Protokół Nr 49/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku


Protokół Nr 49/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 listopada 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jolanta Janowska                                        - Naczelnik Wydziału AB
2.      Janusz Kuźdub                                            - Naczelnik Wydziału IM
3.      Anna Dąbek                                                - Inspektor w Wydziale IM
4.      Katarzyna Ciok                                           - Inspektor w Wydziale IM

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego,
b)   zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady PowiatuSkarżyskiego na rok 2016,
c) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
d)  zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
4. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020.
5. Zapoznanie się z wynikami samooceny CAF.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia
o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych oraz ustalania minimalnych miesięcznych stawek czynszu
w nieruchomościach stanowiących zasób mienia powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego,
b) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  Skarżyskiego na rok 2016,
c) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
d) zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych oraz ustalania minimalnych miesięcznych stawek czynszu w nieruchomościach stanowiących zasób mienia powiatu.
4. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020.
5. Zapoznanie się z wynikami samooceny CAF.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt.1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego. (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że powołana w dniu 24 czerwca br. doraźna Komisja Statutowa opracowała zmiany do Statutu Powiatu Skarżyskiego i przygotowała projekt nowego Statutu, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.

b) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  Skarżyskiego na rok 2016, (załącznik nr 3)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z powyższym projektem uchwały. Następnie przedstawiła plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016, stanowiący załącznik do przedmiotowego projektu uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.

c)  rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Następnie odczytała stanowisko w/w Komisji, które stanowi załącznik do przedmiotowego projektu uchwały. Dodała, że z przyczyn określonych w stanowisku Komisji, skargę uznano za bezzasadną.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1) pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015r w sprawie przydzielenia dodatkowych środków w wysokości 49.200zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
2) pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 3 listopada – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej darowizny w wysokości 4.000zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków
3) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.767.2015 z dnia 2 listopada 2015r zwiększającej dotację celową o kwotę 40.000zł na zadanie Rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul. Młyńska m. Parszów gm. Wąchock Powiat Starachowicki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4) pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
z dnia 12 listopada 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 3.000zł na opłaty dotyczące ujawnienia trwałego zarządu w odniesieniu do działek zajętych pod drogi powiatowe
5) z zabezpieczenia środków w wysokości 16.650zł na szkolenia dla pracowników starostwa z baz danych i programów dziedzinowych zakupionych w ramach programu e-świętokrzyskie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków na projekt e-geodezja w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego.
6) pisma Wydziału Edukacji z dnia 12 listopada 2015r – w sprawie zabezpieczenia środków do końca roku na funkcjonowanie placówek oświatowych. Wykazany brak środków to 529.670zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki w planie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z rozchodów powiatu.
7) z przesunięcia nadwyżek planu w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do paragrafów, w których występują braki, a są niezbędne do funkcjonowania Starostwa Powiatowego.
8) z przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej. Z nadwyżki w planie na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w wysokości 140.000zł przenosi się środki na nowe zadania i tak:
 • Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł 
 • Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. – 30.000zł (zadanie już było w budżecie) 
 • Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej – 20.000zł 
 • Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową Nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mroczków-Kapturów – 20.000zł 
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 0590T do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą koniec obszaru zabudowanego w miejscowości Podzagnańszcze – 20.000zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0558T ul. Spacerowa na odcinku od granicy Powiatu Skarżyskiego do skrzyżowania z drogą nr 0557T – 20.000zł
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie powyższą uchwałę.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 6)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1) ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 18.076zł na zadaniu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” wskutek korzystniejszego wyboru oferty na wykonanie projektu,
2) z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego” na łączną kwotę 58.000zł. Pozwoli to na podpisanie umowy w bieżącym roku na następne dwa lata,
3) z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” na łączną kwotę 224.506zł. Pozwoli to na podpisanie umowy w bieżącym roku na następne trzy lata,
4) ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.160zł na zadaniu „Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
5) ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 40.000zł na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul. Młyńska m. Parszów gm. Wąchock Powiat Starachowicki” w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa,
6) ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r o kwotę 140.000zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”, w związku z rezygnacją z wykonania pewnych prac w zakresie jaki był pierwotnie planowany i przeniesienie tych środków na inne zadania inwestycje,
7) z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” na łączną kwotę 430.000zł. W 2015 roku wykonany zostanie projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2018r.,
8)  ze zmiany kwot w przedsięwzięciu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam”. Zmniejszają się łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 6.749.000zł, limit wydatków w 2016r o 2.279.000zł, w 2017r o 1.500.000zł, w 2018r o 2.000.000zł i w 2019r
o 1.000.000zł, natomiast zwiększa się limit wydatków w 2015r o 30.000zł
z przeznaczeniem na zmianę projektu wykonania zadania,
9) ze zmniejszania dochodów bieżących o 121.902zł, a ze zwiększenia wydatków bieżących o 378.098zł wskutek wprowadzenia do budżetu zmian:
 • uchwałą Zarządu Powiatu z 4 listopada 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 2.500zł z przeznaczeniem na operat szacunkowy nieruchomości Skarbu Państwa, o 24.000zł na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, o 6.666zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, o 9.401 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz o 63.527 dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, natomiast zmniejszeniu ulega dotacja na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 65.600zł, 
 • uchwałą Zarządu Powiatu z 18 listopada 2015r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 560zł na prace geodezyjne, o 9.180 na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o 210.810zł na składkę zdrowotną za osoby niepodlegające ubezpieczeniu oraz o 46 zł na przemoc w rodzinie, zwiększeniu uległa natomiast dotacja dla Domu Pomocy Społecznej o 5.000zł 
 • projektem uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 4.000zł dla Przystani, zwiększenie środków z MPiPS na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o 49.200zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o 500.000zł wskutek przeniesienia środków z rozchodów budżetu
10)  ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 114.780zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 4 listopada 2015r dotacji z budżetu państwa w wysokości 65.600zł na zakup samochodu dla Straży Pożarnej, w dniu 18 listopada 2015r dotacji na zakup platformy ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 9.180zł oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 40.000zł na przebudowę ul. Staffa,
11) ze zmniejszenia rozchodów budżetu w 2015 r o 500.000zł. Rozchody budżetu zostały rozpisane w odmienny sposób wskutek planu konsolidacji części zadłużenia. Spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2012 i 2013 zostały zaplanowane zgodnie z ich harmonogramami będącymi integralną częścią umów kredytowych. Natomiast kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 powiat zamierza skonsolidować i wydłużyć termin ich spłaty, zmniejszając roczne obciążenia z tego tytułu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt powyższej uchwały.
 
c) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” (załącznik nr 7)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Przedmiotowy program określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne. Program Współpracy na 2016 rok został opracowany w oparciu o program współpracy na rok 2015, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Projekt „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” został przedstawiony do konsultacji w sposób zgodny z uchwałą Nr 222/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: „szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” oraz pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

d) zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. (załącznik nr 8)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt powyższej uchwały. Wyjaśnił, że w wyniku przygotowania dwuletniego Raportu z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020 zachodzi potrzeba uaktualnienia zapisów zawartych w w/w dokumencie. Dodał, że zmiana dotyczy struktury organizacyjnej podmiotów biorących udział w realizacji działań.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały.

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 9)

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:  
1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.777.2015 z dnia 05.11.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 40zł na opłatę za wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa,
2) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.788.2015 z dnia 10.11.2015r – w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o 600zł przeznaczonej na koszty związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
3) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.794.2015 z dnia 10.11.2015r – w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o 46zł przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
4) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.801.2015 z dnia 10.11.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 9.180zł na zakup platformy ratowniczej dla Straży Pożarnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu, o tą samą kwotę, dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem komendy,
5) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015r – w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o 210.810zł przeznaczonej na składki zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo –wychowawczej,
6) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.817.2015 z dnia 13.11.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 5.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej,
7)  Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 10 listopada 2015r – w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 427zł na opłaty dotyczące postępowań zmierzających do ujawnienia trwałego zarządu w odniesieniu do działek zajętych pod drogi powiatowe.
8) Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 listopada 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wysokości 118.300zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki do końca roku budżetowego,
9)  Pism Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 4 listopada 2015r i z 16 listopada 2015r w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5.429zł na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, na zabezpieczenie składek na Fundusz Pracy oraz kosztów badań lekarskich pracowników,
10)  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 2 listopada 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
11)  Pisma Wydziału Edukacji z dnia 12 listopada 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i jednostkami w wysokości 340.654zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych, w tym z rezerwy na cele oświatowe przenoszona jest kwota 18.200zł na wykonanie naprawy w celu usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym – 1.000zł oraz na koszty energii w Zespole Szkół Technicznych – 13.500zł i w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych – 3.700zł.,
12)  Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 5 listopada 2015r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2.020zł na wywóz nieczystości oraz wykonanie polityki rachunkowości,
13) Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 16 listopada 2015r – w sprawie przeniesienia kwoty 550zł na naprawę kserokopiarki,
14)  Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 17 listopada 2015r – w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 90zł na szkolenie dla pracownika,
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b) szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych oraz ustalania minimalnych miesięcznych stawek czynszu w nieruchomościach stanowiących zasób mienia powiatu. (załącznik nr 10)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Następnie, obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem – Pan Janusz Kuźdub wyjaśnił na czym polegają zmiany w uchwale w porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały Nr 38/101/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

Ad. pkt. 4. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020. (załącznik nr 11)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z powyższym dokumentem. Przedstawił cel ogólny oraz cele szczegółowe zawarte w w/w dokumencie. Dodał, że w jego ocenie brak jest szczegółowego opisu zrealizowanych działań. Wobec powyższego zasugerował, aby zobowiązać Dyrektora PCPR do uzupełnienia dokumentu w zakresie podjętych działań.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Raport z realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020.

Ad. pkt. 5. Zapoznanie się z wynikami samooceny CAF. (załącznik nr 12)
W związku z zakończeniem procesu samooceny CAF Sekretarz Powiatu Małgorzata Łakomiec poinformowała zebranych, że  zostało opracowane  sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF. Dodała, że Urząd został poddany samoocenie w oparciu o 9 kryteriów: 5 kryteriów potencjału i 4 kryteria wyników, gdzie łączna punktacja po dokonaniu samooceny wyniosła 401,10. Następnie poprosiła koordynatorki projektu Panią Katarzynę Ciok i Panią Annę Dąbek  o przedstawienie szczegółowych wyników samooceny.
 
