Protokół Nr 48/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku


Protokół Nr 48/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 listopada 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Marek Czyż                                                  - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
b) upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
c)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Skarżyskiego”,
d) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące projekty uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego:
·  uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok,
·  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035
Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia zgłosiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poprosiła o wprowadzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego,
b)  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
b) upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
c)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Skarżyskiego”,
d) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
e)  wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego, (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że Budżet Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt, czyli nadwyżka wydatków nad dochodami, wynosi 625.000zł.  i zostanie pokryty z przychodów pochodzących ze spłaty przez szpital pożyczki udzielonej mu przez nasz powiat w 2013 roku. W związku z ryzykiem nie spłacenia przez szpital tej kwoty, w budżecie nie rozdysponowano jej na konkretne wydatki, lecz utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne, która zostanie uruchomiona tylko w momencie wpływu środków ze szpitala.
Dochody ogółem wynoszą 82.370.110zł i są niższe od pierwotnego planu na 2015r o 2,12%,  wydatki także są poziomie niższym niż w poprzednim roku o 0,80% i wynoszą 82.995.110zł.
Budżet powiatu jest oczywiście budżetem zrównoważonym czyli dochody plus przychody równają się sumie wydatków i rozchodów.
W strukturze przeważają dochody i wydatki bieżące. Dochody bieżące zaplanowane są na poziomie 81.861.010zł, wyższym niż w poprzednim roku o 1.036.847zł. Na niższym poziomie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.318.869zł, choć spadek jest nieznaczny i wynosi 194.842zł. Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż rada powiatu nie może uchwalić budżetu, gdzie wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. wolne środki, czyli niewykorzystane kredyty zaciągnięte w latach poprzednich.
W przypadku naszego powiatu mamy nadwyżkę dochodów bieżących w wysokości 3.542.141zł.
Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 509.100zł  i są to:
-   dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 64.000zł na przebudowę ul.Rycerskiej oraz 440.000zł na przebudowę ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej
-     dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż złomu) – 5.100zł
Wydatki majątkowe w wysokości 4.676.241zł podzielone są na:
-   wydatki inwestycyjne roczne 110.000zł
-   wydatki inwestycyjne wieloletnie – 3.887.641zł
-   rezerwę na inwestycje – 625.000zł
-   dotacje dla OLK i na renowacje zabytków – 53.600zł
Największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna w wysokości 48.217.977zł, która składa się z trzech części:
-   części oświatowej – 39.369.374zł naliczanej na podstawie liczby uczniów. Jest to kwota niższa niż w 2015 o 586.442zł.
-  części wyrównawczej – 8.435.028zł składającej się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na  1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10
-   części równoważącej – 413.575zł ustalanej w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy.
Pozostałe źródła dochodów powiatu to:
-  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.973.957zł i od osób prawnych – 300.000zł
-  Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 668.700zł na wynagrodzenia doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy
-  Środki z funduszy europejskich – 358.560zł na projekty w ramach programu Erasmus
-  Dochody własne – 6.852.199zł, na które składają się przede wszystkim dochody z najmu, środki otrzymywane z innych powiatów i gmin na utrzymanie wychowanków z ich terenów w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy od pensjonariuszy i ośrodków pomocy społecznej na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z opłat komunikacyjnych i za usługi geodezyjne oraz środki za przewóz i wyżywienie uczniów w placówkach specjalnych i 25% dochodów uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.
-  Dotacje ogółem z budżetu państwa 12.481.565zł przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa w kwocie 11.979.311zł na:
a)  utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
b) Składkę zdrowotną za bezrobotnych, wychowanków placówki Przystań oraz uczniów
c) Prace geodezyjne wynikające z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi przez państwo
d)  Kwalifikację wojskową
e)  Nieodpłatną pomoc prawną
Dotacje na zadanie własne powiatu w kwocie 502.254zł przeznaczone są na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004r
Powiat otrzymuje także dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego  w wysokości 517.152 zł:
-  Z Powiatu Koneckiego, Starachowickiego i Szydłowieckiego na utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej – 13.152zł
-  Z Gminy Skarżysko-Kamienna na przebudowę ul.Rycerskiej, Szydłowiecki i Wiejskiej – 504.000zł
Wydatki budżetowe podzielone są wg ustawowo określonych grup:
-   Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.440.300zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 2.097.000zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki. Zaplanowano także dotacje dla jednostek, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu.
