta poinformował, że obecnie całkowity zadeklarowany wkład własny powiatu wynosi 250 tys. zł. i został ujęty w wieloletniej prognozie finansowej w następujących proporcjach: 2016 r. - 50 tys. zł., 2017 r. – 100 tys. zł., 2018 r. – 100 tys. zł.  Stosownie do kosztorysu przedstawionego w projekcie studium wykonalności, Powiat Skarżyski winien zabezpieczyć kwotę 766,835 zł. stanowiącą 15% wkład. Wartość zadania Powiatu wynosi ogółem 5 112,230 zł. Dodał, że zwiększenie kwoty wkładu własnego w przedmiotowy projekt pozwoli na realizację większego zakresu prac związanych z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym w późniejszym okresie na zmniejszenie kosztów dla powiatu. W związku z powyższym zaproponował jego zwiększenie o kwotę 200 tys. zł. po 100 tys. zł. na rok 2019 i 2020.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do uwzględnienia stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 18) w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przyjęcia wspólnego planu działania dla Urzędu Miasta, Powiatu Skarżyskiego oraz Komendy Powiatowej Policji. Zdaniem Starosty przedmiotem porozumienia jest wykonywanie zadań pokrywających się z zadaniami Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski”. W związku
z powyższym zaproponował, aby Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią przedmiotowego projektu porozumienia celem wypracowania wspólnego stanowiska na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
W związku z sugestią Starosty, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do następnego posiedzenia Zarządu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG)
o założenie Księgi Wieczystej dla działek nr: 3/1 położonej przy ulicy Wiejskiej, 205/2 położonej przy ul. Szydłowieckiej, 73/5 położonej przy ul. Ponurego oraz wnioski o wpis do Księgi Wieczystej poprzez ujawnienie podziału działek nr: 72, 76, 77 na działki nr: 72/1, 72/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2 stanowiące część ulicy Ponurego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Wydziału GG w sprawie regulowania stanu prawnego dróg.
 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w dniu jutrzejszym rozpoczynają się uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych o imprezach organizowanych przez Powiat Skarżyski w miesiącu grudniu i tak:
  • 6 grudnia br. – „Spotkanie z Mikołajem”.
  • 8 grudnia br. – Mikołajki z Impulsem – Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie.
  • 11 grudnia br. – Wieczornica. 
  • 14 grudnia br. – Dzień Wolontariusza.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą  informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                               Przewodniczący Zarządu
     
        Anna Bugajska                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 18:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 - Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 25 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 - Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 25 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 19.11.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 16.11.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 16.11.2015 r.,
Załącznik nr 8 - pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 16.11.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.09.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Prezesa Fundacji „Szlachetne Serce”,
Załącznik nr 11 – pismo Wicedyrektora ds. Przedszkola Publicznego nr 12 z dnia 16.11.2015r.,
Załącznik nr 12 – pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” z dnia 10.11.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.11.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Komendanta Hufca ZHP z dnia 16.11.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.11.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24.11.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20.11.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17.09.2015 r.
 
Protokół Nr 50 (373kB) pdf  
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 listopada 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 grudnia 2015, 15:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531