Przyznana punktacja przez grupę samooceny odbyła się w oparciu o zebrane dowody (dokumenty, procedury) i tak:
 • Przywództwo: 41 punktów
 • Strategia i Planowanie: 72,5 punktów 
 • Pracownicy 60,3: punktów 
 • Partnerstwo i Zasoby: 38,8 punktów
 • Procesy: 55,0 punktów
 • Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami: 80,5 punktów 
 • Wyniki w relacjach z pracownikami: 7,5 punktów 
 • Wyniki odpowiedzialności społecznej: 11,5 punktów 
 • Wyniki kluczowe: 34 punkty
Na podstawie punktacji grupa samooceny określiła mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Na ich podstawie został przygotowany plan doskonalenia na kolejne lata, składający się z 19 projektów doskonalących. Dla każdego z tych projektów opracowane zostały karty działania doskonalącego, właściciel działania, zespół wspomagający właściciela oraz termin jego realizacji. Dodały, że kolejnym etapem będzie ocena realizacji procesu samooceny CAF przez ekspertów zewnętrznych.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wyników samooceny CAF oraz zaaprobował plan naprawczy.
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 13) w sprawie najmu sali gimnastycznej dla MKS „GRANAT”. Wyjaśniła, że zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży odbywać się będą od  15 stycznia do 15 marca 2016 r., 3 razy w tygodniu po około 1,5-2 godzin. Dodała również, że opłata za 1 wykorzystaną godzinę najmu wynosić będzie 20 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 14) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na wykonanie koszulek na imprezy turystyczne z działu 630 rozdział 63003 oraz dokonanie zmian w planie budżetu powiatu na rok 2015 pomiędzy paragrafami:
 • z Działu 630 rozdział 63003 § 4430 – kwoty 800,00 zł. do § 4300
 • z Działu 630 rozdział 63003 § 4210 – kwoty 30,00 zł. do § 4300 
 • z Działu 630 rozdział 63003 § 4170 – kwoty 1000,00 zł. do § 4300
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym pismo Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego (załącznik nr 15) zawierające prośbę o  wyrażenie zgody na zakup gadżetów odblaskowych firmy KANDO Plus na kwotę 12.196,77 zł. brutto. Wyjaśniła, że powyższe gadżety przeznaczone zostaną na realizację projektu „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Dodała, że zakup w/w materiałów zrealizowany będzie ze środków finansowych otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zakupu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki w Wydziale GG) o wpis do Księgi Wieczystej poprzez ujawnienie podziału działek stanowiących część ulicy Ponurego nr: 75, 67, 68, 69, 70, 71/1, 136/1, 137/1, 138/1 oraz wniosków o założenie Księgi Wieczystej dla działek nr: 75/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/2, 136/3, 137/3, 138/3
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Ad. pkt. 7. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup dwóch flag na potrzeby Starostwa Powiatowego. Zasugerował, aby z Działu 750 rozdział  75020 § 4700 – przenieść kwotę 400,00 zł. do § 4210
Zarząd Powiatu postanowił przenieść środki zgodnie z sugestią Starosty, celem zakupu flag.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Architektury – Panią Jolantę Janowską oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji – Pana Janusza Kuźduba. Poinformował, że w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Centrum Archeologiczne Rydno” zachodzi konieczność  podjęcia decyzji w sprawie sposobu zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka 368/3 położonej przy ul. Łyżwy, na której zakładano realizację w/w inwestycji. W związku z powyższym Starosta poddał pod rozwagę aby w/w nieruchomość podzielić na 4 działki przeznaczając je na cele budownictwa jednorodzinnego, a następnie na sprzedaż.
Naczelnik Wydziału Architektury – Pani Jolanta Janowska poinformowała, że po konsultacji z pracownikiem Urzędu Miasta istnieje możliwość podziału działki nr ewid. 368/3 na cztery działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną celem sprzedaży oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na budowę 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ponadto, pani Jolanta poinformowała, że uzyskana decyzja o warunkach zabudowy stanowić będzie podstawę do podziału nieruchomości. Podział działki winien być dokonany w ten sposób, aby zapewnić obsługę komunikacyjną wszystkich nowo powstałych działek. W związku z powyższym należy wystąpić z wnioskiem o wygaszenie decyzji pozwolenia na budowę inwestycji dot. „Rydna” na terenie działki nr ewid. 368/3.
Naczelnik Wydziału Inwestycji – Pan Janusz Kuźdub dodał, że po wydzieleniu w/w działki powstaną 4 działki o pow. ok. 1000 m każda. Ponadto w ul. Łyżwy przebiega sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poddał pod rozwagę możliwość sprzedaży działki przy ulicy Wiejskiej. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Pan Janusz Kuźdub wyjaśnił, że konieczne jest również podjęcie decyzji w sprawie sposobu zagospodarowania nieruchomości na terenie byłej spalarni i przy ulicy Chałubińskiego.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji do przygotowania stosownej dokumentacji do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej  celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję dot. budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu wczorajszym wraz z Wicewojewodą wręczyli 8 stypendiów Prezesa Rady Ministrów w szkole w Starachowicach. Podziękowania dla uczniów za osiągnięcia w nauce zostaną wręczone na Sesji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powiadomił zebranych, że został powołany nowy skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie jednym z członków jest Starosta.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu
   Anna Bugajska                                                                             Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 - uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2016,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu  Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych oraz ustalania minimalnych miesięcznych stawek czynszu
w nieruchomościach stanowiących zasób mienia powiatu,
Załącznik nr 11 – Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2011-2020,
Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 09.11.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 18.11.2015 r.,
Załącznik nr  15 – pismo Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 17.11.2015 r.

Protokół Nr 49 (398kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 listopada 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 grudnia 2015, 08:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548