-  Wydatki na programy unijne – 358.560zł to wydatki na projekty realizowane w ramach programu Erasmus przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych
-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.683.070zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.966.000zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 339.000zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 267.280zł oraz świadczenia wynikające z ustawy  o BHP
-  Obsługa długu – 1.600.000zł to odsetki od zaciągniętych kredytów wyliczone na podstawie marż określonych w umowach kredytowych
-  Wydatki statutowe – 17.023.266zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. W tej grupie mieści się także zwrot z nienależnie pobranej w 2011 roku subwencji oświatowej w wysokości 347.174zł
-  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.213.673zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego największa kwota 33.046.650zł stanowi wynagrodzenia w oświacie.
-  Wydatki inwestycyjne – 4.676.241zł , na które składają się
a) Przebudowa i budowa dróg powiatowych 3.870.000zł ( przebudowa ul.Rycerskiej – 350.000zł, przebudowa ul.Szydłowieckiej i Wiejskiej – 3.200.000zł, rozbudowa mostu na ul.Żeromskiego w Suchedniowie -300.000zł oraz zabezpieczenie po 10.000zł na rozliczenie zadań przebudowa ul.Metalowców oraz ronda w Skarżysko Kościelnym. Zaznaczyć należy że zaplanowane kwoty na powyższe zadania to wkład własny powiatu bez środków zewnętrznych tj. dotacji z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na most.
b) Zakup działki 110.000zł
c)  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna – 17.641zł ( projekt)
d)  Dotacja dla OLK na sprzęt medyczny i zakup działki – 43.600zł
e)  Dotacja na renowacje zabytków – 10.000zł
f) Rezerwa na wydatki inwestycyjne -625.000zł, która zostanie uruchomiona wyłącznie w sytuacji kiedy szpital spłaci udzieloną mu pożyczkę
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu.

b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035. (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:
1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
3) wynik budżetu powiatu
4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5) przychody i rozchody budżetu powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6)  kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7)  relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych.
Kwoty przedstawione w latach 2013-2014 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Skarżyskiego. W 2015 roku dane wykazane są w dwóch wierszach: w jednym wykazane są kwoty planu na koniec III kwartału, w drugim przewidywane wykonanie na podstawie planu na dzień 31 października 2015 roku. W 2016 roku przedstawione kwoty są zgodne  z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok, który zostanie omówiony w następnym punkcie porządku obrad dzisiejszej sesji. W latach 2017-2020 zaplanowano wzrost dochodów o 1%, co jest niewielkim wzrostem, a możliwym do zrealizowania. Dotyczy to wyłącznie dochodów bieżących, bowiem dochody majątkowe po 2016 roku nie są planowane, będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych. Wydatki bieżące wzrastają o 0,5% co zmusza do ich dalszego ograniczania. Wydatki majątkowe planowane są z nadwyżki dochodów nad wydatkami po pomniejszeniu o spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. W latach następnych 2021-2035 zarówno wydatki jaki i dochody są na poziomie zaplanowanym w 2020 roku. Dochody majątkowe po 2016 roku nie są planowane, będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.
Nadwyżki planu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi przeznaczone są na spłatę kredytów oraz wydatki inwestycyjne.
Powiat Skarżyski nie planuje zaciągać w kolejnych latach kredytów, pożyczek czy emitować obligacji zwiększających dług powiatu, który na obecną chwilę wynosi 43.646.533zł. Spłaty wszystkich kredytów mają rozpocząć się od stycznia 2017r. Planowane jest skonsolidowanie kredytów z lat 2010-2011 i wydłużenie ich ostatecznych terminów spłaty do końca 2035 roku co zmniejszy roczne obciążenia budżetu z tytułu spłaty kredytów i pozwoli na wygospodarowanie większych środków na inwestycje.
Dane 2015 roku zostaną uaktualnione w marcu po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie. Wskaźnik ten wpływa na większość decyzji dotyczących finansów powiatu. Określa możliwości zaciągania przez jednostkę samorządu terytorialnego długu oraz możliwości jego spłaty.
Sposób wyliczenia relacji z art. 243 pokazuje, że im większa nadwyżka dochodów bieżący i dochodów ze sprzedaży majątku  nad wydatkami bieżącymi uzyskana w latach poprzednich tym  możliwość spłaty kredytów jest wyższa w danym roku budżetowym. Pokazuje też, że decyzje dotyczące budżetu w jednym roku mają duży wpływ na kolejne lata.
Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej są podzielone  na dwie grupy:
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:
 
Ujęte są tu trzy projekty realizowane w ramach programu Erasmus przez dwie szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych, a dotyczą staży zawodowych dla uczniów.
 
2.  Pozostałe projekty nie realizowane z udziałem środków unijnych
 
Bieżące przedsięwzięcia w tej grupie to zadania wynikające z trwałości projektów realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych. Jest to wymóg zawarty w umowach o dofinansowanie tych projektów. Poza tym ujęte są tu zadania dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych, wykonania tablic rejestracyjnych, projekt e-geodezja oraz dwa zadania, gdzie umowy podpisane zostały w 2015 roku,  a wydatkowanie nastąpi w 2016 roku i dotyczą przygotowania programu naprawczego dla szpitala oraz strategii dla obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji  i rewitalizacji.
Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie to przede wszystkim inwestycje drogowe: przebudowa ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej, ul. Rycerskiej, rozbudowa mostu  w Suchedniowie, zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie przebudowy ul. Metalowców i ronda w Skarżysku Kościelnym oraz na projekt zadania Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna.  Poza tym w latach 2017-2019 zaplanowano budowę ul. Ponurego, przebudowę ul.Staffa w Skarżysku-Kamiennej,  przebudowę drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granicy lasu w m.Suchedniów, przebudowę drogi powiatowej Mroczków-Rędocin, przebudowę ul.Paryskiej, przebudowę drogi na odcinku od torów PKP do ul.Jarzębinowej w Suchedniowie, przebudowę drogi powiatowej w m.Kierz Niedźwiedzi, rozbudowę mostu w Majkowie oraz dalszy ciąg zadania Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli, (załącznik nr 4)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zgromadzonych
z treścią uchwały i przedstawiła skład Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b) upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały. Wyjaśnił, że powyższa uchwała dotyczy upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą „Skorzystaj z szansy”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Skarżyskiego”, (załącznik nr 6)
d) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”, (załącznik nr 7)
Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotowe uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich odrębnie.
e) wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 8)
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła treść uchwały oraz zapoznała zebranych z uwagami Zarządu Powiatu dotyczącymi powyższej inwestycji.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął omawianą uchwałę.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) informujące, że wpłynęły następujące pisma:
1) Posła na Sejm RP Andrzeja Bętkowskiego w sprawie wygaszenia umowy, której przedmiotem jest najem lokali użytkowych Nr 227 i 228 o łącznej pow. 29,40 m2 , zawartej na czas trwania mandatu poselskiego,
2) Posła na Sejm RP Anny Krupki w sprawie wynajęcia lokali Nr 227 i 228 na czas trwania mandatu poselskiego,
3) Posła na Sejm RP Marii Zuby w sprawie wynajęcia lokali Nr 227 i 228 na czas trwania mandatu poselskiego,
4)  Biura Poselskiego Marzeny Okły-Drewnowicz w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal Nr 207 w budynku przy ul. Plac Floriański 1 na czas trwania mandatu poselskiego (kontynuacja).
Starosta wyjaśnił, że ponadto wpłynął mail z Kancelarii Sejmu w sprawie przedłużenia wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie Biura Poselskiego Andrzeja Bętkowskiego do dnia 14 grudnia br.
W związku z powyższym, Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu Nr 207 w budynku przy ul. Plac Floriański 1, zgodnie z pismem Posła Marzeny Okły-Drewnowicz. W związku z pismem Kancelarii Sejmu postanowiono przedłużyć umowę najmu lokalu przeznaczonego na Biuro Poselskie Andrzeja Bętkowskiego. Jednocześnie Zarząd wskazał, że z chwilą uregulowania wszelkich spraw przez dotychczasowego najemcę, przedmiotowy lokal zostanie wynajęty na potrzeby Biura Poselskiego Poseł Marii Zuby. Ponadto, w zaistniałej sytuacji, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zaproponowania Poseł Annie Krupce wynajmu lokalu użytkowego Nr 201 i 202 o łącznej powierzchni 22,50 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie sposobu zagospodarowania nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Łyżwy, na której planowano budowę budynku wystawowego oraz ekspozycji plenerowej z rekonstrukcją wioski paleolitycznej. Starosta przypomniał, że zadanie „Centrum Archeologiczne Rydno” nie zostało zrealizowane z uwagi na odrzucenie wniosku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. Następnie zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu poprosić Naczelnika Wydziału Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Budownictwa z kompletem dokumentacji, celem wspólnego omówienia przedmiotowej sprawy.
Zarząd Powiatu postanowił powrócić do sprawy na następnym posiedzeniu Zarządu.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią protokołu Nr 03/2015 (załącznik nr 11) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Następnie wyjaśniła, że przedmiotowy protokół dotyczy pojazdu marki Polonez Caro o numerze rejestracyjnym  TKI SL63. Zgodnie z oceną techniczną z dnia 05.11.2015 r. wynika, że wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi 450 zł., a ogólny stopień technicznego zużycia pojazdu szacuje się na ok. 85-90%.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowy protokół.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła dwa pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12,13) dotyczące zadań polegających na budowie skrzyżowań w formie ronda w miejscowościach Skarżysko-Kamienna oraz Skarżysko Kościelne, których wykonawcą była firma Globe Invest Sp. z o.o. W związku  z niezłożeniem przez w/w wykonawcę końcowej faktury VAT dotyczącej zadania polegającego na budowie ronda w m. Skarżysko Kościelne, Dyrektor ZDP zwrócił się   z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu pozostałej do zapłacenia kwoty w wysokości 92 514,66 zł. Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZDP wyjaśnił, że mimo wezwań kierowanych do firmy Globe Invest w dalszym ciągu brak jest odpowiedzi, a co za tym idzie protokołu ustalającego ilość, rodzaj i wartość wykonanych robót. Dodał, że  ZDP z udziałem inspektorów nadzoru uczestniczących w tym zadaniu dokonał rozliczenia wartości wykonanych robót przez w/w firmę i określił należne wynagrodzenie na wskazaną powyżej kwotę. Ponadto, w związku z niezakończeniem robót dotyczących realizacji inwestycji polegającej  na rozbudowie drogi powiatowej ul. Metalowców i budowie małego ronda  w Skarżysku-Kamiennej, Dyrektor ZDP zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie zlecenia pozostałych do wykonania robót innemu wykonawcy. Dyrektor wyjaśnił,  że wysokość tych robót szacuje się na kwotę ok. 200 tys. zł. Dodał, że jeszcze w bieżącym roku konieczne jest wykonanie oznakowania poziomego za kwotę ok. 10 tys. zł. oraz robót elektrycznych związanych z wadliwym wykonaniem oświetlenia pasa drogowego za kwotę ok. 15 tys. zł. Następnie poinformował, że przedstawiciele firmy Globe Invest na spotkaniu w dniu 20 lipca br. w siedzibie ZDP na pytanie Dyrektora, kiedy przedstawione zostanie ostateczne rozliczenie zadania poinformowali, że żadne roboty nie będą już prowadzone przez firmę Globe Invest, gdyż według nich zadanie zostało już zakończone. Ponadto właściciele firmy nie będą więcej uczestniczyć w żadnych spotkaniach dotyczących tej inwestycji. Dyrektor wyjaśnił, że ZDP wyznaczył 14 dniowy termin do ostatecznego ustosunkowania się Zarządu firmy odnośnie końcowego rozliczenia zadania. Do dnia dzisiejszego Zarząd firmy nie zajął w tej sprawie stanowiska.
Starosta zasugerował, aby Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z opinią Radcy Prawnego Starostwa w przedmiotowej kwestii.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Radcę Prawnego Starostwa do przygotowania opinii odnośnie możliwości zakończenia i rozliczenia przez powiat przedmiotowego zadania. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie koniecznych do przeprowadzenia w tym roku robót innemu wykonawcy.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 14) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie weryfikacji kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Naczelnik wskazał w piśmie, że powołując się na informację opracowaną przez RIO w Lublinie o wynikach kontroli dotyczącej udzielania dotacji z budżetów JST jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż JST zasadnym wydaje się aby kwota dotacji podlegała weryfikacji po zakończeniu roku budżetowego. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wiąże się to z faktem, że wysokość dotacji należnej szkołom niepublicznym za rok poprzedni może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku zwiększenia kwoty można dokonać wyrównania dotacji, natomiast w przypadku zmniejszenia brak jest przepisu, który umożliwiłby zwrot nadpłaconej dotacji. Dodała, że takie stanowisko przedstawił w swojej uchwale między innymi Powiat Kielecki.
Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że weryfikacja kwot dotacji powinna być dokonana po zakończeniu roku budżetowego na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 15) , w którym zwraca się z prośbą      o wyrażenie zgody na zmianę struktury pracowników obsługi. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że powyższa zmiana polegałaby na likwidacji stanowiska sprzątaczki i utworzeniu stanowiska portiera. Wyjaśniła, że zapewni to bezpieczeństwo przebywających w szkole uczniów poprzez zamknięcie drzwi wejściowych. Dodała, że proponowane rozwiązanie jest konieczne ponieważ uczniowie mogą swobodnie wychodzić ze szkoły co niesie za sobą zagrożenie dla uczniów placówki.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym dwa pisma Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 16,17) , w których informuje, iż w dniu 02.11.2015 r. zawarł umowę najmu powierzchni użytkowej na:
  • ustawienie automatu do sprzedaży zdrowej żywności z firmą P.U. „VENDING” Henryk Szcześniak
  • prowadzenie szkolnego sklepiku z firmą F.H.U. Iwona Bielecka
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wspólnie z Członkiem Zarządu – Panią Katarzyna Bilską uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie utworzenia w 5 powiatach ośrodków wsparcia i poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu wyniesie 4,5 mln zł. z czego dofinansowanie z Unii stanowić będzie 95% wydatków kwalifikowanych. ŚUW planuje złożyć projekt do końca marca, natomiast od rozpoczęcie działalności planowane jest na miesiąc wrzesień. Wstępnie zadeklarowano, że w/w ośrodek mógłby zostać utworzony na parterze w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Dodał, że na adaptację pomieszczeń przeznaczone zostanie z projektu 100 tys. zł. Następnie zwrócił się do Wicestarosty z prośbą o zapoznanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przedmiotową sprawą.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie (załącznik nr 18) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-październik 2015 r. Poinformowała, że w stosunku do rozliczenia za okres styczeń – wrzesień nastąpił minimalny wzrost średniej o kwotę 5 zł. Dodała, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia wymaganej średniej, gdyż miesiąc grudzień jest miesiącem gdzie nauczyciele mają dłuższy okres przerwy. W związku z powyższym zaproponowała, aby wypłacić nauczycielom nagrody w celu uniknięcia sytuacji nieosiągnięcia wymaganej średniej.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że na chwilę obecną nie ma możliwości wypłacenia nagród.
Ponadto, Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym szczegółowe rozliczenie finansów szkół (załącznik nr 19) z którego wynika, że w budżecie zabraknie ok. 500 tysięcy złotych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
 
 
     Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
  Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035.
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
Załącznik nr 5 –  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Skarżyskiego”,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 09.11.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 12.11.2015 r.,
Załącznik nr 11 – Protokół Nr 03/2015 z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 09.11.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 09.11.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.11.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 27.10.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.11.2015 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.11.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.11.2015 r.,
Załącznik nr 19 - szczegółowe rozliczenie finansów szkół

Protokół Nr 48 (408kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (12 listopada 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (9 grudnia 2015, 12:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498